Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn DOK2analysemodellen1

2 James Baldwin Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. James Baldwin

3 Hovedmål for 2-årig prosjekt i Rauma og Vestnes kommune Auka læringsutbyte innafor rammene av det ordinære tolbodet. Klargjere grunnlaget for spesialpedagogisk støtte og tiltak. God kvalitet på spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. DOK2analysemodellen3

4 Mulige utfordringer DOK2analysemodellen4

5 Distribuert ledelse og transformasjonsledelse Hvorfor: – Distribuert ledelse fremmer prosessen som lærende organisasjon – Kollektiv efficacy styrkes gjennom systematisk og strukturert samarbeid om hverdagsutfordringer – Støtte, tillit og ansvarliggjøring stimulerer til aktivitet og kreativitet – Kvalitetssikrer arbeidet på egen skole – Utvikler den enkelte lærer og kollegiet – Sikrer felles visjoner/må – en felles retning – Nettverk fremmer læring i organisasjonen Hvordan: – Faste møter – Saksliste til alle møter – Alle medlemmene skal fremme saker – Bruke analysemodellen – Referat med ansvar, datoer for gjennomføring/tiltak og evaluering Hanne Jahnsen 2012

6 Arbeidet i refleksjonsgrupper En utfordring: – Felles virkelighetsforståelse Dialogen som verktøy – Ikke bare for å oppnå enighet, men for å skape erkjennelser om egen praksis – Skape nye praksis. DOK2analysemodellen6

7 Lærer gruppa Refleksjonsgrupper Har Dialog Reflekterer Utfordrer Støtter Lytter Gi konstruktiv kritikk Meta kogniserer 7 PPT Gruppeleder Rektor

8 Lærergruppeledere Det er viktig å ha «Rett mann på rett plass» (rektor) – Delegere oppgaver – Holde struktur – Holde fokus – Fordele ord – Innlede til refleksjon – Bringe inn teori – Følge med, fange opp, holde motet oppe – Åpen og aksepterende

9 Gruppemedlemmenes ansvar Komme tidsnok og forberedt til alle møter Sørge for å ha med seg nødvendig utstyr Ha en åpen og raus holdning til egne og kollegaers utfordringer Vise ansvar for gruppeprosessen Vise lojalitet til gruppa, gruppeleder og prinsippene i analysemodellen 9

10 KOMMUNIKASJON Skriftlige samhandlingsregler Balanse mellom utfordring og støtte Tidsstyring Avklart agenda i forkant Gruppeledelse Alle involvert Gode referat DOK2analysemodellen10

11 Viktig grunninnstilling ”Vi løser ikke problemer, vi løser dem opp ved å gi dem en ny betydning” (Bateson) Vilje til å la seg bli fortalt noe nytt. Alt kan forstås på en annen måte om jeg ser det fra et annet perspektiv. « Det er en utfordring å lytte så andre snakker, og å snakke så andre lytter» (Krisepedagogikk, Schultz &Raundalen)

12 Lineær årsakssammenheng. ÅRSAK - VIRKNING – TILTAK. Marius har ADHD → Derfor er han urolig. Guro er lat → Derfor gjør hun ikke lekser. Abdul liker ikke skolen → Derfor skulker han.

13 Systemteoretisk forankring Systemteori er et samlebegrep på flere teorier som vektlegger at det enkelte individ er i interaksjon med ulike sosiale systemer. Fellestrekket i sosial systemteori er at aktører deltar i et system der den enkelte påvirker helheten og selv blir påvirket av denne helheten. Påvirkning fra de sosiale systemer vi deltar i, kan ingen unndra seg. Sosial påvirkning finner sted enten vi ønsker det eller ikke. Kommunikasjon og samhandling etablerer de mønstre og den struktur som gjør at ulike fellesskap framstår som forskjellige sosiale systemer. 13

14 Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte strategier Evaluering Revidering 14DOK2analysemodellen

15 PROBLEMFORMULERING Hvor er vi? En beskrivende setning Bruk verb istedenfor adjektiv Avgrenset utfordring Målbart – baseline Opplevd utfordring Problem en ikke vet svaret på

16 UTFORDRING Flere elever er urolige når lærer underviser. (Baseline, hvilke timer, hvor mange elever, hvor stor del av timen, hva gjør elevene helt konkret).

