Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.landsbanki.com 1 1 Sparebank1 SMN Sparebanken Møre 17.09.08 Head of Equity Research Tore Øystein Gløersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.landsbanki.com 1 1 Sparebank1 SMN Sparebanken Møre 17.09.08 Head of Equity Research Tore Øystein Gløersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Sparebank1 SMN Sparebanken Møre Head of Equity Research Tore Øystein Gløersen

2 2 Ansvarsforhold •Informasjonen i denne presentasjonen (”Informasjonen”) bygger på kilder som Landsbanki anser som pålitelige. Informasjonen og synspunktene som presenteres bygger på offentlig tilgjengelige opplysninger som ble innhentet da presentasjonen ble skrevet og kan endres uten varsel. Landsbanki Íslands hf. har gjort grundige undersøkelser i forbindelse med denne presentasjonen, men kan allikevel verken garantere at informasjonen er helt nøyaktig eller utfyllende eller påta seg ansvaret for påliteligheten av sine kilder. Landsbanki Íslands hf. er ikke forpliktet til å endre eller utbedre denne publikasjonen dersom man skulle oppdage feil, eller dersom endringer finner sted med hensyn til uttrykte oppfatninger eller gitt informasjon. Legg spesielt merke til at gitte fremtidsberegninger kan variere fra de aktuelle resultater, både på en positiv og negativ måte og er beheftet med usikkerheter og eventualiteter som Landsbanki Íslands hf. ikke er herre over. •Informasjonen bør ikke fortolkes som rådgivning til kunder om kjøp eller salg av spesifikke finansielle instrumenter. Landsbanki tar ikke i noen tilfeller ansvar for tap av enhver art som måtte oppstå etter bruk av Informasjonen. •Landsbanki har opphavsretten til Informasjonen, med mindre andre forhold blir presisert eller dette er åpenbart på grunn av informasjonens art. Det kreves skriftlig tillatelse fra Landsbanki for å kunne offentliggjøre Informasjonen på nytt, distribuere eller kopiere den. Dette gjelder uansett formålet med offentliggjøring på nytt, kopiering eller distribuering. Landsbankis kunder kan imidlertid beholde og benytte Informasjonen til eget privat bruk. •Handel med finansielle instrumenter vil i sin natur innebære en stor risiko. Historiske prisendringer er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige pristrender. Investorer oppfordres til å innhente generell informasjon fra Landsbanki eller andre autoriserte rådgivere med hensyn til handel med verdipapirer, investeringsspørsmål, skatteforhold osv., i tilknytting til kjøp og salg av verdipapirer.

3 3 Høy historisk avkastning på grunnfondsbevisene Snitt grunnfond: 16,1% Snitt aksjer: 14,1%

4 4 Høyere historisk avkastning i MING, men mer stabilt i MORG

5 5 3 år med negativ kursutvikling - noen årsaker •Forventninger om lavere egenkapitalavkastning –Fra inntektsføring på tapslinjen til tap –Mindre bidrag fra verdipapirer •Økende rentenivå –Reduksjon i meravkastningen (direkteavkastning minus rentenivå) •Innføring av utbytteskatt –Rammer grunnfondsbevis på grunn av høy privat eierandel •Uro i kredittmarkedene •Utbyttebevisemisjoner har presset kursene ned •Prisingen lå på et meget høyt nivå ved toppen i januar 2006

6 6 Kort om Sparebank1 SMN (MING) •Er landets tredje største Sparebank •Forvaltningskapital: mill. •Utlån: mill. •Utlån inkl boligkreditt mill. •Antall årsverk:939 •Antall bankkontorer:56 •Finansielle mål: –Egenkapitalavkastning: 15% –Kostnads/inntektsforhold: 55% –Kjernekapitaldekning: 8% –Kapitaldekning: 12%

