Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg Ei vitamininnsprøyting!!??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg Ei vitamininnsprøyting!!??"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg Ei vitamininnsprøyting!!??

2 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val •Rogalandsmalen: - organisering/struktur - læreplanar •Praksis h/06: 2 modellar •Utfordringar ut frå erfaringane så langt

3 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal •August 2005: Alle kommunene inkl. fylkeskommunen (KS), fylkesmannen og Utdanningsforbundet ble enige om et felles arbeid med Programfag til valg •Alle kommunene ble invitert til å melde inn aktuelle medlemmer til læreplangruppene •Fylkeskommunen oppnevnte kompetanseskoler m/ressurspersoner

4 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal Forutsetninger: •En viss kvalititet for å gi et likeverdig tilbud •Samarbeid mellom grunnskole og vgs •Samarbeid med næringslivet •Skolene kan ha noe ulike modeller for organisering, men nødvendig med samordning og koordinering

5 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal Utgangspunkt: Utgangspunkt: 1.Prinsipp og retningslinjer for faget 2.Utdanningsprogrammene i vgo

6 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid – Rogalandsmal, mål Samfunnet: •Redusere frafall og omvalg •Helhet 1 – 13 Individ: •Bedre grunnlag for valg av utd.program i vgs •Praktisk utprøving •Engasjement og motivasjon – tilpasset den enkelte •Entreprenørskap •Realistisk bilde av valgt utd.program

7 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg – innhold 1.Valgprosess/forberedelsesfase 2.Utprøving/gjennomføringsfase av valgte utdanningsprogram 3.Vurderingsfase/refleksjon om framtidige valg

8 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal Oppdraget til l.pl.gruppene: •Lage læreplan med kompetansemål i aktuelt fag •Lage forslag til organisering: 1.Hva kan vgs bidra med? 2.Hvordan kan elever i vgs bidra? 3.Hva kan den enkelte gr.skole greie selv? 4.Rektor, rådgiver, kontaktlærer sin rolle? 5.Peke på utfordringer som evnt må løses på fylkes-/nettverks-/kommunenivå

9 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning + læreplan i fag •Studieforberedende utdanningsprogram - Idrettsfag - Musikk, dans og drama - Studiespesialisering (realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi, formgivingsfag) •Yrkesfaglige utdanningsprogram - Bygg og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Medier og kommunikasjon - Naturbruk - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon

10 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning + læreplan i hvert utd.program Timeramme •Timerammen for programfag til valg er 113 timer à 60 minutt på ungdomstrinnet. •Reguleringen av lokal bruk av 25 prosent av timerammen i det enkelte fag gjelder for programfag som for øvrige fag. •I Rogaland blir timerammen fordelt på 9. og 10. klassetrinn, fortrinnsvis vår for 9. trinn og høst for 10. trinn.

11 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Dette er ikke til hinder for at en kan og bør arbeide med interessekartlegging, undervisningsopplegg om arbeids- og næringsliv, og lignende på 8. klassetrinnet. •Størstedelen av timene skal nyttes til gjennomføringsfasen/utprøving •Opplæringen i faget bør organiseres i blokker slik at fagets praktiske del blir ivaretatt.

12 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Kompetanseutvikling •De videregående skolene som er utpekt som kompetanseskoler i forhold til Programfag til valg, kan holde kurs, ta imot hospiterende lærerer og være serviseorgan i forhold til sitt fag for ungdomsskolene •Kommunene kjøper denne tjenesten. •Et presentasjonsopplegg pr. programfag blir utarbeidet av fylkeskommunen

13 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Aktuelle aktører i faget •Grunnskolen med elever og foresatte (prosjekt, karriereplanlegging, foreldregruppen som ressurs) •Videregående skoler der også elevene kan være sentrale aktører (hospitering, fadderordning,omvisning, utarbeiding av info – pakke

14 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning /undervisningsopplegg, tema, kurs, forsøk, interaktive program, prosjekt, elever fra vgs kan besøke grunnskoler, igangsettere/veiledere for ulike prosjekt på ungdomsskolen, åpne dager)  Arbeids- og næringsliv med lærlinger som viktige medspillerer, og opplæringskontorene som tilretteleggerer