17 MÅLFORMULERING EN beskrivende setning Bruk verb istedenfor adjektiv Hvordan ser det ut når problemet er løst Unngå negative målformuleringer Realistisk målsetting – ”Hva er godt nok” Målbart Trenger ikke være et direkte speilbilde av problemformulering

18 MÅLFORMULERING. ELEVENE HAR OPPMERKSOMHETEN RETTET MOT LÆRER. (Rekker opp hånden, prater etter tur, er aktive og spør om det de ikke forstår)

19 Kontekst Undervisning Relasjoner Hjemmeforhold Venner Uvenner Individ Personens individuelle forutsetninger, handlingsmønstre som har vært stabile over tid, diagnoser Aktør Personens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier System Person i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter tre perspektiver. Systemperspektivet

20 Analyse og refleksjon 1.Hva vet vi nå? 2.Hva bidrar til at problemet opprettholdes? 3.Analysesirkel 4.Trenger vi mer informasjon? DOK2analysemodellen20

21 Metoder for informasjonsinnhenting Samtale i lærerteam Elevsamtale/Klassemøter Foreldresamtale/Foreldremøter Observasjon Video i klasserommet Spørreskjema Faglitteratur 21DOK2analysemodellen

22 Systemanalyse Flere elever er urolig når lærer underviser Lite god relasjon mellom lærer og noen elever. Lærer står mye vendt mot tavlen Elevene bestemmer selv hvor de sitter. Uklare læringsmål for timen Elever henter stadig ting de trenger Lærer beveger seg lite rundt i klasserommet. Manglende kollegial støtte. Noen foreldre omtaler lærer negativt. Lite variasjon i undervisningen. Noen elever opplever lav mestring i faget. Lærer tenker denne klassen nytter det ikke å gjøre noe med. En elev har ADHD

23 Utvikling av strategier og tiltak Positivt fokus: hva kan vi få til? Veisøker må være engasjert i tiltak som velges Hva kan vi endre i omgivelsene, og hvordan? Realisering av flere tiltak samtidig Hvem gjør hva hvor, når og hvordan 23DOK2analysemodellen

24 MULIGE TILTAK OG STRATEGIER. 1. Lærer gir konkret, kortfattet positiv feedback til elevene. 2. Læringsmål skrives på tavlen før timen og gjennomgås. 3. Lærer beveger seg rundt i klasserommet og går nær de elever som uroer. 4. Gjør tidlig klart hvilket utstyr elevene trenger og sikrer at alle får hentet i starten av timen. 5. Rokerer på hvem som sitter ved siden av hvem. 6. Elevsamtale 7. Foreldresamtale. 8. Varierer med mer godt forberedt og velorganisert gruppearbeid timene.

25 «To do or not to do» That`s the question….. 25

26 Evaluering Har alle tiltakene blitt gjennomført? Er de gjennomført kontinuerlig og systematisk? Hvilke faktorer har evt. hindret gjennomføring? Har utfordringer/problemer blitt redusert? I hvilken grad er målene blitt oppfylt? Er strategiene og tiltakene hensiktsmessige i forhold til påvirkningsfaktorene? 26DOK2analysemodellen

27 Revidering Konklusjoner i evalueringen avgjør hvilke faser som må revideres Er ny analyse nødvendig? Er det noen kjente faktorer som har hindret gjennomføring av tiltak? 27DOK2analysemodellen

28 Hva er viktig i endringsprosessen ? Hvorfor ønsker vi å gjøre dette? Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan tenker vi å gjøre det? Hvem kan få det til å skje? Begrunnelse Målsetninger Metoder Engasjement bevisst veloverveid uttrykt ledet fokusert målrettet strukturert systematisk organisert deltagende konsekvent delegerende Må vite:Må være: Hanne Jahnsen 2012

29 Faser i endringsprosesser 12345671234567 sjokk fornektning opplevelse av inkompetanse akseptering eksperimentering ny forståelse institusjonalisering Hanne Jahnsen 2012

30 T.S Elliot No system can be defined so strictly that nobody needs to be good


Laste ned ppt "ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google