Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i barnehage og skole - noe for jenter ? Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i barnehage og skole - noe for jenter ? Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IKT i barnehage og skole - noe for jenter ? Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim

3 Noe for jenter? Giæver - Øgrim L97 - likestilling ”I opplæringa skal ein ta omsyn til at røynslene hos jenter og gutar ofte er ulike. Grunnskulen skal medverke til at begge kjønna får dei same rettane, pliktene og vilkåra i familieliv, vidare utdanning, arbeidsliv og i anna samfunnsliv. Både innhald og organisering, læremiddel og arbeidsmåtar skal sikre læringa til jenter og gutar like godt, slik at dei får den same merksemda, dei same oppgåvene og dei same utfordringane. Opplæringa skal oppmuntre begge kjønna til å ta ansvar i arbeid og samfunnsvirke, og til å førebu seg for utdanning og yrkesval i tråd med evner og interesser, uavhengig av tradisjonelle kjønnsrolleforventningar.” (s.58)

4 Noe for jenter? Giæver - Øgrim L97 - Informasjonsteknologi ”Opplæringa skal medverke til at elevane utviklar kunnskap om, innsikt i og holdningar til utviklinga av informasjonssamfunnet og informasjonsteknologien. Elevane bør utvikle evne til å kunne nytte elektroniske hjelpemiddel og medium kritisk og konstruktivt og som praktisk reiskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt. Informasjonsteknologi kan setje elevar i stand til å nytte databasar i inn- og utland. Både jenter og gutar bør stimulerast til å nytte informasjonsteknologi for å motverke sosial og kjønnsmessig ulikskap i opplæringa.” (s.78)

5 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Innhold Forskjeller Forklaringer Tiltak

6 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Diskuter med utgangspunkt i egne erfaringer: Er det forskjeller mellom gutters og jenters tilnærming til og bruk av IT og hva omfatter eventuelt forskjellene?

7 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Edb på skolen og hjemme - mest for gutter? Kjønn - betydelige forskjeller –Gutter er mer interessert –Flere gutter disponerer datamaskin hjemme –Guttene tror IT blir viktig i fremtidig yrke –Guttene er de mest allsidige brukerne geografi sosial klasse familiesituasjon Basert på SSBs brukerundersøkelse av IT i skolen 1995

8 Noe for jenter? Giæver - Øgrim L97 - Generell del ”Samfunnets ansvar er å se til at lik rett til utdanning blir reell.” (s.15) ”… alle får likeverdig utdanning uavhengig av kjønn, funksjonsevne, geografisk tilknytning, religiøs tilhørighet, sosial klasse eller etnisk bakgrunn” (s. 33)

9 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Internett - jentenett? Leikekroken Skrivestua Informasjonstorget Møteplassen Programverkstedet

10 Noe for jenter? Giæver - Øgrim CD-rom Hjemmeside E-mail Nett-spill Internett Datavirus Excel Cyberpunk IRC Cyberspace Prosessor Hacking Fargeskriver Modem Megabyte Virtual reality Jentene, guttene og IT-begrepene

11 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Jentene, guttene og IT-begrepene Guttene har gjennomgående et høyere kunnskapsnivå enn jentene Størst forskjell på ”spillrelaterte” begreper Jenter har ikke mer kjennskap til kommunikative begreper enn gutta Storby - småsted

12 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Prosjekt i Vestre Toten kommune. Vil ekstra oppfølging av jentene i 5-årsgruppen i barnehagen, gi utslag i bruk av datamaskin når jentene kommer i skolen? Jenter og IKT i barnehagen

13 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Undersøkelser hos våre studenter Nordisk gallup-undersøkelse –norske jenter i alderen 16-24 år bruker PC mye mindre og mindre regelmessig enn guttene i samme aldersgruppe –Mindre kjønnsforskjeller i andre nordiske land Noen nyere undersøkelser

14 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Oppsummering av forskjellene Gutter bruker datamaskiner mer enn jenter Gutter er mer teknisk interessert enn jenter, og kan mer om tekniske begreper Jenter er mer nytteorientert enn gutter, og er mer opptatt av kommunikasjon og skriving Forskjellene øker med alderen - og minsker kanskje med tida Økonomi og geografi er like viktig

15 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Noen forklaringsmodeller Kjønnsforskjeller (menneskene) IT-fagets innhold og egenart (maskinene)

16 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Kjønn Biologisk kjønn Sosialt kjønn Psykologisk kjønn ! tilpasning til samfunnets krav, identitetsdannelse gjennom sosialisering Kjønnsidentitet som er dypt forankret i vår personlighet, våre ubevisste ønsker og konflikter Bjerrum Nilsen og Rudberg, 89

17 Noe for jenter? Giæver - Øgrim

18 Datamaskinen må være nyttig for noe Etter ide fra Kvande og Rasmussen Er jenters interesser rettet mot de sosiale sidene ved teknologien - og guttenes mot teknologien i seg selv?

19 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Jenter sikter for lavt ! ”Jentene er så lykkelige hvis de klarer å klamre seg til nederste gren på et tre. De klamrer og klamrer uten å sørge for å få skikkelig fotfeste til å klatre videre” ”Jentene sikter alt for lavt. Det er som med en kanonkule. Jo høyere utgangsvinkelen er, jo lenger kommer du” Marie Haavardthuun Helga M. Strømme

20 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Litt oppsummering Ulikhetene forsterkes med alder - sosialisering Jentene har lite teknisk interesse - eller har de det? Lærernes forventninger/holdninger –Svoens undersøkelse i Bærum

21 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Myter om IT IT er kun teknologi IT er spesielt vanskelig å forstå IT er for de sære IT krever at du begynner med det som barn IT krever all din tid

22 Noe for jenter? Giæver - Øgrim

23 Oppsummering av forklaringer IT er knyttet til sosialiseringsfunksjoner hos gutta, ikke hos jentene Myter om IT er lite appellerende, spesielt for jentene

24 Jenters bruk av IT ”Det gjennomføres egne prosjekter for læring med IT for å legge forholdene spesielt til rette for jenters interesser og forutsetninger. Det er også en forutsetning at likestillingstiltak integreres i andre tiltak.” IT i norsk utdanning, Plan for 1996-99, side 20

25 Noe for jenter? Giæver - Øgrim undersøkelser utviklingsprosjekter rekrutteringsprosjekter erfaringsutveksling Prioriterte tiltak

26 Noe for jenter? Giæver - Øgrim ”En IT-reise til en bedre skole” –heve jentenes kompetanse på IT –la kompetansehevingen skje på jenters premisser –øke jentenes selvtillit ved å gi dem mer oppmerksomhet –egne jentekvelder –jentene lærte e-post i 7. klasse gutta i 8.

27 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Hva tiltakene omfatter: Kvinnelige rollemodeller Holdningskampanjer Oppmerksomhet Ekstra tid og rom Obligatorisk IT-undervisning Undervisning på jenters premisser?

28 Noe for jenter? Giæver - Øgrim Jenters premisser?

29 Noe for jenter? Giæver - Øgrim IKT noe for jenter? Erfaringer på lavere skoletrinn kan ha innflytelse på senere studie- og yrkesvalg Skole og barnehage har ansvar for å motvirke sosial og kjønnsmessig ulikhet Både jenter og gutter bør dermed stimuleres til å bruke informasjonsteknologi Bevissthet om forskjeller mellom jenter og gutter og deres tilnærming til IT er en forutsetning for å kunne ivareta dette


Laste ned ppt "IKT i barnehage og skole - noe for jenter ? Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google