Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Retningslinjer for små vannkraftverk Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen, OED.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Retningslinjer for små vannkraftverk Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen, OED."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Retningslinjer for små vannkraftverk Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen, OED Nordland fylkeskommunes klima- og energiseminar Bodø 27. februar 2009

2 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Soria Moria Små vannkraftverk: ”Fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt.” Vindkraft: ”Regjeringen vil øke utbyggingen av miljøvennlig vindkraft og gjennom konsesjonssystemet sørge for en god regional og nasjonal koordinering av vindkraftutbyggingen.”

3 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Styrket beslutningsgrunnlag for å sikre koordinering og forutsigbarhet Retningslinjer og regionale planer for vind- og små vannkraftverk Regionvis samordning av konsesjonsbehandling Styrket koordinering av nett og produksjon

4 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Dokumentene Retningslinjer for små vannkraftverk (OED) –til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE’s konsesjonsbehandling Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg (OED og MD) –Skal legges til grunn av kommuner, regionale myndigheter og statlige etater  økt forutsigbarhet Vedlegg: Veileder for regionale planer for vindkraft

5 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Forutsetninger for arbeidet med regionale planer Formål: Styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av konsesjonssøknader og gjøre denne prosessen mer effektiv og forutsigbar  få frem de gode prosjektene Planene skal kartlegge og systematisere områders verdier. Enkeltprosjekter skal ikke vurderes  gjør planen robust i forhold til nye og endrede prosjekter  mulig å gjennomføre innenfor akseptable tids- og kostnadsrammer

6 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Konfliktpotensial vs faktisk konflikt Verdikartleggingen uttrykker områdenes konfliktpotensial Faktisk konflikt avhenger av bl.a. avbøtende tiltak Retningslinjene omtaler hvordan hensynene kan ivaretas i behandlingen av enkeltsaker

7 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Identifikasjon av planområder Planbehov avhenger av potensial og interesse for utbygging, miljøverdier og brukerinteresser Retningslinjene anbefaler at det prioriteres å utarbeide planer for områder hvor det kan være konfliktpotensial Mindre behov for å utarbeide planer for lovhjemlede vernede/fredede områder

8 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Konflikttema og retningslinjer Retningslinjene anbefaler at følgende tema kartlegges i planområdet: Landskap –Verdifulle landskapselementer –Sårbare høyfjellsområder –Fjordlandskap Biologisk mangfold Inngrepsfrie naturområder (INON) Fisk og fiske Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv Reiseliv hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen Reindrift

9 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Tredelt skala for verdivurdering Tema og kildeStor verdiMiddels verdiLiten verdi Norsk Rødliste 2006 (www.artsdatabanken.no)www.artsdatabanken.no www.naturbasen.no Viktige områder for:  Arter i kategoriene ”kritisk truet”, ”sterkt truet” og ”sårbar”.  Arter på Bern liste II  Arter på Bonn liste I Viktige områder for:  Arter i kategoriene ”nær truet” eller ”datamangel”.  Arter som står på den regionale rødlisten.  Andre områder Naturtyper www.naturbasen.no DN Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper DN Håndbok 11: Viltkartlegging DN Håndbok 15: Kartlegging av ferskvannslokaliteter  Naturtyper som er vurdert til svært viktige (verdi A)  Svært viktige viltområder (vekttall 4-5)  Ferskvannslokalitet som er vurdert som svært viktig (verdi A)  Naturtyper som er vurdert til viktige (verdi B)  Viktige viltområder (vekttall 2-3)  Ferskvannslokalitet som er vurdert som viktig (verdi B)  Andre områder Truete vegetasjonstyper Fremstad & Moen 2001.  Områder med vegetasjonstyper i kategoriene ”akutt truet” og ”sterkt truet”.  Områder med vegetasjonstyper i kategoriene ”noe truet” og ”hensynskrevende”  Andre områder Eksempel: Vurdering av områders verdi for biologisk mangfold

