Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene
Energidagan Rossfjordstraumen, 07. september 2006 Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet og medlem av ekspertutvalget

2 Medlemmer i regjeringens ekspertutvalg for nordområdene
Jarle Aarbakke Universitetet i Tromsø (leder) Jan-Gunnar Winther Norsk Polarinstitutt (nestleder) Lisbeth Berg-Hansen NHO Anne-Kjersti Fahlvik Norges Forskningsråd Mathilde Karlsen Brødrene Karlsen, Husøy Ole Jørgen Lønne Havforskningsinstituttet Frode Mellemvik Høgskolen i Bodø Bente Nyland Oljedirektoratet Gunn Ovesen Innovasjon Norge Thor Robertsen Finnmark fylkeskommune Audhild Schanche Nordisk samisk institutt Peter Johan Schei Fridtjof Nansens institutt Øivind Silåmo LO Unni M. Steinsmo SINTEF Geir Westgaard Utenriksdepartementet (observatør)

3 Bakgrunn og mandat (1) Nordområdene vil være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen vil legge en bred tilnærming til grunn i sitt arbeid på dette felt. Den vil bidra til å mobilisere kunnskap, kompetanse og ekspertise i Nord-Norge og i miljøer ellers i landet og internasjonalt som arbeider med nordområdespørsmål. Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene skal gi innspill til utformingen av en helhetlig norsk nordområdepolitikk.

4 Bakgrunn og mandat (2) Regjeringen etablerer en langsiktig og tverrsektoriell satsing på forskning og utvikling (FoU) i nord, Barents Barents 2020 skal befeste Norge som den sentrale forvalter av kunnskap og kompetanse i nordområdene. Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene skal bidra til å identifisere tiltak som skal iverksettes med midler fra Barents Utvalget skal også gi innspill til den videre utvikling av Barents 2020, i tråd med de prioriteringer regjeringen setter for sin nordområdepolitikk og i lys av det FoU-arbeid som foregår i regi av andre.

5 Ekspertutvalgets aktiviteter
09. januar i Tromsø Ekspertutvalget oppstartsmøte mars i Hammerfest Særlig fokus på Barentssamarbeid, petroleum, reiseliv og urfolksspørsmål mai i Tromsø Særlig fokus på marine ressurser og miljø Deltagelse på en rekke nordområdemøter (Finnsnes, Harstad, Narvik, Bodø, Sortland, Andenes, Stavanger, Tromsø (Arktisk maritim kompetanse), Longyearbyen, Alta, Narvik næringsforening) Diverse opptredener i media (kronikker, intervju,…) Åpen høring i Tromsø 15. mai Deltagelse i nordområdedialogene ( juni på Svalbard, møter i Berlin 26.1 og 15.3, i Ottawa) En rekke muntlige og skriftlige innspill mottatt Egen hjemmeside/nettsted (http://uit.no/nord)

6 Barents 2020 - Tematisk overbygning
Bærekraftig forvaltning av Barentsregionen Petroleum Marin ressursforvaltning Miljø Samfunn, kultur og helse Næringsutvikling Petroleum: Utvikling innen olje og gass, teknologi, arktisk maritim kompetanse, o.l. Marin ressursforvaltning: Fisk, økosystem, akvakultur, marin bioprospektering, arktisk maritim kompetanse, o.l. Miljø: Klimaendringer, forurensning, økosystem, biologisk mangfold, o.l. Samfunn, kultur og helse: Folk-til-folk-samarbeid, jus, kultur, kunst, helse, reiseliv, o.l. På tvers av sektorene løper følgende tema: 1) norsk-russisk samarbeid, 2) urfolkstematikk, 3) overvåking, 4) forsking, 5) utdanning, 6) informasjon, 7) koordinering og 8) seminarer/møtearenaer

7 Eksempler på tematiske satsinger - Petroleum
Insentiver for teknologiutvikling Arktisk maritim kompetanse Teknologioverføring (Russland) Re-investering til utvikling i andre sektorer (”operasjonskomité Nord”) Utvikling av leverandørindustri ► Trilateralt samarbeid (Norge-Russland-tredjeland)

8 Eksempler på tematiske satsinger - Marin ressursforvaltning
Kunnskaps- og teknologioverføring (økosystembasert forvaltning, FoU, utdanning) Akvakultur, fiske Bioprospektering ► Utdannings- og forskernettverk (Norge-Russland)

9 Arktisk maritim kompetanse om og i nord
Operasjoner i krevende farvann krever en bred fortolkning av kompetansebegrepet for å kunne ivareta sikkerhet, og må inkludere forhold som forståelse av klima, organisering og ledelse av rederi, arbeidsmiljø om bord vs. sikkerhet, etc. Element som må inngå i maritim arktisk kompetanse: operasjonelle ferdigheter i navigasjon og fartøyshåndtering kompetanse om klimatiske forhold prinsipper for organisering av virksomheter som driver utsatte og kritiske operasjoner prinsipper for ledelse av virksomheter som driver utsatte og kritiske operasjoner Illustrasjon fra

10 Eksempler på tematiske satsinger - Miljø
Oppfølging av forvaltningsplanen Klimaforskning (ACIA, Arktis Råd) Langtransporterte forurensninger Økosystem/biologisk mangfold ► Langsiktig overvåking (Internasjonalt)

11 Eksempler på tematiske satsinger - Samfunn, kultur og helse
Folk-til-folk (f eks Barentssekretariatet og Barentsinstituttet) Helse (utdanning, forskning, kompetanseoverføring) Samfunnsmessige konsekvenser Internasjonal rett (urfolk, havrett) ► Etablering av dialog/fora (Internasjonalt)

12 Eksempler på tematiske satsinger - Næringsutvikling
Diversifisert næringsutvikling (privat og offentlig) Petroleumsrelatert virksomhet Marin næringsutvikling Reiseliv Utbygging og oppbygging av utdannings- og forskningsinstitusjoner ► Samarbeid mellom næringsliv, FoU og myndigheter

13 Hovedutfordringer petroleum
Finnes det olje og gass? Geologiske forhold tilsier det Hvor mye? Statistisk metode – må bore brønner for å avklare hvor mye og hvor Så langt er Snøhvit kommersielle og Goliat under vurdering Hvor? Barentshavet sør er åpnet for leting Hva med Lofoten – Troms? Barentshavet Øst? Barentshavet Nord? Hvordan utvinne? Offshoreløsning eller ilandføring – ulike teknologiske utfordringer Gass eller olje Infrastruktur, logistikk og materialegenskaper i Barentshavet Kjent teknologi utenfor Lofoten Når? Snøhvit Goliat 1997 – 2011/2012 19 runde – tidligst boring 2008/2009 Stokman påvist 1988 – produksjon ? Nye områder – tidligst på timeplanen i 2010 – første brønn 2015? – første produksjon 2025? Dilemma – konflikter – etikk- omdømme

14

15

16

17

18

19 Antatt å inneholde 20% av de uoppdagete ressursene i Norskehavet

20


Laste ned ppt "Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google