Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1
Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1. juli 2009 gir styrket egenkapitalinstrument for sparebankene

2 Disposisjon Norsk bankvesen generelt og sparebankene spesielt
Norske myndigheters tiltak mot finanskrisen Endringer i sparebanklovgivningen Fra grunnfondsbevis til egenkapitalbevis Muligheter for økt innflytelse Eliminerer utvanning Samme prioritetsrekkefølge 2 

3 Norge: Kreditt fra innenlandske kilder per april 09
Kilde: SSB 3 

4 Norske banker Q Q109 Kilde: SSB 4 

5 Innskuddsdekning i norske banker (1)
Små banker (2) (1) Alle banker bortsett fra filialer og datterselskap av utenlandske banker. (2) Skillet mellom små og mellomstore banker går ved en forvaltningskapital på NOK 10 mrd (per utgangen av 2006) (3) DnB NOR Bank ASA (morbank) og Nordlandsbanken. Kilde: Norges Bank Mellomstore banker (2) 5 

6 Markedsandeler (basert på forvaltningskapital) alle banker per 31. 12
6 

7 Sparebanker ekskl DnB NOR 2004-08 (årstall)
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Nettoresultat Tap på utlån Kilde: Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond 7 

8 Sparebanker ekskl DnB NOR (kvartalstall)
Netto rente- og kredittprovisjoner Tap på utlån Nettoresultat Kilde: Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond 8 

9 Kapitaldekning sparebanker
* Følgende banker anvender IRB (Internal Rating Based Approach-Foundation) i kapitaldekningsberegningen: DnB NOR, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og SpareBank 1 SMN. Kilde: Sparebankforeningen og Bankenes sikringsfond 9 

10 Sparebankstrukturen 121 sparebanker 126 Savings Banks Alliansefrie
DnB NOR og samarbeidende banker Alliansefrie Terra-alliansen SpareBank1-alliansen 78 banker Hovedsakelig små 14 egenkapitalbevis-banker 20 banker 3 av de 4 største sparebankene (eks DnB NOR) 7 egenkapitalbevis-banker 11 banker inkl. DnB NOR De andre er små 12 banker All størrelser 5 egenkapital-bevisbanker 10 

11 De fire største egenkapitalbevisbankene
(markedsverdi i mill NOK, per 17. juni 09) Kilde: Oslo Børs 11 

12 Egenkapitalbeviset - indeksen
12 

13 Disse eier aksjer og egenkapitalbevis (per mai 09)
Kilde: Oslo Børs 13 

14 Disposisjon Norsk bankvesen generelt og sparebankene spesielt
Norske myndigheters tiltak mot finanskrisen Endringer i sparebanklovgivningen Fra grunnfondsbevis til egenkapitalbevis Muligheter for økt innflytelse Eliminerer utvanning Samme prioritetsrekkefølge 14 

15 Finanskrise: Myndighetenes (hoved)tiltak
Bankpakke I: Bytteordning for verdipapirer (350 mrd) og 2-års F-lån Bankpakke II: Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. Statens finansfond (50 mrd) skal bidra til å styrke kjernekapitaldekningen i bankene. Søknadsfrist Finansfondet: 30. september 2009 15 

16 Bankpakke 1, tildeling (*)
(*) Allotment per bank under the swap arrangement. Percentage of total assets. Source: Norges Bank 16 

17 Bankpakke 1: Interesse (*) og renteutvikling
(*) Tildelt per 15/6: 138,95 mrd kroner Minimums auksjonsrente (%, høyre akse) Bud - tilbudt (mrd kroner, venstre akse) 17 

18 Bankpakke 1 har virket 18 

19 Disposisjon Norsk bankvesen generelt og sparebankene spesielt
Norske myndigheters tiltak mot finanskrisen Endringer i sparebanklovgivningen Fra grunnfondsbevis til egenkapitalbevis Muligheter for økt innflytelse Eliminerer utvanning Samme prioritetsrekkefølge 19 

