Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tinglysing ved Statens kartverk Rådgiver Anne Rohr-Torp GEOFORUM TRØNDELAGSKARTDAGAN STEINKJER 8 FEBRUAR 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tinglysing ved Statens kartverk Rådgiver Anne Rohr-Torp GEOFORUM TRØNDELAGSKARTDAGAN STEINKJER 8 FEBRUAR 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tinglysing ved Statens kartverk Rådgiver Anne Rohr-Torp GEOFORUM TRØNDELAGSKARTDAGAN STEINKJER 8 FEBRUAR 2007

2 Bakgrunn for tinglysingsreformen n Tinglysingen ut av domstolene 4 St.meld. nr. 13 (2001-2002) n Statens Kartverk 4 All eiendomsinformasjon på ett sted

3 TR-prosjektet n Prosjektperiode 2004 til 2007 n Justisdepartementets rolle 4 Prosjekteier 4 Prosjektfinansiering 4 Fagansvar n Berører 87 domstoler n Beregnet dokumentmengde pr. år: 4 900 000 - 1 million

4 TR-prosjektet n Prosjektleder Per Øystein Andersen n Hovedprosjekt: 4 Lede overføringen fra domstolene til SK og økonomiske ansvar for kostnadene - i seg selv meget omfattende 4 Innføring/konvertering nytt tinglysingssystem (Regin@) n Delprosjekter: 4 Etterskuddsvis betaling 4 Pantebok Ullensvang, erstattet av 4 Kundesenter Ullensvang 4 Tinglysing borett Ullensvang 4 Elektronisk tinglysing 4 Skanning

5 TR-prosjektet n Andre involverte aktører: 4 Norsk Eiendomsinformasjon AS 4 Miljøverndepartementet 4 Domstoladministrasjonen 4 Statens kartverk 4 Kommunal- og regionaldepartementet

6

7 Eiendomsdivisjonen 2007 Direktør Magnar Danielsen Matrikkel Heming Herdlevær Tinglysing Anne Cathrine Frøstrup Internasjonal Helge Onsrud Ullensvang Reidun R. Mjør

8 Tinglysingsavdelingen organisasjon 2003

9 Tinglysingsavdelingen 2007 Tinglysingsdirektør Anne Cathrine Frøstrup Underdirektør Magne Haglund Underdirektør Turid Ellingsen Agder Helge Dønvold Akershus Gun Frydenberg Buskerud Ina Elsrud Innlandet Håvard Skogmo Hordaland Irmelin Kaarbø Oslo Nina Selte Trøndelag Roger Marcussen Rogaland Marianne Hagen Østfold Kari H Hellum Møre Bjørg Anne Lien Stab; Wenche B Østli May Jorun H Støa Anne May S Selte Kjetil Bockmann Ullensvang: Reidun R Mjør Knut Bue Marita Aarhus

10 Overføringene n ”Tilfeldig” rekkefølge n Avhengig av ny domstolsstruktur n Ennå ikke overført: 4 Inderøy tingrett (07.09.2007) 4 Namdal tingrett (07.09.2007) 4 Stjør- og Verdal tingrett (05.10.2007)

11 Volum n Pr. 01.01.2006: 4 Ca 300 000 dok. pr. år n Pr. 31.12.2006: 4 Ca 700 000 dok. pr. år n Pr. 31.12.2007: 4 Ca 1 200 000 rettsstiftelser pr. år 4 Ca 4800 pr dag i snitt

12 Krav til rasjonalisering 4 E-tinglysing opilotprosjekt pantedokument, oppstart mars 2007 4 Skanning av papirdokumenter ooppstart våren 2007, skanning av tinglysingskopi og hjelpedokumenter oikke eksisterende pantebok

13 Store utfordringer videre... n Håndtere ca 1,2 mill rettsstiftelser n Kompetansebygging n Størst grad av brukervennlighet n Sikre rasjonaliseringsgevinst

14 Overføring til Statens kartverk - nye rutiner for brukerne n Postforsendelse n Mindre ”over-disk-veiledning” n Dokumentene kontrolleres først på ”dag 2” n Retur av ikke tinglyste, mangelfulle dokumenter n Etterskuddsvis betaling 4 Viktig med rekvirentopplysninger 4 Blankettforskriften § 2

15 Saksgang – 4 dagers syklus n Dag 1: Postmottak og journalføring n Dag 2: Dokumentkontroll og registrering n Dag 3: Konferering n Dag 4: Utsendelse n Forutsetter korrekt utfylte og innsendte dokumenter

16 n Skape et særskilt rettsvern 4 den beskyttelse lovgivningen gir en rettighet mot å falle bort el. bli redusert som følge av disposisjoner fra tredjemann 4 beskytter kun den gode tro, jf tinglysingsloven § 21 Formål med tinglysing

17 Grunnbokens troverdighet n Negativ troverdighet 4 Man skal kunne stole på at det registeret ikke opplyser om, heller ikke gjelder 4 Ikke gjennomført med streng konsekvens da det ikke er tinglysingsplikt oforutsetter god tro, jf tgl § 21 n Positiv troverdighet 4 Man skal kunne stole på at de opplysninger grunnboken gir er riktige 4 Ikke gjennomført med streng konsekvens; kompenseres med erstatningsplikt, jf tgl § 35

