Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden Januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-03-11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden Januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-03-11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden Januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-03-11

2 Vardø sjøtrafikksentral Innledning Vardø sjøtrafikksentral har i januar registrert 132 risikofartøy til/fra russiske havner i nord. Av disse førte 20 skip risikolast med en total befraktning på 834 522 MT oljeprodukter. Oppgitte mengde oljeprodukter baserer seg på de data som fartøyene er pålagt å innrapportere i henhold til Barents SRS. Barents SRS ble innført 01.juni 2013 og er et pålagt rapporteringssystem som gjelder innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktigområde. Innenfor området er følgende pålagt å rapportere; tankskip, fartøy med farlig eller forurensende last, fartøy som har slep og der avstanden fra det slepende fartøys akterende til akterenden av slepet er større enn 200 meter, fartøy som ikke er under kommando eller som har begrenset evne til å manøvrere, samt øvrige fartøy på 5000 brutto tonn eller mer. Avvik i forhold til utskipingshavn og rapportert avgangshavn forekommer. I forhold til Barents SRS er ikke avgangshavn rapporteringspliktig. Disse opplysningene framskaffes manuelt ved Vardø sjøtrafikksentral. Videre er det mange fartøy som rapporterer seilas fra Murmansk selv om de kommer fra eksempelvis Vitino og kun har et kort stopp i Murmansk. Det har imidlertid ingen betydning for den totale mengden oljeprodukter i transitt, men antall seilaser og mengden pr utskipingshavn kan bli feil. Ut fra de registreringer som er gjort i januar, rapporterte alle tankfartøyene og andre ”risikofartøy” som seilte i transitt til/fra havner i Nord-Russland. Imidlertid kan teknikken ha sviktet oss uten at det har blitt registrert. Oljetransporter langs kysten i nord, januar 2014

3 Oljeomlasting Det ble ikke foretatt omlasting av oljeprodukter ved skip til skip- operasjoner (STS) i løpet av de to foregående år. I januar 2014 ble det imidlertid gjennomført sju STS- operasjoner, alle i omlastningsområdet i Sarnesfjorden i Nordkapp kommune. STS- operasjoner i dette området vil skje rutinemessig i en periode og Vardø sjøtrafikksentral velger å presentere antall fartøy som seiler fra Russland med oljelast til omlasting i Sarnesfjorden så lenge aktiviteten pågår. Mengden oljeprodukter som omlastes inngår i den samlede mengden som presenteres i statistikken. Radioaktivt materiale I januar fulgte Vardø sjøtrafikksentral seilaset til en atomisbryter i transitt, mens den seilte i norsk økonomisk sone. Isbryteren seilte fra Murmansk til St. Petersburg. Videre seilte ett fartøy med radioaktivt materiale som internasjonalt seilas og ett skip ble sjekket i henhold til våre prosedyrer da det tidligere har fraktet radioaktivt materiale. Bunkers I en periode framover vil Vardø sjøtrafikksentral registrere bunkers på de risikofartøyene som omfattes av denne statistikken. Man kategoriserer bunkers i to kategorier, heavy fuel oil (HFO) og marine diesel oil (MDO). I januar ble det registrerte 162 035 MT bunkers, hvor av 145 456 MT var HFO og 16 579 var MDO. Vardø sjøtrafikksentral

4 Definisjoner Ved utarbeidelse av våre statistikker benytter vi følgende definisjoner: ▪Transittseilaser: Alle seilaser som har både avgangshavn og ankomsthavn utenfor Norge. ▪ Internasjonale seilaser: Alle seilaser som går mellom en norsk havn og en utenlandsk havn. ▪ Nasjonale seilaser: Alle seilaser som går mellom norske havner. ▪ Risikofartøy: Alle tankfartøy og fartøyer som fører farlig og/eller forurensende last, alle fartøyer over 5000 BT (lengde ca 130m) samt fartøyer som fører radioaktivt materiale. ▪ Risikolast: Last oppført i den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG- koden). Produkter som oppført i kapittel 17 i den internasjonale kjemikaliekoden for bygging og utrustning av skip som fører skadelige kjemikalier i bulk (IBC-koden). Produkter som oppført i kapittel 19 i den internasjonale koden for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk (IGC-koden). Vardø sjøtrafikksentral

5 Oljer som definert i den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) Annex 1. Skadelige flytende stoffer i bulk som definert i MARPOL Annex 2. Skadelige, forurensende stoffer i pakket form som definert i MARPOL Annex 3. Radioaktive stoffer som definert i den internasjonale koden for sikker transport av bestrålt nukleært brensel, plutonium og sterkt radioaktivt avfall i beholdere (INF-koden). Vardø sjøtrafikksentral

6 Kart over ”Barents SRS” sitt virkeområde med nærmere angivelse av det norske ansvars- og rapporteringsområdet Vardø sjøtrafikksentral

7 Arkhangelsk Dudinka Murmansk Vitino Kandalaksha Havner i Nord-Russland

8 Vardø sjøtrafikksentral Antall seilaser for ”risk-fartøyer” til/fra russiske havner i nord Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014

