Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer

2 Unge i risiko. Hvor mange barn er det? •Ulike anslag –160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004) –Folkehelseinst., 2011; 8.3% av barn og unge i Norge vokser opp med et så alv. alkoholprobl at det går ut over barna •+ høy forekomst av fam m/narkotikaprobl, vanedannende medikamenter etc. •Rusmisbruk ikke et individuelt problem

3 Bakgrunn •NRK`s TV-auksjon 2008 tildelt Blå Kors –Øremerket; Forebygging, behandling og oppfølging av enkeltpersoner og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk • ett av prosjektene

4 •Utviklet i Danmark 1997 –11 ulike avdelinger •+ online chat rådgivning –Faglig bistand til etablering av tilbudet i Norge

5 Msk med alkoholproblemer søker ikke hjelp •De fleste med alkoholprobl benekter problemet og/eller er ikke motivert for behandling –Er ikke i behandlingsapparatet -Under 5% i behandling -v/Kompasset: 77% av foreldrene har ikke vært i rusbehandling, erkjenner ikke sitt rusprobl. -Barna blir ikke plukket opp av tilbud som gis til pårørende innenfor rusbehandlingsinstitusjoner

6 Prosjektperiode KOMPASSET Norge •Per nå avd i Bergen (2009), Sandnes (2010), Trondheim (2011) og Oslo (2011) •Drift ut 2013 •Målsetning fast tilbud. Finansiering? •Om midler; 3 -årig forskningsprosjekt; Fokus på fullføringsproblematikk og brudd på negativ sosial arv – KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest)

7 Rammeverk  Tidlig intervensjon, bygge bro mellom forebygging og behandling •Aldersgruppe: 14-35 år –Målgruppe sårbar i kritiske overgangsfaser •Lavterskel •Den unge definerer selv hva som er problematisk rusbruk hos foreldre

8 Rammeverk •Klientens eget sted. Ikke geografisk tilknyttet rusinstitusjon •Individuell tilrettelegging –Heterogen gruppe •Tilbud så lenge det har nytteverdi •Gratis! •Eksklusjonskriterier –spm i hver sak; Hvilken instans er den rette til å ivareta denne klienten best mulig?

9 Vi tilbyr: –Individualterapi og rådgivning –Gruppeterapi –Familiesamtaler –Undervisning –Temakvelder –Nettside •www.kompasset.org –Sentral del av konseptet; Ramme for fellesskap ml. unge med samme erfaringsbakgrunn •Opplevelse av å ikke være alene

10 Hvem og hvor? –Ansatte; Midler til 2 fulltidsstillinger per avdeling, psykologer og psykologspesialist –KOMPASSET Bergen; •Lokaler i Sydneskleiven 22, 5010 Bergen •Åpningstider ca 0830-16 man-fre. Gruppetilbud på ettermiddagstid

11 Målsetning •Selektiv forebygging av ung uførhet og brudd på negativ sosial arv •Hjelp til et tilfredsstillende selvstendig liv

12 •Forskning viser at familiemedlemmer kan være minst like belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv –Lindgaard, H. (2008): Afhængighed og relationer - De pårørendes perspektiv, Aarhus Universitet: Center for Rusmiddelforskning –50% av barna klarer seg bra

13 Den skjulte epidemien: Krenkede barn blir syke voksne! •Felitti, ACE Study. –N= 17000 –Traumer i barndom og sykelighet blant voksne –Res: Vond og vanskelig erfaring i barndom og ungd.tid forekommer mye oftere enn det som vanligvis er kjent. •Erf. vevd sammen i komplekse mønstre og er sterkt knyttet sammen til sykdom i voksenlivet (linære sammenhenger)

14 Å tale og tie •Immunforsvaret påvirkes av krenkelser –Destruktivt for et msk å gå alene med sine vonde erfaringer –Om riktig hjelp, kan sykdomsutvikling forhindres! –Samfunnsøkonomisk gevinst!

