Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROS-analyse Drammen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROS-analyse Drammen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROS-analyse Drammen kommune
Risiko = sannsynlighet x konsekvens

2 Organisering av prosjektet
Styringsgruppe: Erik Brun-Pedersen (leder styringsgruppe) Virksomhetsleder Service og administrasjon/beredskapsleder Tone Therese Nyhus Service og administrasjon/beredskapssekretær Tor Carlsen Kommuneoverlege/Plan og økonomi Live Johannessen Virksomhetsleder VA Arve Haukelien Røren Virksomhetsleder VNI Jomar Lygre Langeland Byplansjef Hanne-Kristin Aarthun Rektor Hallermoen skole Sven Pedersen Virksomhetsleder Institusjonstjenesten Strømsø Arbeidsgruppe: Tone Therese Nyhus (leder arbeidsgruppe) Service og administrasjon/beredskapssekretær Tor Carlsen Kommuneoverlege/Plan og økonomi Anita Korsbøen Andersen, Pleie og omsorg Erling Aass VA Frode Graff Plan og økonomi Petter Hagen Skole Anne Gjemmestad Nilsen Drammen barnehager KF Rambøll har bistått styrings- og arbeidsgruppa med faglig prosjektstøtte.

3 Møter er avholdt med følgende aktører:
Energiselskapet Buskerud (EB) Regiongeologen Vestfold, Telemark og Buskerud Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Drammen politistasjon Drammensregionens brannvesen IKS Drammen havn Statens vegvesen, fylkesavdelingen Buskerud D-IKT Fylkesmannen i Buskerud v/Beredskapsavdelingen

4 Status 63 uønskede hendelser er identifisert gjennom arbeidet.
Følgende klassifisering er foreslått benyttet: Klimaendring og naturulykker. Epidemier og helseberedskap. Fiskesykdommer og oppdrett, dyresykdommer og landbruk. Svikt i kritisk infrastruktur. Storulykker og masseskader. Atomulykker og radioaktiv stråling. Akutt forurensning. Sosial uro. Terror og trusler. Sammenfall av hendelser.

5 Tre risikostyringsmål
Liv og helse Miljø Økonomi/tap av materielle verdier

6 Følgende informasjon er utarbeidet i vurdering av hver enkelt hendelse:
Beskrivelse av årsaken til hendelsen Gjennomførte risikoreduserende tiltak Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Forslag til nye risikoreduserende tiltak

7 Eksempel på ROS- analyse på skogbrann

8 Risikomatrise for Liv og helse
Liv & helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt Meget sannsynlig 29, 31, 33, 35, 42 21, 22 11, 14, 50, 53 Sannsynlig 2, 3, 19, 20, 30, 34, 36, 37, 40, 58, 63 4, 23, 25, 27, 28, 39, 61 1, 12, 15, 16, 32, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 59, 62 56, 60 17 Noe sannsynlig 18, 44 26, 38, 43 24, 47, 48, 49 Lite sannsynlig 6, 7 5, 8, 10 9, 13, 41, 57

9 Følgende uønskede hendelser er vurdert å være kritiske for Drammen
Pandemier i kombinasjon med stort fravær, inntil 40% i egen organisasjon over en uke Stor ulykke utenfor kommunen som involverer mange innbyggere fra kommunen Brann i særskilt brannobjekt Skogbrann Båt synker på havna/indre Drammensfjord/elva.

