Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskelykke i Rendalen og Engerdal FLIRE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskelykke i Rendalen og Engerdal FLIRE"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskelykke i Rendalen og Engerdal FLIRE

2 Bakgrunn Engerdal og Rendalens fiskeressurser har et stort uutnyttet potensial for nærings- og samfunnsutvikling. Potensialet ligger i utvikling av fisketurisme, foredling og salg av lokale fiskeprodukter både villfisk og oppdrettsfisk. Prosjektet Fiskelykke i Rendalen og Engerdal (FLIRE) startet i 2010 og er et pilotprosjekt som varer ut 2012. Prosjektet er støttet av midler fra Landbruks og matdepartementet, Fylkeskommunen i Hedmark, Engerdal og Rendalen kommuner, samt at det er også en egenandel for eierne av prosjektet. Satsingsområder i prosjektet er næringsfiske, fisketurisme og fiskeoppdrett. Prosjektet har som formål å koordinere innsatsen mot økt lønnsomhet knytta til ressursen innlandsfisk Overordnet mål er å bidra til lokal verdiskapning med innlandsfisk som ressurs både direkte og indirekte. Fiskelykke i Rendalen og Engerdal

3 Medlemmer i styringsgruppa
Femundfisk A/S Rendalsfisk A/S Storsjøen fiskeforening Sølensjøen lotteierlag Rendalen settefiskanlegg BA Statskog Engerdal kommune Rendalen kommune Fiskelykke i Rendalen og Engerdal

4 FLIRE- budsjett 2012 Kostnader beløp
Prosjektledelse og koordinering i et år 250000 Datautstyr/tlf 15000 Kontorleie inkl driftsutg. og materiell 25000 Informasjon Møtekostnader 10000 Reise/diett 60000 Konsulentbistand/eksterne kostnader/kompetanseutvikling Designbyrå for utvikling av design og emballasje (oppfølging av prosess gjennomført av tidligere Femund fiskerlag) Markedsanalyse og -forståelse Produktutvikling i samarbeid med fagmiljø, for eksempel Nofima, Fishspot og NINA Effektive produksjonsprosesser, studietur til anlegg med tilsvarende produksjon Kompetanseutvikling erfaringsinnhenting på kvalitetssikring og matvaretrygghet Videreutvikling av effektive fangstmetoder som ivaretar kvalitet på fisken Kompetanseutvikling innen målrettet fiskeforvaltning Sum ,-

5 Prioriterte tiltak Tynningsfiske av sik (balanserte fiskebestander). Tilrettelegging for næringsfiske på sik og andre fiskearter. Bistå i planlegging av oppdrettsfiskanlegg på Åkrestrømmen. Styrke næringsgrunnlaget for fiskemottak og foredlere og bidra til økt lønnsomhet på dette området Sambruk av ressurser ved oppdretts- og næringsfiske Bidra til merkevarebygging tuftet på lokal kultur, natur og historie. Organisering av tilbydere av sportsfiske/fritidsfiske. Kartlegging og videreutvikling av fritidsfiske. Forvaltning av fiskebestandene. Økt kunnskap.

6 Fisketurisme Samarbeid med Fish-spot i forhold til organisering av fiskekortsalgsaktørene. Bidra til å skape attraktive fiskebestander. Utvikling av produktpakker og tilbud. Økt kunnskapsnivå – kompetanseutvikling. Samarbeid og engasjement.

7 Forvaltning og næringsfiske
Et stort satsingsområde for prosjektet er å bidra til å ta opp nok sik i de store innsjøene i området. For store bestander av sik i sjøene fører til: større konkurranse mindre mattilgang dårligere kondisjon alternativt byttedyr (hoppekreps) eldre snittalder på fisken økt risiko for parasitter (gjeddemark)

8 Forvaltning og næringsfiske forts.
Årlig uttak av store mengder sik vil medføre et mer balansert og biologisk bærekraftig fiskesamfunn i sjøene. Det vil bli bedre vekstvilkår for bl.a. røye og ørret. Bestander av fisk av yngre årsklasser med bedre kondisjon og kvalitet. Økt lokal verdiskapning ved økt produksjon av sikprodukter av topp kvalitet. Et bedre og mer attraktivt sportsfiske som igjen bidrar til økt lokal omsetning på andre områder. Næringsfiske på sik og forvaltning av fiskebestandene er to sider av samme sak i vårt tilfelle. Bidra til merkevarebygging av sikprodukter av høy kvalitet fra våre fjellvann. Renommé som et område med ettertraktede vann for sportsfiskere.

