Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Årsmøte 2016 Søndag 13. mars 2016 Klokken 18:00 Selbusjøen Hotell & Gjestegård Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Årsmøte 2016 Søndag 13. mars 2016 Klokken 18:00 Selbusjøen Hotell & Gjestegård Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Årsmøte 2016 Søndag 13. mars 2016 Klokken 18:00 Selbusjøen Hotell & Gjestegård Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

2 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle årsberetning for 2015 5. Behandle revidert regnskap 2015 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Organisering, Valg og Budsjett ********** Åpen Post – her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

3 Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede Vi minner om følgende: § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16. Forslag til vedtak: Stemmeberettigede telles og godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

4 Sak 2.1 – Godkjenning av innkallingen Ihht. Selbu Golfklubbs lover §13; Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Innkalling ble lagt ut på klubbens hjemmeside og facebook siden den 10. februar 2016, samt på e-post til medlemmene den 10. februar 2016. Påminnelse med saksliste sendt på e-post til medlemmene 6. mars 2016. Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

5 Sak 2.2 – Godkjenning av saksliste Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle årsmelding 2016 5. Behandle revidert regnskap 2016 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 2016 8. Organisering, Valg og Budsjett i tillegg etter Årsmøtet – Medlemsmøtet; Åpen Post – her gis medlemmene mulighet til å komme med synspunkter/spørsmål til styret. Forslag til vedtak: Saksliste godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

6 Sak 2.3 – Godkjenning av forretningsorden Forslag til forretningsorden: 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten 2. Protokollen føres av den valgte sekretæren 3. Stemmegivning på Årsmøtet ihht. Selbu Golfklubb Lovnorm §16.1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 4. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

7 Sak 3 – Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen Forslag: 1. Dirigent:Arild Øien 2. Sekretær:Olav Helge Bergemo 3. 2 representanter til å underskrive protokoll: (foreslås på Årsmøtet) Forslag til vedtak: valg godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

8 Sak 3 – Årsmelding 2015 2015 ble for Selbu Golfklubb et nytt skritt inn i fremtiden. SGK Styre i 2015 bestod av; - Styreleder Per-Kristian Hanssen - Nestleder Kolbjørn Uthus - Økonomiansvarlig Svein Magnus Gjønvik - Sekretær Olav Helge Bergemo - Styremedlem/web. ansvarlig Sture A. Saksvik Etter at årsmøte 2014 vedtok at klubben skulle bestå, er følgende aktiviteter blitt foretatt i klubben. Ny hjemmebane;Styret å fremforhandle en avtale med naboklubben Stjørdal Golfklubb. Avtalen består bl.a. at deres bane også blir SGK’s hjemmebane. Samt at våre medlemmer fikk tilbud om forskjellige reduserte avgifter, i form av tilleggs medlemskap og spill. SGK opplever å være godt mottatt på banen på Stjørdal. Salg av utstyr;Styret har også fått gjennomført Årsmøte 2014 vedtak ifht salg av utstyr tilknyttet banedriften mm. Som man anså ikke formålstjenlig å ta vare på. Dette innbragte en god kapital i klubbkassen. Golfsimulator;Styret har sett på og fortsatt arbeider med mulighet til å få etablert egen golfsimulator. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

9 Sak 3 – Årsmelding 2015 Ny hjemmeside;ble etablert i 2015, der bl.a. medlemmene har mulighet til å foreta blogg / chat med klubbens medlemmer. Turneringer;Hovedaktivitetene i 2015 har vært knyttet til gjennomføring av turneringeringer ved Stjørdal Golfbane. Åpningsturnering (stableford) Tirsdagsgolf, 8 turneringer (stableford) annenhver tirsdag gjennom sesongen. Turneringene spilt over 9 hull, varierende med Front eller Back nine. Tirsdagsturneringene dannet grunnlag for «Order of Merit» turnering (OOM) hvor 4 beste scorer var tellende. Det deltok spillere (3 stk) som ikke var medlemmer i SGK ved enkelte av disse turneringene. Klubbmesterskap, slagspill over 18 hull SGK har sponset greenfee for klubbens medlemmer ved turneringene. Klubben har stilt med premiering ved turneringene i form av gavekort ved proshop og plakett til Klubbmesterne. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

