Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE VIDERE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE VIDERE."— Utskrift av presentasjonen:

1 VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE VIDERE

2 MATEMATIKK VED HITRA VIDEREGÅENDE SKOLE VG1 VG2 VG3 TILBAKE VIDERE

3 Programfag ved Hitra VGS Programområde realfag Matematikk R1Matematikk R2 Matematikk S1Matematikk S2 Biologi 1Biologi 2 Fysikk 1Fysikk 2 Kjemi 1Kjemi 2 Programområde språk, samfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 1Samfunnsøkonomi 2 SosialkunnskapPolitikk- og menneskerettigheter Internasjonal engelskSamfunnsfaglig engelsk Programområde idrettsfag Breddeidrett 2 Toppidrett 2 TILBAKE Samordna opptak TilleggspoengSpesielle opptakskravKarakterkalkulator

4 MATEMATIKK 2P MATEMATIKK 2P • Tall og algebra i praksis –Potenser og standardform. –Renteberegninger. • Statistikk –Gjøre statistiske undersøkelser. –Fremstille data vha tabeller og diagrammer. • Modellering –Praktiske forsøk. –Lage enkle matematiske modeller. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

5 MATEMATIKK R1 MATEMATIKK R1 • Geometri –Vektorer. –Konstruksjoner med passer og linjal + digitalt. –Bevise Pytagoras setning. • Algebra –Ulikheter og ligninger, symbolbruk, polynomer og logaritmer. • Funksjoner –Derivasjon, grenseverdier og asymptoter. • Kombinatorikk og sannsynlighet –Ordnete og uordnete utvalg. –Betinget og ubetinget sannsynlighet. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

6 MATEMATIKK S1 MATEMATIKK S1 • Algebra –Omforming av formler. –Likninger og ulikheter. • Funksjoner –Tegne kurver. –Funksjoner tilknyttet økonomi og samfunnsfag. –Regresjon, vekstfart, derivasjon. • Sannsynlighet –Binomiske og hypergeometriske forsøk. –Ordnete og uordnete utvalg. • Lineær optimering –Optimeringsproblemer i økonomi. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

7 MATEMATIKK R2 MATEMATIKK R2 • Geometri –Analysere 3-dimensjonale figurer, vektorer og sfærisk geometri. • Algebra –Tallmønstre. –Rekursjon og induksjon (matematiske bevis). • Funksjoner –Periodiske funksjoner, derivasjon, integrasjon og ulike funksjonstyper. • Differensiallikninger –Analysere og regne på dynamiske fenomener. –Lineære og separable differensiallikninger. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

8 MATEMATIKK S2 MATEMATIKK S2 • Algebra –Tallmønstre (tallrekker og tallfølger). –Sparing, lån, avbetaling. –Polynomfaktorisering. • Funksjoner –Funksjoner innen økonomi – inntekt, kostnad, overskudd. –Derivasjon, integrasjon. –Digitale verktøy. • Sannsynlighet og statistikk –Sannsynlighetsfordelinger. –Hypotesetesting i binomisk fordeling og normalfordeling. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

9 SAMFUNNSØKONOMI 1 SAMFUNNSØKONOMI 1 • • Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. • • Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. • • Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

10 SAMFUNNSØKONOMI 2 SAMFUNNSØKONOMI 2 • • Hvordan pris og omsatt mengde avhenger av forbrukernes etterspørsel og bedriftenes tilbud av varer og tjenester. • • Prisfastsettelse under markedsformen monopol og under ulike former for ufullkommen konkurranse. • • Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer. • • Hvorfor land handler med hverandre, og påvirkning av eks valutakurser/avtaler. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

11 POLITIKK- OG MENNESKERETTIGHETER POLITIKK- OG MENNESKERETTIGHETER • • Politisk innflytelse og sammenhenger mellom verdier og politiske handlinger i Norge. • • Samarbeidsformer og regionale og globale konflikter. • • Utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for menneskerettighetene. • • Analysere årsaker til brudd på menneskerettighetene. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

12 SOSIALKUNNSKAP • • Sosialisering og oppvekstmiljø i barne- og ungdomsårene, samlivsspørsmål og utfordringer i alderdommen. • • Analyse av velferdsforskjeller i Norge. Det handler spesielt om velferdssituasjonen til innvandrere og funksjonshemmede. • • Årsaker til og følger av sosiale problemer. • • Velferdsstatens prinsipper, lover og politisk styring, og velferdsstatens utfordringer i nåtid og framtid. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

