Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i praksis Karen Edvardsen ( høgskolelektor ) Høgskolen i Bodø profesjonshøgskolen, lærerutdanning og kulturfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i praksis Karen Edvardsen ( høgskolelektor ) Høgskolen i Bodø profesjonshøgskolen, lærerutdanning og kulturfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i praksis Karen Edvardsen ( høgskolelektor ) Høgskolen i Bodø profesjonshøgskolen, lærerutdanning og kulturfag

2 Departementets mål: •Et helhetlig system for individvurdering skal forligge ved skolestart høst 2009 •Alle elever skal få faglig, realistisk og nødvendig tilbakemelding og slik øke læringsutbytte. ( St.meld. Nr. 16 2006-2007. BEDRE VURDERINGSPRAKSIS

3 Begrepet vurdering •Verdsette, prissette •Vurderingsbegrepet er omfattende. Det dekker både kontroll, rangering og veiledning. •Den mest framtredende hensikten med vurdering har vært kontroll •Utfordring: Forskyving fra kontroll til veiledning. •Vurdering for læring, av læring, som læring

4 Et eksempel fra norskfaget •I arbeidet med kompetansemålet ”bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving”, hadde elevene fått i oppgave å skrive et eventyr. I forkant hadde de arbeidet med temaet både i historisk og sjangerpreget perspektiv. •Eventyret er skrevet av Hanne Beate på 7. trinn.

5 Trollelgen Det var en gang tre søstre. De bodde i en hyte i skogen. En dag kom det en stor elg og tok den største søsteren med seg de andre ble veldigt redde. En uke gikk så kom elgen ijen. denne gangen tok han med seg den nest største søsteren. Nå var moren og faren kjemperedde. Når det hadde gåt en uke, jemte den minste søsteren seg i staburet. Elgen kom men da han ikke fant jenta ble han veldig sint og gikk hjem. Jenta snek seg etter ham gjenom busker og kratt. Pluttseligt komm elgen til et stort fjell, der sa han abrakkadabbra og en stor dør åpnet seg. Elgen gikk inn og jenta snek seg etter. Der inne var det gull og sølv så langt øye kunne se. Pluttseligt ble elgen forvandlet til en vaker prins. Prinsen begynte å gråte. Han hulket bare noen kunne bryte troldomen. Bare noen kunne finne trollets hjerte som ligger i brønen og steke det på bålet. Da vil jeg bli meg selv for altid. Jenta sprang ut i brønen der hun fikk en stor fisk til å svømme ned for å hente hjertet. Så stekte hun det. Et voldsomt brøl lød over hele skogen. Jenta sprang inn i fjellet ijen. Der satt prinsen og sang. så glad var han fordi troldomen var brutt. Ut av et rom kom søstrene til jenta. de tok med seg så mye gull og sølv de kunne bære og dro hjem. Jenta og prinsen giftet seg og levde lykelig i alle sine dager. Snipp, snapp, snute så var eventyret ute.

6 Oppgave Individuelt: Les gjennom eventyret til Hanne Beate og marker hva du vil gi tilbakemelding på. To og to: Vurder arbeidet slik at Hanne Beate kan lære noe av tilbakemeldinga dere gir. Tid: 20 min. Få høre - eksempler!

7 Tilbakemelding Hanne Beates lærer heter Sissel Meyer. Her er hennes vurdering: Kjære Hanne Beate Her har du vært riktig flink til å skrive eventyr. Du forteller veldig spennende. Men du som er så flink, burde ikke gjøre så mange stavefeil. Her har du ikke konsentrert deg. Neste gang må du huske at ord med kort vokal har dobbel konsonant. Du må også sette punktum der det passer seg med en pause. Du må videre merke deg at det ikke heter pluttseligt, men plutselig. Bruk ordlista til å rette feilene dine. Du må også passe på å sette stor bokstav etter punktum. Hvis eleven har funnet frem til en underlig eventyr-planet, hvilken klode er læreren på?

8 Hva skal vi vurdere? Skal Sissel kontrollere om Hanne Beate: •har gjort oppgaven sin? •har lært seg eventyrets sjangertrekk? •har de formelle ferdighetene som Kunnskapsløftet understreker?

