Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID Vi arbeider blant annet for: • Anstendige forhold for alle fødende • Rettferdige pensjonsordninger,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID Vi arbeider blant annet for: • Anstendige forhold for alle fødende • Rettferdige pensjonsordninger,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID Vi arbeider blant annet for: • Anstendige forhold for alle fødende • Rettferdige pensjonsordninger, bla. ektefelledelte pensjonspoeng • Omsorgslønn • Eldreomsorg • Frihet til å velge; økt kontantstøtte og full barnehagedekning • Familiens helse • Lokalt og nasjonal beredskap • Internasjonalt samarbeid og prosjektarbeid 

3 Familiepolitikk er altfor alvorlig til å kunne overlates til politikere   Norges Kvinne- og Familieforbund driver et  kontinuerlig arbeid for en bedre  familiepolitikk. Dette gjør vi fremfor alt ved  å øve press på politikere og myndigheter  både sentralt og lokalt. Som medlem gir du  oss mulighet til å styrke dette arbeidet.  For oss spiller det ingen rolle hvilke  politiske partier som bidrar til at familien får  bedre kår i Norge. Det gjør det  sannsynligvis ikke for deg heller – det er jo  resultatene som teller.  Ved å delta i ditt lokale kvinne- og  familielag kan du i høy grad også være  med å påvirke forholdene i nærmiljøet ditt.

4 Jo flere vi er, desto bedre blir vi hørt Med din og andres støtte blir vi mange nok til å være en enda sterkere pådriver i kampen for et bedre samfunn. Ikke bare for kvinner og barn, men også for ungdom, menn og eldre. Vi har oppnådd mye, men fremdeles gjenstår det aller viktigste: å skape større anerkjennelse for familiens betydning i samfunnet.

5 Tid er mer enn penger, det er en gave du kan dele med barna dine. Hvis politikerne vil Tid er mer enn penger, det er en gave du kan dele med barna dine. Hvis politikerne vil   Vårt mål er at alle foreldre – både fedre og  mødre – skal få større frihet til å velge å  bruke mer tid sammen med familien. Uten  at det går på bekostning av økonomi,  karriere og pensjonspoeng.

6  1887Landets eldste kvinneblad, Husmoderen, blir utgitt for første gang.  1898Kristiania Hjemmenes Vel stiftes. Dette er begynnelsen til Hjemmenes Vels Landsforbund  1915Hjemmenes Vels Landsforbund stiftes. Initiativtaker: Marie Michelet Grønnsakdyrking i egen hage. Arbeidsstuer for barn (den første kom allerede i 1886) Vår historie

7  1920Paraplyorganisasjonen for husmorforbundene i Norden, Nordens Husmorforbund, stiftes.  1922Kurs i husmorens gjøremål; matlaging, barnestell og  bruk av elektrisitet.  1926Bladet Husmoderen tas opp i forbundets medlemsblad, Husmoderen.  1929Husmorvikarordningen  1932Feriekurs for husmødre, forløper for ”Husmorferien”.  1933Hjemmenes Vels Landsforbund endrer navn til Norges Husmorforbund.  The Associated Country Women of teh World stiftes bl.a. etter initiativ fra kvinner i Nordens Husmorforbund.

8  1934Kostholdsopplysning, svangerskaps- og spebarnskontroll  1935Forbundet er representert i 18 komiteer og 35 offentlige komiteer.  1937Barnehager, barneparker og lekeplasser. Forbundet utgir ”Mor og barn” av dr. A. Sundal. Morshjelpkomitè.  1941Helsestasjoner for mor og barn. Forbundet settes under administrasjon av den tyske okkupasjonsmakten, og tillitskvinnene legger ned sine verv i protest. 1945Forsyningssituasjonen og påvirkning gjennom diverse bransjeråd.

