Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matrikkelen og 12K Om idégrunnlag, organisasjon, roller, økonomi, kompetanse og kapasitet Tore Bø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matrikkelen og 12K Om idégrunnlag, organisasjon, roller, økonomi, kompetanse og kapasitet Tore Bø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matrikkelen og 12K Om idégrunnlag, organisasjon, roller, økonomi, kompetanse og kapasitet Tore Bø

2 En god(?) nyhet Kommunene vil ikke lenger bli avkrevd penger for å få lov til å registrere data i GAB- registeret

3 Hva vil vi oppnå med en god matrikkel? oRaskere og billigere transaksjoner i eiendomsomsetningen oBedre dokumentasjon oBedre dokumentflyt oLavere lånerente oØkt sikkerhet for långiver oØkt trygghet i samfunnet oFærre konflikter/Større klarhet i grense- (og rettighets-) spørsmål Matrikkelen som system må tilfredsstille: • ”Best-og-billigst” • Riktig ting gjøres én gang og til riktig tid Matrikkelen som system må tilfredsstille: • ”Best-og-billigst” • Riktig ting gjøres én gang og til riktig tid

4 Hvordan oppnå best i den nye matrikkelen? oPresisjon: oHelst: Alt målt og registrert iht. standard oMinst: Alt nytt målt og registrert …. oFullstendig: oHelst: Alle objekter som er pekt ut oMinst: Alle nye objekt som er pekt ut oRettidig: oMed én gang oHandlingene skjer oLeveransene etterspørres Matrikkelens logo I fase 1 er oppmerksomheten knyttet til alle nye data

5 Hvordan oppnå billigst? oGode primærdata oGode rutiner oGod kompetanse oGod driftsorganisasjon oGodt verktøy Data Rutiner Kompetanse OrganisasjonVerktøy

6 Hvordan påvirkes lånerenten av dette? Gevinst Kvalitet på eiendomsregister Lånerente i prosent

7 Mål for matrikkelen

8 Hva må skje i 12K for oppnå dette? Nye kunnskaper Nye ferdigheter Nye holdninger Nye handlinger

9 Lovens oppgaver - hovedgrep Loven skiller mellom: - Myndighetsoppgaver - Tjenesteproduksjon Blad i Bergens matrikkel, 1761, grunn og bygninger

10 Lovens myndigheter oStatens kartverk er sentral matrikkelmyndighet oKommunen er lokal matrikkelmyndighet oKvalitetssikre data som skal føres oDvs. avvise det som er for dårlig oMatrikulere uten unødig opphold alle relevante data fra oEgenproduserte saker oSaker produsert av godkjent foretak oSaker produsert av domstolene (inkl. Jordskifterettene) oFøring må gjøres av godkjent matrikkelfører oStatens kartverk godkjenner matrikkelførere oMatrikkelfører kan (i hovedsak) ikke føre egne saker oNoen utpekte offentlige etater skal føre egne data inn i matrikkelen når det er bestemt i lov oPålegg mv.

11 Kommunale valg: Tjenesteproduksjon Alt. 1: Utsettelsesalternativet Alt. 2: Monopolalternativet Alt. 3: Privatiseringsalternativet Alt. 4: Markedssvikt-alternativet NB: Min terminologi Ejerlav, Danmark 1870

12 Alt 1: ”Utsettelsesalternativet” ( Kommunen gjør ikke noe ved ikrafttredelsen) oKommunen har plikt til å levere alle oppmålings-tjenester (innen rimelig frist) til dem som kommer og ber om slike oKommunen trenger ikke søke om godkjenning som landmålerforetak oPlikten (og retten) opphører automatisk etter fem år. Da må et annet av de tre alternativene være valgt oGodkjente, private foretak har rett til å arbeide parallelt - og i konkurranse med – kommunen oDet må være et skille mellom landmålingsdelen (tjenesten) og føringsdelen (myndigheten), jf §22 oRegulert av § 51, 2. og 4. ledd

13 Alt 2: ”Monopolalternativet) ( Kommunen velger å vedta enerett på oppgavene) oKommunen vedtar en lokal forskrift til loven med hovedinnhold: o(Overgangsbestemmelsene i §52, 2. ledd oppheves) oKommunen påtar seg å gjøre alle oppgaver oKan skje fra dag én etter ikrafttredelsen oFylkesmannen og Statens kartverk skal orienteres oSkal følge reglene for landmålerforetak oTrenger ikke - men bør ha - kvalifisert landmåler oKommunal landmåler kan her føre matrikkelen. (= Unntaket) oBetaling oIht. gebyrregulativ vedtatt av kommunen oDepartementet kan gi forskrift om frister og gebyr oRegulert av § 38, siste ledd oEn kvasiløsning i forhold til det som var intensjonen?

