Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 8 Foreign Currency Derivatives.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 8 Foreign Currency Derivatives."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 8 Foreign Currency Derivatives

2 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-2 Valutaderivater Som vi har sett tidligere bruker en rekke bedrifter finansielle derivater Betegnelsen derivativer kommer fra engelsk og betegnelsen indikerer at verdien er avhengig av (derived from) verdien på noe annet. Innenfor bedriftsledelse brukes derivater særlig til: – Spekulasjon – man tar en posisjon i markedet og håper å tjene penger – Sikring (Hedging) – man bruker derivater til å redusere risikoen for bedriftens kontantstrøm

3 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-3 Valutaderivater Vi skal nå se på hva disse instrumentene er og hvordan de verdsettes Vi skal se på – Valuta futures – Valuta opsjoner (options) En advarsel - finansielle derivatet er nyttige instrumenter når de brukes av kvalifiserte personer men uforsiktig bruk kan utsette bedriften for voldsom risiko

4 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-4 http://www.aftenposten.no/meninge r/kommentarer/article762839.ece Oslo Børs etterlyser flere fondsforvaltere i derivatmarkedet. En undersøkelse viser at norske fondsforvaltere er sinker når det gjelder handel av opsjoner og futures. Men altfor mange husker vel kanskje skandalen fra 1994, da Kredittilsynet ved inspeksjon avdekket at Bærum kommunes pensjonskasse hadde tapt store beløp på omfattende handel med såkalte rentederivater. Kommunen saksøkte sine rådgivere, som var Bengt Almgren og Noka Securities, men tapte

5 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-5 Valuta futures En futures kontrakt i valuta er et alternativ til en terminkontrakt – En futures kontrakt innebærer kjøp eller salg av en standard mengde valuta på et gitt tidspunkt og til en på forhånd avtalt kurs – Disse kontraktene omsettes på internasjonale børser og den største er Chicago Mercantile Exchange – www.cme.comwww.cme.com

6 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-6 Norske kroner CME

7 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-7 Norwegian Krone futures

8 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-8 Hvordan bruke valutafutures? En investor som ønsker å spekulere på en valutabevegelse kan gjøre følgende: – Short position – selge en futures kontrakt basert på antagelsen om at valutaen vil falle i verdi – Long position – kjøpe en futures kontrakt basert på antagelsen om at en valuta vil stige i verdi – Eksempel: Amber McClain tror at Mexican peso vil falle i verdi mot US dollar, og hun ser følgende noteringer for Mexican peso futures:

9 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-9 Exhibit 8.1 Mexican Peso Futures, US$/Peso (CME)

10 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-10 Verdi ved forfall (Short position) = -Pålydende  (Spot – Futures) Hvordan bruke valutafutures? Eksempel (forts.): Amber tror at verdien på peso vil falle, og hun selger derfor en futures kontrakt med forfall i mars Ved å ta en short position på Mexican peso, har Amber låst inn retten til å selge 500,000 Mexican pesos til en kurs som er høyere enn nåværende spotkurs Fra tabellen ser vi at Amber selger en mars kontakt for 500,000 pesos til innløsningskurs: $.10958/Ps

11 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-11 Value at maturity (Short position) = -Notional principal  (Spot – Futures) Value = -P s 500,000  ($0.09500/ P s - $.10958/ P s ) = $7,290 Hvordan bruke valutafutures? For å finne verdien på kontrakten bruker vi følgende formel: Hvis vi antar at spotkursen er 0.0095 ved forfall og vi bruker innløsningskursen fra tabellen:

12 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-12 Value at maturity (Long position) = Notional principal  (Spot – Futures) Value = P s 500,000  ($0.11000/ P s - $.10958/ P s ) = $210 Hvordan bruke valutafutures? Hvis Amber trodde at Mexican peso ville øke i verdi, ville hun ta en long position på peso Vi bruker innløsningskurs fra tabellen og dersom vi antar en spotkurs på $.11000/Ps ved forfall, er profitten:

13 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-13 Exhibit 8.2 Currency Futures and Forwards Compared

14 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-14 Valutaopsjoner En valutaopsjon er en kontakt som gir kjøperen rett men ikke plikt til enten å kjøpe eller selge en bestemt mengde valuta til en gitt kurs på eller innen en bestemt dato – Den viktigste delen av beskrivelsen er “right, but not the obligation” – dvs. rett men ikke plikt – Vi har to hovedgrupper, calls (kjøp) og puts (salg) Call – eieren har rett til å kjøpe valuta Put – eieren har rett til å selge valuta – Kjøperen av opsjonen omtales ofte som eieren eller holder og selgeren kalles skriver eller writer – Rett men ikke plikt gjelder kun eieren, selgeren har plikt hvis eieren ønsker å gjøre bruk av sin rett

