Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse

2 Seminar for hjelpeverger i Tromsø kommune
Tilstede fra Tromsø overformynderi: Siv Kathrine Stark – fast formann - fagansvar for enheten Anne Markussen – konsulent og saksbehandler Mari Enoksen Hult – på utlån fra kommuneadvokaten i forbindelse med gjennomføring av seminaret

3 Tidsplan 10.00 – 11.00 Regnskap for verger og hjelpeverger – spørsmål tar vi underveis 11.00 – 11.15 Pause - kaffe og rundstykker 11.15 – 12.00 Hjelpevergens rolle – spørsmål tas underveis

4 Tidsplan 17.00 – 18.00 Regnskap for verger og hjelpeverger – spørsmål tar vi underveis 18.00 – 18.15 Pause - kaffe og rundstykker utenfor kantinen 18.15 – 19.00 Hjelpevergens rolle – spørsmål tas underveis

5 Bakgrunn for seminaret
Tromsø overformynderi har lenge ønsket å sette fokus på samarbeidet med hjelpeverger – kurset et ledd i dette Flott med godt oppmøte

6 Tema for seminaret Regnskap Hjelpevergens rolle

7 Litt generelt om taushetsplikt
Viktig med innspill – en av målsettingene med kurset – og noe vi ønsker – likevel; I en forsamling hvor man tenker at alle er i samme situasjon – må være bevisst taushetsplikt i forhold til egen sak.

8 Tromsø overformynderi - oppgaver
Oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger. Føre tilsyn og kontroll med verger og hjelpeverger. Totalt 708 vergemål, hvorav 277 hvor hjelpevergen har regnskapsplikt. Forvalte midler for umyndige og hjelpevergetrengende – forvalter til sammen kr 167 millioner som overformynderiet fører regnskap over.

9 Bakgrunn Kurset et ledd i overformynderiets oppgave med tilsyn og kontroll – her med fokus på regnskap Regnskap – aktuelt tema – behov for å kommunisere hvordan dette skal gjøres – styrking av samarbeid på dette punktet Hjelpevergens rolle – innledning fra oss – deretter anledning til å ta opp generelle problemstillinger.

10 Aktuelle tema Forslag til ny vergemålslov– som blant annet foreslår statliggjøring av overformynderiets oppgaver. I praksis innebærer dette at overformynderiets oppgaver skal overføres til fylkesmannen. Tidsperspektiv – tidligst i løpet av 2011 – eventuell ny kontaktinformasjon vil da bli gitt til hjelpevergene i god tid

11 Det rettslige grunnlaget for regnskapsplikten
Vergemålslovens § 77 ” Vergen skal etter utløpet av hvert kalenderår gi regnskap til overformynderiet for de midler han har hatt under forvaltning for den umyndige. Av hensyn hertil skal han etter hvert gjøre de fornødne opptegnelser. Overformynderiet kan frita vergen for årlig regnskap etter nærmere fastsatte regler. Omfatter vergemålet drift av fast eiendom eller annet erhvervsvirksomhet, skal årlig regnskap alltid sendes. ”

12 Regnskapsplikt verger og hjelpeverger
Bestemmelser om regnskap er de samme for hjelpeverger som for verger – dette følger av vergemålslovens § 90 c

13 Hensynet bak hjelpevergeordningen
En hjelpeverge vil ofte være en rettslig stedfortreder og økonomisk forvalter for dem som ikke kan ivareta sine anliggender Å unngå umyndiggjøring - et langt mer drastisk alternativ fordi den umyndiggjorte blir fratatt sin rettslige handleevne – vil ikke kunne råde over egne midler eller binde seg ved avtale

14 Hensynet bak hjelpevergeordningen
Ved å ivareta disse funksjonene utfører hjelpeverger en viktig samfunnsfunksjon Hjelpeverger opptrer som en fullmektig for klienten Antall vergemål er økende - befolkningsvekt og økning i formuer.

15 Begrunnelse for regnskapsplikten
Overformynderiet har en plikt til å føre tilsyn overfor alle verger og hjelpeverger. vgml. § 61: ” Vergen står under tilsyn av overformynderiet..” Overformynderiets ansvar er å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Kontroll med regnskap fra verger er i denne sammenhengen overformynderiets viktigste virkemiddel

16 Hva skal det føres regnskap over?
Hjelpevergen skal føre regnskap over alle midler som han forvalter på vegne av klienten I tillegg til de midler som hjelpevergen forvalter, kan overformynderiet selv forvalte deler av midlene ved et forvaltningsregnskap

17 Krav til regnskapet Regnskapsforskriftens § 10 ligger i bunnen for det overformynderiet krever i forbindelse med hjelpevergens regnskapsavleggelse. Bestemmelsen inneholder også regler for fritak fra regnskapsplikten.