9 Syn på læring LæringssynKonsekvenser for vurderingen Læring som overføring av kunnskap Gi presise tilbakemeldinger som er tilpasset Hanne Beates modenhetsnivå. Læring som relasjonell og kontekstuell prosess Hjelpe Hanne Beate med å finne handlingsrettede forklaringer (Dette ville jeg klart hvis jeg hadde anstrengt meg mer/dette greide jeg fordi jeg jobbet godt). Skape et dialogisk møte der Hanne Beate får mulighet til språklig å bearbeide sine egne prestasjoner. I dialogen vil hun møte utfordringer, alternativer og råd. Her må man skape balanse mellom utfordring og støtte. Hjelpe henne til å formulere mål for egen læring. Hjelpe henne med å analysere sine egne prestasjoner.

10 Ulike innretninger ABC Dette var ganske bra, Hanne Beate. I forhold til de andre elevene i gruppa har du skrevet langt. Du er også en av dem som har lykkes best med å bruke de ulike kjennetegnene for eventyr. Det som er litt dumt er at du har gjort langt flere skrivefeil enn gjennomsnittet. Dette var noe bedre enn tidligere Hanne Beate. Her har du tatt den tilbakemeldingen du fikk på forrige tekst virkelig på alvor. I tillegg har du også skrevet lengre enn du pleier. Det som er litt ergerlig, er at du denne gangen har gjort mange flere stavefeil enn du pleier. Husket du å se over skikkelig? Dette var riktig spennende Hanne Beate. Da dere fikk oppgaven, sa jeg at jeg ville se om dere hadde forstått kjennetegnet på et eventyr. Det synes jeg du har lykkes godt med. Det er f. eks. flott at du hele tiden bruker tretallsloven. Men vi var også enige om at dere skulle prøve å skrive så riktig som mulig. Her har det nok gått noe fort i svingene. Ble du for opptatt av fortellingen, slik at du glemte å tenke på rettskriving?

11 Vurderingsseminar for elever • Vis film

12 Begreper •Elevvurdering (for læring, av læring, som læring) •Kriteriebasert vurdering •Undervegs vurdering /Formativ vurdering •Kjennetegn •Sluttvurdering /Summativ vurdering •Egenvurdering •Hverandres vurdering/ kameratvurdering •Normbasert vurdering •Dokumentering •Foreldreorientering

13 Begrepsavklaringer •”Vurdering for læring” –Skal bidra til å videreutvikle elevens kunnskap og ferdigheter •”Vurdering av læring” –Skjer bl.a. når vi retter prøver undervegs i skoleåret og avsluttende eksamener ved skoleårets slutt •”Vurdering som læring” –Når skolen har utviklet en vurderingskultur som fremmer læring

14 Videre avklaringer Kjennetegn på måloppnåelse •Formativ vurdering = undervegs vurdering ”kan ein gi både med og utan karakter.” Dermed har man gitt begrepet et nytt innhold ettersom karakterene er summative Summativ vurdering = sluttvurdering •Kriteriebasert vurdering –klare, kjente kriterier for måloppnåelse ”Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutning av grunnskoleopplæringa (Forskrift §3.3) –Standpunkt, eksamen og elevarbeider samlet i ei mappe •Hverandres vurdering - elevene gir hverandre tilbakemelding på produkt, framføring •Elevmedvirkning når kriterier utarbeides • Normbasert vurdering- relativ vurdering (kan gjelde i gruppevurdering)

15 Norsk etter 4.trinn- Språk- og kulturforståelse Høy måloppnåelse : •Gi eksempel på noen talemålsvarianter og beskrive forskjellen mellom dem. •Gi eksempel på ulike typer virkemiddel i ulike tekster og samtale om virkningen •Bruke varierte uttrykksmåter( ord og setninger) til å uttrykke kunnskap, erfaring og opplevelser muntlig og skriftlig Eks. på kompetansemål med kjennetegn

16 Lav måloppnåelse •Gi eksempel på noen talemålsvarianter •Peke på og gi noen eksempler på virkemidler i tekster •Bruke et ordforråd som er tilstrekkelig til å kunne delta i en samtale eller skrive om erfaring og opplevelser

