Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnfondsbevis som investeringsobjekt Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 3. september 2003 IMMOBILIARE AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnfondsbevis som investeringsobjekt Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 3. september 2003 IMMOBILIARE AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnfondsbevis som investeringsobjekt Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 3. september 2003 IMMOBILIARE AS

2 Agenda  Kjennetegn ved grunnfondsbevis som investeringsinstrument  Utviklingstrekk og egenskaper ved grunnfondsbevisene som investeringsobjekt  Valg av grunnfondsbevis for investeringer  Systemendringer og fremtidsmuligheter

3 Kjennetegn ved grunnfondsbevisene

4  Historisk lønnsomme investeringer  Høy direkte avkastning  Begrenset likviditet  Begrenset investorinnflytelse  Kontinuerlig utvanning av eierskapet  Andre risikoparametre enn obligasjoner og aksjer  Markedet todeles

5 Historisk lønnsomme investeringer

6 Verdivekst og direkteavkastning 1997-2002

7 Alle grunnfondsbevis er slett ikke like sikre investeringer (kurser 1998-2003)

8 Indeksen påvirkes sterkt av at Gjensidige NOR historisk veier tungt (kurser 1998-2003)

9 De beste grunnfondsbevisene har utviklet seg på linje med bankaksjer (kurser 1998-2003)

10 Renten alene styrer ikke kursutviklingen (kurser 1998-2003, invers av effektiv rente S468)

11 Utviklingstrekk og egenskaper som investeringsobjekt

12 En todeling av markedet  Høy likviditet bare for noen beviser  Effektiv prising endret etter at RISK- reglene ble endret  Ulikt nivå på utjevningsfondet  Et modent investeringsmarked

13 Endringer i utjevningsfondet ved årsoppgjøret 2002

14 Grunnfondsbeviseiernes investerte kapital 1997

15 Grunnfondsbeviseiernes investerte kapital 2002

16 De positive sidene  Mange av rentepapirets kjennetegn – God nyere investerings- historie – Høy direkteavkastning – Stabilt utbytte •Endog til ofte voksende •Sikres av bufferkapital – Historisk trygg hovedstol – Populært blant mindre, sikkerhetssøkende investorer – Alternativ til lavt forrentede bankkonti  Mulig oppside i konvertering – og i spekulasjon om det UTDRAG FRA PRISLISTEN, SR-BANK

17 De negative sidene  Mange av rentepapirets kjennetegn  Beskjeden likviditet  Marginalkapital like utsatt som i aksjeselskap  Begrenset nytte av utjevningsfondet  Kontinuerlig utvanning  Begrenset innflytelse i styrende organer  Uavklart skattesituasjon, kfr. krav om utbytteskatt

18 Utvanningseffekten: Grunnfondsbeviseiernes kapital som pst. av egenkapitalen, 1997-2002

19 Valg av grunnfondsbevis for investeringer

20 Pris/Bok 2002

21 Direkteavkastning 2002

22 Egenkapitalavkastning 2001

23 Pris/Bok vs. Direkteavkastning **

24 Pris/Bok vs. Totalavkastning ****

25 Pris/Bok vs. Pris/Inntjening -

26 Pris/Bok vs. Grunnfondsbevisbrøken ***

27 Pris/Bok vs. Størrelsen -

28 Pris/Bok vs. Egenkapitalavkastning (01) ***

29 Prioritering av de gode papirene 1.Sikkerhet for utbyttet 2.Industriell verdiskaping 3.Grunnfondsbeviseierskap hos ledelsen 4.Minimal utvanningseffekt

30 Effekten av utbyttetap Avkastning av en investering på 100 kroner, og et i utgangspunktet fast utbytte på 8 kroner Uendret utbyttestrøm i evighet 8,00 %100,00 Intet utbytte i år 37,52 %93,65 Halvt utbytte i år 3 og år 47,53 %93,88 Intet utbytte i år 3, dobbelt utbytte i år 4 7,96 %99,53 Intet utbytte i år 3, halvt utbytte i år 4 7,31 %90,71

31 Rentenetto 1H03 (i pst. av GFK)

32 Resultat etter tap og tap 1H03 (i pst. av GFK)

33 Cost/Income 1H03

34 Effekten av RISK: IRR 1997-2002

35 Systemendringer og fremtidsmuligheter

36 1.Omdanning 2.Skattevesenet 3.Hva kan gjøres med utvanningseffekten? 4.Grunnfondsbevisgrunnfondsbeviset

37 Omdanning  Omdanning representerer en mulighet for å realisere ytterligere verdier – Spredt aksjonærinnflytelse – Umiddelbart oppkjøpspress  Det ligger potensial i selve spekulasjonen om omdanning  Kunnskap om potensiell omdanning fordrer nær kontakt med styre og ledelse i banken

38 Skattevesenet  Grunnfondsbevisene har hatt historisk høy goodwill i Stortinget, om enn ikke i Finansdepartementet  Innføring av utbytteskatt kan muligens mildnes for denne type investeringer  Øvrig skattelemping (i forhold til aksjer) er mindre trolig

39 Utvanningseffekten  Utvanningen forårsakes av at Sparebankens fond får "nyemittert grunnfondsbeviskapital" til pari kurs hvert år  Effekten kan mildnes av hyppige emisjoner med betydelig verdi tillagt tegningsrettene  Et annet alternativ er at det opprettes en stiftelse som tildeles midler som normalt ville gått til Sparebankens fond – og at denne betaler markedskurs for nyemitterte grunnfondsbevis

40 Grunnfondsbevisgrunnfondsbeviset  Lovverket hindrer i dag investeringsfond i å investere bare i et knippe av grunnfondsbevis  Dersom Sparebankene kan påvise problemer med å hente inn kapital på rimelige vilkår, kan man ha håp om regelverksendringer  Sparebanksamarbeid i seg selv kan være en begrunnelse for slik kapitalinnhenting  Ordinære aksjeselskap med spredt eierskap har fri rett til investering i grunnfondsbevis


Laste ned ppt "Grunnfondsbevis som investeringsobjekt Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 3. september 2003 IMMOBILIARE AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google