Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Audun Skeidsvoll

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Audun Skeidsvoll"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Om undersøkelsen Metode Undersøkelsen er blitt gjennomført ved hjelp av TNS Gallups Computer Assisted Web Interviews (CAWI) i uke 43/44/ Målgruppe Rådgivende ingeniører og entreprenører med leverandørerfaring Statens vegvesen Utvalg Underleverandører Statens vegvesen Prosjekt Audun Skeidsvoll

2 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Om undersøkelsen Antall Intervju Bruttoutvalg på 289 personer med totalt 94 intervju gjennomført (komplette intervju). Intervju Ni minutt pluss bakgrunn fordelt over flere ulike tema - Statens vegvesen som: Byggherre Helse, miljø og sikkerhet Prosjekt- og byggeledelse Funksjonskontrakter Samlet vurdering Prosjekt Audun Skeidsvoll

3 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Om undersøkelsen Byggherreundersøkelse 2004 Undersøkelsen tar utgangspunkt i den kanadiske undersøkelsen MTO Business Relationship With Industry, gjennomført av Erin Research i 2003. Innhold i rapporten Rapporten er bygget opp rundt temaene: Byggherre, helse, miljø og sikkerhet, prosjekt- og byggeledelse, funksjonskontrakter og samlet vurdering og bakgrunn. Ansvarlige Ansvarlig for denne undersøkelsen i TNS Gallup har vært Audun Skeidsvoll. Torgeir Leland har vært kontaktperson hos Vegdirektoratet. Prosjekt Audun Skeidsvoll

4 Oppsummering Hovedfunn

5 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Statens vegvesen oppsummert: Gjennomgående gode tilbakemeldinger, selv om kontakten mot bransjen har forbedringspotensial (basestørrelse N=94) Prosjekt Audun Skeidsvoll

6 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Statens vegvesen etter 1 januar I rekkefølge: Klarere rollefordeling, bedret samarbeid, uendret kvalitet … (basestørrelse N=94) Prosjekt Audun Skeidsvoll

7 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Ujevn leveranse – lær av beste praksis! Mange av tilbakemeldingene i denne undersøkelsen er positive, men et forhold overskygger: SVV oppleves ikke enhetlig. Vekslende erfaring knyttet til ulik behandling påvirker den totale opplevelsen – og preger tilbakemeldingene. Respondentene mener SVV bør sikre jevnere kvalitet ved å etablere enhetlige rutiner og regler på tvers av organisasjonen. Mer konkret: Respondentene etterlyser likebehandling uavhengig av person eller region. Lytt til underleverandørene: Gjennomfør løpende evaluering. Enkelte kvalitetsparametrer er mer kritiske enn andre for å skape en felles standard. Potensial: Med andre ord: ”SVV-folket” er godt likt og oppleves som en jovial samarbeidspartner. Her ligger en sosial ressurs som kan utnyttes i arbeidet med å skape en enhetlig felles opplevelse av SVV. Oppsummering ... Prosjekt Audun Skeidsvoll

8 RESULTATER Statens vegvesen som byggherre
Prosjekt Audun Skeidsvoll

9 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Statens vegvesen som byggherre. Gjennomgående gode, men profesjonalitet i likebehandling kan forbedres (basestørrelse N=94) Minst viktig Viktigst Signifikant driver på totaloppfatning (kvalitetsområde viktig å fokusere på) Prosjekt Audun Skeidsvoll

10 TNS Gallups Assosiasjonskart
Mindre rigide Raskere håndtering av uenigheter Større samarbeidsvilje Mindre arroganse Skape innovativ atmosfære Skille viktig fra mindre viktig Åpenhet Bedre kommunikasjon Mange ”hatter” Statens vegvesen som byggherre Ingen Ingenting Ingen kommentar Følge oppdragbeskrivelse Delta byggemøter Møtekultur Bedre oppfølgning Mange kokker Tilbudspakker Ikke bare pris Redusere kravene i F kapittelet Opplæring Likhet mellom regionene Forskjell medarbeidere fra region til region Opptre enhetlig Mer likhet fra byggleder til byggleder Likhetstenkning Personavhengig Kommentar: Relativt mange er negative til SVV* evne til å bedrive likebehandling. Personavhengig er top of mind hos mange respondenter. Mange mener også at opplæringen internt svikter. De etterlyser glade og fornøyde medarbeidere Totalt sett flest kommentarer knyttet til likebehandling. Fordeling ca 55/15/15/15 på likebehandling. Prosjekt Audun Skeidsvoll