18 Hva kan tinglyses? n Tinglysingsloven § 12: 4 ”Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller opheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom i embedskretsen.” n Vurderes i lys av formålet med all tinglysing 4 å skape et særskilt rettsvern 4 dersom retten allerede har rettsvern i form av lov eller offentligrettslig vedtak, er det ikke behov for tinglysing

19 n Krav til klarhet og form, tgl § 8, tgl.forskr § 4 m.fl. n Den som sender inn må besørge de rette opplysninger n Objektivt erstatningsansvar for tinglysingsfeil, tgl § 35 n Rett tinglysing er prosessforebyggende Rett tinglysing til rett tid

20 Praktiske problemstillinger

21 Grensejusteringer – registerførers kontroll n Hjemmelskontroll, jf. tinglysingsloven § 13 første ledd: 4 Samtykke av hjemmelshaver på tidspunktet for tinglysing av målebrev, ev. fullmakt: Hjemmelshavers navn skal fremkomme som rekvirent, jf avtl. § 10 første ledd. 4 Vi baserer oss på at kommunen gir opplysninger om rett rekvirent på tinglysingstidspunktet n Kontroll av om vilkårene for grensejustering er til stede: 4 Arealets størrelse 4 Ot.prp. nr. 47 (1994-1995) pkt 3.5 tredje avsnitt (forarbeid til delingsloven § 4-2)

22 Grensejusteringer n Kun mindre arealer, jf Ot.prp. Nr. 48 (80-81) n Nødvendig for å unngå ulageleg grense n Grensejustert areal vurderes opp mot avgiver- og mottakereiendom n Hensynet til pantesikkerhet n Hensynet til konsesjonsregelverket n Hensynet til dokumentavgiftsregelverket

23 Tinglysing av målebrev n Delingsloven § 4-2 første ledd: 4 Målebrev tinglyses dersom onødvendig for å opprette registerenheten i grunnboken eller omålebrevet gir uttrykk for at det er foretatt arealoverføring etter reglene om grensejustering 4 Lovendring i 1995 (Ot.prp. Nr 47 (1994-1995)) omålebrev over eksisterende grenser tinglyses ikke obegrunnelse; grunnbokens positive troverdighet omfatter ikke faktiske opplysninger ofaller utenfor tinglysingsloven § 12 omålebrevet vil være tilgjengelig i kommunens arkiver og være en del av GAB-registeret og den fremtidige matrikkelen

24 Seksjonering – registerførers kontroll n Gjelder hovedsakelig de rendyrkede registerfaglige problemstillinger 4 Samtykke 4 Krav til klarhet og form 4 m.m. 4 Avvise uklare og mangelfulle seksjoneringsbegjæringer på lik linje med andre dokumenter som begjæres tinglyst i grunnboken, jf. tgl § 8 sammenholdt med tgl.forskr. § 4 n Varsom med å overprøve typiske kommunale vurderinger

25 Seksjonering – vanlige mangler n Bruksnummerets yttergrenser fremkommer ikke entydig av situasjonsplanen 4 Marker yttergrensene n Motstrid mellom begjæringens pkt 3 og medfølgende etasjeplaner/situasjonsplaner 4 Pkt 3:fordelingsliste over seksjonene med snr, formål, brøk og tilleggsareal 4 Eks rubrikk 3 er fylt ut med tilleggsareal B eller G uten at dette entydig gjenspeiles i skissene n Sum teller og nevner ofte ikke utfylt

26 Seksjonering – vanlige mangler n Pkt 5 Alle feltene skal som hovedregel fylles ut 4 unntak: pkt 5h) fylles ikke ut dersom kun formål ”N” n Pkt 7 Underskrifter må være leselige 4 signaturrett må dokumenteres 4 ved urådighet må skriftlig og entydig samtykke fra rettighetshaver legges frem

27 Reseksjonering – vanlige mangler n Panthavers samtykke (i original) mangler 4 Esl § 12 siste ledd og § 13 siste ledd 4 Gjelder kun direkte berørte panthavere n Reseksjonering er ikke begjært av rette vedkommende 4 Esl §§ 12 og 13 4 Styret, sameiermøtet og de aktuelle seksjonseiere n Pkt. 4 Mangelfull beskrivelse av hva reseksjoneringen omfatter 4 Uten å vite hva reseksjoneringen går ut på er det vanskelig å foreta trygg hjemmelskontroll

28 Oppløsning av tingsrettslig sameie som følge av seksjonering n Begjæring om oppløsning av sameiet/fordeling av de ulike seksjonene mellom de tidligere sameierne bør inngå i seksjoneringsbegjæringen 4 sparer tinglysingsgebyr 4 sparer også ofte dokumentavgift, det beregnes kun dokumentavgift på den del som overstiger tidligere delingsforhold

29 Opphevelse av seksjonering n Begjæring fremsettes av samtlige seksjonseiere n Prioritetskollisjoner mellom panteheftelser må avklares n Ikke reseksjonering

30 www.tinglysing.no eller Kundesenteret tlf. 32 11 88 00

31 Spørsmål?


Laste ned ppt "Tinglysing ved Statens kartverk Rådgiver Anne Rohr-Torp GEOFORUM TRØNDELAGSKARTDAGAN STEINKJER 8 FEBRUAR 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google