18 Formkrav til regnskapet
Som utgangspunkt ingen formkrav – men en konkret vurdering fra overformynderiets side Momenter i vurderingen - hvilken type midler og hvor mye midler som forvaltes Det oppsett som benyttes ved Tromsø overformynderi følger Justisdepartementets oppsett for regnskap Regnskapsskjemaet - enkelt for noen og komplisert for andre Formål – at overformynderiet skal kunne føre tilsyn og kontroll med de midlene som hjelpeverger er betrodd på vegne av klienten

19 Tromsø overformynderi – oppsett for regnskapet
Hoveddokumentet er standardskjema for utfylling av regnskap som sendes ut hvert år I tillegg følgende bilag: Kontoutskrift fra de konti hjelpevergen forvalter for sin klient Årsoppgaver fra de samme konti Mottakskvittering over kontanter som leveres til klient eller institusjon

20 Praktiske eksempler Den konto som klientens inntekter kommer inn på og løpende utgifter betales fra –kontoutskrift. Det vil si konti som er i bruk av hjelpevergen – f eks lønns –og brukskonto. Årsoppgave fra bank eller andre finansieringsinstituasjoner – over samtlige av klientens konti – også gjeldskonti

21 Anbefalt oppsett 1. Lønns- og brukskonto 2.
Klientens private brukskonto 3. Sparekonto

22 Skjema for levering av regnskap

23 Praktiske tips til innretting
Opprett avtalegiro på faste utgifter. Når klienten selv er aktiv ved bruk av penger – opprett egen konto kun til privat bruk – gjerne med kort. Opprett faste overføringer til denne konto Klienter som mottar kontanter fra hjelpeverger – nødvendig med mottakskvittering enten fra klienten eller institusjon. Leveres som bilag til regnskapet.

24 Regnskapets videre saksgang
Saksgangen følger av vgml § 83: Overformynderiet i Tromsø kommune godkjenner regnskapet KomRev Nord reviderer regnskapet Fylkesmannen for godkjenning Frist for oversendelse til Fylkesmannen er 31. mars – overformynderiets frist 1. februar er tilpasset dette

25 Kort om overformynderiets regnskapsplikt
Overformynderiet plikter å avlegge regnskap over de midler de forvalter – såkalt forvaltningsregnskap Hvorvidt overformynderiet forvalter midler på vegne av en person med hjelpeverge, beror på en konkret vurdering og et enkeltvedtak fra overformynderiet Føres internt i Tromsø kommune, men har samme saksgang som de andre regnskapene med endelig godkjenning fra Fylkesmannen

26 Rollen som hjelpeverge
I praksis utstyrer en offentlig myndighet en tredjemann med vide fullmakter ovenfor en klients økonomiske forhold Medfører et stort ansvar – både for overformynderiet og hjelpevergen Regulering av dette – rettslig og gjennom tillit

27 Rollen som hjelpeverge
Rettslig grunnlag - vgml. § 90 c – regler om hjelpevergens virksomhet Vergemålslovens bestemmelser er det eneste rettslige grunnlaget for oppfølgning av hjelpeverger Oppdrag som hjelpeverge opphører ved klientens død

28 Rollen som hjelpeverge
Forholdet mellom overformynderiet og hjelpeverger er i stor grad basert på tillit partene imellom – noe som kan gi utfordringer. Tett samarbeid og gode rutiner mellom overformynderi og hjelpeverger er ei målsetting og forutsetning for å sikre at klientens interesser ivaretas på en god måte.

29 Samtykke Hvilke disposisjoner krever samtykke fra overformynderiet?
Kjøp og salg av fast eiendom jfr vgml. §§ 49 og 59 Låneopptak og pantsettelse, jfr § 55 Gaver utover ”god skikk og bruk” jfr § 56 Frafall av odelsrett jfr § 58

30 Mer om samtykke Begrunnelse for samtykke –store økonomiske forpliktelser Søknad om samtykke fremsettes overfor overformynderiet - som behandler søknaden og fatter et vedtak i samlet overformynderi ( som består av 2 folkevalgte og fast formann)

31 Mer om samtykke Generelt om rådføringsplikt i vgml § 61, 2. pkt – når vergen er i tvil om avgjørelse av ”særlig stor betydning” for klientens økonomi Ellers – dersom hjelpevergen er i tvil

32 Hjelpevergens plikter
Kapittel 5 i vgml. regulerer hjelpevergens rådighet og plikter Forsikring - og vedlikeholdsplikt – vgml. § 52 Påse at klientens eiendeler ikke forfaller – innenfor de rammer som klientens midler tilsier

33 Problemstillinger fra salen?
Vederlag for oppdrag som hjelpeverger? Ulike mandat Oppbevaring av dokumenter som hjelpeverge hvor lenge / makulering Fremgangsmåte ved dødsfall – håndtering av post Taushetsplikt ved dødsfall – regnskap Slektninger som opptrer sammen med klient når det er oppnevnt hjelpeverge.

34 Rekruttering av nye hjelpeverger
Økende behov for verger og hjelpeverger Oppfordring til vurdering av om man selv har kapasitet til å ta flere oppdrag – eller om man har noen bekjente man kan anbefale

35 Praktisk Presentasjonen legges på Tromsø kommunes hjemmesider
De som ikke har tilgang til internett - kan føre seg opp på en liste – og vil få presentasjonen tilsendt i etterkant

36 Takk for oss!


Laste ned ppt "Pressekonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google