10 Sak 3 – Årsmelding 2015 Selbusjøen Hotell og Gjestegård satte opp en flott vandrepokal til vinner av «Order of Merit» turneringen. Premier for OOM og Klubbmesterskapet ble høytidelig utdelt på klubbens medlemskveld ved Selbusjøen Hotell og Gjestegård 8. januar 2016. Der man for øvrig feiret klubbens 15-års jubileum. Vinnere 2015;«Order of Merit 2015» - Egil Guldseth Klubbmestere kl. herrer – Rune Nilsen kl. senior - Egil Guldseth VI GRATULERER! Medlemstur til Spania;Gjennom samarbeidet med Stjørdal GK var SGK’s medlemmer invitert til å delta på samme tur som de arrangerte. 2 av SGK’s medlemmer deltok på denne fem dagers golftur til Mar Menor Golf Resort. Vinteraktiviteter;SGK arrangerer spill på simulator ved Trondheim Golfsenter annenhver onsdag vinteren 2016. Styre oppfordrer flere av medlemmene til å bli med og finpusse formen før vår/sommersesongen starter igjen Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

11 Sak 3 – Årsmelding 2015 Styre-/klubbrom;Klubben har fått tilbud om å disponere eget styre-/klubbrom på Selbusjøen Hotell og Gjestegård. Økonomi/medlemsutvikling;fremlegges på Årsmøtet Forslag fra styret; Styret ber Årsmøte 2016 godkjenne Selbu Golfklubb s Årsberetning for 2015 Begrunnelse: Styret har etter beste evne gjennomført Årsmøte 2015 ønsker, samt lagt aktivitetsnivå tilpasset klubbens ønsker. Revidert regnskap og oppdatert klubbens medlemsutvikling fremlegges under eget punkt på Årsmøtet, Forslag til vedtak: Årsberetning tas til etterretning / godkjennes Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

12 Sak 5 – Behandle revidert regnskap 2015 Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av! Selbu Golfklubb 2014 Resultat regnskap KontoFaktiskBudsjettGjenstående i krGjenstående i % Kontingent kr 113 140,00 kr 175 000,00 kr 61 860,0035,35 % Sponsor kr 6 500,00 kr 31 500,00 kr 25 000,0079,37 % Turnering /Kiosk kr 14 476,00 kr 15 000,00 kr 524,003,49 % Green fee kr 8 460,00 kr 15 000,00 kr 6 540,0043,60 % Tilskudd * kr 80 149,00 kr 11 000,00 kr (69 149,00)-628,63 % Grasrotandel kr 4 823,62 kr 10 000,00 kr 5 176,3851,76 % Inntekter kr 227 548,62 kr 257 500,00 kr 29 951,3811,63 % Baneleie / lager kr 82 224,00 kr 70 000,00 kr (12 224,00)-17,46 % Data Kostnader kr 5 006,50 kr 5 000,00 kr (6,50)-0,13 % Golf forbundet kr 27 987,00 kr 35 000,00 kr 7 013,0020,04 % Baneutstyr/rep vedl.h kr 27 029,00 kr 25 000,00 kr (2 029,00)-8,12 % Drivstoff kr 10 639,33 kr 13 000,00 kr 2 360,6718,16 % Klipp av bane kr 19 000,00 kr 30 000,00 kr 11 000,0036,67 % Bane prep kr 35 315,82 kr 25 000,00 kr (10 315,82)-41,26 % Diverse kostnader /kjøp kr 8 055,10 kr 24 000,00 kr 15 944,9066,44 % Kontor div kr 3 135,00 kr 6 500,00 kr 3 365,0051,77 % Div Gebyrer kr 136,00250,00 kr 114,0045,60 % avskriving kr 40 000,00 kr 10 000,00 kr (30 000,00)-300,00 % Renter kr 152,39 kr 100,00 kr (52,39)-52,39 % Utgifter kr 258 680,14 kr 243 850,00 kr 20 439,758,38 % Resultat kr (31 131,52) kr 13 650,00 kr 9 511,6369,68 % 2015 legges frem revidert på Årsmøtet

13 Sak 5 – Behandle revidert regnskap 2015 Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av! Råbalanse pr31122014 IBPeriodeUB IBPeriodeUB Eiendeler Gjeld Maskiner og anleggkr 76 250,00kr 0,00kr 76 250,00 Avskrivninger -kr 40 000,00, Sum anleggkr 76 250,00-kr 40 000,00kr 36 250,00 Kundefordringkr 0,00 Leverandørkr 23 040,00kr 0,00 Bank 4285.07.90587kr 55 662,48-kr 16 954,44kr 72 616,92 4285.55.42484kr 11 535,64kr 4 889,72kr 6 645,92 sum Bankinsskudd pr 19/10 kr 79 262,84 Gjeld kr 0,00 Bank konti pr 19/10kr 79 262,84 Note kapital økning skyldes Tilskudd fra Bli Lyst, samt mva. refusjon. Ingen av disse var beregnet ved budsjettering div gjeldkr 0,00 rest likvidkr 79 262,84 2015 legges frem revidert på Årsmøtet