20 Endring i lovgivningen 1. juli 2009
”Grunnfondsbevis” erstattes av ”egenkapitalbevis” Egenkapitalbeviset mer likt aksjer Eierne av egenkapitalbeviset kan få økt innflytelse Overkursfondet vil bli fordelt på grunnfondet og eierandelskapitalen Prioriteringsrekkefølgen vil bli beholdt Utvanningseffekter 20 

21 Sammensetning av forstanderskapet som før, men..
Tradisjonelle sparebanker Egenkapitalbevisbanker Egenkapital- beviseiere 20-40 % Off. oppnevnte Kommune Kunder Off. oppnevnte kunder Ansatte Ansatte Ansatte Ansatte 1/4 1/4 21 

22 egenkapitalbeviseierne kan (
..egenkapitalbeviseierne kan (*) få økt innflytelse når det blant annet gjelder: Nedsettelse og forhøyelse av egenkapitalbevis Konvertering av grunnfondet til egenkapitalbevis Hindre sammenslåing med annen bank Hindre omdanning til aksjebank (*) Avhengig av vedtektene 22 

23 Overkurs fordeles forholdsmessig
Overkurs oppstår ved nyemisjoner eller andre emisjoner til kurs over pari Heretter skal eventuell overkurs deles forholdsmessig på to, overkursfondet som tilhører egenkapitalbeviseierne og kompensasjonsfond som tilhører institusjonen Kredittilsynet kan gripe inn hvis tegningskurs avviker klart fra virkelig verdi 23 

24 Prioritetsrekkefølgen ved underskudd eller avvikling beholdes
Høy prioritet Ansvarlig lån Eierandelskapital Overkursfond/Kompensasjonsfond Egenkapital-beviseiere Utjevnings- fond Sparebankens reserver Gavefond Lav prioritet 24 

25 Gammelt regelverk og utvanning
Grunnfondsbevisbrøken er fallende når utbytteandelen som andel av grunnfondsbeviseiernes andel av overskuddet er høyere enn gavetildelingens andel av det resterende del av overskuddet Gaveandelen er maksimalt 25 %. Ingen begrensning på utbytteandelen Grunnfondsbeviset er oppfattet som et utbyttepapir Normalt vil grunnfondsbevisbrøken avta Dette kan motvirkes av emisjon Fallende brøk kan føre til overkapitalisering i den forstand at banken ikke kan opprettholde egenkapitalavkastningen og dermed ikke kan opprettholde en høy tildeling til grunnfondsbeviseierne 25 

26 Nytt regelverk og utvanning I: Overskuddsanvendelse
2-delt egenkapital, tilordnet institusjonen (grunnfondet) eller egenkapitalbeviseierne(eierandelskapitalen) Som tidligere tilfaller normalt en forholdsmessig andel av overskuddet hver av klassene Nytt er at utbetalingsratene av årets overskudd til de to klassene er forholdsmessig like ved kontantutbytte og ved gaveutdeling. Det ”bør” legges vekt på at ”forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.” Større likhet med aksjemodell. Tilbakeholdt overskudd fordeles forholdsmessig på utjevningsfond og grunnfondet Eliminerer utvanningseffekt ved utbytte 26 

27 Nytt regelverk og utvanning II: Endringer i eierbrøken
Tildeling utover 30 prosent og 60 prosent av årets overskudd til utbytte/gaver krever henholdsvis melding til og konsesjon av Kredittilsynet. Beveger seg bort fra utbyttebevismodellen Resterende overskudd avsettes til utjevningsfond eller grunnfondet Eierbrøken synker ved utbetalinger fra utjevningsfond (utvanning) Eierbrøken øker ved emisjoner (innvanning) Eierbrøken øker ved underskudd (innvanning) 27 

28 Takk for oppmerksomheten
28 


Laste ned ppt "Norske sparebanker og egenkapitalbevis Nytt regelverk fra 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google