Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et redskap for klassifisering og diagnostisering av psykisk helse og utvikling i småbarnsalderen Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et redskap for klassifisering og diagnostisering av psykisk helse og utvikling i småbarnsalderen Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental."— Utskrift av presentasjonen:

1 et redskap for klassifisering og diagnostisering av psykisk helse og utvikling i småbarnsalderen Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition 2005 Psykologspesialist Tuire V. Tyldum Molde 2011

2  Beskrive og organisere observasjoner  Klassifisere fenomener og symptomer ut i fra visse kriterier –felles språk  Hjelp til klinikere i utredning og planlegging av intervensjoner – arbeidshypoteser  Forstå kompleksiteten ved småbarns utvikling og utviklingsforstyrrelser  ”Merkelappene” kan endre seg– ”ferskvarediagnose”  Vurdere/diagnostisere relasjonen Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 20112

3  Vanlige tilpasningsvansker patologiseres  Diagnostisering kan ha en sementerende og stigmatiserende effekt  Symptomer og utviklingsproblemer ikke så tydelige og klart avgrensede  Små barn er i rask utvikling  Flere funksjonsområder samtidig berørt hos småbarn Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 20113

4 4

5  Et mer klinisk system  Ivaretar det utviklingsmessige og dynamiske  Utredning går sammen med intervensjon  Bringer relasjonen inn i den diagnostiske vurdering  Fokus både på barnets bidrag og relasjonen  Har ikke til hensikt å fange opp alle mulige forhold og forstyrrelser  Ikke tiltenkt en formell eller juridisk posisjon  Et nyttig verktøy og en ny måte å beskrive sped-og småbarns vansker innenfor en omsorgs-og samspillsramme  Vi klassifiserer forstyrrelser, ikke individer Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 20115

6  Viktig bidrag til systematisering av informasjon både på individ – og gruppenivå  Et system under utvikling – siste revisjon 2005, norsk oversettelse 2010  Diagnosesetting gir ikke alltid tilstrekkelig informasjon for tiltak  Småbarn uten diagnoser trenger støtte/ behandling på et mer forebyggende nivå  Det tar tid for barna utvikler symptomer på tvers av relasjoner – akse 1 Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 20116

7  En bevissthet om at alle spedbarn har sin egen utviklingsvei og individuelle forskjeller i motoriske, sensoriske, språklige, kognitive, affektive og interaktive mønstre.  Alle sped-og småbarn er aktører i en relasjon, primært innenfor familien. Familien er aktører i relasjoner i større sammenheng.  Alle relevante områder i barnets utvikling må tas i betraktning.  Anvende den høyest tilgjenglige kunnskap på hvert enkelt område i vurderingen av både styrker og svakheter. Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 20117

8 Akse I Primærdiagnose Akse II Relasjonsklassifisering Akse III Medisinske og utviklingsrelaterte forstyrrelser og tilstander Akse IV Psykososiale stressfaktorer Akse V Funksjonelt emosjonelt utviklingsnivå Akse VI Familieakse Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 20118

9 9 Akse 2 Akse 3 Akse 4 Akse 5 Akse 1 Kliniske forstyrrelser Relasjonsklassifisering Medisinske og utviklingsrelaterte forstyrrelser Emosjonell og sosial fungering Psykososiale stressorer Akse 6 ? Familieakse

10 Akse I inneholder følgende diagnosekategorier:  100 Traumatisk stressforstyrrelse  150 Deprivasjon/omsorgssvikt  200 Affektive forstyrrelser  300 Tilpasningsforstyrrelse  400 Reguleringsforstyrrelse i forhold til sensorisk prosessering  500 Forstyrrelse i atferd i f.t. søvn  600 Forstyrrelse i atferd i f. t. mat  700 Relasjons- og kommunikasjonsforstyrrelser  800 Andre forstyrrelser (DSM IV eller ICD-10) Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201110

