Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En drivkraft for vekst på Helgeland E N K O M P L E T T L O K A L B A N K Fagmøter Nord-Helgeland, mars 2014 Landbruksansvarlig Tor Sverre Salamonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En drivkraft for vekst på Helgeland E N K O M P L E T T L O K A L B A N K Fagmøter Nord-Helgeland, mars 2014 Landbruksansvarlig Tor Sverre Salamonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 En drivkraft for vekst på Helgeland E N K O M P L E T T L O K A L B A N K Fagmøter Nord-Helgeland, mars 2014 Landbruksansvarlig Tor Sverre Salamonsen

2 Disposisjon 1. Litt om Helgeland Sparebank 2. Driftskredittordningen 3. Risiko

3

4 Banken Sterk markedsposisjon

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 En drivkraft for vekst på Helgeland • Norges 12. største sparebank av 110 ̶ 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland • En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert ̶ eneste bank med hovedkontor i regionen • En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø ̶ god kompetanse og raske beslutninger lokalt • En solid egenkapital på 2 milliarder ̶ finansiell styrke i utviklingen av regionen • En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap ̶ årlig støtte på 12-20 millioner • En sentral eier i Helgeland Invest ̶ ett av de største investeringsselskapene i Nord- Norge

15 Oppgjørs- og driftskredittordningen • Fungerer ordningen som den skal? - Etterspurt og verdsatt av norske bønder? - Administreringen av ordningen: Mellom bonde og bank, mellom bank og lag, mellom bank og bank? • Kompetansen om ordningen? • Hva kan forbedres?

16 Antall driftskredittkonti

17 Innvilget og disponert kreditt pr 31.12 hvert år

18 Avtalene: Samvirkeordningen Det formelle grunnlaget: - Overenskomst mellom Landbrukets Sentralforbund og bankforeningene •16. juni 1967 - Garantiavtalen mellom garantistene •20. mars 1968 (revidert 7. feb. 1974) - Avtalen om datautveksling •8. mars 1999 Håndboka

19 Hovedtrekkene i overenskomsten • Oppgjør til produsent skal skje gjennom bank • Produsenten skal fritt kunne velge bankforbindelse • Overført oppgjør til bank danner grunnlag for driftskreditt • Garantiordningen

20 Avtalt sikkerhet for driftskreditt • Pant i oppgjør (panteloven § 4-4) • Sikkerhet landbruksløsøre dersom en bankmessig vurdering tilsier dette • Garantiordningen

21 Etablering av driftskreditt • Etablert produksjon - Forpaktning - Brukerskifte - Samdriftsetablering ------------------- • Nyetablering • Utvidelse av produksjon Særskilt garanti

22 Kredittramme ved etablert produksjon • Hovedregel - inntil 40% av forrige års overførte oppgjør fra varemottaker • Fjørfekjøtt - normalt grense på 25% • Skog og pelsdyr - gjennomsnitt av siste 2 år • Skog - i henhold til virkeskontrakt eller vurdert kredittgrunnlag (VKG)

23 Etablering av driftskreditt - etablert produksjon • Oppsett av kontrakt med kunden • Melding om pantsetting sendes varemottaker • Garantien er effektiv når pantsettelsen er bekreftet notifisert og returnert sammen med kontrollopplysningene

24 Notifisering • Kontroll av grunnlaget - produksjon/leveranse/medlemskap - bekrefte forutsatt produksjonsomfang og oppgjør • Opplyse om planlagte trekk i oppgjør • Andre opplysninger av betydning

25 Regulering av driftskreditt ved endret kredittgrunnlag • Driftskreditt reguleres mhp oppgjørsbeløp ved vesentlige og varige endringer (+/- 10%) • Ny kontrakt ved varige endringer i produksjon • Kunden spør ved behov for økning • Banken har ansvar for å ta initiativ til å regulere ned kreditt • Varslingsplikt ved uteblitte leveranser

26 Andre selskaps- og driftsformer • Samdrifter - Kan i utgangspunktet få driftskreditt på historisk grunnlag - NB: Ikke dobbel driftskreditt! - Sjekk foretaksformen! • Purkeringer • Selskaper med begrenset ansvar - Banken bør kreve kausjon fra eierne

27 Skifte av varemottaker • Skifte av produksjon krever normalt særskilt garanti • Overgang fra ”privat” til samvirke og vice versa krever ikke særskilt garanti, men ny kontrakt og notifisering til varemottaker

28 Oppfølging av driftskreditter • Gjensidig varslingsplikt - Varemottaker - Bonde - Bank

29 Krav til Garantiutvalget om dekning • Kopi av driftskredittkontrakt • Kopi av alle utsendte notifikasjoner • Erklæring fra Namsmannen - boinnberetning eller annen dokumentasjon på at intet er å hente hos vedkommende • Andre relevante opplysninger - Hvordan oppsto tapet

30 Pant i fast eiendom • Inngår ikke blant de avtalte sikkerheter i Overenskomsten • Kreditter gitt på annet grunnlag (eks i fast eiendom) omfattes ikke av garantien (anses som kassakreditt) • Det kan aksepteres at det tas pant i fast eiendom for et hvert mellomværende når dette er begrunnet ut fra andre engasjementer enn driftskreditt

31 Garantiordningen • Avtale om solidarisk ansvar for garantier mellom garantistene • Garantiutvalget håndterer: - garantier - utbetaling av garantioppgjør - spørsmål rundt ordningen

32 Garantistene • TINE SA • Nortura SA • Norsk Felleskjøp SA • Norges Pelsdyralslag • Gartnerhallen SA • HOFF SA • Norges Skogeierforbund • Honningcentralen

33 Risiko • Hvilken risiko utsettes vi for ? • Hvilke begrensninger eller reduserte muligheter fører dette til? • Hva kan vi gjøre for å redusere eller motvirke uønsket risiko?

34 Hvilken risiko utsettes vi for ? • Personskader/ulykker • Sykdom, egen eller i familien. Sykdom på dyr. • Langt liv? • Skade på ting som følge av uhell, tyveri/hærverk, brann eller uvær • Økonomisk risiko

35 Økonomisk risiko • Nedgang i inntekt som følge av : - Økte kostnader - Reduserte inntekter (priser) - ”Dårlig jordbruksavtale” • Gjeldsrisiko - Nedsatt betjeningsevne - Økning i rentenivå - Valutasvingninger

36 Helgeland vokser både i befolkning og verdiskaping Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Vårt hovedmål er derfor å ta vår andel av veksten i regionen og opprettholde posisjonen som en ledende og lønnsom bank med over 50 % markedsandel Vårt mål!


Laste ned ppt "En drivkraft for vekst på Helgeland E N K O M P L E T T L O K A L B A N K Fagmøter Nord-Helgeland, mars 2014 Landbruksansvarlig Tor Sverre Salamonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google