Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1. juli 2009 gir styrket egenkapitalinstrument for sparebankene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1. juli 2009 gir styrket egenkapitalinstrument for sparebankene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1. juli 2009 gir styrket egenkapitalinstrument for sparebankene

2 Disposisjon •Norsk bankvesen generelt og sparebankene spesielt •Norske myndigheters tiltak mot finanskrisen •Endringer i sparebanklovgivningen  Fra grunnfondsbevis til egenkapitalbevis  Muligheter for økt innflytelse  Eliminerer utvanning  Samme prioritetsrekkefølge 2  06.07.2014

3 Norge: Kreditt fra innenlandske kilder per april 09 3  06.07.2014 Kilde: SSB

4 Norske banker 2003-2009 4  06.07.2014 Q103Q109 Kilde: SSB

5 Innskuddsdekning i norske banker (1) 5  06.07.2014 (1) Alle banker bortsett fra filialer og datterselskap av utenlandske banker. (2) Skillet mellom små og mellomstore banker går ved en forvaltningskapital på NOK 10 mrd (per utgangen av 2006) (3) DnB NOR Bank ASA (morbank) og Nordlandsbanken. Kilde: Norges Bank Mellomstore banker (2) Små banker (2)

6 Markedsandeler (basert på forvaltningskapital) alle banker per 31.12.08 6  06.07.2014

7 Sparebanker ekskl DnB NOR 2004-08 (årstall) 7  06.07.2014 Kilde: Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Tap på utlån Nettoresultat

8 Sparebanker ekskl DnB NOR (kvartalstall) 8  06.07.2014 Kilde: Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond Netto rente- og kredittprovisjoner Tap på utlån Nettoresultat

9 Kapitaldekning sparebanker 9  06.07.2014 * Følgende banker anvender IRB (Internal Rating Based Approach- Foundation) i kapitaldekningsberegningen: DnB NOR, SpareBank 1 SR- Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og SpareBank 1 SMN. Kilde: Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond

10 Sparebankstrukturen 10  06.07.2014 126 Savings Banks 121 sparebanker Terra-alliansen DnB NOR og samarbeidende banker Alliansefrie • 78 banker • Hovedsakelig små • 14 egenkapitalbevis- banker SpareBank1-alliansen • 20 banker • 3 av de 4 største sparebankene (eks DnB NOR) • 7 egenkapitalbevis- banker • 11 banker inkl. DnB NOR • De andre er små • 12 banker • All størrelser • 5 egenkapital- bevisbanker

11 11  06.07.2014 De fire største egenkapitalbevisbankene (markedsverdi i mill NOK, per 17. juni 09) Kilde: Oslo Børs

12 12  06.07.2014 Egenkapitalbeviset - indeksen

13 Disse eier aksjer og egenkapitalbevis (per mai 09) 13  06.07.2014 Kilde: Oslo Børs

14 Disposisjon •Norsk bankvesen generelt og sparebankene spesielt •Norske myndigheters tiltak mot finanskrisen •Endringer i sparebanklovgivningen  Fra grunnfondsbevis til egenkapitalbevis  Muligheter for økt innflytelse  Eliminerer utvanning  Samme prioritetsrekkefølge 14  06.07.2014

15 Finanskrise: Myndighetenes (hoved)tiltak 15  06.07.2014 Bankpakke I: Bytteordning for verdipapirer (350 mrd) og 2-års F-lån Bankpakke II: Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. Statens finansfond (50 mrd) skal bidra til å styrke kjernekapitaldekningen i bankene. Søknadsfrist Finansfondet: 30. september 2009

16 Bankpakke 1, tildeling (*) 16  06.07.2014 (*) Allotment per bank under the swap arrangement. Percentage of total assets. Source: Norges Bank

17 Bankpakke 1: Interesse (*) og renteutvikling 17  06.07.2014 Minimums auksjonsrente (%, høyre akse) Bud - tilbudt (mrd kroner, venstre akse) (*) Tildelt per 15/6: 138,95 mrd kroner

18 Bankpakke 1 har virket 18  06.07.2014

19 Disposisjon •Norsk bankvesen generelt og sparebankene spesielt •Norske myndigheters tiltak mot finanskrisen •Endringer i sparebanklovgivningen  Fra grunnfondsbevis til egenkapitalbevis  Muligheter for økt innflytelse  Eliminerer utvanning  Samme prioritetsrekkefølge 19  06.07.2014