15 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-15 Valutaopsjoner Hver opsjon har tre priselementer: – Strike eller exercise price (innløsningskurs eller utøvelseskurs) er kursen som valutaen kan kjøpes eller selges for verd bortfall – Opsjonens premium eller premie er kostnaden for eller verdien på opsjonen når den blir omsatt – Verdien på det underliggende (underlying) eller faktisk spotkurs i markedet Vi har to hovedtyper av opsjoner – Amerikanske opsjoner kan utøves hvilken som helst dag fram til bortfall – Europeiske opsjoner kan bare utøves ved bortfall

16 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-16 Valutaopsjoner Opsjoner klassifiseres også slik – At-the-money (ATM) opsjoner har en innløsningskurs som er lik spotkursen på underliggende valuta – In-the-money (ITM) opsjoner er opsjoner som på et tidspunkt er lønnsomme å utøve – Out-of-the-money (OTM) opsjoner er ikke lønnsomme å utøve ved bortfall, men selv om de er OTM før bortfall er det ikke gitt at de ikke har verdi

17 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-17 Valutaopsjoner Opsjoner kan være skreddersydde i forhold til kjøperens eller selgerens behov – de kalles da Over-the-Counter (OTC) opsjoner og selges for eksempel av banker Standardiserte opsjoner er opsjoner hvor vilkårene er standardisert og de omsettes derfor enkelt på børser

18 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-18 Exhibit 8.3 Swiss Franc Option Quotations (U.S. Cents/SF)

19 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-19 Valutaopsjoner – Spotkurs betyr 58.51 cents eller $0.5851 var prisen på en Swiss franc – Strike price eller utøvelseskurs er prisen pr. franc som må betales med opsjonen. August call på 58 ½ betyr $0.5850/Sfr – Opsjonens premie eller kostnad for August 0.585 opsjonen var $0.50 pr franc eller $0.0050/Sfr For en call på 62,500 Swiss francs, er totalkostnaden Sfr62,500 x $0.0050/Sfr = $312.50

20 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-20 Valutaspekulasjon Spekulasjon i spotmarkedet – Hans Schmidt er en valutaspekulant. Han er villig til ta risiko basert på hans oppfatning av fremtidig kurs og han kan gjøre det i spotmarkedet, terminmarkedet eller i opsjonsmarkedet – Anta at Hans har $100,000 og at han tror at om 6 mnd er spotkursen på Swiss francs lik $0.6000/Sfr (Franc vil appresiere)

21 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-21 Valutaspekulasjon Spekulasjon i spotmarkedet – Hans bør gjøre følgende: – Bruk $100,000 til å kjøpe Sfr170,910.96 i dag til spotkurs $0.5851/Sfr – Når antatt spotkurs eventuelt er oppnådd, selg Sfr170,910.96 til den nye spotkursen på $0.6000/Sfr, som gir Sfr170,910.96 x $0.6000/Sfr = $102,546.57 – Dette gir en profitt på $2,546.57 eller 2.5%

22 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-22 Valutaspekulasjon Spekulasjon i terminmarkedet – Hvis Hans vil spekulere i terminmarkedet må han anse det som mulig at fremtidig spotkurs vil være forskjellig fra terminkursen – Hans kan kjøpe Sfr173,611.11 på termin i dag til terminkursen på $0.5760/Sfr. Dette vil ikke innebære noe kontantutlegg – Om 6 mnd må kontrakten oppfylles og han motta Sfr173,611.11 – Samtidig kan Sfr173,611.11 selges i spotmarkedet til forventet kurs $0.6000/Sfr, som gir Sfr173,611.11 x $0.6000/Sfr = $104,166.67 – Gevinsten er lik $4,166.67 og det har ikke være nødvendig med noen investering

23 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-23 Valutaspekulasjon Spekulasjon i opsjonsmarkedet – Hvis Hans skal spekulere i opsjonsmarkedet vil forventningen om fremtidig spotkurs bestemme hvilken type opsjon som skal kjøpes eller selges – Hvis han kjøper en salgsopsjon, som August call på franc, kjøper han retten men ikke plikten til å kjøpe franc for 58 ½ ($0.5850/Sfr) med en premie på 0.50 eller $0.0050/Sfr – Hvis spotkursen ved bortfall er lavere enn innløsningskursen, vil opsjonen ikke bli innløst fordi han da kan skaffe seg franc billiggere i markedet om han ønsker

24 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-24 Valutaspekulasjon Spekulasjon i opsjonsmarkedet – Hans sitt mulige tap er begrenset til premien som er betalt for opsjonen ($0.0050/Sfr) – Dersom spotkursen er høyere enn 58 ½ ved bortfall, vil Hans utøve opsjonen og dermed bare betale innløsningskursen for Swiss franc Hvis spotkursen er 59 ½, gir opsjonen gevinst fordi Hans kan kjøpe franc til 58 ½ i stedet for 59 ½ I teorien har kjøperen av en kjøpsopsjon ubegrenset gevinstmulighet

25 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-25 Profit = Spot rate – (Strike price + Premium) = $0.595/Sfr – ($0.585/Sfr + $0.005/Sfr) = $.005/Sfr Valutaspekulasjon Spekulasjon i opsjonsmarkedet – Hans kan om han ønsker så selge Swiss francs i spotmarkedet til kurs 59 ½ og få en gevinst: Hvilken kurs gir break even for Hans?