7 7 Sterkere marginfall for MING enn sektor •Noen kommentarer: –Større marginfall for MING enn sektor –MING har lavere margin enn sektor –Har banken strukket seg for langt i volumkampen? •Vi venter på kort sikt –Renteøkning fra banken –Fortsatt økte kredittspreader •På lengre sikt: –Normalisering av PM-renter –Normalisering av kredittspreader –Rentekutt fra Norges Bank i 2009

8 8 Betydelig redusert volumvekst grunnet lavere aktivitet og høyere rente

9 9 Forventer betydelig vekst i rentenettoen fremover

10 10 Tosifferet (%) kostnadsvekst de siste årene! •Banken har utvidet kontornettet (nedslagsfelt) og satset på nye forretningsområder – ekspansjonen har kostet! •Antall ansatte har vokst med 105 eller 12,6% siste 18 måneder •Vi finner kostnadsveksten i overkant sterk de siste årene •Kostnader i overkant av våre estimater, dog har inntektene økt marginalt mer •K/I (justert) for MING ligger over sektor snitt •Effektiviseringsprogrammet ventes å gi lavere kostnadsvekst fremover?

11 11 Vi ser en moderat kostnadsvekst fremover og K/I ned mot 56%

12 12 Veldiversifisert utlånsportefølje og lavt nivå på problemlån •Veldiversifisert portefølje •Lavt nivå på problemlån pt. –Mislighold: 0,53% av brt. utlån –Tapsutsatte: 0,28% av brt utlån •Snitt tap siste 12 år: 0,26% •PM-andel på 56%, ventes å falle fremover som følge av overføring til Sparebank1 Boligkreditt •Hvor mye vil banken overføre til Boligkreditt? •En vel sterk vekst i utlån til eiendomsdrift (opp med 32% siste år) •Nedskrivninger på grupper av lån er ikke økt de siste kvartalene på tross av høyere rentenivå, utlånsvekst og forventninger om lavere økonomisk vekst

13 13 Økende tap ventes, men ikke svært høye tap

14 14 Fortsatt relativt gode makroutsikter for lønnsom bankdrift i Norge

15 15 MING - estimater

16 16 Vil ikke levere egenkapitalavkastning over egen målsetning, men målsetningen er satt vel høyt!

17 17 Kjerneinntjening på vei opp

18 18 Siste gang med like lav P/B gikk MING med underskudd, P/B ligger nå på historisk lavt nivå Finance Credit tap

19 19 P/B er negativt korrelert med rentenivået – vi venter rentekutt i 2009

20 20 Kraftig økende meravkastning i sikte

21 21 MING – lavt priset både absolutt og relativt MING er er det lavest prisede grunnfondsbeviset på inntjening P/E på MING på 5,6 for 2009 P/B på 0,76 Direkteavkastning – 5.25 kr gir 13,7% MING prises i dag med store tapsforventninger i kursen

22 22 Hva hvis tapene dobles ift. våre estimater Gir P/E på i underkant av 7 - ikke akkurat avskrekkende

23 23 Noen risikofaktorer •Uventede høye tap –Eks. kraftig fall i priser på eiendommer •Kraftig press på rentenettoen som følge av: –Kredittspreadene og NIBOR blir liggende på et høyt nivå lenge –Innskuddsmarginen reduseres kraftig som følge av hard konkurranse –MING ikke i tilstrekkelig grad makter å ta ut høyere utlånsmarginer •Fortsatt sterk kostnadsvekst •Stort svikt i inntektene innenfor sparing og plassering

24 24 Noen spørsmål til banken •Betalingsformidlingsinntekter –Hvorfor redusere disse stabile inntektene nå? – NOK 50 mill i tapte inntekter! –Hva med å knytte dette opp mot totalkundekonsept med kjøp av flere produkter? •Utbyttepolitikk –Ingen utbyttebevisemisjon i takk –Gitt dagens prising – max utbytte –Anbefaler banken å guide utbytte for 2009 •Hva med ytterligere tilbakekjøp av egne aksjer?

