Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 2008 Energi og klima Ny plandel og plan- og bygningsloven - oppgaver og hensyn i planleggingen Karin O’Sullivan, rådgiver Livskraftige kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 2008 Energi og klima Ny plandel og plan- og bygningsloven - oppgaver og hensyn i planleggingen Karin O’Sullivan, rådgiver Livskraftige kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 2008 Energi og klima Ny plandel og plan- og bygningsloven - oppgaver og hensyn i planleggingen Karin O’Sullivan, rådgiver Livskraftige kommuner progr. / region Akershus og Østfold 17.04.09

2 Presentasjon 2008 Mot et klimanøytralt samfunn BU NÅ NØYTRALT med PBL 1985 ________ 2009 med ny PBL 2009______2020 2009____________2050

3 Presentasjon 2008 Nasjonale målsettinger Overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 % frem mot 2012 Skal skje ved bruk av Kyoto-mekanismene Kutte 30 prosent innen 2020 Frem til 2020 kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av norske utslipp i 1990 Kutte 100 prosent innen 2050 Norge skal være karbonnøytralt i 2050 Regjeringens klimamål skal nås både ved betydelige reduksjoner i norske utslipp og ved at Norge betaler for utslippsreduksjoner i andre land

4 Presentasjon 2008 3 AV 16 MILLIONER TONN CO2 EKV.

5 Presentasjon 2008 Nasjonale målsettinger Overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 % frem mot 2012 Skal skje ved bruk av Kyoto-mekanismene Kutte 30 prosent innen 2020 Frem til 2020 kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av norske utslipp i 1990 Kutte 100 prosent innen 2050 Norge skal være karbonnøytralt i 2050 Regjeringens klimamål skal nås både ved betydelige reduksjoner i norske utslipp og ved at Norge betaler for utslippsreduksjoner i andre land

6 Presentasjon 2008 Behov for mobilisering ”Å unngå en temperaturstigning over 2-3 grader krever en mobilisering av innsats som en normalt bare ser i krig” John Ashton, klimarådgiver for den britiske utenriksministeren. Kilde: Cicero.

7 Presentasjon 2008 Presentasjon | 2008 Kommunalt klimaarbeid, statens grep: Ny plan og bygningslov Krav om klima og energiplaner, statlig planretningslinje kommer Klima som tema i ROS for å få oversikt over klimatilpasningsbehovet Forbedret statistikk, eks klimaregnskap for kommuner ENOVA virkemiddel på stasjonær energi Fylkesmann veilede/fylkeskommunen innsigelse plan Programmene Livskraftige kommuner, Grønne energikommuner og Framtidens byer Klimakur 2020, ny klimamelding 2010

8 Presentasjon 2008 Kommuner og fylkeskommuners handlingsrom Samfunnsutvikler Planmyndighet Eier av kommunale bygg og grunneier Bedriftseier Tjenesteprodusent Innkjøper Lokaldemokrati - dialog med lokalsamfunnet Beredskap Gir kommunen handlingsrom og muligheter for å skape endringer

9 Presentasjon 2008 Kommunens handlingsrom som planmyndighet klimaperspektiv overordnet i all kommunal planlegging samordne areal og transport klimanøytrale boformer klimanøytrale bydeler klimanøytral transport

10 Presentasjon 2008 Ny PBL har 3 tilnærminger til klima og energi  Forebygge klimaendringer  Klimatilpasninger  Energiforsyning

11 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi § 1- 1 Lovens formål Lovens skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. § 3-1 Oppgaver og myndighet i planleggingen planer etter loven skal: g) ”ta klima hensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport” h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

12 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi Planlegging er et viktig virkemiddel for å ta hensyn til, og motvirke klimaendringer. (bokstav g) Kommunene må sikre innbyggerne ved ekstremværhendelser Beredskapsplaner (jfr. Ny beredskapslov) Arealplaner som sikrer at utsatte områder ikke bygges ut Ta hensyn til konsekvenser av havstigning Utvikle klima- og energiplaner – hvordan redusere utslipp av klimagasser knyttet til transport, deponi, landbruk, industri og bygg. - Minimalisere transportarbeid / over til gå/sykle og kolleketiv - Bestemmelser for energibruk i bygg – redusert energibruk og utnyttelse av fornybare energikilder.

13 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi § 1-3 Tiltak som er unntatt fra loven Rørledninger i sjø for transport av petroleum omfattes ikke av loven For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kap. 2 (kartgrunnlag og stedfestet informasjon) kap. 14 (Konsekvensutredninger) Unntaket gjelder for ethvert anlegg eller konstruksjon av denne art som er omfattet av konsesjon Unntaket gjelder bl.a. kraftledninger, transformatorstasjoner, koblingsanlegg og bygningstekniske konstruksjoner som er umiddelbart knyttet til de elektriske anleggene og deres funksjon

14 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi § 3-6 Felles planleggingsoppgaver - herunder samordnet areal- og transportplanlegging § 4-2 Planbeskrivelse og KU For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø skal det foretas en konsekvensutredning § 4-3 Samfunnssikkerhet og ROS Risko- og sårberhetsanalyse skal gjennomføres ved planer for utbygging. Analysen skal vise alle risko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbygging. (Kan presiseres i forskrift). NB! Ny beredskapslov