11 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll

12 RESULTATER Helse, Miljø, Sikkerhet

13 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
HMS. Statens vegvesenoppfattes som gode – men ikke best. Også her kan profesjonalitet i likebehandlingen forbedres (basestørrelse N=94) Minst viktig Viktigst Signifikant driver på totaloppfatning (kvalitetsområde viktig å fokusere på) Prosjekt Audun Skeidsvoll

14 TNS Gallups Assosiasjonskart
Være forbilledlig Innføre premiering eller bonus Gi fordeler for godt HMS-arbeid ved anbud Åpenhet Gå foran som et godt eksempel Statens vegvesen innefor HMS Ingen spesielle Ingenting Ingen kommentar Vet ikke Følge regelverket Forstå byggherreforskriften Delta på vernerunder Følge opp risikovurderinger Opplæring Tilrettelegge for opplæring Bedre forståelse av NS 3430 Likhet mellom regionene Konsekvente Entydig praksis Kreve det samme fra alle entreprenørene Behandle alle entreprenører likt Likhetstenkning Kommentar: Relativt mange er negative til SVV evne til å bedrive likebehandling. Entydig praksis går stadig igjen. Mange mener også at opplæringen både internt og eksternt kunne vært bedre. Prosjekt Audun Skeidsvoll

15 RESULTATER Statens vegvesens prosjekt- og byggledelse

16 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Statens vegvesens prosjekt- og byggledelse. Oppleves som imøtekommende og faglig dyktige. Skårer dårligere på rettferdig. Mange kvalitetsparametrene oppfattes som viktige (basestørrelse N=94) Minst viktig Viktigst Signifikant driver på totaloppfatning (kvalitetsområde viktig å fokusere på) Prosjekt Audun Skeidsvoll

17 TNS Gallups Assosiasjonskart
Åpenhet og samarbeidsvilje Bedre kommunikasjon Løsningsorientert Teknisk kompetanse Kunne ta raske økonomiske beslutninger Delegere Innovative Folk med rett kompetanse Personell med praktisk erfaring – ikke bare teoretisk Koble rådgiver med ingeniør Ikke detaljorienterte Ta vare på gode ideer Statens vegvesens prosjekt- og byggledelse Kontraktsforståelse Kontraktsutarbeiding Økonomisk myndighet Bedre forståelse av NS 3430 Forenkle dokumentasjonskravene Ingen Ingen kommentar Vet ikke Likhet mellom regionene Forskjell medarbeidere fra region til region Enhetlig byggeledelse uavhengig av region Kommentar: Nok en gang er relativt mange som retter søkelyset mot SVV evne til å bedrive like produksjon på tvers av region og person.. Mange mener også at opplæringen internt svikter. De etterlyser kompetente motspillere. Rett mann på rett plass. Prosjekt Audun Skeidsvoll

18 RESULTATER Spesielt for rådgivere og konsulenter

19 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Spesielt for rådgivere og konsulenter: Holder en profesjonell og med god styring, men skårer dårlig på å sikre verdiene i leveransen. Ivaretar heller ikke læringsaspektet i særlig grad. Resignasjon knyttet til pris/kvalitet? (basestørrelse N=21) Minst viktig Viktigst Signifikant driver på totaloppfatning (kvalitetsområde viktig å fokusere på) Prosjekt Audun Skeidsvoll

