Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialog i plansaker Bodø 21. april 2015. Pbl. § 1-1, andre ledd Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialog i plansaker Bodø 21. april 2015. Pbl. § 1-1, andre ledd Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialog i plansaker Bodø 21. april 2015

2 Pbl. § 1-1, andre ledd Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser

3 Pbl. §1-1 fjerde ledd Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

4 Pbl. § 1-4, andre ledd Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde..

5 Pbl.§ 3-2, tredje ledd Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen. Dette gjelder også for Sametinget.

6 Pbl. § 5-4 innsigelse Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde

7 Kommunens rolle

8 Rundskriv T-2/14 Retningslinjer for innsigelser Sanners brev av 17.02.2014 Viktige interesser frem tidlig Tidlig medvirkning og dialog Innsigelse skal være nødvendig og begrunnes konkret Fylkesmannen skal bidra til samordning gjennom møter, mekling og planforum Effektive prosesser Mer vekt på bolig, næring og lokaldemokrati Forventer resultater!

9 Regjeringsplattform Redusere antallet lovpålagte høringsinstanser og avgrense innsigelsesretten i arealsaker Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre boligbygging. Regjeringen vil sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven. Statlige myndigheters adgang til å fremme innsigelser som virker hemmende på boligregulering og lokal handlefrihet skal begrenses og innsigelsene samordnes bedre.

10

11 Forsøket om samordning av innsigelser Effektiv og målrettet planbehandling –Få ned tidsbruken –Samordning av interesser Bedre samarbeid kommune – stat Styrke kvalitet og gjennomførbarhet Færre planer til avgjørelse i departementet

12 Ramme forsøk innsigelser Fylkesmannen får samordningsansvaret for uttalelser og innsigelser fra statlige myndigheter –Innsigelser skal gå via Fylkesmannen –Fylkesmannen gis myndighet til å avskjære innsigelser Fylkesmannen skal arbeide for å styrke samarbeidet tidlig i planprosesser

13 Målsettinger Nordland 1.Bedre dialogen i plansaker 2.Påse at innsigelser er tilstrekkelig begrunnet i vesentlig regionale eller nasjonale interesser 3.Gjøre kommunene bedre til å avveie lokale, regionale og nasjonale interesser

14 Erfaringer forsøket Avskjæring lite aktuelt Lite motstrid - samordningsbehov Høyere terskel for innsigelse Mer løsningsorientert stat - dialog Frister Nordlandsatlas

15 Norsk mal: Diagram Andel planer møtt med innsigelse - fylkesvis 2004-2012 15 Kilde: Kostra, SSB.

16 Reguleringsplaner 2014 – Nordland

17 Reguleringsplaner 2014 Innsigelser –FMNO: Reindrift (2), Barn og unge (3), jordvern(1), Biologisk mangfold/ friluft (1) –NVE: 4 –SVV: 5 –Forsvarsbygg: 2 –Avinor:2 Kun en sak med innsigelser fra flere sektormyndigheter

18

19 Kommune(del)planer 2014 11 interkommunale kystsoneplaner Fordeling innsigelser –FMNO: Jordvern og nauststørrelse –Sametinget: 2 saker –SVV: 1 sak –NVE. 1 sak 2 saker med flere innsigelser I tillegg 10 samfunnsdeler av kommuneplanen!

20 I forsøkets ånd… Gjennomført en del dialogmøter m/fylkesmannen og uten Planforum – kommuner har vært inne med 9 plansaker –Statens vegvesen –Fylkeskommunen –En konsulent Meklinger i plansaker x6 i 2015 En sak oversendt til departementet

21

22 Prioritere den tidlige planfasen Klargjøring av nasjonale og vesentlig regionale interesser Samarbeid om effektive planprosesser –Løsningsorientert –Dialogbasert Hvordan samordne via FMNO Konflikter som ikke løses i planprosessen

23 Bedre avklaring i planprosessene Felles mal for dialog med kommunene Klarere skille mellom planfaglige feil og mangler og arealkonflikter Samråd om planutkast i større arealplansaker eller for arealplaner der det kan være konflikt med nasjonale og vesentlig regionale interesser. Bruk av IKT-løsninger for mer effektiv samhandling

24 Fleksibelt og effektivt Særmøter – én myndighet Planforum – flere myndigheter IKT/telefon/video

25

26 Samråd om planutkast

27 Aktørenes ansvar Statlige og regionale myndigheter o Klargjøre interessene tidlig o Gi kommunene nødvendig oppfølging o Løsningsorientert tilnærming

28 Kommunens ansvar –Tilstrekkelig underlag fra kommunen til at berørte myndigheter kan gi tilbakemeldinger –Ta initiativ til midtveisdialog med aktuelle myndigheter –Gjøre en vurdering av de nasjonale interessene som er spilt inn og som berører planløsningen direkte

29 Private forslagsstillere –Sørge for at reguleringsplanen utarbeides av fagkyndige jfr. PBL § 12-3 –Dialog om planløsninger med berørte myndigheter skal skje sammen med kommunen

30 Planskjema Hensikten med Planskjema for Nordland er at det skal være et redskap i arbeidet med arealplaner, da spesielt i oppstartsfasen. For både kommuner og regionale myndigheter vil planskjema gi en oversikt over viktige opplysninger, saksgang og eventuelle konfliktområder. Planskjema vil også avdekke om planer potensielt kommer i konflikt med nasjonale og regionale føringer og verdier.

31


Laste ned ppt "Dialog i plansaker Bodø 21. april 2015. Pbl. § 1-1, andre ledd Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google