Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye energibærere i kjøretøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye energibærere i kjøretøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye energibærere i kjøretøy
Morten Engmann

2 Nye energibærere Formålet er å få bilindustrien, DSB og landets brannvesen til å utveksle kunnskap om branner i kjøretøy! Pga manglende rettigheter måtte vi slette noen av bildene i denne presentasjonen. ”Brannmannen”

3 Nye energibærere Eksempler på nye alternative energibærere er:
Komprimert naturgass (CNG) Komprimert biogass (CBG) Propan (LPG) Bioetanol (E85) Hydrogen Litiumbatterier og ulike hybride systemer Biodiesel På grunn av fokus på CO2-utslipp og minskende tilgang på olje, er det rimelig å anta at energibærerne vil bli dominerende i transportsektoren.

4 Utviklingen i andre land
I Sverige er det personbiler som kjører på naturgass / biogass, samt 1400 busser, 5300 lastebiler. I tillegg er det personbiler med etanolblanding. I januar 2011 ble den siste dieselbussen tatt ut av trafikk i Los Angeles. CNG, hybrider og elektriske busser har tatt over. Tall fra Daimler AG: Det er ca 100 B-Class F-CELL (hydrogen) biler i Tyskland.

5 Gassdrevne kjøretøy i parkeringskjellere
I ny revidert utgave av Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1, er det gjort forandringer vedrørende Kap 5. Krav til aktsomhet, fjerde ledd. Avsnittet om parkering av gassdrevne kjøretøy i garasjeanlegg under bakkenivå, er strøket. - Tunneler - Nye bestemmelser for merking mht tunnelrestriksjoner skulle i henhold til ADR vært utført innen 31. desember 2009!

6 Innsatstaktikk-/rutiner
Nye energibærere innebærer nye utfordringer for redningsmannskapene. Vet vi nok om hvordan risikoene kan og bør håndteres? Hva er redningsmannskapenes oppfatning og erfaringer om branner i gass, el- og hybridkjøretøy? Hvordan skal en hendelse med en blanding av mange forskjellige energibærere håndteres? Hva slags innsatstaktikk og rutiner har vi ved slike branner? Hva kreves for at brannvesenet skal kunne gjøre en innsats i slike kjøretøy uten å utsette seg selv for en unødvendig risiko? Har brannvesenet god nok opplæring til å fatte de riktige beslutningene ved hendelse i parkeringskjellere eller tunneler?

7 Fakta om Naturgass (Biogass)
Naturgass (metan) er et samlebegrep for gass som er dannet under jordens overflate. Busser og andre kjøretøy som går på naturgass tanker denne som CNG (komprimert naturgass til 200 bars trykk). I praksis er biogass stort sett identisk med naturgass. Både bio- og naturgass består hovedsaklig av metan. Den store forskjellen er at biogass er fremstilt av fornybart materiale og er dermed CO2-nøytralt. Når biogass benyttes i kjøretøy er gassen komprimert til 200 bars trykk (CBG). Naturgass-/biogass er ikke giftig og er lettere enn luft. Eksplosjonsområde ca. 5,0 - 15,0 volumprosent i luft. Mindre lekkasjer i det fri er relativt ufarlige, men i lukket rom er faremomentet til stede. Dersom gassen lekker ut vil den stige opp og hurtig tynnes ut til ikke brennbare blandinger. Blir en flaske med biogass utsatt for unormal oppvarming, økes gasstrykket og flasken kan revne. Det er fare for at flasken revner tidligere når den er full.

