Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal planstrategi Folkevalgtopplæring Sigdal Kommune Tyrifjord Hotell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal planstrategi Folkevalgtopplæring Sigdal Kommune Tyrifjord Hotell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal planstrategi Folkevalgtopplæring Sigdal Kommune Tyrifjord Hotell 17.01.2012

2 Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Formål: Klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen Erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985)

3 Planstrategien setter et stekt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. « »

4

5 Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver Det nye kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres Et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.

6 Samarbeid i større geografisk område Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert. Fylkestingene skal i løpet av den samme perioden vedta en regional planstrategi Bedre samhandling om planoppgaver, og bedre oppfølging av vedtatte planer, som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Viktig arena for å drøfte og avklare behov for interkommunal planlegging innenfor arealplanalegging og tjenesteyting.

7 Kommunal planstrategi er ikke en plan « » …..altså ikke en plan i kommuneterminologi, men det er en plan for kommunens planleggingsarbeid

8 Kommunal planstrategi er ikke en plan « » § 10-1. Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

9 Alternative tilnærminger til Planstrategi

10

11 Utfordringer for Sigdal i dette arbeidet Praktiske i gjennomføringen – – … Strategiske i samfunnsutviklingen – – …


Laste ned ppt "Kommunal planstrategi Folkevalgtopplæring Sigdal Kommune Tyrifjord Hotell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google