Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

2 Disposisjon Gøteborg 25 – 26 april 2012 • Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i kulturplanlegging? • Hva har vi gjort innen dette feltet? -Kryssprosjektet: Bakgrunn og aktiviteter/resultat - Utvalgte pilotprosjekter • Veien videre Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

3 Kultur har en mer sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling Trender og drivkrefter i sektoren: Når kunnskapssamfunnet vokser frem får kulturen en ny og mer sentral rolle enn tidligere, men det er behov for mer forskning, eksperimentering og læring. Jo bedre vi forstår sammenhengen mellom kultur og samfunnsutvikling desto bedre muligheter har vi for å utnytte dette og lykkes som kunnskapsnasjon Konferansen “Kultur og samfunn 2011” - del av Regjeringens Vitenskapsår 2011. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

4 Lokalt samfunnsutviklingsarbeid må tuftes på bærekraftig utvikling Innsats:- samarbeid kommunalt, reg. og nasjonalt - stedets / områdets attraktivitet - medvirkning og åpenhet BOLYST 2010 - KRD Stedsutvikling, attraktivitet, kultur Legge til rette for at kommuner blir mer attraktive å bo i. Støtte lok., reg. og nasj. pilotprosjekt som fremmer attraktive lokalsamfunn med overføringsverdi for andre. Innsats: - kulturbasert steds- og næringsutvikling - omdømmearbeid Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

5 Primærnæring – reindrift / service Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging Identitet/bosetting/ Næringsgrunnlag og arbeidsplasser

6 En ny type kapital • Menneskelig kapital (ferdigheter, talenter) • Sosial kapital (relasjoner i lokalsamfunnet) • Miljømessig kapital (landskap, lokal økologi) • Fysisk kapital (bygningsmasse) • Kulturell kapital (lokal identitet og stemning) • Intellektuell kapital (lokal oppfinnsomhet etc) • Kulturminnekapital • Lederskapskapital – (lokal motivasjon og vilje til å ta ansvar og lederskap for utviklingen) Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

7 • Identitet Hvilke verdier skal legges til grunn? Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging  Aldersverdi  Identitetsverdi  Symbolverdi  Pedagogisk verdi  Forekomstverdi  Kunstverdi  Bruksverdi  Miljøverdi  Nyhetsverdi  Omsetningsverdi  Anekdotisk verdi  Markedsføringsverdi  Bedriftsøkonomisk verdi  Lokal el. Regional verdi

8 Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i Kulturplanlegging ? Særpreg og identitet er en nøkkel • Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE – Kartlegge eiendom, mulige interesser/ressurser – Vise muligheter for bruk – Bistand til konseptutvikling • Pilotprosjekter for utvikling og læring (eks. Bjørvika/Åker gård/ Blaker Skanse og Dømmesmoen- og nye plan- og byggeprosjekter)

9 Bakgrunn KRYSS – KOP 2002 Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging • Prosjektet KRYSS startet ved utbygging av Bjørvika - Bispevika - Lohavn og de kulturelle aspektene som skulle ivaretas i denne utbyggingen. • KulturOppfølgingsProgrammet for Bjørvika (2002) - et pilotprosjekt initiert og utviklet av Statsbygg i samarbeid med Oslo kommune og grunneierne i Bjørvika for å sikre at ambisjoner og mål relatert til kultur ble ivaretatt ved overgang fra èn plan- og utredningsfase til en annen. Særpreg og identitet er en nøkkel

10 Den nye Norske opera under bygging

11 2004 - KOP- prosjektet etablerer nettstedet kryss.no • KRYSS.no skal bidra til økt kunnskap om kulturplanlegging. • KRYSS.no skal medvirke til at kulturplanlegging skaper verdier og nye samarbeidsprosesser. • • KRYSS.no skal stimulere off. aktører, kultur- og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid. • KRYSS.no skal inspirere og fungere som en kunnskapsbase der det finnes informasjon, analyser og arbeidsverktøy innen kulturplanlegging. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

12 Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging KRYSS

13 Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging Et nettverksbyggende prosjekt: KRYSS.no`s redaksjonsråd RRRR RRR R

14 Emscher park. Faglig utvikling: lyssatsning i Statsbygg Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

15 Statsbygg utarbeidet en veileder som hjelpemiddel til å drive målrettet kulturplanlegging I tett samarbeid med NHD, KKD, MD og KRD - og med bistand fra NIBR/AHO og næringsliv. -Odda og Narvik har bidratt ved å gjennomføre prosesser i egne kommuner. Torsdagsklubben 12.januar 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Hva har skjedd siden prosjektet ble opprettet? Særpreg og identitet er en nøkkel

16 2002 KOP - Bjørvika 2004 Nettstedet Kryss. no etableres 2005 Veileder: 1 Kulturplanlegging i byer og tettsteder 2007 Nettstedet restruktureres 2007 Krysskonferansen nr. 1 “Eiendom som kulturarena” Markerer en ny fase i KRYSS prosjektet da det skapes et fysisk møtested for brukerne. 2009 Krysskonferansen nr. 2 «Fortid for fremtiden. Kulturarv i by- og stedsutvikling» 2011 Krysskonferansen nr. 3 2011; «Midlertidige aktiviteter – fra undergrunnsfenomen til strategisk planleggingsverktøy» 2011 Veileder 2: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging

17 Foredragsholdere fra inn- og utland øker kunnskapen om fagfeltet Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Konferanser hvert annet år på Parkteateret Særpreg og identitet er en nøkkel

18 Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Krysskonferansens hederspris gis til en kommune som har utmerket seg innenfor konferansens tema. Prisen bidrar til å synliggjøre Statsbyggs kompetanse lokalt. Omdømme og samfunnsansvar: Bidra til å profilere Statsbygg lokalt Særpreg og identitet er en nøkkel

19 Nye nettverk, kompetansebygging: Krysskonferansene Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

20 Samarbeid: Studenter fra Bårdar (nabo til Tullinløkka) åpner konferansen Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging Gjenbruk/ny bruk av tomme lokaler: Skulptursalen i St. Olavs gt. 32 som kulturarena for en kveld Særpreg og identitet er en nøkkel

21 Statsbygg satser på kulturhistoriske eiendommer gjennom systematisk utvikling av virkemidler, metoder og verktøy. (SB vekststrategi 2006) Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

22 Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

23 Kompetanseutvikling: «Fremtidens Campusområde. ». • Statsbygg ønsker å ta med kultur- planlegging i utvikling av campusområder og steds- og eiendomsutvikling. Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

24 Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Portefølje og utleiesituasjon • Kulturhistoriske eiendommer utgjør 470 av 2600 bygninger i vår portefølje. • Berører 30% kunder/utleid areal og inntektsgrunnlag. • Fleste eiendommer er fullt utleid med statlige leietakere. • Blaker Skanse èn av få kulturhistoriske eiendommer uten normal full utleie Særpreg og identitet er en nøkkel

25 Gøteborg 25 – 26 april 2012 Eiendommer utenfor husleieordningen kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

26 Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE Bakgrunn: • Statsbygg har fortsatt ansvar for å eie og forvalte eiendommen etter at tidligere virksomhet er flyttet ut. • Eiendommen omfatter fredet bebyggelse, og er på listen over ikke inntektsgivende eiendommer. • “Tradisjonell formidling av ledige lokaler synes ikke å føre frem”. Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

27 • Finne en eller flere stabile langsiktige leietakere • Bidra til at kulturhistoriske eiendommer blir et attraktivt sted å besøke for et bredt spekter av befolkningen i kommunen og regionen • Eksempelvis legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk på eiendommen • Bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kunstnere innenfor ulike utrykk Statsbyggs mål Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

28 Hvorfor kunst og kultur? • Ingen statlige leietakere aktuelle • Eiendommen passer inn som arena i regionale myndigheters planer • Kommunen opptatt av å ha et kulturelt fyrtårn • Kunstnere er etablert på eiendommen • Verksteder for tre, keramikk, tekstil, metall og foto er delvis etablert • Eiendommen fredet - RA positiv til virksomhet som passer inn Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

29 Eksempel Dømmesmoen Pilotprosjekter for utvikling og læring. Nye metoder på Åker gård og på Dømmesmoen

30 Veilederen viser hvordan midlertidige aktiviteter kan være et verktøy for utvikling av prosjekter og en start på mer permanent utvikling av eiendommer. Veilederen viser hvordan midlertidige aktiviteter kan brukes i planprosesser og bidra til positiv utvikling av eiendom. Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Veileder 2/2011: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

31 Samfunnsansvar: Utnytte ventetiden mellom ny og gammel bruk på en god måte Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

32 Robin (15); “Ekstremt bra” Det er ekstremt bra at skateparken har kommet, håper den kan stå så lenge som mulig, sier Robin (15). • Robin har han vært der nesten hver dag for å skate. • Han forteller at skateparken er spesielt bra når det regner siden den har tak. • Parken er nemlig plassert under broen ved Munkedamsveien. Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

33 Midlertidig plass på Tullinløkka Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel Tullinløkka tas i bruk til glede for byens befolkning mens overordnede planer avklares

34 Markedsføring: Midlertidige aktiviteter bidrar til å synliggjøre våre eiendommer i bybildet “Åpen dag”: Museet for Samtidskunst. I samarbeid med studenter fra høgskolen i Drammen, linje for lysdesign. Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

35 Lyssetting - Porsgrunn og Balestrand Gøteborg 25 – 26 april 2012 kulturplanleggingkulturplanlegging Særpreg og identitet er en nøkkel

36 Inspirasjon fra andre land - eksempler • Danmark • Tyskland • Østerrike • Sverige Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

37 Alingsås Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

38 Eksempler: Midlertidige containerbutikker - avskjerming til byggeplass i Ørestad Nord, København Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

39 Eksempler: Midlertidig ute-kino aktiviserer gårdsrommet. Museumsquartier Wien Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging

40 Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging Veien videre • Neste Kryss-konferanse 2013 • Prøve ut verktøy på konkrete prosjekter • Bruke kulturplanlegging i ulike prosjektoppgaver • Følge med på utviklingen nasjonalt og internasjonalt • Utvikle og fornye Kryss.no • Hente ut gevinster..........


Laste ned ppt "Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer Gøteborg 25 – 26 april 2012 Særpreg og identitet er en nøkkel kulturplanleggingkulturplanlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google