14 Alt 3: ”Privatiseringsalternativet” ( Alle t jenester må kjøpes i et marked) oKan skje fra dag én oUtgangspunkt/Krav: Er det et akseptabelt tilbud på området? oKommunen må fatte et kvalifisert vedtak hvor hovedinnholdet vil være: oEtterspørselen skal dekkes av godkjente landmålerforetak oDet kommunale tilbudet på området legges ned oHvilken dato nyordningen skal settes i verk oFylkesmannen og Statens kartverk skal orienteres oReguleres av §51, 3. ledd oFirmaene må betjenes med datagrunnlag av kommunen oDette va r de opprinnelife forslaget i NOUen

15 Alt 4: ”Markedssvikt-alternativet” ( Kommunen etablerer eget landmålerforetak) oKommunen vedtar å fortsette å levere et tilbud (fordi det ikke er tilstrekkelige private tilbud i markedet) oKommunen etablerer og søker om godkjennelse som foretak oForetaket må ha nødvendig kompetanse oLandmålerfirmaet må organiseres utenom matrikkelmyndigheten oFri prisdannelse oReguleres av §38, 1. - 3. ledd

16 Beslutningsmatrise Alt. Dim.

17 Beslutningsmatrise - eksempel Alt. Dim.

18 Krav til landmålerforetak oLandmålerforetak: Foretak eller en offentlig enhet som i medhold av §38 er godkjent for å gjennomføre opp- målingsforretninger oDet er firmaets samlede kom- petanse som er avgjørende oAnsvarlig landmåler: Faglig leder for et landmålerforetak 4Definisjoner i § 3 Landinspektør Tulinius, 2003

19 Formalkrav for godkjennelse av foretak oGodkjennes av Statens kartverk sentralt oKan trekkes tilbake ved forsøm- melse oTrekkes tilbake dersom det ikke lenger har tilstrekkelig kompe- tanse oMinst én ansvarlig landmåler på hvert kontorsted oMå ha ansvarsforsikring oDepartementet kan gi nærmere regler oForskrifter under utforming 4Regler i §38 Erklæring i sak om hevd i strid med matrikkelkart, Danmark 2002

20 Faglige krav til ansvarlig landmåler: ”God landmålerskikk” oYrkesetikk: Objektiv og lojal oFagkrets oLandmåling og kartfag oJuridiske tema oArealplanlegging og -forvaltning oOmfang o5 års studium/100 vekttall på universitetsnivå + praksis oRealkompetanse kan redusere kravet oForskrifter under utforming 4Representerer firmaet 44 Antatt behov 250 - 400 stk 4Monopolkommuner bør ha en

21 Krav til faglig utfører (ansatt i et godkjent foretak) oIkke krav om individuell autorisasjon oIngen formalkrav om kom- petanse oKan gjøre alt utenom å undertegne begjæringen om matrikkelføring oOt.prop'en anbefaler en sertifikatordning innenfor bransjen

22

23 Kommunene blir minst like godt betjent som med dagens RiksGAB oÅpent API oHar vært kjent for systemleverandørene siden september 2005 oNedlasting av data til lokalt system oOppdateringsklient oStaten vil levere en enkel oppdateringsklient gratis oKommersielle leverandører vil lever avanserte klienter oGABlink/GABajour oKommuneGAB vil bli holdt i live i 3 – 4 år (eller etter behov)

24 Fremdrift  Programvare - data oVersjon 1.0 ferdig om kort tid oNoen pilotkommuner er/blir pekt ut oEksisterende data i Gab og DEK skal konverteres oStart høsten 2006 oFerdig mars 2007 oVersjon 2.0 kommer til høsten oKompetanseoppbygging oInternt i kartverket våren 2006 oTilbud til kommunene høsten 2006 oGenerell kompetanse leveres av UMB oEr det lurt å være ”først på haugen”? oHva skjer når nye IT-systemer settes i drift? oBlir det dyrt for kommunene? oBlir det bedre for borgerne?

25 GAB DEK Matrikkelen


Laste ned ppt "Matrikkelen og 12K Om idégrunnlag, organisasjon, roller, økonomi, kompetanse og kapasitet Tore Bø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google