26 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-26 Loss Profit (US cents/SF) + 1.00 + 0.50 0 - 0.50 - 1.00 57.558.059.059.558.5 Limited loss Unlimited profit Break-even price Strike price “Out of the money”“In the money” “At the money” Spot price (US cents/SF) The buyer of a call option on SF, with a strike price of 58.5 cents/SF, has a limited loss of 0.50 cents/SF at spot rates less than 58.5 (“out of the money”), and an unlimited profit potential at spot rates above 58.5 cents/SF (“in the money”). Gevinst og tap for eieren av en kjøpsopsjon

27 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-27 Exhibit 8.4 Buying a Call Option on Swiss Francs

28 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-28 Valutaspekulasjon Spekulasjon i opsjonsmarkedet – Hans kan også selge en kjøpsopsjon og dersom spotkursen ved bortfall er lavere enn 58 ½ vil kjøperen ikke utøve opsjonen og opsjonspremien blir dermed fortjenesten for Hans – Hvis kursen går i en annen retning må Hans kjøpe Swiss franc i markedet og selge til en lavere pris, og det er i prinsippet et ubegrenset tapsmulighet – Selgeren av en kjøpsopsjon har dermed begrenset gevinstmulighet og ubegrenset tapsmulighet

29 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-29 Loss Profit (US cents/SF) + 1.00 + 0.50 0 - 0.50 - 1.00 57.558.059.059.558.5 Limited profit Unlimited loss Break-even price Strike price “At the money” Spot price (US cents/SF) The writer of a call option on SF, with a strike price of 58.5 cents/SF, has a limited profit of 0.50 cents/SF at spot rates less than 58.5, and an unlimited loss potential at spot rates above (to the right of) 59.0 cents/SF. Gevinst og tap for selgeren av en kjøpsopsjon

30 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-30 Exhibit 8.5 Selling a Call Option on Swiss Francs

31 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-31 Valutaspekulasjon Spekulasjon i opsjonsmarkedet – Hans kan også kjøpe en salgsopsjon, som gir ham rett til å selge Swiss Franc for innløsningskursen – Hvis franc faller til $0.575/Sfr er opsjonen lønnsom å utøve. Hans kan eventuelt kjøpe franc for $0.575/Sfr spot og selge igjen for $0.585/Sfr, som gir en brutto gevinst på $0.01 pr Sfr og en netto gevinst på $0.005/Sfr etter at premien er tatt hensyn til – Det er på samme måte som for en kjøpsopsjon begrenset tapsmulighet og ubegrenset gevinstmulighet

32 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-32 Loss Profit (US cents/SF) + 1.00 + 0.50 0 - 0.50 - 1.00 57.558.059.059.558.5 Limited loss Profit up to 58.0 Strike price “In the money”“Out of the money” “At the money” Spot price (US cents/SF) The buyer of a put option on SF, with a strike price of 58.5 cents/SF, has a limited loss of 0.50 cents/SF at spot rates greater than 58.5 (“out of the money”), and an unlimited profit potential at spot rates less than 58.5 cents/SF (“in the money”) up to 58.0 cents. Break-even price Gevinst og tap for kjøperen av en salgsopsjon

33 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-33 Exhibit 8.6 Buying a Put Option on Swiss Francs

34 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-34 Valutaspekulasjon Spekulasjon i opsjonsmarkedet – Hans kan også selge en salgsopsjon, som innebærer at han må kjøpe franc til utøvelseskursen hvis kjøperen krever det – Hvis spotkursen ved bortfall er over 58 ½ vil opsjonen ikke bli utøvd og opsjonspremien er gevinst for selgeren

35 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-35 Loss Profit (US cents/SF) + 1.00 + 0.50 0 - 0.50 - 1.00 57.558.059.059.558.5 Unlimited loss up to 58.0 Limited profit Strike price Spot price (US cents/SF) The writer of a put option on SF, with a strike price of 58.5 cents/SF, has a limited profit of 0.50 cents/SF at spot rates greater than 58.5, and an unlimited loss potential at spot rates less than 58.5 cents/SF up to 58.0 cents. Break-even price “At the money” Gevinst og tap for selgeren av en salgsopsjon