11 Rekkefølgen en skal vurdere de ulike diagnostiske alternativene som primærdiagnose:  1. Traumatisk stressforstyrrelse- 100  2. Langvarig tap/sorgreaksjon i f.m. tap av primæromsorgsperson- 210  3. Reguleringsforstyrrelser- 400  4. Tilpasningsforstyrrelser- 300  5. Forstyrrelser i stemningsleie og affekt - 200 Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201111

12  6. Relasjons og kommunikasjonsforstyrrelser (700)  7. Relasjonsvansker i f.til en omsorgsrelasjon (Akse II)  8. Vansker i visse situasjoner, bestemt person – tilpassningsforstyrrelse eller relasjons-forstyrrelse  9. Hold av bruk av deprivasjon/ omsorgssviktsforstyrrelse til alvorlig svikt i fysisk, psykologisk, emosjonell omsorg  10. Spise - eller søvnforstyrrelser (500/600) Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201112

13 410 Hypersensitiv  Type A: Enstelig og tilbakeholden  Type B: Negativ og trassig 420 Hyposensitiv/ Underresponsiv  Tilbaketrukken og vanskelig å engasjere  Oppslukt av seg selv 430 Sensory stimulation-seeking/ impulsiv  Sterkt behov for sensorisk stimulering, motorisk aktivitet  Risikoadferd, mangel på frykt  Overivrig, aggressiv  Sensorisk under-reaktiv Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201113

14 Fordeling av Akse I diagnoser: 138 barn, 59 % fått Akse I diagnose  Traumatisk stressforstyrrelse 11 %  Affektiv forstyrrelse 15 %  Maladaptiv stressforstyrrelse 2%  Reguleringsforstyrrelse 19 %  Søvnforstyrrelse 4%  Spiseforstyrrelse 3 %  MSDD 6 %  Ingen diagnose 41 %  Stemmer med erfaringer fra andre BUP klinikker Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201114

15 Betydningen av tidlige relasjonserfaringer:  Danner mønster for videre utvikling av relasjonen  Utviklingen finner alltid sted i relasjoner til omsorgspersoner ( Fonagy,2003,; Stern,1985 m.m.)  Danner forventninger som barnet har med seg inn i andre relasjoner  Barnets erfaringer har betydning for hjernens utvikling Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201115

16  Spesifikk til en relasjon  Akse II benyttes når det er betydelige relasjonelle vansker  Vanskene kan ha sitt utspring i barnet, omsorgspersonen, ”goodness to fit” og/eller omgivelsene  Intensitet, frekvens og varighet skal vurderes Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201116

17 Forhold som vurderes:  Kvalitet på atferden i samhandling  Den affektive tonen  Psykologisk involvering – foreldrenes holdninger til og oppfatning av barnet Vurderes ut i fra:  Analyse av observerbar samhandling – gjerne video- opptak av lek og annen mer strukturert/oppgavebasert samhandlings-situasjon  Klinisk intervju av foreldrenes opplevelse av barnet og seg selv som foreldre  ERA,MIM,Care Index, EA, WMCI etc Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201117

18 Vurderes ut i fra:  Analyse av observerbar samhandling – gjerne video-opptak av lek og annen mer strukturert/ oppgavebasert samhandlings-situasjon  Klinisk intervju av foreldrenes opplevelse av barnet og seg selv som foreldre  ERA,MIM,Care Index, EA, WMCI etc Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201118

19 Forhold som vurderes:  Kvalitet på atferden i samhandling  Den affektive tonen  Psykologisk involvering – foreldrenes holdninger til og oppfatning av barnet Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201119

20  En vurderingsskala for graden av tilpasning mellom barnet og foreldre før eventuelt relasjonsforstyrrelses-diagnose settes.  Skala 0-90: verdier under 40 indikerer relasjonsforstyrrelse, 40-60 betydelig risiko, over 60 velfungerende – veltilpasset, tilpasset, problematisk av og til Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201120