20 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Som tidligere nevnt: La konsulent delta på byggemøter. La konsulenter delta på interne kurs i vegvesenet. Fokuser på mer detaljering og bedre gjenomarbeidede planer i tidligfasen, reguleringsplanfasen, legg ned mer ressurser her. Kartlegging og innmåling Som skrevet i skjema foran; mer fokus på kvalitet/tid mindre på penger. Ikke alltid heldig at konsulenter presser hverandre på pris. Sette av mer tid og ressurser til å få frem optimale løsninger. Tilbakemelde uheldige løsninger og forslag til forbedringer (uten å kreve økonomisk kompensasjon). Muligheten for rådgivere til å komme inn for å se på praktisk utførelse. Burde være utarbeidelse av erfarings rapporter fra tidligere oppdrag som sendes ut til alle rådgivere innenfor vegbransjen. Mindre vektlegging av pris på prosjektering, spesielt i forprosjekter og detaljplaner Erfaringsoverføring mellom Statens vegvesen og rådgivere Større anledning for rådgivere til å delta i byggemøter og oppfølging på anleggene Legge mer vekt på kvalitet. Sikre høy kvalitet på produktet. Profesjonell ledelse av oppdrag Kompetente folk i planlegging av prosjektering Tørre å satse på kvalitet kontra pris Fokuser mindre på pris, vektlegg løsninger og kompetanse. Skill ut prosjekteringsavdelingen som et eget AS. Dagens løsning hemmer reell konkurranse i markedet. Finne nye kontraheringsformer for engasjement av rådgivere. Økte tidsfrister Det må være vilje til å legge ned resurser for å oppnå gode samfunnsmessige løsninger. Gode løsninger finnes best og billigst i prosjekteringsfasen. Benytte rådgiveren som rådgiver og ikke som tegnekontor for standard løsninger. Tillegge arbeidsopplegg og faglig styrke større vekt enn pris ved tildeling av kontrakter. Vegvesenet må innse at en lav pris betyr mindre omfattende rådgivning og dermed dårligere råd! 1. Innse at prosjektering basert på konkurranse om prosjekteringskostnader gir billig prosjektering men ikke nødvendigvis billigst totalprosjekt. 2. Vektlegge kompetanse hos aktuell konsulent 3. Statens vegvesen bør være i front med å la konsulent også få kompetanse Åpne svar blant rådgivere og konsulenter Med egne ord: Hva er de viktigste forbedrings-områdene for Statens vegvesen når det gjelder prosjekterings-tjenester? Prosjekt Audun Skeidsvoll

21 RESULTATER Spesielt for entreprenører

22 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Spesielt for entreprenører: Mange av disse parametrene oppleves som viktige for entreprenørene. God skår på flere av de viktigste kvalitetsparametrer. (basestørrelse N=73) Minst viktig Viktigst Signifikant driver på totaloppfatning (kvalitetsområde viktig å fokusere på) Prosjekt Audun Skeidsvoll

23 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Åpenhet Å kunne sine egne kontrakter og forstå når entreprenørene kommer med innspill på avvik fra kontrakt. Tydelige kontrakter Dokumentasjon enkel men utfyllende Tar avgjørelser hurtig og rettmessig Behandler endringsmeldinger hurtig og rettferdig større kompetanse og ydmykhet Skape ett godt arbeidsmiljø. Være rettferdig. Samordne byggherreorg. - drift og investering Samkjøre så det blir lik behandling fra prosjekt til prosjekt Riktig dimensjonering av prosjekt/ byggeledelse Raskere håndtering av endring /tillegg Godkjenne rettmessige krav Mindre detaljfokus Raske tilbakemeldinger opptre likt fra oppdrag til oppdrag,og forutsigbart Opptre enhetlig. Opptre enhetlig, samme krav på like oppgaver, følge opp krav. Opptre enhetlig Mest mulig lik praksis i forskjellige prosjekter Mere smidighet Kutte ut mange av avvikene i spesielle anbudsregler Krav til dokumenter og vedlegg kan muligens reduseres. Kontraktshandtering Kontraktforståelse, se helhet. Generelt: SVV som byggherre er dyktig og rettferdig. følge samme mal Åpne svar blant entrepenører Med egne ord: Hva er de viktigste forbedrings-områdene for Statens vegvesen i forhold til sine entreprenører? Prosjekt Audun Skeidsvoll

