Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 FINANSIERINGSMULIGHETER VED INVESTERINGER PÅ VANNFORSYNINGSSEKTOREN Overingeniør Rune Lejon Regional.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 FINANSIERINGSMULIGHETER VED INVESTERINGER PÅ VANNFORSYNINGSSEKTOREN Overingeniør Rune Lejon Regional."— Utskrift av presentasjonen:

1 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 FINANSIERINGSMULIGHETER VED INVESTERINGER PÅ VANNFORSYNINGSSEKTOREN Overingeniør Rune Lejon Regional utviklingsetat

2 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes2 KAP 551 POST 60 – TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER FOR REGIONAL UTVIKLING  Budsjettposten Kap 551 post 60 introdusert 1. gang i budsjettåret 2003;  KRDs omlegging av budsjettstrukturen for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk  Omleggingen resulterte i én regional budsjettpost og forvaltningsansvaret i sin helhet overført til fylkeskommunen.  Kap 551 post 60 = ∑ (Kap 551 post 51, Kommunale næringsfond, distritksutviklingstilskudd SND, Program for vannforsyning mv)

3 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes3 KAP 551 POST 60 – TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER FOR REGIONAL UTVIKLING  Nye generelle retningslinjer utarbeidet av KRD trådte i kraft f.o.m. 1. Januar 2003  Rundskriv som Kap 552 post 54 - Program for vannforsyning og Kap 551 post 51 gikk over i historien.  Videreførte muligheten til å innvilge støtte til kommunale næringsrettede infrastrukturtiltak.  Imidlertid av veldig generell karakter. Behov for etablering av et sett med detaljerte retningslinjer som klargjorde støtteformål, støttesatser mv.  Den 22. Mars 2004 vedtok Fylkesrådet i Troms: “Utfyllende retningslinjer for kommunale næringsrettede infrastrukturtiltak”

4 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes4 UTFYLLENDE RETNINGSLINJER Hvilke kommunale tiltak kan støttes ?  Tilrettelegging av næringsarealer  Industrikaier og kaier som skal dekke trafikkformål  Stedsutvikling  Vannforsyning

5 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes5 VANNFORSYNING Hvem kan innvilges støtte ?  Det kan innvilges støtte til eksisterende/nye:  Kommunale vannverk  Interkommunale vannverk  Private vannverk (andelsvannverk og andre større fellesvannverk).

6 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes6 VANNFORSYNING … og til hvilke tiltak ?  Oppnå tilfredsstillende leveringssikkerhet/kapasitet:  Eksempler på tiltak vil være; Høydebasseng, ringledninger, trykkøknings-/trykkreduksjonsanlegg, ombygging inntaksarrangement, utbygging av ny kilde, parallelle overføringsledninger.  Oppnå tilfredsstillende drikkevannskvalitet levert til abonnentene:  Eksempler på tiltak vil være utbygging av ny kilde, vannbehandlingsanlegg for etablering av 1. og/eller 2. hygieniske barriere.

7 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes7 STØTTESATSER  Maksimal støttesats for vannforsyningstiltak er 25 % av tilskuddsberettigede kostnader, men i særlige tilfeller inntil 50 %.  Ved utmåling av tilskudd til kommunal vannforsyning vil det bli lagt vekt på følgende opplysninger:  Finansiell dekningsgrad før og etter utbygging.  Årsgebyr ekskl. mva for en standardbolig på 120 m2 bruksareal basert på vedtatt finansiell dekningsgrad.  Gebyrsats ved bruk av vannmåler (m3-pris) ekskl. mva basert på vedtatt finansiell dekningsgrad.  Utbyggingstiltakets samfunnsmessige betydning

8 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes8 KRAV TIL SØKNADEN  For kommunale og private vannverk gjelder at følgende normalt skal følge som vedlegg til søknaden:  Dokumentasjon på at utbyggingstiltaket er i tråd med godkjenning i medhold av drikkevannsforskriftens bestemmelser.  Beskrivelse og kart som omfatter eksisterende og planlagt vannforsyningssystem (Nedslagsfelt, kilde, inntak, vannbehandlingsanlegg og transportsystem).  Oppgave over abonnenter i forsyningsområdet som er tilknyttet og/eller som skal tilknyttes anlegget.