21  Rigid, maladaptivt samspill uten tilpasningsevne, særlig hvis det inkluderer frustrasjon hos en eller begge partner. Det meste av samspillet mellom partene er konfliktfult, eller helt utilfredstillende utviklingsmessig. Utviklingen hos barnet og barn -foreldre relasjonen blir påvirket i feil retning. Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201121

22 Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201122 Relasjons- kvalitet Ingen tegnNoen tegnTydelige tegn Overinvolvert Underinvolvert Nervøs /anspent Sint/fiendlig Verbalt overgrepspreget Fysisk overgrepspreget Seksuelt overgrepspreget

23 Adferd:  Foreldre forstyrrer barnet  Foreldrene dominerer - kontroll  Krav ikke tilpasset barnets utviklingsnivå  Barnet viser underdanig og svært føyelig atferd eller trassig atferd  Barnet mangler motoriske eller ekspressive ferdigheter Affektiv tone:  Foreldre kan ha perioder med angst, depresjon, eller sinne, mangler på konsistens i samspillet  Barnet kan passivt eller aktivt uttrykke sinne og klynke/ule Psykologisk involvering:  Foreldrene ser på barnet som partner eller kamerat og kan romantisere eller erotisere forholdet  Foreldrene ser ikke barnet tydelig som et separat individ Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201123

24  Ingen diagnose–velfungerende 12%  Risiko for relasjonsforstyrrelse 40 %  Relasjonsforstyrrelse 48 %  138 barn under 4 år  Ingen statistisk sammenheng mellom Akse I og Akse II, en diagnose i den ene leder ikke automatisk til diagnose i den andre Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201124

25  Pediatriske, nevrologiske undersøkelser, syn, hørsel, språk, generelle utviklingstester, motoriske ferdigheter – etter behov i den enkelte sak  Bayley Scales, Mullen Scales of Early learning  Mange med. tilstander og sykdommer påvirker den generelle og særlig den emosjonelle utvikling Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201125

26  Sjekkliste for psykologiske og miljømessige stressorer  Handler om hvordan foreldrene er i stand til å opptre som buffere mellom barnet og ytre stress, hvordan barnet er i stand til å bruke den beskyttelse som foreldrene tilbyr og hvordan de faktiske stressfaktorene ser ut. Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201126

27 Vurdering av på hvilket utviklingsnivå organiserer barnet sine erfaringer:  affektive, interaktive, kommunikative, kognitive, motoriske, sensoriske  Sosioemosjonell og modningsperspektiv  Utviklingsanamnese, video-opptak av samspillet med de viktigste omsorgspersoner  Rangeringsskjema i manualen Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201127

28  Har nådd aldersforventet nivå  Forventet nivå med begrensninger: sårbar for stress, visse personer  Ikke oppnådd forventet nivå men alle tidligere nivåer  Ikke forventet nivå men noen av foregående  Ikke oppnådd tidligere nivåer  Bruk eksempler, beskrivelser, ikke synspunkter Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201128

29 Ferdigheter for sosial og emosjonell fungering 123456 i/r Oppmerksomhet og regulering 0-3 mnd Utvikler relasjoner eller gjensidig engasjement 3-6 mnd Bevist toveis kommunikasjon 4 – 10 mnd Komplekse gester og problemløsning 10 – 18 mnd Bruk av symboler for å uttrykke tanker og følelser 18 – 30 mnd Setter sammen symboler på en logisk måte og abstrakt tenkning 30 – 48 mnd Psykologpsesialist Tuire V.Tyldum Molde 2011

30  Barn under 2 år  Akse 6 ?  Implementering i Norge – RBUP Øst-Sør, Nasjonalt kompetanse-nettverk for sped-og småbarns psykiske helse Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201130

31 Psykologspesialist Tuire V. Tyldum 201131


Laste ned ppt "Et redskap for klassifisering og diagnostisering av psykisk helse og utvikling i småbarnsalderen Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google