25 25 MING - KJØP •Fortsatt relativt gode makroutsikter for lønnsom bankdrift i Norge •Prises med altfor store tapsforventninger i dagens kurs •Uro i kredittmarkedene vil bidra til økte utlånsmarginer og dermed bedret rentenetto på sikt (økt fokus på marginer og mindre på vekst). •MING er svært lavt priset! –Direkteavkastning på 13,7% –Økende meravkastning i sikte –P/B på historisk lave nivåer – gir lav nedside (P/B 0,76 2Kv08) –MING har falt mest i kurs av samtlige grunnfondsbevis hittil i år, ned med 38% –Meget bra risk/reward –Gitt prising til bok egenkapital om 12 måneder – gir en oppside på ca. 20,- kr eller 53% fra dagens kurs. En klar kjøpsanbefaling!

26 26 Kort om Sparebanken Møre (MORG) •Er landets syvende største Sparebank •Forvaltningskapital: mill. •Utlån: mill. •Antall årsverk:406 •Antall bankkontorer:32 •Finansielle mål: –Egenkapitalavkastning: lang stat + 6% –Kostnads/inntektsforhold: 50% –Kjernekapitaldekning: 9% –Kapitaldekning: 10%

27 27 Også Møre har hatt et sterkere marginfall enn sektor •Noen kommentarer: –Større marginfall for MORG enn sektor –MORG har en høyere margin enn sektor –Tradisjonelt vært mer avhengig av rentenettoen enn de øvrige større børsnoterte bankene •Vi venter på kort sikt –Renteøkning fra banken –Fortsatt økte kredittspreader •På lengre sikt: –Normalisering av PM-renter –Normalisering av kredittspreader –Rentekutt fra Norges Bank i 2009

28 28 Redusert volumvekst grunnet lavere aktivitet og høyere rente

29 29 Forventer betydelig vekst i rentenettoen fremover

30 30 God kostnadskontroll •God kostnadskontroll – K/I under sektor snitt (kun Pluss har lavere K/I) •Har levert kostnader i tråd med våre estimater •Snitt kostnadsvekst siste 5 år på 5,7% •Veksten i kostnadene har vært klart lavere enn inntektsveksten siste 2 år

31 31 Moderat kostnadsvekst og K/I ned mot 46%

32 32 Bør ha en oppside på andre inntekter på sikt

33 33 Veldiversifisert utlånsportefølje •Veldiversifisert portefølje •Lavt nivå på misligholdte lån, men høyt på tapsutsatte. –Mislighold: 0,48% av brt. utlån –Tapsutsatte: 2,09% av brt utlån •PM-andel på 61% - stabil over tid. Bidrar til å balansere risiko •Lave tap to siste år. Mer konkurranseutsatt næringsliv har ført til høyere tap for Møre over tid enn for sektoren. Snitt tap siste 12 år: 0,45% av brt. utlån. •Relativt høye gruppenedskrivninger ift. sektor

34 34 Økende tap ventes, men ikke svært høye tap

35 35 MORG - estimater

36 36 Vil levere egenkapitalavkastning over egen målsetning

37 37 Kjerneinntjening på vei opp

38 38 P/B er negativt korrelert med rentenivået – historisk lav P/B

39 39 Kraftig økende meravkastning i sikte

40 40 MORG – prises med premie i forhold til sektor P/E på MORG på ca 7 for 2009 og 2010 P/B på 0,96 (2Kv08) Direkteavkastning - 22,- kr gir 12,2% MORG prises i dag med store tapsforventninger i kursen

41 41 Hva hvis tapene dobles ift. våre estimater Gir P/E på i underkant av 10 for 2010

42 42 Noen spørsmål til banken •Splitt og fondsemisjon for å øke likviditeten? •Øke antall valgte representanter fra grunnfondsbeviseierene til 40%? •Utbyttepolitikk –Ingen utbyttebevisemisjon i takk –Gitt dagens prising – max utbytte –Anbefaler banken å guide utbytte for 2009 •Hva med ytterligere tilbakekjøp av egen aksjer?