15

16 Langvarig belastning hos barna •Gj.snitt 12-14 leveår (i perioden 0-18 år) med alkoholmisbruk i fam. •70% utsatt for fysisk og/eller psykisk vold •16% har vært utsatt for seksuelle krenkelser •25% opplevd vold mellom foreldrene •42% redd for at foreldrene skulle dø av misbruket –svært mange har opplevd selvmordstrusler fra foreldre •32% selv hatt tanker el planer om suicid •73% relasjonelle vansker ift venner og kjærester ( Tall fra årsrapport 2011 )

17 Fullføringsproblemer i skole og arb. liv •46% fullføringsproblemer (Tall fra årsrapport 2011)

18 De unges ensomhet og forlatthet •37% snakket ikke med noen om hvordan de har hatt det i oppveksten –Lojalitet og skam •30% snakket med den edru forelderen –Medavhengig, selv utslitt, dobbelt svik •22% snakket med sine søsken –Ført til mer utholdenhet, ikke forandring •14% snakket med noen i slekten –Få sier det hjalp el førte til forandring. Slekten håper ting går over •4% snakket med en lærer –Gjerne viderehenvist rådgiver el helsesøster •Generelt: ”Snakket med” har ikke medført at voksne har grepet inn. Tabuisering, bagatellisering, skam og benekting hemmer evne til å se og motet til å handle (Tall fra årsrapport 2011)

19 Tidligere erf med hjelpeapp •40% har snakket med en offentlig hjelper –Blandede erf, spes. ift 2.linjetjenesten •Fokus på symptomlindring •Lite vekt på oppvekstbetingelser (langvarig omsorgssvikt)

20 Hva slags virkelighet lever vi i? •Hoveddelen av barn som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol må leve med det •Benektelse og taushet både hos barn og voksne  •Barn lever i skjult nød  •Langvarig belastning og isolasjon

21 Påvirkning av barn •Medfødte alkoholskader (FAS/FAE) •Fordoblet risiko; –Psykiske lidelser –Utsatthet for vold eller seksuelle overgrep –Tidlig død, sykdom –Egne rusproblemer (opptil x 10) •Skadelig familiesamhandling –Uforutsigbarhet, benektelse, isolasjon, manglende sosial støtte, begrenset rom for emosjonelle uttrykk

22 Hvordan kommer dette til syne? •Angst og depresjoner •Spiseforstyrrelser •Selvskading •Atferdsforstyrrelser •Aggresjon og hyperaktivitet •Muskel- og skjelettplager •Hodepine, magesmerter •Søvnvansker •Osv.

23 På skolen •Faglige og/eller sosiale problemer •Hyppige skoleskifter •Nedsatte skoleprestasjoner •OBS! IFT ELEVER MED UHELDIG ”OVERTILPASNING –de flinke tause elevene

24 Utvikling •Feilslått og for tidlig modningsprosess •Overdreven omsorgsfunksjon/parentifisering •Utv. av sosiale ferdigheter kan forstyrres –Engstelig tilknytning •F. eks overdreven eller manglende intimitet

25 Oppsummert; Hva er risikoen på lang sikt? •Økt risiko; •Emosjonelle, kognitive, sosiale,relasjonelle problemer og/eller psykiatriske problemer + rusproblemer + somatisk sykdom + sosial marginalisering

26 Fullføringsproblematikk og risiko for ung uførhet •”Et liv jeg ikke valgte”. Om unge uføre i fire fylker –FoU rapport nr. 9/2009 –Risiko for ung ufør når oppveksten har vært belastende

27 Besparelser –Etter oppfølging i KOMPASSET er flere på et spor som ikke fører til ung uførhet og utenforskap •30 stk •Pessimistisk perspektiv; 1/3 av disse får til livet i fellesskapet •Svært beskjeden og omtrentlig beregning av kostnadene m/ ung uførhet/utenforskap 100-500.000 pr år. Gjennomsnitt på ca 200.000 (1 G + supplerende sosialhjelp) for 10 personer i alderen 17-25 år = 2 mill i året i et livsløp frem til alderspensjon – altså 80-90 mill spart i mulige fremtidige utgifter (på ett år). •+ Manglende skatteinngang •+ Bruk av helsetjenester ift psyke og soma +++

28 Besparelser forts. –Hvor mye må dette multipliseres med når negativ sosial arv brytes – og barn av de som i dag er barn av får gode oppvekstvilkår? –5,4 milliarder pr årskull hvis 10% flere fullfører videregående skole (Torberg Falck, NTNU)

29 Interesse for saken; –Dette er et samfunnsproblem! –Samfunnsmessig tendens til å benekte og bagatellisere konsekvensene av alkoholmisbruk for barn/unge; lignende mekanismer som i misbruksfamilien!

30 Hvilken type behandling er å foretrekke fra et familie – og samfunnsmessig perspektiv? •Hva er behandling av misbruk? •Å redusere eller stoppe misbruket? •Å redusere graden av rusrelaterte lidelser? –Mulighetene for forandring hos de unge er langt større enn for deres misbrukende foreldre


Laste ned ppt "KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google