17 Faggruppearbeid •Forskjellige case deles ut. •Formuler kjennetegn i forhold til kompetansemålet som er satt opp •Husk : Mens kompetansemål sier noe om hva som skal nåes, beskriver kjennetegnene hvordan elevene mestere kompetansemålene. UDI 2007

18 •Det er vanskelig at innsatsbiten faller bort i vurderingen •Det er vanskelig å skille fag og prosess •Det er vanskelig å ikke ha fokus på det eleven ikke kan og si det de ikke mestrer •”Glemme” normbasert vurdering •Det er vanskelig å bli enige om begrepene •Formulering på tilbakemelding er vanskelig Vanskeligheter /Barrierer ?

19 Ønske fra lærere i prosjektet •Felles nasjonale kjennetegn for hele landet som utarbeides av de som laget læreplan •For stor jobb å legge på lærerne •Kjennetegnene må være tydeligere enn de som står i ”Bedre vurderingspraksis”

20 •Ukemål: •Matematikk:Lage og undersøke mønster, lage symmetriske figurer, finne systemet i et mønster og forklare hverandre hvordan det er bygd opp. Norsk:Lære å skjelne mellom kort og lang vokal. Eks: gul/gull. Lære å beherske vanlige ord med dobbel konsonant. Eks: snill, tann, vann •Lære øveordene: gjør, aldri, saken, ett, vært Engelsk • Lære øveordene: Friend (s), he, she, good, today. Kunne bruke øveordene i ei setning og uttale dem. •Ja, vi har gjennomgått målene!Underskrift:

21

22

23 Nyttige nettsider •Utdanningsdirektoratet: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=2843 http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=2843 • •Skolenettet: http://skolenettet.no/templates/Page.aspx?id=44735&scope=ScopeLaerAns&epslang uage=NO http://skolenettet.no/templates/Page.aspx?id=44735&scope=ScopeLaerAns&epslang uage=NO • •Forslag på måloppnåelse i matematikk: http://skolenettet.no/nyUpload/Kopperud%20skole%20Tallære%20u-trinn.pdf http://skolenettet.no/nyUpload/Kopperud%20skole%20Tallære%20u-trinn.pdf • •Smestad skole's presentasjon: http://skolenettet.no/nyupload/Moduler/Vurdering/Smestad%20ungdomsskole.pdf http://skolenettet.no/nyupload/Moduler/Vurdering/Smestad%20ungdomsskole.pdf •Her må du være obs på at den første planen som presenteres er det som de benyttet før de startet piloteringen og det som kommer etterpå viser hvordan de har endret planene sine. Her er det flere gode eksempler! • •Veiledningsheftet Bedre Vurderingspraksis: http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Hefte_bedre_vurderingspraksis.pdf http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Hefte_bedre_vurderingspraksis.pdf •Skriv ut flere hefter og legg på team-rommene! :) •

24 nettsider •Oslo kommune http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten %20(UDE)/Internett%20(UDE)/PED/2008-04- 09%20Bedre%20vurderingspraksis%20med%20tre%20skoler_felles%20pr esentasjon_komprimert%20tekst.pdf http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten %20(UDE)/Internett%20(UDE)/PED/2008-04- 09%20Bedre%20vurderingspraksis%20med%20tre%20skoler_felles%20pr esentasjon_komprimert%20tekst.pdf • •Oslo kommune: Vurdering for læring: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/vurdering_for_laring/ http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/vurdering_for_laring/ • •Boka skolen bør kjøpe: http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2834073&r om=MP http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2834073&r om=MP • •Elevvurdering i kunnskapsløftet http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=1 808 http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=1 808 • •Informasjonsheftet "Vurdering i grunnskolen" finner du på denne siden, bare bla nedover til du ser det http://salg.lex.no/4daction/WA_Handlekurv?ASP=1548135&RAN=2089 5&Profil=1 http://salg.lex.no/4daction/WA_Handlekurv?ASP=1548135&RAN=2089 5&Profil=1


Laste ned ppt "Vurdering i praksis Karen Edvardsen ( høgskolelektor ) Høgskolen i Bodø profesjonshøgskolen, lærerutdanning og kulturfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google