43 43 Noen risikofaktorer •Utfordringer ved å stå alene •Uventende høye tap •Press på rentenettoen som følge av: –Kredittspreadene og NIBOR blir liggende på et høyt nivå lenge –Innskuddsmarginen reduseres kraftig som følge av hard konkurranse –Møre ikke i tilstrekkelig grad makter å ta ut høyere utlånsmarginer

44 44 MORG - KJØP •Relativt høy kjernekapitaldekning – solid bank •Ingen aksje eksponering – (ikke så dumt i disse dager) •MORG er lavt priset! –Direkteavkastning på 12,2% –Økende meravkastning i sikte –P/B på historisk lave nivåer – gir lav nedside (P/B 0,96 2Kv08) –Bra risk/reward –Prises høyere enn de øvrige sammenlignbare banker på både inntjening og bokført egenkapital –Kursen ned med 20,1%, mindre kursfall enn sektor –Anbefaling – lavere oppside enn MING, men fortsatt et klart kjøp

45 Vedlegg

46 46 Estimater – grunnfondsbevis NB! Estimatene for 2008 er ikke justert for kursfall på verdipapirer i 3. kvartal 2008 SANG og VSBG vil fusjonere innen utgangen av oktober. Salgsgevinst på SANG’s eierpost Samarbeidende Sparebanker på NOK 43 mill. er ikke inkludert i estimatene.

47 47 Nøkkeltall - grunnfondsbevis

48 48 Ansvarsforhold •Informasjonen i denne presentasjonen (”Informasjonen”) bygger på kilder som Landsbanki anser som pålitelige. Informasjonen og synspunktene som presenteres bygger på offentlig tilgjengelige opplysninger som ble innhentet da presentasjonen ble skrevet og kan endres uten varsel. Landsbanki Íslands hf. har gjort grundige undersøkelser i forbindelse med denne presentasjonen, men kan allikevel verken garantere at informasjonen er helt nøyaktig eller utfyllende eller påta seg ansvaret for påliteligheten av sine kilder. Landsbanki Íslands hf. er ikke forpliktet til å endre eller utbedre denne publikasjonen dersom man skulle oppdage feil, eller dersom endringer finner sted med hensyn til uttrykte oppfatninger eller gitt informasjon. Legg spesielt merke til at gitte fremtidsberegninger kan variere fra de aktuelle resultater, både på en positiv og negativ måte og er beheftet med usikkerheter og eventualiteter som Landsbanki Íslands hf. ikke er herre over. •Informasjonen bør ikke fortolkes som rådgivning til kunder om kjøp eller salg av spesifikke finansielle instrumenter. Landsbanki tar ikke i noen tilfeller ansvar for tap av enhver art som måtte oppstå etter bruk av Informasjonen. •Landsbanki har opphavsretten til Informasjonen, med mindre andre forhold blir presisert eller dette er åpenbart på grunn av informasjonens art. Det kreves skriftlig tillatelse fra Landsbanki for å kunne offentliggjøre Informasjonen på nytt, distribuere eller kopiere den. Dette gjelder uansett formålet med offentliggjøring på nytt, kopiering eller distribuering. Landsbankis kunder kan imidlertid beholde og benytte Informasjonen til eget privat bruk. •Handel med finansielle instrumenter vil i sin natur innebære en stor risiko. Historiske prisendringer er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige pristrender. Investorer oppfordres til å innhente generell informasjon fra Landsbanki eller andre autoriserte rådgivere med hensyn til handel med verdipapirer, investeringsspørsmål, skatteforhold osv., i tilknytting til kjøp og salg av verdipapirer.

49 49 For more information, please contact Tore Øystein Gløersen Phone: /


Laste ned ppt "Www.landsbanki.com 1 1 Sparebank1 SMN Sparebanken Møre 17.09.08 Head of Equity Research Tore Øystein Gløersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google