Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring/

2 NTL 12. mars 2013 2 Innhold: Demografi:  SSB definisjoner  Innvandring  Landbakgrunn  Innvandringsgrunn  Botid  Befolkningsvekst  Innvandrerflertall?  Muslimsk flertall? Levekår og deltakelse:  Sysselsetting  Utdanning  Valg  Statsborgerskap  Kriminalitet

3 NTL 12. mars 2013 3 SSBs definisjoner og tall per 1.1.2012 DefinisjonerAntallAndel av befolkningen Innvandrere: personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre 546 70011,0 % Norskfødte med innvandrerforeldre: Barn innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere, andregenerasjon) 108 4002,2 % I alt655 10013,2 %

4 NTL 12. mars 2013 4 Andre grupper DefinisjonerAntallAndel av befolkningen Én av foreldrene er innvandrer: • 73 % under 40 år, • ¾ fra Europa, USA, Canada. 253 0005,1 % Én av foreldrene er innvandrer, én er etterkommer: • Snittalder= 6 år, 57% bor i Oslo • nær ¾ fra Pakistan og Tyrkia 4 8500,1 % Tredjegenerasjon – begge foreldre er etterkommere: • Snittalder= 4 år, 57% bor i Oslo • ¾ fra Pakistan og Tyrkia 3800,0 %

5 NTL 12. mars 2013 5 Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt 1970-2012 - 550 000 flere på 40 år

6 NTL 12. mars 2013 6 Innvandrere fra 219 land i Norge

7 NTL 12. mars 2013 7 Antall bosatt 1.1.2012 - Flest med bakgrunn fra Polen

8 NTL 12. mars 2013 8 Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i 2005 og 2012 - Store endringer!

9 NTL 12. mars 2013 9 Andel bosatte utenlandsfødte. 2011 - Norge nær EU snittet Kilde: Eurostat

10 NTL 12. mars 2013 10 Befolkningsvekst. 2011 - Norge blant land med høyest vekst i EU Kilde: Eurostat

11 NTL 12. mars 2013 11 Befolkningsveksten i Norge. 2000-2011 - Økning siden EU-utvidelsen mot øst Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 NTL 12. mars 2013 12 Nettoinnvandring 1970-2011 - 75 % fra EU etc. i 2011

13 NTL 12. mars 2013 13 Nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2010 og 2011 - Fortsatt økning fra Polen og Litauen

14 NTL 12. mars 2013 14 Innvandring, etter landbakgrunn. 2011 - Norge høyest andel fra Baltikum og Polen Kilde: Nordisk statistisk årbok 2011

15 NTL 12. mars 2013 15 Ikke-nordiske innvandringer, etter innvandringsgrunn 1990-2011 - Flere enn før kommer på grunn av arbeid og familie. Kilde: Statistisk sentralbyrå I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Ukjent

16 NTL 12. mars 2013 16 Median botid for innvandrere i Norge. 1.1.2012 - Store variasjoner i botid Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 NTL 12. mars 2013 17 Hvor mange innvandrere i framtiden? • Vanskelig å forutsi • Avhengig av forhold i Norge –Innvandringspolitikken, særlig angående flyktninger og familiegjenforening, men også arbeidstillatelser utenfor EU/EØS –Norsk økonomi og arbeidsmarked – hvor god er den relativt til andre land? –Holdninger til innvandrere og innvandring –Hvor attraktivt er det å bo i Norge (integrering, diskriminering osv) • Forhold utenfor Norge –Akutte kriser og situasjoner – nye flyktningstrømmer –Økonomiske konjunkturer –Internasjonal (EU/FN) politikk og forpliktelser • Utvandring: Hvor mange flytter tilbake til opprinnelseslandet? • Kortsiktig vs. langsiktig utvikling

18 NTL 12. mars 2013 18 Norge: Antallet innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning 1990-2060 - Innvandrere ikke i flertall i 2060. Kilde: Statistisk sentralbyrå Uten innvandrerbakgrunn Resten av verden EU-land i Øst-Europa EU-land i Vest-Europa, USA, Can, Aust, NZ 28% 13%

19 NTL 12. mars 2013 19 Oslo: Antallet innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning 1990-2040 - 47% med innvandrerbakgrunn i Oslo i 2040. Kilde: Statistisk sentralbyrå Uten innvandrerbakgrunn Resten av verden EU, USA, Can, Aust, NZ 47% 28%

20 NTL 12. mars 2013 20 • SSB registrerer ikke personer etter religion, tro eller livssyn. • SSB registrerer antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte. • Kan gi tall på personer fra land der islam er største religion (”muslimske land”) • Ved inngangen til 2011: –203 200 fra ”muslimske” land = 4,1 % av Norges befolkning –106 700 registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn = 2 % av Norges befolkning • Hvor mange i 2030 og 2060? Muslimsk flertall ?