14 Sak 5 – Behandle revidert regnskap 2015 2015 legges frem revidert på Årsmøtet Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

15 Sak 5 – Behandle revidert regnskap 2015 Forslag fra Styret:SGK’s styret tilrår Årsmøtet å godkjenne årsregnskap 2015 som fremlagt. Begrunnelse: Oversiktlig og grei fremleggelse, samt anbefaling fra revisorer Forslag til vedtak: Revidert regnskap 2015 godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

16 Sak 6 – Behandle innkomne forslag og saker 6.1. Ingen forslag og saker er innkommet Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

17 Sak 7 – Fastsette medlemskontingent Forslag fra Styret: Begrunnelse: Styret ønsker å videreføre klubbens medlemsavgift også i 2016. Dvs.lav medlemskontingent og ingen ekstra avgifter. Ingen innmeldings-/dugnadsavgift og heller ingen avgift for utsteding/fornying av kort. NGF- medlemskap (dermed også medlemsblad og forsikring) er også inkludert i prisen (junior/barn får ikke medlemsblad, uten etter spesielt avtalt). Styret ønsker at man som medlem blir en del av et flott sosialt miljø, der vi legger vekt på trivsel. Klubben ønsker å arrangerer ukentlige turneringer gjennom utesesongen og i vinterhalvåret gjennom spill på golfsimulator. Styret ønsker å arrangere årlige golfturer i inn- og utland, der man tilstreber å ha et eget opplegg for partner/følge, slik at man ønsker at også familie blir en del av vårt miljø. Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

18 Sak 8 – Organisering, Valg og Budsjett 8.1. Organisering Forslag fra Styret:Styret anbefaler Årsmøte å opprettholde dagens organisering av Selbu Golfklubb. - Styret bestående av 5 medlemmer - Valgkomité bestående av 3 medlemmer - Revisorer bestående av 2 personer Begrunnelse: Driftsform av Selbu Golfklubb gjør at klubben vil kun kreve en minimum organisering. Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

19 Sak 8 – Organisering, Valg og Budsjett 8.2. Valg Forslag fra Valg av Styret 2016 valgkomité:- Styreleder ?????????(2016-2017) - Nestleder Kolbjørn Uthus (2016) - Økonomiansvarlig Svein Magnus Gjønvik (2016-2017) - Sekretær Olav Helge Bergemo (2016) - Styremedlem Rune Nilsen(2016-2017) Valg av Valgkomité 2015/2016 - Morten Dyrdal (2016-2017) - Brynjar Vollseth (2016) Valg av Revisorer - Arild Øien (2016) - Bjørn Lundgren (2016-2017) - ????????? (2016) Begrunnelse: Valgkomitéen vektlegger mest mulig å opprettholde en forsvarlig kontinuitet og personer som er aktivt tilknyttet miljøet/klubben. Styret har også fortsatt i tillegg muligheten til å knytte til seg underkomitéer ved behov. Nevnte kandidater er forespurt og sagt seg villig til å stille til valg. Forslag til vedtak: Valgkomitéen forslag vedtas. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

20 Sak – Organisering, Valg og Budsjett 8.3. Budsjett Forslag fra Styret:Styret ønsker at Årsmøte gir Styret fullmakt til å drifte 2016 uten å sette begrensninger i budsjett. Styret ber Årsmøte om fullmakt til å gi godtgjørelse til styrets medlemmer innenfor rimelighetens grenser for arbeidet som utføres for klubben. Begrunnelse: Styret er av den oppfatning av at det fremstilte årsregnskap viser en edruelig og kontrollert drift/pengebruk i klubben. Klubbens aktiviteter styrer pengebruken, og man anser at det ikke er nødvendig med detaljert budsjettering slik som klubben drives per i dag. Styret ønsker å utføre en innsats for å videreføre klubben til det beste for medlemmene, men ønsker at det blir godtgjort på en eller annen måte. Styret ønsker fortsatt å sikre muligheten til fordelaktig vinteraktiviteter Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Forslag til vedtak: Revidert regnskap 2014 godkjennes. Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!

21 TAKK FOR ET GODT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av! Offensiv – Ærlig - Inkluderende

22 ÅPEN POST MEDLEMSMØTE 1/2016

23 Golfsimulator planleggingsmøte Visjon til Selbu Golfklubb er – liten men god! Offensiv – Ærlig - Inkluderende


Laste ned ppt "Velkommen til Årsmøte 2016 Søndag 13. mars 2016 Klokken 18:00 Selbusjøen Hotell & Gjestegård Visjon til Selbu Golfklubb er – til å være stolt av!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google