9 Femundfisk AS ble stiftet i 30
Femundfisk AS ble stiftet i 30.juni 2011 for å sikre drift og utvikle/profesjonalisere virksomheten, og har eiere fra hele regionen i tillegg til interessenter fra store deler av Norge. Femundfisk AS ble stiftet med bakgrunn i utviklingen i Femund Fiskerlag. Etter formidabel dugnadsinnsats ble første sik mottatt og foredlet 11.juli 2011, uten at en eneste fisk var forhåndssolgt. Fornying og innkjøp av nytt utstyr i 2012 har effektivisert prosesseringen økt kapasiteten og redusert lønnskostnader. Utfordringen nå er å få nok fisk for å benytte kapasiteten til anlegget.

10 Forretningside kortsiktig
På kort sikt vil eksisterende produksjonsanlegg i Elgå optimaliseres for mottak og foredling av innlandsfisk, i vesentlig grad sik fra store sjøer i regionen (primært Engerdal og Rendalen). Fiske og fiskemetoder vil utvikles i samarbeid med fiskelag/foreninger knyttet til de enkelte sjøer. Distribusjonen vil både nasjonalt og internasjonalt utvikles i nært samarbeid med ledende grossister i det norske markedet versus både de store dagligvarekjedene samt horeka-markedet. Det skal arbeides målrettet med produktutvikling, merkevarebygging, design og emballasje for å utvikle høykvalitets produkter av sunn fisk fra rene og kalde sjøer med attraktiv smak, tiltalende utseende og innpakning som skaper kjøpslyst. Styrt uttak av vill sik vil bidra til å bygge opp bærekraftige fiskebestander i alle de angjeldende sjøer, og derigjennom både bidra til levedyktig næringsfiske samt økt attraktivitet for sjøene og tilknyttede vassdrags muligheter for fisketurisme.

11 Forretningside langsiktig
På lengre sikt vil selskapet i samarbeid med Rendalsfisk AS (oppdrettsanlegg for røye planlagt rettet mot et nasjonalt/internasjonalt marked) gjennom effektivt og rasjonelt sambruk utnytte nytt anlegg og produksjonsmidler for bearbeiding og foredling av både oppdrettsrøye og vill sik. Gjennom felles distribusjon vil man sikre mer effektiv og kostnadseffektiv markedsføring og salg og derigjennom sikre akseptabel lønnsomhet. Begge forhold åpenbare konkurransefortrinn for bedriften i forhold til andre sammenlignbare anlegg/virksomheter. Fremtidig planlegging og utvikling vil gjøres i nært samarbeid med de aktuelle sjøenes lokale fiskelag/foreninger. Fiskemottaket i Elgå vil opprettholdes både for mottak av fisk fra Femunden og videreutvikles for småskala foredling av kortreist mat og lokale spesialiteter.

12 Hva må til for å lykkes Bærekraftig fiskebestand av høy kvalitet.
Årlig uttak av stort volum fisk. Lokalt samarbeid i regionen– blir for små alene. Nytenkning og innhenting av ekstern kompetanse. Utvikle nye og mer effektive fiskemetoder. Videreutvikling av råvarene – lokal foredling. Anlegg som kan prosessere mye fisk til en lav kostnad. Produktutvikling tilpasset etterspørsel, kundegruppe og markedet. Tiltalende emballasje og riktig markedsføring. Etablere/utvide et marked for sikprodukter. Større etterspørsel. Få kontrakter med næringskjeder og andre distribusjonskanaler og få produktet ut til forbrukeren. Kvalitet og nøyaktighet i alle ledd. Merkevarebygging er alfa omega i denne prosessen! Definert målgruppe.

13 Sik fra Femundfisk som merkevare
Oppdag en mild delikatesse fra kalde, rene sjøer i Fjellregionen. Vår sik tilhører laksefamilien og er et funn for alle fiske elskere. Fast og fin kan den brukes til å trylle frem utallige retter, og den er like god sprøstekt eller gravet, som varmrøkt, pepperrøkt eller krydderrøkt. Det hvite kjøttet har en mild og frisk smak, og vi kan hjelpe med oppskrifter på enkle og velsmakende oppskrifter – både til hverdag og fest ...