10 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed For hvert delområde oppsummeres verdivurderingen for hvert tema Datagrunnlagets kvalitet synliggjøres DELOMRÅDE P2 Tema Vurderingskriterier for det aktuelle delområdet StorMiddelsLiten Datagrunnlag 0-Ingen data 1- Mangelfullt 2-Middels 3- Godt Landskap Verdifulle landskapselementer Jf. Tabell 1X3 Sårbare høyfjellsområderJf Tabell 1X3 FjordlandskapJf. Tabell 1X3 Naturmiljø Rødlistede arter. Jf. Tabell 2 X2 Naturtyper Jf. Tabell 2 X2 Truete vegetasjonstyper Jf. Tabell 2 X2 Inngrepsfrie naturområder i Norge Jf. Tabell 3X3 Fisk og fiske Jf. Tabell 4X3 Kulturminner og kulturmiljø Jf. Tabell 5X2 Friluftsliv Jf. Tabell 6 X2 Reiseliv hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen Jf. Tabell 7X3 ReindriftJf. Tabell 8 (Ikke aktuelt her)

11 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Resultatpresentasjon Oppsummerende tabell og tekst for hvert delområde –spesielt viktige hensyn –beskrivelse av potensielle sumvirkninger –etterprøvbarhet av fakta; referanser og grunnmateriale –identifisering av kunnskapshull  spisse undersøkelser i enkeltsaker Grafisk presentasjon; et eller flere kart –hvis samlekart; viktig at bakgrunnsinformasjon fortsatt er lett ”sporbar”

12 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Sumvirkninger ”De samlede konsekvenser av flere små vannkraftanlegg innenfor et geografisk avgrenset område, eller de systematiske virkninger små kraftanlegg har på et tema, for eksempel en art eller en naturtype, innen et større geografisk område.” Metodisk/(praktisk) vanskelig; hvordan avgrense? Retningslinjene: skjønnsmessig omtale og vurdering av mulige sumvirkninger under oppsummeringen for hvert delområde. For hvert fagtema og samlet for alle fagtema. Sumvirkningsvurderinger som går utover regionens geografiske utstrekning, må foretas på nasjonalt nivå I konsesjonsbehandlingen: Mest mulig samordnet behandling av prosjekter innen samme nedbørfelt/område/kommune; samtidig høring Evt. særskilte krav til dokumentasjon

13 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Planenes virkninger og forholdet til konsesjonsbehandling av enkeltsaker Det er ikke aktuelt på generelt grunnlag å utsette behandlingen av konsesjonssaker i påvente av planer –Men: saker bør legges på vent der fylkeskommune og/eller kommune ber om det hvis nevnte instanser har gjort en konkret vurdering av området og har satt i gang planarbeid Godkjente regionale planer inngår som grunnlag for NVEs konsesjonsbehandling. Regionale planer vil synliggjøre forhold som krever ekstra oppmerksomhet og opplyse hvilke hensyn som bør tas ved evt. prosjekter i området. Andre hensyn enn de nevnt i planen kan imidlertid også vektlegges. NVE skal bruke retningslinjene også der det ikke foreligger regionale planer. I områder/nedbørfelt/kommuner hvor det foreligger flere konkrete planer bør NVE legge til rette for en samordnet behandling.

14 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Temavis omtale av vurderinger i enkeltsaksbehandling Eksempel biologisk mangfold: Tiltak som kommer i konflikt med arter som er ”kritisk truet” eller ”sterkt truet”, eller naturtyper Norge har et internasjonalt ansvar for, eller vil vanskeliggjøre nasjonal oppfyllelse av internasjonale avtaler kan ikke påregne å få konsesjon. Tiltak som kommer i konflikt med biologisk mangfold av stor og middels verdi forøvrig må påregne pålegg om avbøtende tiltak som reduserer konflikten, eks. i form av krav om minstevannføring og/eller andre miljøtilpasninger av prosjektene. Dersom det av fylkesplanen fremgår at det er et stort potensial for funn av rødlistede lav/mosearter ev. andre organismer, bør det settes bestemte krav til undersøkelsene i forbindelse med en søknad om utbygging.

15 Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Oppsummering Formål med retningslinjer og regionale planer: –Styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av konsesjonssøknader og gjøre denne prosessen mer effektiv og forutsigbar Vurdering og avveining mellom de ulike miljø- og samfunnsinteresser er ikke matematikk Hovedforskjell mellom anbefalinger vind vs. små vannkraftverk; –vanskeligere å peke ut områder med akseptabel vs. svært høyt konfliktpotensial for små vannkraftverk bl.a. pga. større muligheter for avbøtende tiltak


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Retningslinjer for små vannkraftverk Bente Anfinnsen, rådgiver Energi- og vannressursavdelingen, OED."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google