10 Følgende hendelser har middels risiko og tiltak bør kvalitetssikres
Radon Infeksjoner på kommunens bo og servicesentre Omfattende kollisjon mellom kjøretøy Trafikkulykke i tunell

11 Andre forhold der rutiner må kvalitetssikres
Rasjonering av strøm Ekstraordinære drikkevannsleveranser ved langvarige kuldeperioder Store arrangementer i sentrum eller bydelene Omlegging av trafikk i samarbeid med Statens vegvesen og politi ved stenging av hovedveier i og gjennom byen

12 ROS- og klimaendringer
Oppdatering av flomsonekart inklusive stormflo og generell havnivåstigning Innarbeide oppdatert kunnskap om klimatilpassning i kommunens gate- og VA-norm Utarbeide en strategi for håndtering av overvann

13 Oppfølging av kritiske forhold
Risiko-styringsmål Hendelse Forslag til tiltak Liv & helse Nr 17: Pandemi Drammen kommune har utarbeidet Pandemiplan. Det kan være utfordringer knyttet til et scenario der 25 % av befolkningen blir syke samtidig som 40 % av de ansatte i pleie og omsorg selv er fraværende fra jobb pga. egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie, dersom situasjonen vedvarer over ca 1 uke. I forbindelse med revisjon av pandemiplanen med tilhørende beredskapsplaner, bør denne i større grad tilpasses sammenfallet av de to uønskede hendelsene. Nr 56: Stor ulykke utenfor kommunen som involverer mange innbyggere fra kommunen Ved slike hendelser vil mange henvende seg til Drammen kommune for å få informasjon. Det anbefales at det utarbeides informasjonsplaner for bruk ved større uønskede hendelser utenfor Drammen som involverer mange av Drammens innbyggere. Liv & helse Nr 60: Brann i særskilt brannobjekt Det er viktig med et høyt og kontinuerlig bevissthetsnivå knyttet til brann og brannforebyggende arbeid. Brannvesenet har et kontinuerlig fokus på registrering og kvalitetssikring av særskilte brannobjekter. Det foretas stikkprøver og oppfølging av informasjon og tips fra publikum. Det anbefales en kvalitetssikring av registreringen av særskilt brannobjekt, samt en vurdering av omfang og kvalitet på det brannforebyggende arbeidet.

14 Risiko-styringsmål Hendelse Forslag til tiltak Ytre miljø Nr 28: Skogbrann Brannvesenet vurderer beredskapen med hensyn til skogbrann til generelt å være akseptabel. Et scenario hvor det oppstår ukontrollerte skogbranner på to eller flere steder samtidig kan bli kritisk. Det er også usikkerhet knyttet til hvilke adkomster brannvesenet kan benytte til de ulike delene av Drammensmarka blant annet pga. manglende kunnskap om adkomster, bæreevne på bruer, klopper med mer. Det anbefales at Drammen kommune sammen med brannvesenet kvalitetssikrer dagens skogbrannberedskap og foretar en kartlegging av adkomster for brannvesenet til de ulike skogs- og naturområdene rundt byen. I tillegg er det viktig med informasjon til publikum i skogbrann-perioden 15. april september. Nr 49: Båt synker på havna/i indre Drammensfjord/ på elva Drammen Havn har godkjenningsbevis (Statement of Compliance (SoC)) fra Kystverket på gjennomførte sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsplaner for farvannet inn til havneterminalen og båt ved kai. Analysene dekker ikke båttrafikk på elva. Et interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i beredskapsregion 4: Buskerud, Sande og Svelvik ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten ved mindre, akutte utslipp. Det anbefales en kvalitetssikring av gjennomførte analyser, samt eventuelle supplerende analyser slik at det foreligger en samlet ROS-analyse for all båttrafikk på Drammensfjorden og –elva. Gjeldende beredskapsplaner knyttet til uhell og ulykker må kvalitetssikres og oppdateres.

15 Oppfølging av ROS- analyse
Alle oppfølgingspunkter blir ansvarssatt til den virksomhet/foretak som har fagansvaret. Følges opp i sak til Bystyret i mai

16 Konklusjon: Den samlende vurdering viser at det er et fåtall av hendelsene som er vurdert til å ha et høyt risikonivå, men det er viktig å ha et bevist forhold til risiko og risikoreduserende tiltak for å forhindre uønskede hendelser.


Laste ned ppt "ROS-analyse Drammen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google