15 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Læringsarena og kompetanse, ulike løsninger for de forskjellige programfaga: •Fag der u.skolen verken har lokale eller kompetanse til å gjennomføre opplæringa •Fag der u. skolen har lokale, men ikke faglig kompetanse •Fag der en får best opplæring med utprøving i arbeidslivet •Fag der u. skolen både har lokale og faglig kompetanse

16 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, opplæringskontor, samt aktuelle lag og organisasjoner •Kommunene/skolene, evnt kommunenettverkene lager planer og gjør avtaler med aktuelle samarbeidsparter •Kommunene/skolene, evnt kommunenettverkene fordeler og samordner samarbeidet •Arbeid med entreprenørskap og elevbedrifter kan inngå i faget

17 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, opplæringskontor, samt aktuelle lag og organisasjoner •Bransjeforeninger lager prøvestasjoner, ”hands on” – dagtid – kveldstid. Skolene bestiller tid •Bransje/fag gir kompetanse/verktøy til lærere/elever •Få med bredden i yrkene: skikkethet, spesielle krav, yrkesfag kontra allmennfag •Skolen ut i næringslivet, næringslivet inn i skolen (hospitering)?

18 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Organisering av samarbeidet grunnskole – videregående skole •Alle de videregående skolene vil kunne ta imot elever fra ungdomsskolene store deler av året. Dette vil variere fra utdanningsprogram til utdanningsprogram •Kommunene og vgs blir delt inn i nettverk/områder

19 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning •Kommunene/ungdomsskolene melder inn behov/ønske i forhold til de videregående skolene: •09.06.06 for gj.føring/utprøving h/06 •15.09.06 for gj.føring/utprøving v/07 •30.03.06 for gj.føring/utprøving h/07 •Vgs fordeler og gjør avtaler med skolene/kommunene

20 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Avklaring av roller og ansvar på ungdomsskolen •Rektor er hovedansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring (økonomi, samordning i forhold til andre skoler). •Rådgiver kan være koordinator og legge inn i faget mange av de arbeidsoppgavene han/hun har i dag (kontakt med de ulike vgs og næringsliv, m.m.).

21 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning •Kontaktlærer vil være sentral ved individuell tilpasning, oppfølging og samla vurdering •Aktuelle faglærere som kan ha ansvar for gjennomføringen av faget (helt eller delvis)

22 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Tilpasning av læreplanene •Ungdomsskolene har ansvar for individuell tilrettelegging og medvirkning •Eleven skal i størst mulig grad være aktivt med i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid •Den tilpassa læreplanen må inneholde elementer fra alle kompetansemålene, men kan vektes ulikt ut fra lokale forhold og elevenes interesser og forutsetninger

23 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning •Elevbedrifter kan utfylle eller erstatte hospitering i videregående skoler og i arbeids- og næringsliv, muliggjøre praktiske tilnærminger, elevmedvirkning, tverrfaglighet og engasjement i læringa. •Bruk av IKT kan nyttes ved fjernkontakt •Opplæringa skal fremme kreativitet, entreprenørskap og legge grunnlag for nyskaping og livslang læring

24 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Søkning til videregående opplæring •Elevene står fritt til å søke utdanningsprogram i videregående opplæring, uavhengig av hvilke programfag en har prøvd ut på ungdomstrinnet.

25 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning Økonomi •De fleste videregående skolene har i dag et godt samarbeid og ulike opplegg rettet mot elevene i grunnskolen. Dette arbeidet regner en med fortsetter som før. I tillegg kan kommunene/ungdomsskolene regne med utgifter til gjennomføring av faget: •Lønn (egne lærerer eller innleide fra vgs) •Utstyr etter HMS (eks. vernesko, og lignende) •Materiell •Reiseutgifter

26 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Eksempel fra læreplaner, Musikk, dans og drama •Formål med faget (stort sett felles for alle) •Hovedområder i faget •Grunnleggende ferdigheter i faget

27 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget Forberedelsesfase/valgprosess Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •Beskrive utdanningsprogrammene i videregående skole •Uttrykke og vurdere egne interesser og forutsetninger for bestemte valg •Reflektere over situasjonen i arbeidsmarkedet •Vurdere og velge aktuelle utdanningsprogram

28 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget Gjennomføringsfase/utprøving Musikk, hovedinstrument, musikkteori, musikkhistorie: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •Øve på og framføre et musikkstykke for et publikum •Lære seg grunnleggende symboler og notasjon •Kjenne til musikkhistoriske epoker fra 1500-tallet og fram til i dag.