13 BIOLOGI 1 BIOLOGI 1 • • Bruke biologifaglige arbeidsmåtar i økologisk feltarbeid/undersøkelser/forsøk. • • Indre oppbygging i eukaryote celler, hvordan di ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. • • Ulike typer vev, organ og organsystem og hvordan de fungerer. • • Utviklinga av livet på jorda har ført til et mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

14 BIOLOGI 2 BIOLOGI 2 • • Grunnleggende oppbyggings- og nedbrytingsprosessene i fotosyntese og celleånding. • • Oppbygginga av DNA-molekyl og hvordan de er utgangspunktet for styring av livsprosessene. • • Utviklinga innenfor bioteknologi og genteknologi og hvordan det har ført til nye hjelpemiddel og teknikker innenfor medisin/matproduksjon/biologisk forsking. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

15 INTERNASJONAL ENGELSK INTERNASJONAL ENGELSK • • Kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk, og om språkvarianter av engelsk utenfor det angloamerikanske kjerneområdet. • • Forståelse og formidling av mening gjennom språket. Videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter. • • Utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

16 SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK • • Kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster. • • Videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter, og om oppbygging av et rikt og nyansert ordforråd for å kunne kommunisere om samfunnsfaglige emner. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

17 FYSIKK 1 FYSIKK 1 • • De eldste og mest brukte fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk/elektrisitetslære/termofysikk. Sentralt prinsipp er bevaring av energi i ulike prosesser. • • Byggesteinene i naturen og hvordan de settes sammen, fra mikrokosmos til makrokosmos. • • Hvordan matematikk blir brukt i fysikk. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

18 FYSIKK 2 FYSIKK 2 • • Feltbegrepet og hvordan det kan brukes innenfor ulike områder av fysikken til å beskrive og forklare fenomener. • • Kvanteteorien og relativitetsteorien. • • Hvordan matematikk blir brukt som språk i fysikk, ved bruk av vektorregning, differensialregning og integralregning. • • Teknologiske anvendelser av induksjon og prinsippene som ligger til grunn for moderne avbildningsutstyr innen medisin. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

19 KJEMI 1 KJEMI 1 • • Kjemiens nomenklatur, og kjemiske fenomener blir forklart med modeller på mikronivå. • • Kunnskaper i kjemi bygges opp gjennom prosesser med hypoteser, forsøk, observasjoner, vurderinger og begrunnede konklusjon. • • Struktur og egenskaper for vann og løsninger av stoffer i vann. • • Handler om syrer, baser og pH. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

20 KJEMI 2 KJEMI 2 • • Aktuell forskning innen kjemi • • Kjemiske analysemetoder som blir brukt til å kontrollere både kvalitet og kvantitet • • Hvordan organiske stoffer reagerer. Laboratoriearbeid er sentralt • • Korrosjon, forbrenningsreaksjoner og elektrokjemi. • • Mulige miljøkonsekvenser ved produksjon og deponering av ulike materialer. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

21 BREDDEIDRETT 2 BREDDEIDRETT 2 • • Idretter og aktiviteter fra ulike kulturer. Krav og regler knyttet til idrettsaktivitetene, systematisk ferdighetsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter inngår i hovedområdet. • • Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper. • • Planlegging og gjennomføring av trening for å etablere sunne og varige vaner. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

22 TOPPIDRETT 2 TOPPIDRETT 2 • • Forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging. • • Variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling og forebygging av skader i spesialidretten. TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

23 MATEMATIKK 1T MATEMATIKK 1T • Tall og algebra • Likninger og ulikheter av første og andre grad • Kvadratsetninger • Geometri –lengder, areal, Pytagoras –trigonometri • Sannsynlighetsregning • Funksjoner –rette linjer –andregradsfunksjoner –potenser –eksponentialfunksjoner –logaritmer –derivasjon TILBAKE LÆREPLAN I FAGET

24 MATEMATIKK 1P MATEMATIKK 1P • Tall og algebra –Tall og grafer –hverdagsmatematikk • Geometri –lengder, areal, volum –perspektivtegning • Økonomi –prosent, indeks –personlig økonomi, lønn, avgifter, budsjett • Sannsynlighetsregning • Funksjoner –rette linjer –proporsjoner –kurver TILBAKE LÆREPLAN I FAGET


Laste ned ppt "VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE VIDERE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google