9 Vardø sjøtrafikksentral Antall fartøyer med petroleumslast langs kysten i nord Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014

10 Vardø sjøtrafikksentral Transport av petroleumsprodukter langs kysten i nord, lastemengde i tonn Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014

11 Vardø sjøtrafikksentral Petroleumsprodukter pr fartøy i transitt i nord, gjennomsnittlig lastemengde i tonn Fra og med: 01.01.2012 Til og med :31.01.2014

12 Total befraktning av petroleumsprodukter i transitt i nord Antall transporter fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014 Vardø sjøtrafikksentral

13 Total befraktning av petroleumsprodukter i transitt i nord, b efraktet mengde i tonn Fra og med: 01.01.2012 Til og med: 31.01.2014

14 Vardø sjøtrafikksentral Type lastUN nummerMerknad Råolje1267 Tungolje/residual olje3256, 3257, 1999 Petroleumsdestillater1202, 1203, 1223, 1268, 1334, 1863 Gasskondensat/LNG/LPG 1011,1065, 1078, 1965, 1971, 1972, 1978, 1075 Andre oljeprodukter2304, 3229, 3475, 3494 Radioaktivt materiell2910-2918 og 3321-3333 Diverse1114, 1201, 1272, 1230, 1237, 1992, 1993, 3082, 3295 Fordeling av UN-nummer på type last NOR VTS benytter følgende fordeling av UN-nummer for denne statistikken:

15 Vardø sjøtrafikksentral Type last fordelt på antall tankfartøyer i transitt til/fra russiske havner i nord Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014

16 Vardø sjøtrafikksentral Total mengde fordelt på type last i transitt til/fra russiske havner i nord, januar 2014

17 Vardø sjøtrafikksentral Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord - avgangshavner Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014

18 Vardø sjøtrafikksentral Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord - destinasjoner Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014

19 Vardø sjøtrafikksentral Analyse av fartøyer Generelt Informasjonen i analysen er hentet fra fartøyene selv og fra åpne kilder som Lloyds Ship Register og Sea- Web.com. Trafikksentralen i Vardø sitt operatørstøttesystem (OSS) er brukt som registreringsverktøy og verktøy for å utarbeide grunnlaget for statistikken. Generelt kan man si at det er relativt nye fartøyer som har forestått oljetransporter i nord i perioden. Kun ett av fartøyene er eldre enn 14 år. Videre ble det ikke registrert noen tankfartøy med enkelt skrog i perioden.

20 Vardø sjøtrafikksentral Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord – flaggstater Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014 DIS: Dansk int. skipsreg. NIS: Norsk int. skipsreg. LIB: Liberia SNG: Singapore MTA: Malta MAI: Marshall Islands ITL: Italia BAH: Bahamas IOM: Island of Man NCY: Kypros NTH: Nederland GEU: Tyskland GBI: Storbritannia

21 Vardø sjøtrafikksentral Antall transporter av petroleumsprodukter til/fra russiske havner i nord, fordelt etter fartøyenes alder Fra og med: 01.01.2014 Til og med: 31.01.2014

22 Vardø sjøtrafikksentral Størrelse (BT) på fartøyene som fraktet petroleumsprodukter til/fra russiske havner nord Fra og med: 01.01. 2014 Til og med: 31.01.2014

23 Vardø sjøtrafikksentral Størrelse (DWT) på fartøyene som fraktet petroleumsprodukter til/fra russiske havner nord Fra og med: 01.01.2014 Til og med 31.01.2014

24 Vardø sjøtrafikksentral Melkøya / Hammerfest januar 2014 Farvannet ved Melkøya og Hammerfest havn ligger under Vardø sjøtrafikksentral sitt virkeområde. For de fartøy som frakter gass fra anlegget på Melkøya gjelder forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann, kapittel 8, ”Bestemmelser som gjelder bruk av farvann ved Melkøya og Hammerfest havn i virkeområdet til sjøtrafikksentralen i Vardø”. Vardø sjøtrafikksentral velger å presenterer antall utskipinger fra anlegget på Melkøya. Imidlertid er det mange av fartøyene som frakter gass fra Melkøya som registrerer sin avgang fra Hammerfest, derfor benytter vi begge registreringene ved utarbeidelse av tallmaterialet. Normalt skipes det ut både LNG, LPG-mix og kondensat. I januar ble det registrert sju avganger fra Melkøya. All data er basert på de opplysningene som vi har tilgjengelig. Statistikken blir kvalitetssikret så godt som mulig, men enkelte feil kan forekomme.

25 Vardø sjøtrafikksentral Antall seilaser fra Melkøya til norske og internasjonale havner 2012-2014 pr 31.januar 2014

26 All statistikk er basert på de opplysningene som vi har tilgjengelig. Statistikken blir kvalitetssikret så godt som mulig, men enkelte feil kan likevel forekomme. Spørsmål om statistikken kan rettes til Vardø sjøtrafikksentral E-post: nor.vts@kystverket.no Telefon: 78 98 98 98 Vardø sjøtrafikksentral


Laste ned ppt "Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden Januar 2014 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-03-11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google