29 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget Dans. utøvende dans, k Dans. utøvende dans, komposisjon og koreografi, Dansehistorie Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •Få kjennskap til grunnleggende teknikker og utføre disse innenfor to ulike sjanger •Vise grunnleggende koordinasjon, balanse, spenst, styrke og utholdenhet. •Utvikle egne bevegelser og strukturere disse i en dansesekvens. •Ha kort oversikt over dansehistorien.

30 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget Drama, grunnleggende skuespillerferdigheter, teaterteori, teaterhistorie Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •Øve på å bruke kropp og stemme uttrykksfullt. •Tolke og formidle tekst. •Planlegge og gjennomføre en visning. •Få oversikt i hovedelementene i denne disiplinen. •Ha kort oversikt over teaterhistorien.

31 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget Vurderingsfase/refleksjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne •Forklare aktuelle faguttrykk og gjøre greie for sine valg •Dokumentere og vurdere det som de har erfart og lært •Vise muligheter for videre utdanning og yrker som bygger på valgt utdanningsprogram •Vurdere hvordan arbeidet med programfag til valg har påvirket framtidige valg

32 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, gjennomføringsfasen Gjennomføringsfase/utprøving HMS Mål for opplæringen er at elevene skal kunne •Bruke personlig verneutstyr. •Kjenne til farer som en må ta hensyn til på den aktuelle arbeidsplassen.

33 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, gjennomføringsfasen Måleteknikk Mål for opplæringen er at elevene skal kunne •Bruke tommestokk •Bruke skyvelær •Bruke mikrometer

34 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, gjennomføringsfasen Bruk av verktøy Mål for opplæringen er at elevene skal kunne •Borre i ulike metaller •Utføre enkle dreieoperasjoner på ulike metaller

35 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, gjennomføringsfasen Sammenføyning Mål for opplæringen er at elevene skal kunne •Lodde, myk og hardlodding •Sveise •Lime metaller og plast

36 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, gjennomføringsfasen Elektro Mål for opplæringen er at elevene skal kunne •Måle motstand, strøm og spenning •Koble enkle kretser

37 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring (TIP) Utstyr: •For å kunne oppnå måla i gjennomføringsdelen krev det meir utstyr og kompetanse enn det ungdomsskulen til vanleg har.

38 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Organisering: •Opplæring på eigen skule. For dei skulane som har utstyr og kompetanse, er den lettaste organiseringmodellen å ha det på eigen skule.

39 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Vidaregåande. Samarbeidet kan ha fleire former som –Elevar hospiterar i klassar i korte periodar. Vil høve der det er få elevar som skal prøve ut faget. For å få kvalitativ opplæring bør dette kombinerast med andre løysingar. –Leige lokalar og lærarar hos vidaregåande. Erfaringsmessig er dette vanskeleg å få til i større omfang på grunn av at lokala er mykje opptekne. Ei ordning kan vere å nytte lokala på ettermiddag. Undervisning på vidaregåande bør ikkje vere lenger enn 3-4 timar kvar gong.

40 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring •Utplassering i bedrift. Utplassering i bedrift kan vere ei løysing. •Eigne lokale. Ei løysing som gjer at skulane og kommunen ikkje er avhengige av plass i vidaregåande eller i bedrifter, er å innreie eigne lokalar i kommunen eller fleire kommunar saman. Best ville det vore å hatt eigne lokale i tilknyting til vidaregåande skule der ein leigde lærarar frå vidaregåande til å gjennomføre undervisninga.

