Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOx avgiften – situasjonen for fiskeflåten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOx avgiften – situasjonen for fiskeflåten"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOx avgiften – situasjonen for fiskeflåten
Takk for invitasjonen. Jeg skal da snakke om samarbeidet mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. Det gjør jeg som ”stand-in” for leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, som dessverre ikke kunne delta. Jan Ivar Maråk Fiskebåtredernes Forbund Representantskapsmøte i Oslo 17. og 18. januar 2007

2 Gøteborg-protokollen
Gøteborgprotokollen er en av flere protokoller under FNs Langtransportkonvensjon. I henhold til protokollen skal utslippene av nitrogenoksider (NOx) ikke overstige tonn i 2010 (ca 30% ned i forhold til referanseåret 1990). I 2005 er de totale norske utslippene beregnet til tonn.

3 Er målsettingen realistisk?
Målsettingen er 22% lavere enn forventet utslipp i 2010 (uten ekstraord. tiltak) I følge SFTs beregninger vil det være nødvendig å øke NOx-avgiften vesentlig i forhold til gjeldende avgiftssats Vil kunne være dramatisk for næringslivet Er det politisk vilje til å gå så langt? Ja! Partiene kappes om å være miljøvennlige Protokollen gir dårlig timing for Norge

4 Statsministerens nyttårstale
Vi må ta vårt ansvar. Klimautslippene må ned. Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Det er vår månelanding. Først vil e starte med litt bakgrunnsinformasjon om havfiskeflåten, som er mitt ståsted i fiskerinæringa. Vi har ca havfiskefartøy i Norge. I havfiskeflåten sysselsetter vi drøyt ansatte, hvilket er over halvparten av alle heltidsfiskere i Norge. Vi fisker med redskaper som bunntrål, flytetrål, not, line og garn. Fangstverdien i første ledd var i fjor ca. 7,5 mrd. kroner. Altså 7,5 mrd på fiskers hånd, i tillegg til betydelige ringvirkninger i flåtens nærområde.

5 Klimautslipp fra ulike næringer
CO2 2004 (1990) Millioner tonn NOx 1.000 tonn Totalt 44,0 (34,8) 214,7 (224,1) Olje og gass 12,3 (6,7) 45,9 (28,0) Kysttrafikk 2,5 (1,8) 54,3 (39,1) Fiske 1,4 (1,4) 31,9 (30,7) Veitrafikk 10,0 (7,9) 40,8 (76,5) Luftfart 1,1 (0,9) 3,9 (3,1) Industri m.m. 5,0 (4,8) 8,6 (10,7)

6 Fiskeflåten og NOx Utslipp i 1990 – 30.700 tonn
Landet kvantum økt med 50% i perioden Hvordan beregnes fiskeflåtens utslipp: Bunkring av fiskefartøyer i Norge Fordeling kyst/hav Bruk av utslippsfaktorer En del uavklarte forhold (utenriks fart)

7 Fiskeflåten og NOx SSB har brukt faktor på 75 kg NOx pr tonn bunkers i beregningene for havfiskeflåten Nye målinger fra Marintek gir grunnlag for å justere ned faktoren til 58 kg (23%) Fra 15 g NOx pr kwt til 11,6 g pr kwt – når skjedde det - dialog med SSB om dette Vi mener etter 1990 (fornying og strukturering) Siste 12 mnd er leveransene av bunkers til fiskeflåten redusert med 10% (strukturering) Er vi allerede i mål?

8 Utvikling i antall fiskefartøyer

9 Utvikling av antall hk i fiskeflåten

10 Stortingets vedtak om NOx
NOx-avgift varslet i revidert – sovet i timen Avgift på kr. 15,- pr kg NOx utslipp Gjeldende fra 1. januar 2007 Fremdriftsmaskineri over 750 kw Refusjonsordninger for investering i renseutstyr (fiskeflåten får opptil 100% refusjon, andre maksimalt 40%) Overgangsordninger ved måling av utslipp Adgang til å inngå miljøavtale

11 Renseteknologien mangler
Antydet 90% rensing av NOx ved bruk av katalysator (teoretisk driftsprofil) Reell driftsprofil gir et helt annet resultat, i tillegg til store driftskostnader Forslag og vedtak basert på feil forutsetninger med hensyn til rensing Motortekniske ombygginger mest reelt I fremtiden nye motorer/gassdrift

12 Forskrift om NOx Fiskeflåtens fritaksmuligheter begrenset ved leveranser i utlandet Fiskefartøy ikke i utenriks fart dersom fartøyet driver fiske under ”overfarten” Etablert et skille mellom nære og fjerne farvann (250 nautiske mil fra grunnlinjen) Utenlandske fiskefartøy har vesentlig gunstigere regler (utenfor 12 n.mil)

13 Kan vi leve med dette? Norsk fiskefartøy fisker i Nordsjøen og leverer fangsten og bunkrer i Danmark Må betale NOx-avgift til Norge Belaster Danmarks NOx utslipp Utenlandsk fartøy fisker i Nordsjøen og lander fangsten og bunkrer i Norge Slipper avgift Belaster Norges utslipp av NOx