24 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Fremme kreativitet- og gode løsninger gjennom tilbuds- og kontaktsform. Forutsigbarhet Forutsigbar Korrekt behandling Løsningsorientert Forenkle dokumentasjonen Dokumentasjons byrden MÅ roes, dette dreper små entrep, og tar for mye tid i forhold til selve jobben og det er ingen som bruker dette etterpå Det må være bevilget nok penger til en fornuftig utbedring. Byggeledere som forstår hvilke saker byggemøte skal behandle. Bruke samme forutsetninger til entreprenører Samme retningslinjer på kryss av distriktene Behandle endringskrav raskere At SV oppleves likt i hele landet som byggherre. En korrekt behandling av endringsmeldinger. At dokumentasjon som forlanges tilpasses det enkelte oppdrag og ikke bare er 'kjekt å ha'. At anbudsgrunnlaget må bli bedre at det gis mulighet til å fremme forslag og ikke minst at de hører etter om ting som vil kunne gi samfunnsøkonomiske gevinster 1.Viktige avgjørelser tas hurtig 2.Myndighet til avgjørelser på færre personer ): mindre byråkrati 1. Mer enhetlig oppbygging av kontraktene. Viktige kontraktsforhold kan være beskrevet i forskjellige kapitler i kontrakten fra sted til sted. 2. Håndtering av tillegg og endringer er personavhengig. Dette er ikke akseptabelt. 1. Forutsigbarhet 2. Behandler krav og endringer på en rettferdig måte, og aksepterer rettmessige vederlag 3. Hensiktsmessig KS-dokumentasjon 1) Dialog - er meget viktig i et kunde/ leverandørforhold. 1 Kritisk gjennomgang av dokumentasjonsmengden, er ikke sikkert at alt er formålstjenlig. Åpne svar blant entrepenører Med egne ord: Hva er de viktigste forbedrings-områdene for Statens vegvesen i forhold til sine entreprenører? Prosjekt Audun Skeidsvoll

25 RESULTATER Spesielt for de som har erfaringer med funksjonskontrakter

26 Erfaring med funksjonskontrakter
Arbeider du med funksjonskontrakter? Har du deltatt i tilbudsgivning? % % (basestørrelse N=94) (basestørrelse N=32) Prosjekt Audun Skeidsvoll

27 Erfaring med funksjonskontrakter
Har du deltatt i utføring? % (basestørrelse N=32) Prosjekt Audun Skeidsvoll

28 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Erfaring med funksjonskontrakter oppsummert: Gjennomgående gode tilbakemeldinger på den relasjonelle og kvalitetsmessige siden, men kontraktene har ikke funnet sin form – mener respondenter med erfaring fra denne kontraktsformen (basestørrelse N=32) Prosjekt Audun Skeidsvoll

29 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Burde vært lengre enn 4-5 år. Lengre kontrakter gir rom for flere investeringer og løsninger som gir et bedre resultat. Blir funksjonskontraktene for små, eller for kortvarig, får ikke entreprenørene utnyttet investeringer i ansatte og maskiner Åpne svar blant de misfornøyde Med egne ord: Hvorfor mener du Funksjons-kontraktene IKKE har riktige oppdragstørrelser? Prosjekt Audun Skeidsvoll

30 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Ved vinterdrift påhviler nesten all risiko på entreprenør. Byggherre gir ikke publikum orientering om hvilket produkt de har bestilt Som tidligere nevnt må entreprenøren bære all risiko ved fastpriskontrakter - noe som SVV utelukkende foretrekker. Utførte mengder på vintertjenester kan i en funksjonskontrakt variere svært meget. Som nevnt tidligere da spesielle kontraktsregler overstyrer balansen i forholdet mellom entreprenør og byggherre. I hovedsak er all risiko lagt til entreprenør Hærverk på objekter bør dekkes fullt ut av byggherre Forskjellige byggeledere behandler dette forskjellig. Enkelte frir seg med at vi har tatt på oss en funksjon. Det blir galt når målet for enkelte er bøtelegging for manglende oppfyllelse av kontrakt. Fordi mesteparten er lagt på entreprenør Det ligger for mye risiko på entreprenører. På mange punkt er det vanskelig å regne priser. Historikken mangler, bare de som har utført dette før sitter på mengder. Feks tømming av søppel, tømming av doer, vasking rasteplasser, ras, grøfterensk, kantklipp Det kan bli for lett for bh å lete etter feil Det burde ligge mer risiko for entreprenør på noen områder, ikke basere på timebasert oppretting ved feil. Måten det er på nå kan bli dyrt for vegvesenet. Alt vesentlig av risiko er overført på entreprenøren. Dersom risikoen for entreprenørene er for høy, stopper dette kreativiteten og evnen til å tenke nytt. Åpne svar blant de misfornøyde (19%) Med egne ord: Hvorfor mener du Funksjons-kontraktene IKKE har riktig fordeling av risiko mellom byggherre og entreprenør? Prosjekt Audun Skeidsvoll