9  1946De første kursene i familiekunnskap.  1947Forbundet arrangerer ”Husmoruken” i Oslo. 1200 husmødre deltar.  1953Målskjema for barneklær. Varedeklarasjon for fiberinnhold i tekstiler. Kvalitetskontroll og konsumopplysning. Forbrukerrådet blir fast organisert og forbundet er aktivt med på etableringen. 1955Familierådgivning. 1957Husmorgymnastikk. Hjemmehjelpsordninger. Skolekjøkkenundervisning, også for gutter.

10  1960Ekteskapskurs for forlovede og gifte.  1964Ungdommens frivillige sosialtjeneste. 6 års ansiennitet for husmoryrket i tilsvarende lønnede stillinger. Familiedaghjem. 6-års klubber. Helsekontroll for husmødre. 1969Deltagelse i Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen. 1972Sosiale valgfag i ungdomsskolen. Skolering av forbundets medlemmer mht kostholds- og forbruksvaner vedr. selvforsyning, økologi og egen helse. Vaskemiddelaksjon for renere vann – ”Mjøsaksjonen”. 1980Medlemskap for husmorlag i Bedriftsidrettsforbundet.

11  1981Avlastningstiltak for familier med tyngende pleie og pass i hjemmet. 1982Forbundet utgir en egen familiemelding i protest mot at Regjeringen neglisjerer den hjemmearbeidendes innsats.  1983Arbeid med husmorens skatte- og trygdeforhold, og avlastningstiltak for familier med tyngende pleie og pass. 1984Forbundet presenterer studietilbudet ”Avlasterkurs”. 1985Enkelte kommuner gir kr 200,- pr døgn i 29 døgn til familier med tyngende pleie og pass.

12  1986Lov om omsorgslønn vedtas av Stortinget.  1989Miljøvernarbeid med bruk av naturvennlige vaskemidler, oppsamling av brukte batterier og gjenvinning av husholdningsavfall. Forbundet utgir egen barnemelding. 19923 pensjonspoeng gis ved omsorg for barn under syv år, hvis ikke lønnsinntekt allerede er grunnlag for dette. Det kan søkes om pensjonspoeng for tyngende pleie/omsorgsarbeid. 1993Forbundet stifter arbeidsgiverforeningen NH`s Forening for Barnehager. Aksjon mot vold i billedmedia.

13  1995Forbundet etablerer studieforbundet Populus p.g.a. nye direktiver for studiearbeid. 1996Deltagelse i Barnefamilieutvalget vedr. NOU 1996: 13 ”Offentlige overføringer til barnefamilier”. 1997Forbundet skifter navn til Norges Kvinne- og Familieforbund. 1998Kontantstøtte til 1-2 åringer innføres ved lov. Deltagelse i Verdikommisjonen. 1999Barnetrygd til 18 år. Fedres rett til selvstendig opptjening av fødselspermisjon.

14  2000Fedres rett til utbetaling av fødselspenger basert på fedres lønnsinntekt. Utlån av skolebøker i videregående skole.  2001Prosjekt Morgenfugl  2002Medlem av BarneVaktens fagråd. Protesterte slik at Mammografiprogrammet ikke blir stoppet. Medlem av Forbrukerpolitisk Forum. 2003Ildsjelprisen 2004Ingunn Birkeland valgt til leder av ACWW`s FN-komitè. 200590-års jubileum 2006Søkelys på kvinnesykdommer og kvinners sykdom 2007”Slangordboka” fjernet fra pensumliste i grunn- og videregående skole Kriminalisering av overgrep mot barn via Internett ( ”grooming”)

15  2008 Matservering i skolen. Familiens rolle i dagens samfunn. Støtter forskning på Samlivsproblemers helseeffekt (Dr.gradsarbeid ved Universitetet i Bergen) Gjeninnføring av husmorvikartjenesten

16 www.kvinnerogfamilie.no 


Laste ned ppt "Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID Vi arbeider blant annet for: • Anstendige forhold for alle fødende • Rettferdige pensjonsordninger,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google