Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig – privat samarbeid (OPS) Utfordringer og muligheter Frostating, 14. Februar 2003 Lise Andersen SpareBank 1 Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig – privat samarbeid (OPS) Utfordringer og muligheter Frostating, 14. Februar 2003 Lise Andersen SpareBank 1 Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig – privat samarbeid (OPS) Utfordringer og muligheter Frostating, 14. Februar 2003 Lise Andersen SpareBank 1 Midt-Norge

2 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 OPS – utfordringer og muligheter •Hva er ops og prosjektfinansiering? •Erfaringer •Muligheter og utfordringer •Hva banken kan bidra med

3 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Hvorfor tenke partnerskap på offentlige drifts – og investeringsbehov? •Store investeringsbehov og utgifter til løpende drift –Aggregerende behov •Budsjettbegrensninger og kapitalfrigjøring •Manglende vedlikehold kombinert med strengere krav på miljø, inneklima •Samfunn og innbyggere stiller større krav – bredbånd, hurtighet, infrastruktur..

4 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 OPS – hva er dette? •OPS er en fellesbetegnelse på organisering og gjennomføring av offentlige prosjekter i samarbeid med private aktører (PPP) •Vanligvis pga kombinasjonen mangel på offentlig kapital, ønske om jevnere fordeling av risiko mellom offentlige og private aktører og ut fra ønske om å ta ut effektiviseringsgevinster. •Dette gir at stat/kommune driver myndighetsutøvelse i kraft av å være lovgiver og regulator, med der modellene som benyttes for styring, finansiering og produksjon varierer.

5 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Teoretisk grunnlag •Teoretisk bakgrunn i New Public Management •Kostnadseffektivitet, resultateffektivitet og prioriteringseffektivitet •Partnerskap og prosjektfinansiering

6 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 NPM – new public management •Teorigrunnlag fra 1970-årene; prinsipper for organisasjon, ledelse og styring av offentlig virksomhet •Teorien baseres på at markedsøkonomi kan fremme mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. •Etter hvert stadig større vektlegging av styringssvikt og politikkens domene: –Store overskridelser på utbyggingsprosjekter –Hvilke oppgaver er politiske Utvikling i retning av et større menyvalg for organisasjonsform og myndighetsutøvelse

7 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Effektivitetsbegrepene •Kostnadseffektivitet: –Teknisk effektivitet; bruk av rasjonell teknologi uten sløsing av produksjonsmidler •Resultateffektivitet: –Forholdet mellom ressursinnsats og resultatoppnåelse (consumers output og direct output) •Prioriteringseffektivitet: –Avveining av motstridende individuelle preferanser og interesser der effektivitets- og fordelingshensyn må betraktes i sammenheng •(Re)produksjons av grunnleggende samfunnsinteresser •Borgernes preferanser vs offentlig politikk

8 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Prosjektfinansiering •Finansiell teknikk for å muliggjøre privatfinansiering •Baseres på fremtidige inntektsstrømmer og risikofordeling •Struktur som definerer kostnader, inntekter, kvalitet og risiki •Godt utprøvd – utenfor Norge

9 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Norges forsiktige linje •Reformer rettet mot tilbudssiden og i mindre grad mot endringer i demokratiets virkemåte eller mot å øke forbrukernes direkte innflytelse og valgfrihet •Reformer har vært preget av bedre resultatrapportering og målstyring, nye finansieringsformer og kontraktsformer, utskillelse av offentlige foretak og konkurranseutsetting – mer som følge av internasjonale og overnasjonale reguleringer enn av politisk strategi •Økonomisk vekst, store overskudd og kraftig vekst i offentlig sektor har gitt lite press for reformer?

10 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Internasjonal erfaringsbakgrunn •Mest kjent og benyttet i England: fra Private Finance Initiative (PFI) til Private Public Partnership (PPP) for ulike sektorer. •I England utstrakt bruk av sammenligningsgrunnlaget public sector comparator (PSC) for å sikre ”value for money”. •PSC defineres som et offentlig prinsipp for kostnaden med tradisjonell offentlig finansiering, bygging og drift over tilsvarende periode.

11 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Hvilke modeller •DBFO ”Design, Build, Finance and Operate” (mest brukt i England på infrastruktur) •BO (O) T ”Build, Operate (Own) and Transfer” (vanlig i USA) der T’en refererer til at eiendomsretten overføres til stat/kommune ved utløp av konsesjonsperioden Samtidig overføres en større del av risikoen for inntektsansvaret til prosjektteringsselskapet. –E39 mer ”offentlig”, Arlandabanen i org.form BOT •Sale and lease back •Konkurranseutsetting/outsourching - også ops?