31 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Varigheten på kontraktene bør heves. ( år ) Tolkning av funksjonskontrakter må bli mer likt. Byggeledere må/ burde ha faglig erfaring. Like mennesker finne løsninger. Være rettferdige Større konkretisering mht avvik. Kanskje en ytre ramme for når uforutsett og uforholdsmessig antall avvik går ut over entreprenøren. Svv er tjent med at entreprenørstanden overlever og utvikler seg. Da må vi tjene penger. Samspill Presisere kravene bedre i spesifikasjonen Mer håndfaste tall. Få Vedleggsdelen inn i E kapitlet slik at det som vedrører prosessene kommer inn i riktig prosess. Så slipper man å ha oppe to permer pluss at man slipper å sitte å lete seg frem til beskrivelser. Lik mal over hele landet Lik behandling i de forskjellige regioner Tydeliggjøre ovenfor publikum hva de har bestilt Få klare linjer mellom funksjon og bestilling Flere oppgaver som mengdebestilling, byggherren må ta større risiko for vinterdriften, oppnåelige standardkrav (f.eks. friksjon). dokumentasjon må ned, skjemavelde er blitt for stort og svv har glemt at standard var dårligere før men folk kunne kjøre bil i dag skrikes det for snø har lagt seg og for det er - grader Beskrivelse av krav, dette må ned på et enklere nivå, eks. pr. 74, må være mulig å beskrive kravet til når, hvor og hvor mye areal som skal klippes på en A4 side. At man ikke bare vurderer pris. Det må vurderes om tilbyder har forstått oppgaven. Byggherren må ha et overslag som tilsier en minimumspris for oppgaven. Kan ikke forvente å få fineste Mercedes for prisen av en Lada. At det må bli lettere å forstå hva som ligger i kontrakten. At vedleggspermen er korrekt mht objektregistrering Alt for mye oppdeling av de enkelte prosesser. Dekkelegging og vegmerking bør også ligge i kontraktene. All risiko bør ikke ligge hos EN ( fastpris) Entydig beskrivelse slik at man får korrekt prissetting. 1. Metodikk for risikodeling 2. Redusere kravet til dokumentasjon 3. Lengre kontraktstid - f.eks 8 eller 10 år. Dette vil gi entreprenøren mer ro og muligheter til å anskaffes seg nødv. spesialutstyr / maskiner 1. Fordele risiko på en bedre måte 2. Skaffe til veie mer dokumentasjon om anleggene før tilbudskonkurransene 3. Vurdere entreprenører med erfaring som bedre enn nye aktører. 1)Dekkelegging inn i kontrakten. Åpne svar blant de med erfaring Med egne ord: Hva er de viktigste forbedrings-områdene for å utvikle funksjons-kontraktene videre? Prosjekt Audun Skeidsvoll

32 KARAKTERISTIKK Personlig beskrivelse Statens vegvesen

33 Prosjekt 57864 Audun Skeidsvoll
Hvilket utsagn mener du ville passe best i din personlige beskrivelse av Statens vegvesen? (basestørrelse N=94) Prosjekt Audun Skeidsvoll

34 TNS Gallups Assosiasjonskart
Samspill Større fleksibilitet Forutsigbarhet Profesjonalitet Nytenkning Kreativ Modernisering Åpenhet Kompetanseheving Fag Statens vegvesen forslag til forbedring/ satsningsområder Ingen Veibygging Veiutvikling Trygge veier Større ansvar for et tiltalende utemiljø Modernisering Bedre anbud Mer helhetlig ansvar Rendyrke bestillerrollen Forenkling kontrakter Samordne mellom regionene Lik opptreden Opptre enhetlig fra prosjekt til prosjekt Forutsigbarhet mellom regionene Likhetstenkning Lik praksis Kommentar: Summa summarum handler dette fortsatt mye om likebehandling – både på prosjekt – og individnivå. Vi legger også merke til en del som ytrer ønske om mer fleksibilitet, samspill og kreativitet på personalsiden hos SVV. Dette er verdifulle signaler! Avslutningsavis er det også en dimensjon som handler om forenkling av anbud/kontrakter – og en som berører SVV’ overordnede rolle i samfunnet. Prosjekt Audun Skeidsvoll


Laste ned ppt "Prosjekt Audun Skeidsvoll"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google