8 Naturgass-/biogassbil
Påfylling Gasstanker Batteri Gass Bensin

9 Reg. nummer starter med GA
Biogassbuss Solaris gassbusser 7 tanker på taket. 214 L per tank totalt 1498 L. Karbon- og glassfibertanker. Trykk: 200 bar. Sprengtrykk: 600 bar. 2 stk sikkerhetsventiler pr tank. Merking: Reg. nummer starter med GA

10 Stenging av gassen Solaris gassbusser Stengeventil Slå av tenningen.
Hovedbryter og nødstopp under sjåførvindu. Nødstopp ved førerplass. Stengeventil i motorrommet, kun til motor. Automatiske stengeventiler på tankene. Manuelle stengeventiler på tankene. Stengeventil

11 Prepared By Operations Division April 2, 2007
FIREFIGHTER NEAR MISS Auto Fire with Compressed Natural Gas (CNG) Fuel Tank Explosion Prepared By Operations Division April 2, 2007

12

13 Hydrogen

14 Fakta om Hydrogen Hydrogen er det letteste grunnstoffet vi har, og en svært miljøvennlig energibærer. Som drivstoff til brenselceller gir det ingen andre utslipp enn rent vann. Hydrogengass er svært brennbar, med et eksplosjonsområde fra ca. 4,0 til 75,0 volumprosent i luft. Hydrogen er fargeløs og luktfri. Gassen er ikke giftig. Blandinger av hydrogen og luft er lett antennelig, derfor må man være forsiktig ved transport, tanking og oppbevaring. Hydrogen er den letteste av alle gasser, utendørs er det en positiv egenskap for redningsmannskapene. Inne vil en lekkasje stige opp mot taket, det er derfor viktig at taket inneholder gode utluftingsmuligheter.

15 Hydrogen kjøretøy For å gi kjøretøyene tilfredsstillende rekkevidde, lagres hydrogenet i 700 bars trykktanker for biler og i 350 bars trykktanker for busser. Tankene på fyllestasjon har et trykk på 900 bar. Tankene har temp. sikring og rørbruddsventil. - Risiko -

16 Avansert kollisjonssikkerhet:
Hydrogenbil 12 volt batteri Høy volt batteri Hydrogentanker Brenselcelle 2 3 1 4 Avansert kollisjonssikkerhet: Sikkerhetssystemets styreenhet lukker tankenes stengeventiler. Utfører også en rask utladning av alle kondensatorer (ca 1-2 sek)

17 Hydrogenbuss Farlig i lukkede rom!
I tunnel vil hydrogenet stige opp mot taket og ikke kunne unnslippe. Stor risiko for en eksplosjon. Støttestrukturer som bjelker og lysarmatur kan fange gassen ytterligere og øke trykket ved en eventuell eksplosjon. Simulering av hydrogenutslipp fra buss i tunnel.

18 Nødstopp - Fyllestasjon

19 EL-bil 0-100 KM/T på 3,8 sekunder!

20 EL - bil 330 volt

21 Utdrag fra servicemanual
Viktig! Hvis det skjæres/kuttes i de merkede områdene før strømmen er avslått kan det medføre store personskader, eventuelt død! Det må ikke under noen omstendighet skjæres eller kuttes i hovedbatteriet (eksplosjon)! Husk at det kan være kondensatorspenning igjen etter at strømmen er slått av (ca 5 min)!

22 Utdrag fra servicemanual
Benytt isolerende verneutstyr, beregnet for minimum 400 V. Berør aldri blottlagte kabler. Lekkasje fra hovedbatteriet, benytt egnet verneutstyr. Brann i kjøretøyet, bruk store mengder vann. Ferdig på skadestedet, bilen skiltes med ”høyspenning livsfare”.

23 Nye momenter ved redningsaksjon
Det er ikke krav til merking av slike kjøretøy. Før du starter noen redningsaksjon, vær sikker på at høyspenningen og drivstoffsystemet er deaktivert. Det kan være risiko for trykksprengning av batteri. Det kan være eksplosjonsfare rundt gassdrevne kjøretøy. Det er ingen standard farge på høyspentkabler i kjøretøy. (Hydrogen) Man må ikke berøre høyspentkabler eller komponenter uten korrekt sikkerhetsutstyr. Elektroniske nøkler bør holdes i god avstand fra kjøretøyet, for å unngå utilsiktet aktivering med nøkkelen. Høyspentkabler er normalt skjult i kjøretøyets underside.

24 - Takk for oppmerksomheten -


Laste ned ppt "Nye energibærere i kjøretøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google