Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IC Rating Presentasjon av IC Rating –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IC Rating Presentasjon av IC Rating –"— Utskrift av presentasjonen:

1 IC Rating Presentasjon av IC Rating –
styringssystem for intellektuell kapital

2 Applikasjoner som leveres av IC
IC Rating™ IC Stock Valuation™ Organisasjonsutvikling Selskapsvurdering Intellektuell kapital Fusjoner Kredittgivning IC Mergers & Aquisitions™ IC Credit Scoring™

3 IC Rating™ vurderer hele virksomheten
Intellektuell kapital Forretnings- konsept Organisasjonseid strukturkapital Humankapital Relasjonsbasert strukturkapital Immaterielle rettigheter Prosess Ledelse Med- arbeidere Nettverk Vare- merke Kunder

4 IC Rating™: tre fokus 1. Virkningsgrad 2. Risiko
3. Fornyelse og utvikling Regnskaper

5 Fornyelse og utvikling
Virkningsgrad Fornyelse og utvikling Ratingfokus Risiko Baseras på gammal vision, dvs sällan uppdaterad. Input vs output

6 IC Rating™ Verdiskala Virkningsgrad Fornyelse Risiko A A A A A A B B B
C C C C C C D A A A A A A B B B B B B C C C C C C D - R R R R R R Dårligst Best Hur gör värderar man det intellektuella kapitalet? Ratingen görs ur tre perspektiv ( parametrar beroende på affärsmiljö): 1. Bedömning av det intellektuella kapitalet som det ser ut idag 2. Bedömning av hur företaget arbetar med att förnya och utveckla det intellektuella kapitalet 3. Bedömning av risken att det intellektuella kapitalet försämras från dagens nivå. Skalan Skalan för bedömning av Nuläget och av Förnyelse/utveckling sträcker sig från AAA till D. Skalan är samma som kreditratinginstituten, Standard & Poor med flera använder. Man kan säga att vi har ”lånat” lite processkapital av dem (skratt). AAA innebär ett extremt högt värde på det intellektuella kapitalet, vilket borgar för extremt god framtida intjäningsförmåga. D innebär avsaknad av värde på det intellektuella kapitalet. Skalan för riskbedömningen har 4 steg: från ”Försumbar risk” till ”Mycket hög risk”. Metodik Anledningen till att vi använder djupintervjuer är att säkerställa att alla svarar på samma saker och att de uppfattat frågan korrekt, samt att vi illustrerar resultatet av undersökningen med hjälp av ett antal kommentarer angående alla redovisade parametrar. Jämförbarhet För att man alltid skall ha något att jämföra med ber vi alla respondenter att förutom vår uppdragsgivare också bedöma hur den bästa konkurrenten i branschen är, för var och en av faktorerna. Detta för att vi skall kunna jämföra med den bästa konkurrenten i varje läge, oavsett vilket företag det är.

7 Intellektuell kapital Immaterielle rettigheter
Virkningsgrad -case BB Intellektuell kapital A CC BB A- Forretnings- konsept Organisasjon Human Relasjon Resultatet från IC Rating presenteras på följande sätt. (förklara bilden i sak) Ni kan nog själva bilda er uppfattning om detta företag när ni ser denna bild (avvaktar lite) (Projector Strategi). CC BB B A BB BBB Immaterielle rettigheter Prosess Ledelse Medarbeidere Nettverk Varemerke Kunder

8 Fornyelse & utvikling - case
BBB Intellektuell kapital BB BB A BBB Forretnings- konsept Organisasjon Human Relasjon BB A A BB CCC A BBB+ Immaterielle rettigheter Prosess Ledelse Medarbeidere Nettverk Varemerke Kunder

9 Intellektuell kapital Immaterielle rettigheter
Risiko - case RR Intellektuell kapital RR - RR RR Forretnings- konsept Organisasjon Human Relasjon - R RR - R RR Immaterielle rettigheter Prosess Ledelse Medarbeidere Nettverk Varemerke Kunder