9 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes9 … OG forts.  Dokumentasjon av kommunens/vannverkets kostnader, inntekter og gebyrnivå i form av:  Opplysninger om de samlede utgiftene før og etter utbygging som inngår i beregningsgrunnlaget for fastsetting av års- og tilknytningsgebyr.  Vedtatt finansiell dekningsgrad før og etter utbygging.  Årsgebyr (standardbolig på 120 m2 bruksareal) før og etter utbygging, basert på vedtatt finansiell dekningsgrad og støttesatser på 0, 25 og 50 %.  Gjeldende gebyrsats ved bruk av vannmåler (m3-pris ekskl. mva) før og etter utbygging, basert på vedtatt finansiell dekningsgrad og støttesatser på 0, 25 og 50 %.  Fastleddpris ved todelt gebyrordning før og etter utbygging, basert på vedtatt finansiell dekningsgrad og støttesatser på 0, 25 og 50 %.

10 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes10 … OG forts  For private vannverk gjelder i tillegg følgende:  Private vannverk (andelsvannverk og andre større fellesanlegg) skal fremme sin søknad gjennom kommunen.  Vannverkets vedtekter skal følge søknaden.  Vannverket skal inngå i kommunens hovedplan for vannforsyning.  Omsøkte utbyggingstiltak skal være godkjent i medhold av drikkevannsforskriftens bestemmelser.  Kommunen skal gi uttalelse til søknaden i forhold til hovedplan vannforsyning.  Kommunen kan knytte vilkår til tilrådingen overfor fylkeskommunen i forhold til kommunale planer for vannforsyningen.  Nivået på års- og tilknytningsgebyr skal, etter planlagt utbygging, ikke være lavere enn kommunens årsgebyr.

11 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes11 HVA FALLER UTENFOR STØTTEORDNINGEN ?  Vannforsyningstiltak som er ensidig til fordel for en enkelt abonnent.  Rene beredskapstiltak innen vannforsyningen (f.eks innkjøp av tankbil, mobile behandlingsanlegg, etablering av nødvannskilder).  Vannforsyningsanlegg som ikke bygges ut i samsvar med godkjenning gitt med hjemmel i drikkevannsforskriftens bestemmelser.  Vannforsyningsanlegg som ikke er godkjenningspliktige i henhold til drikkevannsforskriftens bestemmelser, jf. drikkevannsforskriftens § 8  Kvalitetsforbedrende tiltak innenfor vannforsyningen for å sikre en kvalitet ut over kvalitetskravene i drikkevannsforskriften.  Utgifter til klausulering av nedslagsfelt/drikkevannskilde

12 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes12 STØTTE TIL VANNFORSYNING 2003 – 2005 (hele 1000 kr) Års- tall Ramme Kap 551 post 60 Forvaltet direkte av FK Andel til leverings- sikkerhet/ kapasitet Andel til drikkevanns- kvalitet Totalt fra ramme forvaltet direkte av FK Andel totalt (%) 2003128 00032 30001 960 6 2004136 00020 9005001 3751 8759 2005120 60020 1902 6001 3703 97020

13 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes13 LITT MER OM GEBYR  Ny forurensningsforskrift foreslår (planlagt ikrafttredelse 1. jan 2006);  Kun todelt gebyrmodell for vann- og avløpsgebyrer  Fortsatt nei til kvantumsrabatt til storforbrukere  Behov for omlegging av gebyrregulativet for noen kommuner  Omlegging til todelt gebyrmodell kan gi mulighet til å rette opp skjevheter i eksisterende gebyrregulativ.  Fordeling faste/variable kostnader – Reell eller tilpasset fordeling ?  Få abonnenter benytter vannmålere; Hvilket stipulert forbruk (m 3 /m 2 ) skal fastsettes ?  Nullsumspill; Noen vinner/noen taper, men hvem ? SFTs innstilling til MD

14 18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes14..og ENDA LITT TIL  Gebyrberegning som grunnlag for å søke om tilskudd;  Forutsetter at avskrivningsreglene følges  Er sektoren selvfinansierende pr. i dag ?  Skal selvfinansiering videreføres/innføres når planlagte investeringer gjennomføres ?  Unngå at utgangspunktet skal være å oppnå et gebyrnivå som ligger lavere enn nabokommunen(e)  Dersom investeringer over en 4-års periode Gebyrnivå ?  Bedre grunnlag for diskusjon med FK om eventuell finansieringsbistand  Dersom gebyrnivå politisk umulig, er alternativene:  Nei til utbygging  Utbyggingsperioden utvides … men hva sier Mattilsynet ?


Laste ned ppt "18. - 20. oktober 2005Drikkevannseminar Finnsnes1 FINANSIERINGSMULIGHETER VED INVESTERINGER PÅ VANNFORSYNINGSSEKTOREN Overingeniør Rune Lejon Regional."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google