21 NTL 12. mars 2013 21 Andel muslimer. 2010 og 2030 - Fortsatt liten minoritet i Vest-Europa i 2030 Kilde: PEW Research Center : The Future of the Global Muslim Population, January 2011

22 NTL 12. mars 2013 22 Nettoinnvandring fra muslimske land. 2011 - Andelen sunket kraftig

23 NTL 12. mars 2013 23 PAUSE

24 NTL 12. mars 2013 24 Levekår og deltakelse • Fokus på utsatte grupper • SSB skal speile samfunnet • Må være mulig å måle –Over tid –Mellom generasjoner • Viktige områder:  Sysselsetting  Utdanning  Valg  Statsborgerskap  Kriminalitet

25 NTL 12. mars 2013 25 ARBEID

26 NTL 12. mars 2013 26 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4. kvartal Store forskjeller mellom verdensregioner Innvandrere Hele befolkningen

27 NTL 12. mars 2013 27 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4. kvartal Store forskjeller mellom verdensregioner Afrika Asia Øst-Europa ellers, S-, M- og N-Am Norden, EU

28 NTL 12. mars 2013 28 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4. kvartal 2011 Somalia lavest sysselsetting Kilde: Statistisk sentralbyrå

29 NTL 12. mars 2013 29 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 15-74 år. 4. kvartal 2011 Sysselsettingen øker med botid… Nye EU land Asia Afrika Sør- og Mellom-Amerika

30 NTL 12. mars 2013 30 Registrert sysselsatte. Prosent av personer 25-29 år. 4. kvartal 2010 På vei inn i arbeidsmarkedet? Hele befolkningen 25-29

31 NTL 12. mars 2013 31 UTDANNING

32 NTL 12. mars 2013 32 Høyeste oppnådde utdanningsnivå. 16+ år. 2011. Prosent - Store variasjoner etter landbakgrunn… Kilde: Statistisk sentralbyrå

33 NTL 12. mars 2013 33 Andel ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år. Start i 2006. Prosent - Mange innvandrergutter slutter på skolen… Kilde: Statistisk sentralbyrå Hele befolkningen Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre

34 NTL 12. mars 2013 34 Overgang fra videregående utdanning. Ny utdanningsaktivitet høsten 2009. Prosent - Men mange innvandrere som fullfører vg skole fortsetter i høyere utdanning Lærling Folke- høgskoler Videregåend e utdanning Fag- skoler Høyere utdanning Utdanning i utlandet Ikke i utdanning Elever, i alt1,26,14,72,024,91,359,8 Innvandrere0,90,65,91,327,11,462,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 0,51,87,20,941,75,142,8

35 NTL 12. mars 2013 35 Overgang fra videregående utdanning. Ny utdanningsaktivitet høsten 2009. Prosent - Men mange innvandrere som fullfører vg skole fortsetter i høyere utdanning Lærling Folke- høgskoler Videregåend e utdanning Fag- skoler Høyere utdanning Utdanning i utlandet Ikke i utdanning Elever, i alt1,26,14,72,024,91,359,8 Innvandrere0,90,65,91,327,11,462,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 0,51,87,20,941,75,142,8 Norskfødte med innvandrerforeldre: • Høyest andel som studerer • Både for menn og kvinner • Høyest for Kina, Sri Lanka, India, Polen.

36 NTL 12. mars 2013 36 VALGDELTAKELSE

37 NTL 12. mars 2013 37 Valgdeltakelse Stortingsvalg og lokalvalg 2001-2011 - Øket deltakelse blant de fra Afrika, Asia etc. Stortingsvalg Lokalvalg Hele befolkningen Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap

38 NTL 12. mars 2013 38 Valgdeltakelse Stortingsvalg og lokalvalg 2001-2011 - Øket deltakelse blant de fra Afrika, Asia etc. Stortingsvalg Lokalvalg Hele befolkningen Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU etc. Afrika, Asia etc. Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap

39 NTL 12. mars 2013 39 Representasjon på Stortinget og i kommunestyret: - Innvandrere og deres barn er underrepresentert • Stortinget: 0,6 % innvandrere • Kommunestyret: 2,5 % innvandrere • Valgt inn i norske kommunestyrer i 2011: –29 fra Pakistan –21 fra Somalia –5 fra Vietnam ! • Men… 6 av 10 innvandrerne fra Asia, Afrika etc. bor i en kommune hvor de er ’overrepresentert’ i sitt lokale kommunestyre (2007). Viktigst: Drammen og Oslo.

40 NTL 12. mars 2013 40 Tar innvandrere norsk statsborgerskap?

41 NTL 12. mars 2013 41 Årlig overgang til norsk statsborgerskap. 1977-2011. Antall. Stor økning på 30 år

42 NTL 12. mars 2013 42 Naturaliseringsrate, etter landbakgrunn. Innvandrere med minst 7 års botid. 1997-2011. Prosent. - Høyest rate for innvandrere fra Afrika

43 NTL 12. mars 2013 43 Andel med norsk statsborgerskap etter innvandringsbakgrunn. Uavhengig av botid. 1977-2011. Prosent av bosatte - Innvandrere: 32% norske borgere Kilde: Statistisk sentralbyrå

44 NTL 12. mars 2013 44 Andel med norsk statsborgerskap. Innvandrere med minst 7 års botid. 1977-2011. Prosent av bosatte - Innvandrere 7 år botid: 62% norske borgere Kilde: Statistisk sentralbyrå

45 NTL 12. mars 2013 45 KRIMINALITET

46 NTL 12. mars 2013 46 Straffede. Per 1000 innbyggere 15 år og over. 2005-2008 - Reduksjon i andel straffede Kilde: Skardhamar (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning. Rapporter 21/2011. Statistisk sentralbyrå

47 NTL 12. mars 2013 47 Andel straffede 15 år og eldre. 2005-2008. Prosent - Befolkningsstruktur betyr mye Kilde: Skardhamar (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning. Rapporter 21/2011. Statistisk sentralbyrå

48 NTL 12. mars 2013 48 Integreringen i Norge en utfordring • Store forskjeller mellom grupper • Mange innvandrere får ikke innpass på arbeidsmarkedet vanskelig å lære norsk, få venner, øke levestandarden, trives… • Men … –går langsomt –er vanskelig –det er tegn til tilnærming i atferd og levekår over tid og mellom generasjoner

49 NTL 12. mars 2013 49 www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere


Laste ned ppt "1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google