36 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-36 Exhibit 8.7 Selling a Put Option on Swiss Francs

37 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-37 Hvordan verdsette valutaopsjoner? En opsjon har to verdielementer, såkalt intrinsic value (realverdi) og time value (tidsverdi) – Realverdien er gevinsten man oppnår hvis opsjonen utøves nå. Realverdien er enten 0 eller positiv, fordi en opsjon innebærer en rett men ikke en plikt – Realverdien er 0 hvis opsjonen er OTM – og positiv hvis opsjonen er ITM – Tidsverdien (også kalt spekulasjonsverdien) fanger opp muligheten for at en opsjon som er OTM nå kan bli ITM før bortfall, og en opsjon som er ITM kan bli enda mer ITM – Ved bortfall har opsjonen bare realverdi dersom den har noen verdi

38 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-38 Hvordan verdsette valutaopsjoner? Hvis spotkursen er $1.74/£, er en kjøpsopsjon ITM og har en realverdi på $1.74 - $1.70/£, eller 4 cents pr pund Hvis spotkursen er $1.70/£, er kjøpsopsjonen ATM og realverdi er $1.70 - $1.70/£ = 0 Hvis spotkursen for eksempel er $1.66/£, er en kjøpsopsjon OTM og den vil ikke bli utøvd og realverdien er selvsagt 0

39 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-39 1.691.701.711.721.731.681.671.66 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Spot rate ($/£) Option Premium (US cents/£) 6.0 1.74 4.00 Intrinsic value 3.30 5.67 1.67 Total value Time value -- Valuation on first day of 90-day maturity -- Strike Price of $1.70/£ Hvordan verdsette valutaopsjoner?

40 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-40 Hvordan verdsette valutaopsjoner? Option volatility eller volatilitet defineres sin standardavviket til de daglige prisendringene i kursen på den underliggende valutaen – En opsjons verdi er svært følsom for endringer i standardavviket for det underliggende objektet (her valutakursen) – Standardavvik uttrykkes ofte pr. år, og hvis vi for eksempel finner at daglig standardavvik er 0,66 %, er årlig standardavvik:

41 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-41 Hvordan verdsette valutaopsjoner? Volatiliteten er svært sentral for verdsetting av valutaopsjoner – men volatiliteten kan ikke observeres direkte. Det er 3 angrepsmåter – Historisk volatilitet; hva har standardavviket vært i den umiddelbart foregående tidsperioden? – Fremtidsrettet volatilitet – historisk volatilitet justeres i tråd med markedets anslag framover – Implisitt volatilitet – hvilket standardavvik er lagt til grunn ved verdsettingen av opsjonen?

42 Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved.8-42 Exhibit 8.10 Foreign Exchange Implied Volatility, July 31, 2007

43 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-43 Hvordan verdsette valutaopsjoner? De presise modellene som brukes for verdsetting av opsjoner er meget kompliserte, og vi skal her ikke gjøre noe forsøk på å utlede disse. Det er imidlertid nyttig å vite hvilke forhold som påvirker verdien av en valutaopsjon, og det er i alt variabler: – Nåværende spotkurs på den underliggende valutaen, S 0 – Tid til bortfall, T – Innløsningskursen ved bortfall, X – Rente i hjemlandet, r d – Rente i utlandet, r f – Volatilitet, standardavviket til den daglige spotkursen, σ

44 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-44 Hvordan verdsette valutaopsjoner? Call Put 1. Nåværende spotkurs+ – 2. Innløsningskurs– + 3. Rente i hjemlandet+ – 4. Rente i utlandet- + 5. Variabilitet i valutakurs+ + 6. Bortfallsdato+ +

45 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-45 Garman – Kohlhagen modellen

46 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-46 Hvordan verdsette valutaopsjoner? Anta at vi har at: – Nåværende spotkurs $1.70/£ – Tid til bortfall 90 dager – Innløsningskursen ved bortfall $1.70/£ – US dollar rente, 8.00 % p.a. – Britisk pund rente, 8.00 % p.a. – Volatilitet 10.00 % p.a. – Hva er verdien på en kjøpsopsjon og en salgsopsjon?

47 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-47 Garman - Kohlhagen

48 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-48 Exhibit 8.8 Analysis of Call Option on British Pounds with a Strike Price = $1.70/£

49 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-49 Exhibit 8.9 The Intrinsic, Time, and Total Value Components of the 90-Day Call Option on British Pounds at Varying Spot Exchange Rates

50 Copyright © 2006 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.7-50 Opsjonsmodell fra læreboka


Laste ned ppt "Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall. All rights reserved. Chapter 8 Foreign Currency Derivatives."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google