Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rammebetingelser for VA-sektoren Av Toril Hofshagen, Norsk Vann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rammebetingelser for VA-sektoren Av Toril Hofshagen, Norsk Vann."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rammebetingelser for VA-sektoren Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

2 2 Norsk Vann Nasjonal interesseorganisasjon for vann- og avløpsvirksomheter Kommuner og interkommunale VA- selskaper VA-tjenestene for 90 % av befolkningen Arbeider for Funksjonelle rammebetingelser Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling

3 3 Nøkkeltall norsk VA-sektor Vi gir folk det viktigste næringsmiddelet 1.600 vannverk 47.000 km hovedvannledninger Vi sikrer rene vassdrag og fjorder 2.600 avløpsanlegg 225.000 tonn slamprodukt 50.000 km hovedavløpsledninger og overvannsledninger Vi forvalter kostbar infrastruktur Stipulert gjenanskaffelsesverdi ~ 500 mrd. kr Omsetter årlig for ~10 mrd. kr Ca. 6.000 ansatte

4 4 Denne presentasjonen Om eksisterende rammebetingelser Regelverksendringer på VA-området siste året Regelverkshjelp fra Norsk Vann Om fremtidige rammebetingelser Rammebetingelser fra EU Viktige særnorske interessesaker Pågående høringer Om Norsk Vanns prosjektsystem Nyttige verktøy og hjelpemidler til å produsere gode VA-tjenester i tråd med rammebetingelsene Noen arrangementer å merke seg

5 5 Regelverksendringer 2007 – lover/forskrifter/veil. (I) Vannforvaltningsforskriften (implementering av vannrammedirektivet) trådte i kraft 1. januar Veiledninger til vannforvaltningsforskriften publiseres og oppdateres på www.vannportalen.nowww.vannportalen.no Metodikk for karakterisering av vannforekomster i Norge Veileder forvaltningsplaner Veileder i arbeidet med miljøtiltak Veileder overvåking Ny teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven m/krav til utvendige VA-anlegg trådte i kraft 1. juli Revidert veiledning til teknisk forskrift (REN) (BE, mars)

6 6 Regelverksendringer 2007 – lover/forskrifter/veil. (II) Mange av endringene i forurensningsforskriften trådte i kraft 1. januar Kap. 11 Generelle bestemmelser om avløp Kap. 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kap. 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Deler av kap. 14. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kap. 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann Kap. 15B. Rensing av avløpsvann Kap. 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer Kap. 39 m/nye gebyrer for FMs arbeid med tillatelser og kontroll (operativt fra august) Kommentarer, retningslinjer, veiledning og søknadsskjema til hjelp i fylkesmannens og kommunens arbeid med avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften (SFT, mars) Norsk Akkrediterings rapport om akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg (NA, juni)

7 7 Regelverksendringer 2007 – lover/forskrifter/veil. (III) Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar (lov, anskaffelsesforskrift og forsyningsforskrift) Veiledninger m.v. til anskaffelsesregelverket på www.regjeringen.no/fad www.regjeringen.no/fad Krav i avfallsforskriften mht. karakterisering av avfall trådte i kraft 1. januar Veileder samt skjema for karakterisering av avfall til deponi (Avfall Norge, juni) Endringer i drikkevannsforskriften (godkjenningskrav erstattes av meldeplikt for vannforsyning til næringsmiddelvirksomheter) trådte i kraft 6. juli

8 8 Regelverksendringer 2007 – lover/forskrifter/veil. (IV) Veiledning til gjødselvareforskriften (Mattilsynet, juli) EUs nye forordning om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH) trådte i kraft 1. juni REACH skal gjennomføres som norsk henvisningsforskrift, som trer i kraft når inntatt i EØS-avtalen Vil erstatte tre gjeldende forskrifter og deler av produktforskriften

9 9 Regelverksendringer 2008 – lover/forskrifter/veil. (per 31. mars) Legionella-reguleringer i nytt kap. 3a i forskrift om miljørettet helsevern trådte i kraft 1. januar Veiledning om forebygging av legionellasmitte (FHI, des. 07) Ny samvirkelov trådte i kraft 1. januar Generelt kvikksølvforbud trådte i kraft 1. januar, gjennom endringer i produktforskriften Ny veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter ved avløpsrenseanlegg (SFT, februar) Nye terskelverdier for off. anskaffelser fra 1. mars