41 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Med ei slik løysing kan ein innreie lokala etter læreplanen, elevane kan ha ulike oppgåver slik at ein unngår mykje venting og ein får betre kontroll når ein skal lage timeplanar på skulen. Dette krev investering i utstyr og sannsynlegvis årleg leige av lokale.

42 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring •Ekstrahjelp. Ein del av utstyret som elevane får prøve, krev tett vaksenkontroll ut frå HMS-krav. For å sikre betre bemanning, kan ein inngå avtaler med bedrifter eller vidaregåande om å nytte lærlingar eller eldre elevar som hjelpeinstruktørar. Det bør kunne nyttast uavhengig av kva organiseringsmodell ein vel

43 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Rogalandsmalen – lokale læreplaner, videre arbeid •Kommunene/skolene, evnt. kommunenettverkene lager planer/gjør avtaler med aktuelt næringsliv i regionen •Kommunene/skolene, evnt. kommunenettverkene lager planer/gjør avtaler med aktuelle vgs •Skolene legger til rette for individuell tilrettelegging/medvirkning

44 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Rogalandsmalen – lokale læreplaner, videre arbeid •Skolene vurderer hvilke fag/deler av fag de kan gjennomføre på egen skole med egne eller innleide lærere •Kommunene vurderer muligheter for å ta imot elever i utprøvingsfasen •Næringsliv/bransjeforeninger lager presentasjons/praksisopplegg

45 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, utfordringar: •Struktur •Faginnhald •Programfag i høve til studiespesialisering/yrke som krev høgskule/universitetsutdanning

46 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, struktur •Omfang, tidspunkt •Samarbeid med andre ungdomsskular •Samarbeid med vgs •Samarbeid med lokalt næringsliv/eigen kommune •Bruk av eige personale, lokale, utstyr •Økonomi

47 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar: Omfang, tidspunkt: •Komprimert over 3 – 4 veker (10. kl. haust og 9.kl. vår). •Halv dag pr. veke i ca 20 veker. Gjennomføring i perioden ca 1.okt. – ca. 1.april (evnt. aldersblanda).

48 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar: Samarbeid med andre ungdomsskular: •Organisasjonseiningar på 200 – 250 elevar •Kan tilby alle programfaga kvart år, betre valtilbod, rasjonelle grupper •Større sjanse for at u.skulane har aktuell kompetanse •Må samordna tidspunkt, transport, samarbeid med vgs

49 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar: Samarbeid med vgs 1.Undervisning/hospitering på vgs i alle programfaga, mest mogleg tid på vgs, 2d/gruppe, Kjøp av undervisningstimar 2.Undervisning/hospitering på vgs i nokre få programfag: TIP, Bygg og anlegg og elektro (evnt. naturbruk), besøk på vgs i andre fag. Kjøp av undervisningstimar

50 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar: Samarbeid med lokalt næringsliv/eigen kommune: •Vidareutvikling av partnarskapsavtalar •Eigen kommune: Barnehagar, PU, aldersbustader, sjukeheim, … •Vekt på at praksis skal knytast opp mot utdanningsprogrammet •I den grad det er mogleg, skal praksis vera ei tid for læring av fag og yrke

51 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar: Bruk av eige personale, lokale, utstyr: •Begge modellane brukar eige personale, lokale og utstyr til ein del av opplegget i alle fagområda (valprosess, meir og mindre i høve til utprøving og vurdering/framføring

52 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar: Økonomi: •Utgifter til lærartimar. Begge modellane krev fleire lærartimar enn vanleg undervisning p.g.a. mindre elevgrupper. NB! Organisering – fortynning/fortetting •Noko utgifter til materiell og verneutstyr •Utgifter til transport •Evnt. investering i lokale og utstyr??

53 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, faginnhald •Læreplan for Rogaland •Lokal og individuell tilpassing •Vurderingskriterium

54 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til val, studiespesialisering/yrke som krev høgskuleutdanning •Praktisk utprøving? •Engasjement og motivasjon – tilpassa den enkelte? •Entreprenørskap? •Samarbeid/utprøving/hospitering med aktuelt næringsliv/universitet/høgskule?

55 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06


Laste ned ppt "KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06 Programfag til valg Ei vitamininnsprøyting!!??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google