10 Kompetanseutviklende
Kunder - case Relasjon til kunde Sårbarhet Interaksjon med kunde 80 75 86 57 Strategisk leverandør Kundenes utnyttelsesgrad 77 31 79 11 56 25 54 Ratingen av kundbasen innehåller följande parametrar: Företaget har mycket goda relationer med sina kunder. Däremot lyckas man inte att få kunderna att interagera med företaget. Detta ger en indikation på att man agerar bra då man hör av sig till sina kunder, men man hör i princip bara av sig när man vill sälja ett fortsättningsuppdrag. Man har en potential till att sälja mer till den befintliga kundbasen eftersom kundernas utnyttjandegrad är lägre än den bästa konkurrentens. Längden på kundförhållandena är ungefär samma som den bästa konkurrenten. Man har en stor andel imagekunder, dvs sådana kunder som är goda referenser för företaget och därmed hjälper till att dra in nya kunder. En stor andel är dessutom kompetensutvecklande, dvs sådana kunder som kan hjälpa till att utveckla företagets och medarbetarnas kompetens. En mindre andel är strukturbefrämjande, vilket innebär kunder som hjälper företaget att bygga upp återanvändbart processkapital. Företaget betraktas inte av kunderna som en strategisk leverantör, dvs en leverantör som man långsiktigt har valt att samarbeta med. Tvärtom har flera av de viktigaste kunderna, de som står för en stor del av omsättningen och resultatet och som i flera fall dessutom är de kompetensutvecklade imagekunderna, uppgivit att den här typen av tjänster är strategiskt viktiga för dem att ha ”in-house”!!! Detta innebär (enligt egen utsago) att de kommer att sluta vara kunder inom ett eller högst ett par år. Observera att det var denna utveckling som också lyste igenom i den höga risken på Affärsreceptet. Detta har självklart också påverkan på företagets sårbarhet för enskilda kundavhopp. En stor del av omsättning och resultat kommer från ett fåtal stora kunder. Hur gick man då tillväga för att komma tillrätta med den här situationen? 71 76 78 Prosessterkende kunder Kundeforholdenes lengde 73 79 81 78 Kompetanseutviklende kunder Imagekunder

11 Markedskommunikasjon
Medarbeidere (1) - case Markedskommunikasjon 82 Sosial evne Handel 78 44 77 76 55 54 76 83 Det första diagrammet över medarbetarna redovisar fem sakkunskaps-begrepp som ledningen har definierat som företagets kärnkompetenser, samt den sociala förmågan. Den blå figuren visar de värden som vår uppdragsgivare erhållit. Principen i dessa ”spindeldiagram” är alltid att den blåa ytan skall vara så stor som möjligt. Optimalt är att den ligger i diagrammets ytterkant. De röda värdena motsvarar värdet för den bästa konkurrenten i affärsmiljön. I detta diagram kan vi se att företaget har låga värden på sakkunskapen framför allt inom Marknadskommunikation, Handel och Strategi. Vad gäller Målgruppsanalys är man bättre än den bäste konkurrenten. Strategi 92 Pedagogikk 78 89 Målgruppsanalyse

12 Summering av resultat IC Rating™
1. Strategisk nivå 2. Operativt nivå 3. Kommentarer Forretnings- konsept Human Relasjon Organisasjon Prosess Ledelse Medarbeidere Nettverk Varemerke Kunder Immateriella rettigheter Intellektuell kapital A BBB A- BB+ AA BB Prosesser for reklamasjon kundehåndtering dokumentasjon av erfaring og kompetanse Hantera info om kunder og prospekt Systematiserade salgsrutiner Kunde- og salg system (Fornyelse og Utvikling) 71 49 65 54 81 60 Prosesser för dokumentasjon av erfaring og kompetanse: (54) ”Vid varje möte blir det kjennt vilka som har vilken kompetanse, men det finns inget nedskrivet.” ”I de olika arbetsgrupperna vet man vilken kompetanse som finns men mellan grupperna är vetskapen lite sämre.” ”En databas för detta skulle vara mycket användbart. Det som finns dokumenterat har endast personalavdelningen tillgång till idag.” Hantera info om kunder og prospekts: (81) ”Detta system är mycket välutvecklat, vi har tillgång till all tänkbar informasjon om våra kunder. Dessutom mycket användbart og anpassningsbart.” ”Databasen med all kundinformasjon är ett meget bra verktøy.” Systematiserade salgsrutiner: (60) ”Vi har vissa mallar, men det kan bli mycket bedre.” ”Vi jobbar mycket på rutin og erfarenhet, og det är i stor utsträckning personberoende.” Det här diagrammet visar ytterligare några av de parametrar som påverkar värdet på medarbetarna. Att företaget har en stor andel unga medarbetare syns i den generella Erfarenhetsnivån. Medarbetarna har en inte helt konkurrenskraftig Motivation vilket kan vara en av förklaringarna till att det är mycket stor Sannolikhet att nyckelpersonerna lämnar företaget.

13 Intellectual Capital AB
IC ble startet i 1997 på et initiativ fra Leiv Edvinsson Har gjennomført IC Rating i ca 100 virksomheter i Scandinavia, USA og England. Arbeider med ytterligere 25 pr. i dag. IC Rating ble våren 2000 validert gjennom et masterstudie ved Ørebro Universitetet

14 IC Rating oppsummert ett moderne styringssystem for IC
en oversiktelig analyse for forbedringstiltak tilpasset strategisk og operativt ledelsesnivå en strukturering av virksomhetens verdiskapende ressurser for anvendelse i finanskommunikasjon et verktøy for intern informasjon, der verktøyet også øker forståelsen for IC og sammenhengen med de forretningskritiske prosessene


Laste ned ppt "IC Rating Presentasjon av IC Rating –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google