14 Forskrift om NOx 3 alternativer for å beregne utslipp fra skip
Måling av faktisk utslipp Kildespesifikk faktor (EIAPP-sertifikat) Sjablonregler i forskriften (4 kategorier) Sjablonfaktorene bevisst satt høyt Erfaring viser at det ofte er mye å hente på å gjennomføre måling Utarbeider felles opplegg for utslippsmåling

15 Gjeldende ordning Fiskeflåten betaler i dag NOx-avgift
Dagens ordning er dårligere enn det som ble foreslått i statsbudsjettet Dramatisk for fiskeflåten Håper å få refundert inn en del av avgiften når en miljøavtale blir operativ Likevel fortsatt en uavklart situasjon Trenger politisk velvilje

16 Hva koster NOx-avgiften fiskeflåten
Avhengig av målemetode. Den sjablonmessige regelen gir en kostnad på ca 90 øre pr liter bunkers Et fartøy som bruker tonn bunkers innenfor avgiftsområdet vil få en NOx-avgift på 3,15 mill. kroner Avgiftspliktig fiskeflåte ca 325 mill. kroner Marginale fiskerier kan bli utfaset Mer sesongfiskeri

17 Adgang til å inngå miljøavtale
Åpning for å inngå miljøavtale med Staten Må innholde utslippskrav, tidsfrister m.m. Opprettelse av fondsløsning ”Fondet” er ansvarlig for å komme i mål Fondet bestemmer selv nødvendige avgifter som må betales Adgang til differensiering av avgiftene Deltakelse i fondet ekskluderer off. tilskudd Det ser ut til å ha festet seg et inntrykk av at Barentshavet er verdens mest fiskerike område, mens Nordsjøen er en ørken etter 40 år med oljevirksomhet. Dette er ikke tilfellet. Barentshavet er rikt, men Nordsjøen er ikke fattig. Få havområder er så produktive i forhold til areal og dybde som Nordsjøen.

18 Miljøsamarbeid Etablert et samarbeid mellom sentrale næringsorganisasjoner (NHO, OLF, Fiskebåt, Fiskarlaget, Luftfarten, Fraktefartøyene m. fl.) Miljøavtale for hele næringslivet Tatt initiativ til ny Veritas-rapport Felles opplegg for utslippsmåling Informasjonsutveksling m.m. Felles møter med myndighetene

19 Forutsetninger for ”miljøavtalen”
At næringen og myndighetene blir enige om realistiske utslippsmål og realistiske tidsfrister m.m. At ESA godkjenner avtalen At aktørene blir enige om belastningen internt i fondet – hvem skal betale hva? Møte i arbeidsgruppen på fredag Uklart hva som skjer (Norsk Industri)

20 Fiskeflåtens muligheter
Fiskeflåten har et bedre utgangspunkt enn mange andre næringer Begrensede ekspansjonsmuligheter Strukturering og effektivisering av flåten Fornying Er fiskeflåten allerede nær målet? Får vi betalt for dette i Næringslivets NOx-fond? Barentshavet er altså viktig, ikke minst innenfor hvitfisk. Men Norskehavet og Nordsjøen er minst like viktig, ikke minst verdimessig. Her foregår nemlig dei største pelagiske fiskeriene etter makrell, sild og kolmule. Her fisker også industritrålflåten, og her fisker trålere og garnbåter etter sei. Og lineflåten fisker brosme og lange. Alt i alt store verdier.

21 Strategi fremover Fiskeflåten må være med å ta ansvar
Fiskeflåten kan imidlertid ikke ta ansvaret for økning i andre sektorer Det er en risiko for at samarbeidet om et ”Næringslivets NOx-fond” ikke når i mål Fiskebåt utreder derfor muligheten for en egen miljøavtale for fiskeflåten Støtter fellesskapsløsning – men ønsker å ha alternativer klart – har ikke råd å tape tid!

22 Strategi fremover Parallelt arbeider vi med å få korrekte utslippstall for fiskeflåten Skal møte SSB m. fl. For å diskutere tallene Deretter møte med Miljøverndepartementet Må få på plass refusjonsordning for innbetalt avgift fra 1. jan til fondet er operativt (differansen) - Trenger politisk velvilje Skaffe oversikt over avgiftspliktig flåte Endring av avgiftsplikten? – kyst/utl.

23 Oljen skaper utfordringer
Oljen er en velsignelse for Norge Men den skaper også utfordringer: Sprengt verftskapasitet Mangel på arbeidskraft Lønnspress (nettolønnsordning) Sterk valuta Økt kraftbehov Klimautfordringer (NOx, CO2)

24 Avsluttende kommentar
Må respektere GP, men dårlig timing NOx vil påføre fiskeflåten store kostnader Fiskeflåten står likevel i en særstilling Norske utfordringer mht klimagasser er nært knyttet til ekspansjon i oljevirksomheten Er det riktig å belaste tradisjonelle næringer? Noe skal vi leve av i fremtiden!

25 Avsluttende kommentar
Stortingets åpning for miljøavtale positivt, men vi er på ingen måte i mål Greier ikke helt å ”ta bølgen” over resultatet Norske fiskefartøyer diskriminert i forhold til utenlandske Mange fiskerier kan ikke leve med dagens avgift Vi har fortsatt en lang vei å gå! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "NOx avgiften – situasjonen for fiskeflåten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google