12 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Bruk av kjente løsninger i ny innpakning •Dette kjenner vi fra før: –Totalentrepriser –Driftsansvar –Plan for betalinger, inntektsstrømmer og motytelser –Finansieringsløsninger –.. •Bruker kjente elementer i nye pakker slik at private kan delta innenfor definerte rammer

13 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Hvilke tjenester som ops? Hard infrastruktur: •Veger •Jernbane •Bru og tunneler •Flyplasser/stasjoner •Energi •Bredbånd Myk infrastruktur: •Sykehus •Skoler •Eldreomsorg

14 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Generelle erfaringer •Det finnes innsparingsmuligheter •Påpekte effektivitetsmekanismer fra engelske undersøkelser viser følgende drivkrefter: –Risikooverføringen –Kontraktens lange varighet –Bruk av funksjonskontrakter –Konkurranse –Måling av kontraktsoppfyllelse og incentivordninger –Kompetanse i prosjektstyring

15 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Krav og forutsetninger •Definering av pakkens innhold: –Prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold •Kvalitetskrav og kontrollkrav •Motytelser må defineres – kontraktsbasert og/eller markedsbasert •Juridiske spørsmål – avtaleverk utformes og godkjennes •Fundamentale sunne prosjekter •Politisk risiko avklares

16 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Infrastruktur ops Utredn/ Fylkesd plan Hoved plan/ Komdel plan Detalj- plan/ Reg plan Pro- sjek- tering Bygg- ing Drift Vedl- hold Bestillerfunksjon Grunnerverv

17 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03

18 Prosjektselskap AS Staten ved Vegdirektoratet prosjektkontrakt Ytelse: prosjektfinansiering bygging prosjektering drift vedlikehold Motytelse: kontraktsbasert inntekt (markedsbasert inntekt)

19 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Finansieringsstruktur SponsorerUtnyttjare(bompeng)Offentliga inst. Projekt AB Bank Driftsbolag Leverantörer Sponsorer Byggare Leveransavtal Turn-key Eget kapital Lån Avgift för tillgänglighet Driftsavtal DriftsintäkterÅrliga bidrag

20 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Kontraktsbasert avtale – E39 •Prosjektselskapet tar ansvar før : –”Vegrelatert risiko” som: risiko for byggekostnader, ferdigstillelsestidspunkt, finanskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader –Ikke ”trafikkrisiko” som: inntekter basert på trafikkmengden der trafikantene betaler; dvs. finansiering som tilsvarer dagens bompengeordning •Kontraktsbasert avtale utgangspunkt for begge prøveprosjektene

21 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Finansiering og risiki •Bryter med dagens prinsipp om bompengefinansiering (non profit og offentlig aksjemajoritet) •Markedsbasert avtale/system plasserer begge risikobegrep i prosjektselskapet. •Prosjektselskapet tar seg betalt for den kommersielle risikoen. •Prosjektselskapet avlastes av eierne gjennom et Joint Venture for all finansiell risiko •Ulike finansielle partnere på byggelån og langsiktig låneavtale

22 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Hvilke risiki finnes? •Fullførelse: Pris, forsinkelse, utførelse, endringer •Teknologi: Utprøving, nyvinning •Miljø: Forurensing i grunn, utslipp •Leveranser: Kvalitet, sikkerhet, back up, pris, vilkår,. •Drift: Vilkår, omfang, pris, backup,. •Kreditt: Leverandører, entreprenører, aksjonærer,. •Marked: Bruk, konkurranse, pris,. •Endringer i lov og forskrifter: Skatter/avgifter,.. •Politisk: Internasjonal handel, demonstrasjoner,. •Finansielle: Rentenivå, valutakurser, inflasjon,..

23 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Utfordringer eller trusler? •Risikopremie gir høyere lånekostnader •Behov for offentlig styring – ineffektivitet i markedsøkonomien (markedssvikt) eller ut fra fordelingshensyn •Utfordringer knyttet til endringer i institusjonell struktur (markedsbaserte prosesser i offentlig sektor). Kvasimarkeder følger egne regler. •Kostnadseffektivitet mer avhengig av konkurranse enn eierskap. Private monopoler er ille.

24 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Konkrete rettslige utfordringer: •Anskaffelsesprosessen – lovverk, prekvalifisering •Prosjektering – funksjonskrav vs detaljkrav •Tilleggsarbeider/endringer – finansiering •Plikter, rettigheter og ansvarsforhold •Overtakelsesprosedyrer •Forholdet mellom partnere, entreprenører og utbyggere •Offentlig oppfølging

25 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Bankens bidrag •Lokal tilstedeværelse •Ekspertise samlet innenfor alliansen •Generelt engasjement •Rådgivning –kontaktne tt •Arrangering –Jv, etc. •Finansiering –modeller

26 Lise Andersen - Offentlig – privat samarbeid (OPS) - Utfordringer og muligheter - Frostating 14.02.03 Samfunnskonsekvenser •Nå isteden for …siden resulterer i færre ulykker, bedre miljø, billigere transport.. og høyere regional vekst •Billigere og/eller bedre kvalitet… realisere gevinster gjennom bedre organisering, større kreativitet, helhetssyn ved konstruksjon, gjennomføring og drift •Risikofordeling... der endel av risikoen flyttes til privat sektor


Laste ned ppt "Offentlig – privat samarbeid (OPS) Utfordringer og muligheter Frostating, 14. Februar 2003 Lise Andersen SpareBank 1 Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google