15 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi Kap. 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak § 6-1 Nasjonale forventninger til regional og kom- munal planlegging Utarbeides hvert 4. år. 1. gang i 2011 § 6-2 Statlige planretningslinjer (tilsv. RPR) eks. styrket areal- og transportplanlegging med sikte på begrensning av transportbehov og klimautslipp. § 6-3 Statlige planbestemmelser (tilsv. RPB) eks. kjøpesenterstopp § 6-4 Statlig arealplan Konsesjon til kraftproduksjonsanlegg kan gis virkning som en statlig arealplan

16 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi Kap 10 Kommunal planstrategi Drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling – herunder langsiktig arealbruk og miljøutfordringer. Beskrivelsen av miljøutfordringene skal gi en omtale av bl.a. utslipp av klimagasser og energiforbruk. Kap 11 Kommuneplan § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel - Langsiktige utfordringer, mål og strategier - Miljømessige utfordringer - Fysiske konsekvenser for planens utviklings- og vernestrategier som grunnlag for arealplan

17 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi Kap 10 Kommunal planstrategi Drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling – herunder langsiktig arealbruk og miljøutfordringer. Beskrivelsen av miljøutfordringene skal gi en omtale av bl.a. utslipp av klimagasser og energiforbruk. Kap 11 Kommuneplan § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel - Langsiktige utfordringer, mål og strategier - Miljømessige utfordringer - Fysiske konsekvenser for planens utviklings- og vernestrategier som grunnlag for arealplan

18 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi § 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel Generell og overordnet karakter – erstatter tildligere systemmed kommunale vedtekter. 3. Krav til nærmere angitte løsninger for bl.a. om tilrettelegging for vannbåren varme til ny beb. Det kan ikke gis bestemmesler som pålegger opparbeiding eller bestemmer energiform og energibærer. 4. Rekkefølgekrav Bl.a. til energiforsyning NB! Teknisk forskrift

19 Presentasjon 2008 PBL og klima og energi Kap 12 Reguleringsplan § 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan pkt 8. Krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse jfr. § 27-5 Det kan gis bestemmelser om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Ev. opparbeiding og tilknytningsplikt til fjern- eller nærvarmeanlegg må forankres i § 27-5 om fjernvarmeanlegg.

20 Presentasjon 2008. Hva skjer i KS ?

21 Presentasjon 2008 Alle kommuner og fylkeskommuner skal sette seg konkrete klima- og energimål Utarbeide og iverksette klima- og energiplaner som del av kommune-/fylkesplanen Spesiell oppmerksomhet mot areal- og transport, energi og avfall og kommunens egen virksomhet. Utarbeide planer for forebyggende tiltak, klimatilpasning og beredskap Vedtak KS Landsting 2008

22 Presentasjon 2008 Arbeidet handler om BÅDE Få ned utslippene av klimagasser OG Tilpasse samfunnet til klimaendringer Klimasatsingen er en av KS sine strategiske satsinger for landstingsperioden, og skal prege hele organisasjonen i perioden.

23 Presentasjon 2008 Mål for KS klimasatsing 2008-12 Hovedmål: Alle medlemmer skal ha planer og strategier for reduksjon av klimautslipp og bedre økonomisering (mer effektiv energibruk) Organisasjonsmål: KS skal motivere og bistå sine medlemmer i arbeidet med planer og gjennomføring av klimareduserende utslipp og miljøeffektiv energibruk.

24 Presentasjon 2008. Programmene

25 Presentasjon 2008 Klima- og energiprogrammene der KS bidrar LK Livskraftige kommuner 2006-10 –Ca 180 kommuner: 17 av 18 i Østfold GE Grønne energikommuner 2007-13 –21 kommuner / 1 fylkeskommune –FB Framtidens byer 2008-2013 –13 storbyer: Fredrikstad og Sarpsborg

26 Presentasjon 2008. Livskraftige kommuner – et program som gir: Enda mer offensiv politikk Styrket kompetanse Nye verktøy og arbeidsformer Nasjonale indikasjoner på lokalpolitikkens innsats Bedre statlige rammebetingelser og virkemidler - En mulighet til å være i forkant!

27 Presentasjon 2008 Modell Livskraftige kommuner Kommuner Fylkesmannen Fylkeskommunen Departementene Direktoratene Idébanken Miljøfyrtårn GRIP Grønn Hverdag KS Fagmiljøer Ideen om den samfunnsaktive kommunen Målet om en bærekraftig utvikling Indikatorer innen miljø og samfunnsutvikling Involvere innbyggerne og interessenter Integrere satsingen i ordinære plan- og styringssystemer Dialog Partnerskap Ressurs- miljøer Involvering Samhandling Kommune- nettverk Livskraftige kommuner

28 Presentasjon 2008 Klimanøytral Østfold 2050


Laste ned ppt "Presentasjon 2008 Energi og klima Ny plandel og plan- og bygningsloven - oppgaver og hensyn i planleggingen Karin O’Sullivan, rådgiver Livskraftige kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google