Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenslåing Soon IF med HSV Fotball

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenslåing Soon IF med HSV Fotball"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenslåing Soon IF med HSV Fotball
Informasjonsmøte Sammenslåing Soon IF med HSV Fotball

2 Prosess for sammenslåing
Opplever et stort informasjonsbehov hos medlemmer, trenere og lagledere rundt konsekvensene av en sammenslåing med HSV Fotball Informasjonsgrunnlaget har tidligere ikke vært tilstrekkelig for å presentere følgene av en sammenslåing Status for prosessen Grunnlaget for en sammenslåing ble lagt i 2012 Etablert et samarbeid mellom klubbene for å sikre en riktig prosess mht. dokumentasjon og formalisering av en eventuell felles fotballklubb i Vestby

3 Prosess for sammenslåing
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra HIK (fotball), SIF, VIL (fotball) og HSV som jobber med prosessen for sammenslåing Det er laget utkast til et dokument som skisserer rammer og grunnlaget for en storklubb i Vestby Alle brikkene er foreløpig ikke på plass Riktig tidspunkt for å informere om prosessen og få innspill fra dere Forsinkende faktorer i denne prosessen Utskiftning av styre i SIF og HSV Nytt styre har hatt behov for å sette seg inn i saken

4 Bakgrunn for etablering av HSV Fotball
Bakgrunnen for etableringen av Hølen- Soon-Vestby (HSV) Fotball var behov for samarbeid om felles utfordringer og ressurser Samarbeidet ble etablert i 2008 med felles lag i 5. og 6. divisjon i tillegg til et juniorlag Etter krav fra fotballkretsen ble HSV Fotball offisielt stiftet i 2009

5 Bakgrunn for etablering av HSV fotball
Utfordringer med økonomi og drift resulterte etter sesongen 2012 i en anbefaling om sammenslåing av HSV med HIK (Fotball), SIF og VIL (fotball) Formålet med sammenslåingen er synergieffekter på drift, organisering og sportslig tilbud

6 HSV Fotball skal gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge.
Visjon for HSV Fotball HSV Fotball skal gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge. HSV Fotball skal gi et tilbud uansett ferdigheter, og være en arena for sosial forankring.

7 Visjon for HSV Fotball En klubb med fokus på likeverd, trygghet og tilbud som favner alle grupper En attraktiv klubb som skaper engasjement Spillere skal gjennom klubbens holdninger og verdier ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet

8 Hovedmål for HSV fotball
Skape et bedre treningstilbud og en bedre treningskultur Fokus på spillerutviklingen, og utvikle gode fotballspillere Å sikre at spillere ikke forsvinner til andre klubber, men blir i nærmiljøet Etablere robuste spillergrupper Legge forholdene til rette for at jentefotball sikres et kvalitativt godt tilbud

9 HSV Fotball 2 lag for G14 2 lag for G15 1 lag for G16 1 juniorlag
I 2013 består HSV av følgende lag: 2 lag for G14 2 lag for G15 1 lag for G16 1 juniorlag 1 Old Boyslag – 6 div. 1 A-lag – 4 div.

10 Organisasjonsmodell for HSV Fotball - Forslag
Organisert på en enkel og effektiv måte for å sikre klubbens visjon og mål Organisasjonsstruktur basert på inndeling i aldersgrupper, og drift Sportslig fagkoordinator/hovedtrener(e) A-lag ansvar for de eldre lagene Sportslig fagkoordinator har ansvar for å utarbeide og oppdatere sportslig plan og utviklingsplan Sportslig fagkoordinator fungerer som rådgiver for alle trenere i klubben Yngres avdelinger Hølen, Soon og Vestby Drift-/Markedsavdeling

11 Organisasjonsmodell for HSV Fotball - Forslag

12 Yngres avdelinger Ivareta de lokale miljøene i Hølen, Soon og Vestby for yngre spillere (opp til 14 år?) Dagens lokale styreform videreføres for aktiviteter knyttet til spillere opp til 14 år Annen klubbaktivitet videreføres av de lokale miljøene

13 Yngres avdeling Soon Målsetting for yngres avdeling: Tilby et kvalitativ godt fotballtilbud til barn uansett tettsted t.o.m. 7`er fotball Utvikle ferdigheter hos barn- og unge basert på felles sportslig plan for HSV Fotball Tilrettelegge for jentefotball og sikre et kvalitativt godt tilbud uansett alder Krevende å holde på jentelag og kvalitet når spillerne blir eldre Sette sammen aldersbestemte jentelag på tvers av tettsteder før 14 år om nødvendig

14 Yngres avdeling Soon Bygge trenerkompetanse gjennom grunnkurs og viderekommen trenerkurs Skape et trenernettverk på tvers av tettsteder for å bygge klubbfølelsen Organisere og tilby gode treningstilbud (trening til fastsatte tidspunkt) – om nødvendig på tvers av tettsteder Samarbeid mellom yngres avdelinger vil sentralisere drift og koordinering av treningstilbud og kamparenaer

15 Yngres avdeling Soon Oppsummert:
Yngres avdeling Soon skal opprettholde dagens aktivitetsnivå og utvikle spillere gjennom å følge en felles overbygning Sikre forutsigbar drift og sportslig tilbud gjennom samarbeid

16 Økonomien for HSV Fotball
HSV Fotball vil ved en sammenslåing bli en stor klubb Krever et solid økonomisk fundament Det vil være et felles budsjett for HSV Fotball basert på budsjettene til yngres avdelinger og HSV Målsetting er å ansette en fast daglig leder med ansvar for sponsoravtaler og sponsoroppfølging Økonomien pr. i dag gir ikke grunnlag for å ansette en daglig leder

17 Finansiering av yngres avdelinger
Prinsipper for finansiering av yngres avdelinger: Basere seg på medlemsmassen i avdelingene Antall lag og aktivitetsnivå Avdelingene vil selv disponere og beslutte hvordan tildelte midler skal brukes Midler som er skaffet gjennom egeninnsats bør gå til den respektive avdeling

18 Økonomi/Finansiering
Visjonen for HSV er å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår og være en arena for sosial forankring Ambisjoner om å klatre i divisjonssystemet for A-lag skal aldri gå på bekostning av et trygt økonomisk fundament for yngres avdelinger

19 Prosessen videre Det er formelle tidsfrister og krav som må være oppfylt ift. regelverket til NFF for å melde inn nye klubber i forbundet og seriesystem Østfold Fotballkrets har ulike frister for påmelding av lag til seriespill for senior og barn Vedtak om sammenslåing av SIF med HSV må gjøres på et ekstraordinært årsmøte Vedtak krever 2/3 flertall av stemmene Styret i SIF har som mål å gjennomføre et ekstraordinært møte til høsten

20 Prosessen videre NB! Lovnorm for idrettslag § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Det vil si: Foreldre er ikke stemmeberettiget på et ekstraordinært årsmøte når kun barn(a) er medlemmer i SIF


Laste ned ppt "Sammenslåing Soon IF med HSV Fotball"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google