14 Merkevaren bygger på lokal kultur og natur presentert i et lekkert design

15 Foredling til ettertraktede produkter Betalingsvillig marked
Økonomisk gevinst Investeringslyst Fisk av høy kvalitet Bedre forvaltning

16 Hvor står vi i dag? Bedre forvaltning av fiskebestanden – tynningsfiske pågår og må videreutvikles/intensiveres. Må øke årlig uttak av sik. Har i 2011 og 2012 utprøvd nye fiskemetoder – rusefiske. Etablert en rekke produkter av høy kvalitet – røkt sik, peppersik, kryddersik, gravet sik og sikfilet. Gått til innkjøp av maskinell skjellskrape og sløye/fileteringsmaskin. Effektivisering og mindre lønnskostnader. Startet prosessen rundt fiskemottak og oppdrettsfisk på Åkrestrømmen. Markedsanalyse – hva selger. Rykende fersk nydesigna emballasje og en delikat brosjyre med sikoppskrifter. Samarbeid lokalt der FLIRE bidrar sterkt til dette. Femundfisk jobber med produktregistrering og jobber opp mot alle kjeder. Økt kunnskap og fokus på nøyaktighet, kontroll og kvalitet etter Lake Huron. Se rapport.

17 Emballasje/design – like viktig som produktet?
Etter tradisjonell oppskrift

18 Ny designa emballasje

19 Ny designa emballasje

20 Ny designa emballasje

21 Ny designa emballasje

22 Ny designa emballasje

23 Ny designa emballasje

24 Ny designa emballasje

25 Ny designa emballasje

26 Ny designa emballasje

27 Ny designa emballasje

28 Ny designa emballasje

29 Ny kunnskap – Lake Huron

30 Lake Huron Prosjektet var på studietur til Lake Huron, Michigan våren 2012. Formålet med turen var å tilegne seg ny kunnskap innen fiskemetoder, utstyr, bearbeiding, foredling, produktutvikling, markedsføring, distribusjon og emballasje. Inspirasjon og nytenkning Vi var med på fiske, sløying og filetering samt fikk innblikk i ulike prosesser etter sløyingen. Vi hadde også møte med forskere på området.

31 Fiske med trap-nets

32 Fiske med Trap-nets

33 Fokus på kvalitet i alle ledd

34 Skjellskrape

35 Sløye og fileteringsmaskin

36 Et litt alternativt fiskeutsalg

37 Det er store forskjeller på forholdene mellom Lake Huron og her hjemme, men vi tok med oss mye kunnskap som kan anvendes: Maskinell produksjonslinje ved behandling av fisken. Mindre kostnader i lønn. Høyere effektivitet og større produksjonskapasitet. Fokus på nøyaktighet og kvalitet i alle ledd. Effektiv og tidsbesparende fangstmetode med ruser/trap-nets Bedre kvalitet på fisken ved levende fangst kombinert med en ung fiskebestand. Opparbeide et marked ved hjelp av god kontakter, markedsføring og kvalitetsprodukter. Tiltalende emballasje som selger. Økt behov for kunnskap og samarbeid med forskningen.

38 Resultat fra fiskesesongen 2011
Sølensjøen 15 tonn sik. Storsjøen 18 tonn sik. Femunden 20 tonn sik. Isteren 3 tonn sik Resultat fra fiskesesongen 2012 Sølensjøen 12 tonn sik så langt. Storsjøen uvisst enda, men av forskjellige årsaker mindre enn i fjor (bl.a. hovfiske pågår). Femunden 18 tonn sik så langt. Isteren: 2 tonn så langt.

39 Salg I 2011 mottok man 32 tonn sik på mottaket i Elgå.
Femundfisk solgte foredlet dette til ca. 18.tonn ferdigvare som i hovedsak ble omsatt i det norske markedet I 2012 er det så langt mottatt ca.25 tonn sik på mottaket i Elgå. Fortsatt gjenstår noe fiske i Sølensjøen i uke 41 (hvor det også blir hentet ut rogn) Femundfisk forutsetter dette omsatt i Norge

40

41 Oppdrettsnæring - Rendalsfisk
Rendalsfisk AS planlegger oppstart av røyeoppdrett, foredling samt i et visst omfag slakt/foredling av villfisk. Startfasen/planleggingsfasen. Anlegget skal være landbasert og plassert på Åkrestrømmen. Forprosjekt som ser på etablering av anlegg og kostnader. Støtte fra IN til forprosjekt. Fornyet kontakt med investorer når sikre tall foreligger. Vil være et viktig ledd i helhetsbilde for lokal verdiskapning rundt innlandsfisk. Avgjørende med samarbeid med Femundfisk (som har begrenset kapasitet) i forhold til produktutvikling, merkevarebygging, prosessering og distribusjon.

42 Innovasjon og merkevarebygging sett i sammenheng med lokal tilhørighet, kultur- og naturarv for hele regionen er avgjørende for å lykkes.

43 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Fiskelykke i Rendalen og Engerdal FLIRE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google