20 Endring i lovgivningen 1. juli 2009 •”Grunnfondsbevis” erstattes av ”egenkapitalbevis” •Egenkapitalbeviset mer likt aksjer •Eierne av egenkapitalbeviset kan få økt innflytelse •Overkursfondet vil bli fordelt på grunnfondet og eierandelskapitalen •Prioriteringsrekkefølgen vil bli beholdt •Utvanningseffekter 20  06.07.2014

21 Sammensetning av forstanderskapet som før, men.. 21  06.07.2014 Tradisjonelle sparebanker Egenkapitalbevisbanker Ansatte Kommune Off. oppnevnte Ansatte Kunder Ansatte Off. oppnevnte kunder Egenkapital- beviseiere 1/4 20-40 %

22 ..egenkapitalbeviseierne kan (*) få økt innflytelse når det blant annet gjelder: 22  06.07.2014 • Nedsettelse og forhøyelse av egenkapitalbevis • Konvertering av grunnfondet til egenkapitalbevis • Hindre sammenslåing med annen bank • Hindre omdanning til aksjebank (*) Avhengig av vedtektene

23 Overkurs fordeles forholdsmessig •Overkurs oppstår ved nyemisjoner eller andre emisjoner til kurs over pari •Heretter skal eventuell overkurs deles forholdsmessig på to, overkursfondet som tilhører egenkapitalbeviseierne og kompensasjonsfond som tilhører institusjonen •Kredittilsynet kan gripe inn hvis tegningskurs avviker klart fra virkelig verdi 23  06.07.2014

24 Prioritetsrekkefølgen ved underskudd eller avvikling beholdes Ansvarlig lån Eierandelskapital Overkursfond/Kompensasjonsfond 24  06.07.2014 Høy prioritet Lav prioritet Egenkapital- beviseiere

25 Gammelt regelverk og utvanning •Grunnfondsbevisbrøken er fallende når utbytteandelen som andel av grunnfondsbeviseiernes andel av overskuddet er høyere enn gavetildelingens andel av det resterende del av overskuddet •Gaveandelen er maksimalt 25 %. Ingen begrensning på utbytteandelen •Grunnfondsbeviset er oppfattet som et utbyttepapir •Normalt vil grunnfondsbevisbrøken avta •Dette kan motvirkes av emisjon •Fallende brøk kan føre til overkapitalisering i den forstand at banken ikke kan opprettholde egenkapitalavkastningen og dermed ikke kan opprettholde en høy tildeling til grunnfondsbeviseierne 25  06.07.2014

26 Nytt regelverk og utvanning I: Overskuddsanvendelse •2-delt egenkapital, tilordnet institusjonen (grunnfondet) eller egenkapitalbeviseierne(eierandelskapitalen) •Som tidligere tilfaller normalt en forholdsmessig andel av overskuddet hver av klassene •Nytt er at utbetalingsratene av årets overskudd til de to klassene er forholdsmessig like ved kontantutbytte og ved gaveutdeling. Det ”bør” legges vekt på at ”forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.” Større likhet med aksjemodell. •Tilbakeholdt overskudd fordeles forholdsmessig på utjevningsfond og grunnfondet •Eliminerer utvanningseffekt ved utbytte 26  06.07.2014

27 Nytt regelverk og utvanning II: Endringer i eierbrøken •Tildeling utover 30 prosent og 60 prosent av årets overskudd til utbytte/gaver krever henholdsvis melding til og konsesjon av Kredittilsynet. Beveger seg bort fra utbyttebevismodellen •Resterende overskudd avsettes til utjevningsfond eller grunnfondet •Eierbrøken synker ved utbetalinger fra utjevningsfond (utvanning) •Eierbrøken øker ved emisjoner (innvanning) •Eierbrøken øker ved underskudd (innvanning) 27  06.07.2014

28 Takk for oppmerksomheten arne.hyttnes@sparebankforeningen.no 28  06.07.2014


Laste ned ppt "Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1. juli 2009 gir styrket egenkapitalinstrument for sparebankene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google