Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer helse til folket gjennom et OL? Bjørge Stensbøl, Tromsø 2018 A/S,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer helse til folket gjennom et OL? Bjørge Stensbøl, Tromsø 2018 A/S,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Mer helse til folket gjennom et OL? Bjørge Stensbøl, Tromsø 2018 A/S, Telefon: e-post:

2 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
”Jeg har alltid trodd at fysisk aktivitet er en nøkkel, ikke bare til fysisk helse, men også til sinnsro Jeg fant ut at jeg arbeidet bedre og tenkte klarere når jeg var i god fysisk form, så trening ble en av de ting i mitt liv som jeg aldri gir avkall på.” Nelson Mandela, 1995 Telefon: e-post:

3 JRSoc Helth 2007 (Journal Royal Social Helth)
”Achiving a positive stepchange in attitudes towards sport and physical activity in British society would be the greatest legacy of the 2012 Olympic and Paralympic Games” Professor R Shipway Telefon: e-post:

4 Det er holdepunkter for å hevde:
Vi er mindre fysisk aktive enn tidligere Fysisk inaktivitet er utbredt Det er ingen biologisk årsak til dette. Gutter er mer aktive enn jenter Nivået av fysisk aktivitet reduseres med alder – med et gradvis fall helt fra førskolealder Forskjellene i aktivitetsnivå mellom ulike sosiale grupper øker i alle aldersgrupper Telefon: e-post:

5 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
KMI - overvekt Forholdet mellom vekt og høyde (KMI vekt/høyde2 ) kan fortelle om man er normalvektig, overvektig eller fet. Det er registrert en kolossal økning i KMI. Dette gjelder både blant barn og voksne. Forekomsten av overvekt og fedme i den vestlige verden har økt med nær 60% fra ca 1970 til i dag. Studerer vi norske forhold har 9-åringer økt sin vekt med 4 kg, norske rekrutter sin vekt med 5 kg og 40-åringene nær 10 kg. Telefon: e-post:

6 Vektutvikling barn (9-15 år)
33.5 62.4 29.5 58.0 Gutter 9 år 15 år 32.9 56.0 29.2 53.8 Jenter 2000 1975 Telefon: e-post:

7 År til livet – liv til årene
Regelmessig fysisk aktivitet og god form gir lavere dødelighet Regelmessig fysisk aktivitet legger år til livet. Fysisk aktive personer har flere funksjonsfriske år. Sammenlignet med fysisk aktive vil fysisk inaktive dø i gjennomsnitt 5-6 år tidligere og forvente 8-10 færre leveår uten sykdom. Telefon: e-post:

8 Fraværsdager – fysisk aktivitet
I Danmark har man stipulert at fysisk inaktive har 3,1 millioner ekstra fraværsdager fra arbeid, sammenlignet med den gruppen som er i regelmessig fysisk aktivitet. Telefon: e-post:

9 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Anbefalinger For inaktive voksne vil daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet tilsvarende ca 30 min gange, gi en betydelig helsegevinst. For barn og unge anbefales å være minst 60 minutter i daglig fysisk aktivitet - minst moderat intensitet. Telefon: e-post:

10 Mange årsaker til fysisk inaktive - hvordan få til økt aktivitet?
Innsatsen må settes inn på det strukturelle plan og på det individuelle plan. Det må skapes et eierskap i befolkningen for nødvendigheten av økt fysisk aktivitet i hverdagen. Målet må være å skape en langsiktig ”samfunnsdugnad” som over tid endrer atferd i riktig retning. Virkemidlene som er foreslått i Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet , ”Sammen for fysisk aktivitet”, må spille sammen med frivillig sektor Telefon: e-post:

11 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Et Sprekere Norge! Tromsø 2018 ønsker å være et aktivt og viktig virkemiddel for å bidra til å løse en av vår tids største helseutfordringer – det økende nivået av fysisk inaktivitet. Som et ledd i å bruke OL til annet enn 16 dagers idrettsfest, fikk vi i 2007 utarbeidet en strategi for Et Sprekere Norge, ledet av Sigmund Anderssen, professor i fysisk aktivitet og helse og leder for Nasjonalt råd for fysisk aktivitet Telefon: e-post:

12 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Tromsø 2018 som motor For å øke fysisk aktivitet i befolkningen, må mange virkemidler spille sammen. En viktig del av en fremtidig løsning mener vi i T2018 er et ubyråkratisk samspill mellom frivillige organisasjoner, sterke fagmiljøer og det offentlige. Telefon: e-post:

13 Potensialet er der! r der! let er der!
Med idrettens troverdighet i ryggen, med OL i Tromsø som ”metafor”, med idrettens utbredelse i Norge som mulighet for landsomfattende eierskap til strategier og tiltak Med en mulig aktiv og villig offentlig virksomhet som finansierer og understøtter initiativene, mener vi potensialet for en ”pådrivende” strategi initiert av T2018, har store muligheter for å lykkes Telefon: e-post:

14 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Valg av strategi Det er mulig å ha to forskjellige overordnete strategier for å øke eller vedlikeholde nivået på fysisk aktivitet i befolkningen. Massestrategi hvor tiltakene rettes mot hele befolkningen, og ”høyrisikostrategi” hvor tiltakene rettes mot dem som er mest fysisk inaktive. Telefon: e-post:

15 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Innsatsområder Sette ned en bredt sammensatt ressursgruppe som skal fylle plattformen med innhold og bidra til å operasjonalisere innholdet i strategien og handlingsplaner Skape eierskap og forankring i idrettsbevegelsen Prioritere innsatsområder fra ”Handlingsplan for fysisk aktivitet” (Rådet for fysisk aktivitet) Sikre offentlig finansiering Iverksette noen umiddelbare tiltak som gir noen raske kommunikative effekter Telefon: e-post:

16 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Tromsø 2018 som avsender Det er sannsynligvis ikke formålstjenlig at organisasjonen Tromsø OL 2018 blir ”eier” til strategien eller tiltakene underveis OL i Tromsø kan allerede ved oppstart være en metafor både for ønsket suksess, for langsiktighet, for folkelighet og for helhetlig og landsomfattende engasjement. Tromsø 2018 ønsker å initiere prosjekt som styrker T2018s posisjon i befolkningen Telefon: e-post:

17 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Evaluering Å registrere hva status på aktivitetsnivået er før strategien settes ut i virkelighet og etter at den har fått virke noen år. Å måle fysisk aktivitet. Nullpunktsdata foreligger allerede når Et sprekere Norge lanseres. Det finnes metodologi og infrastruktur for å gjenta kartlegging av aktivitetsnivået om fem – ti år, og dermed en glimrende mulighet for å evaluere effekter av Et sprekere Norge! Å evaluere prosessen - hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker, og om enkelte tiltak har økt beredskapen/motivasjonen for økt fysisk aktivitet blant dem som i utgangspunktet er mest fysisk inaktive. Telefon: e-post:

18 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Noen ideer Vi kan tenke oss et samarbeid med en av de landsdekkende tv-kanalene og en av løssalgsavisenes nettredaksjon. Tanken er at ”alle” kan filme seg selv med videokamera eller mobiltelefon og sende inn filmen til et nettsted. La oss si at budskapet er ”Jeg vil ha et sprekere Norge – for en bedre fremtid”. Da starter vi en stafett på flere steder hvor f.eks statsminister, OL-vinnere og næringslivsledere blir filmet mens de sier ”Jeg vil ha et sprekere Norge – for en bedre fremtid. Tar du imot utfordringen?” Så sparker de en ball opp i lufta, kaster et par staver, et par joggesko, en håndball, en racket osv. Neste person filmes mens hun tar i mot en ball, et par staver, en racket osv, og gjentar seansen. Vi vil at flest mulig skal filme seg selv mens de tar i mot utfordringen og kaster/sparker den videre. Ved å samle filmsnuttene kan alle finne seg selv, sin kommune, sin idrett, sin hva som helst. Om man greier å skape en ”bølge” kan det gi masse morsomme situasjoner, masse kreative løsninger og stor involvering. Telefon: e-post:

19 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Konkurranser Etter at registreringssystemet er på plass slik at tiltak og omfang på et vis kan registreres, ville det være mulig å arrangere en konkurranse mellom kommuner og bydeler. Over en periode på noen måneder registreres aktiviteten blant befolkningen i kommunen eller bydelen, og vi kan lage en konkurranse – dekket over nettet eller på tv. En mulighet kan være å lage ren cup mellom kommunene/bydelene slik at man etter utslagsmetoden måler aktivitet i en tidsperiode, slår ut hverandre og ender opp med to kommuner i kamp om å bli Norges sprekeste kommune. Vinneren får et idrettsanlegg/aktivitetsareal eller en annen stor premie. Morsomme massemønstringer eller tiltak kan i tillegg kunne komme til å være mediesaker, i så fall en fin tilleggsbonus. Telefon: e-post:

20 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Finansiering Skal Et sprekere Norge! lykkes kan det ikke være avhengig av kortsiktige, gjentatte søknadsavhengige ressurser. Dersom myndighetene mener arbeidet mot fysisk inaktivitet er viktig nok, og dersom de tror på strategiene som velges for dette arbeidet, må det også finnes friske, forutsigbare midler som sikrer hele prosjektet i hele dets levetid. Med en god, løpende evaluering underveis, gjort av uavhengige forskningsinstitusjoner, sikres bruken av midlene på en hensiktsmessig måte. Finansieringen kan ikke skje over spillemidlene. Dette er penger som for idrettens del er ment å delfinansiere anleggsutvikling, samt å sikre både aktivitetstilbudet og selve den frivillige, medlemsbaserte organisasjonen. Tiltak i dette omfanget må ikke ses på som en ”konkurrent” mot det aktivitetstilbudet idretten allerede står for, men tvert om som et insitament for ytterligere aktivitet. Telefon: e-post:

21 Telefon: 77 66 66 80 www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.no
Ressursgruppe Tromsø 2018 ønsker nå å oppnevne en ressursgruppe som består av meningsbærere med tyngde nok til at deres anbefalinger kan bli godtatt og benyttet i etterkant. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig med representasjon fra NIF, fra SHDir, fra NAV, fra andre frivillige organisasjoner, fra fylkene, fra skoleverk og fra Tromsø 2018. Telefon: e-post:

22 Husk at fysisk aktivitet kan være moro...


Laste ned ppt "Mer helse til folket gjennom et OL? Bjørge Stensbøl, Tromsø 2018 A/S,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google