10 10 Jus-tilbud til medlemmene

11 11 Gjeldende regelverk finner du her:

12 12 Vi forsøker å gjøre det lettere å finne frem:

13 13 VA-jus databasen: En tematisk tilnærming til regelverksjungelen

14 14 Norsk Vann avga i alt 21 høringsuttalelser i 2007 ”Det burde være med lover som med klær, at de lages så de passer for dem som skal bruke dem” (Clarence Darrow )

15 15 Hva blir så de fremtidige rammebetingelsene og regelverksendringene på VA- området?

16 16 Norsk Vanns påvirkningsarbeid Påvirkning av rammebetingelser skjer overfor: EU: Normalt via EUREAU Norske myndigheter (departementer/direktorater) Politisk nivå (Media) Norsk Vanns styre ansvarlig og involveres i alle prinsippsaker og de fleste høringssaker Norsk Vanns 6 fagutvalg og evt. andre grupper involveres i saker innen eget fagområde Samarbeid med eksterne vurderes fra sak til sak Løpende samarbeid med KS Bedrift og Avfall Norge Nasjonalt brukerforum for VA-sektoren M.fl.

17 17 Hvordan følge med på og påvirke Norsk Vanns arbeid med rammebetingelser:

18 18 Rammebetingelser fra EU (I) Rammedirektiv for vann Vannforvaltningsforskriften trådte i kraft 01.01.07 www.vannportalen.no Arbeides med datterdirektiv om miljøgifter (EQS) Enighet mellom Rådet og Kommisjonen om nytt grunnvannsdirektiv 17. oktober 2006 Drikkevannsdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Fokusområder innen mikrobiologi, kjemiske stoffer, materialer, WSP, mindre forsyninger Avløpsdirektivet Implementert gjennom endringene i forurensningsforskriften Fokus på gjennomføring, ikke videreutvikling MD gitt SFT i oppdrag å foreslå forskriftsendring (skjerping)

19 19 Rammebetingelser fra EU (II) Slamdirektivet Revidert forslag ila. 2008? Grensedragning mot ”waste policy” og ”soil policy” Arbeides med rammedirektiv om jordbeskyttelse Andre EU-fokusområder av faglig relevanse Miljøgifter (priority substances, REACH, pesticider) Klimaendringer (flomdirektiv, grønnbok om klimaendringer 29. juni 2007 m.m.) EU-fokusområder av ”ikke-faglig” relevanse Tjenestedirektivet: Vedtatt av Rådet 11.12.06. Norsk høring gjennomført Innkjøpsdirektivene: Særnorsk implementering

20 20 Viktige særnorske interessesaker (et utvalg…) Sektorlov for VA-sektoren (VA-lov) Eierskapet til VA-infrastrukturen Tiltaksplan for god norsk vannforsyning Ledninger i veg/samordning i grøft Revisjon av Normalreglementet Kjemikaliepolitikk og regulering Benchmarking

21 21 Trenger Norge en VA-lov? Prosess og status Norsk Vann-rapport 141/2004: Trenger Norge en VA-lov? Mai 2006: Norsk Vann og KS ba Kommunalministeren initiere lovutredning Januar 2007: Saken oversendes fra KRD til MD for behandling Mai 2007: MD ber SFT nedsette myndighetsgruppe Des. 2007: SFT-gruppen anbefaler ikke helhetlig lov, men del-sektorvise regelverksforbedringer Februar 2008: KS og Norsk Vann redegjør i møte med MD for hvorfor SFT-gruppens anbefaling ikke vil være nok Mars 2008: Kommunalkomiteen innstiller i dok. 8 sak på at Stortinget skal be Regjeringen vurdere hvordan sektorlovspørsmålet skal følges opp politisk To be continued…

22 22 Hensikten med en sektorlov Bedre regulering av forholdet mellom kommunene/VA-selskapene og kundene Avklare rettigheter og plikter Hindre konflikter som i dag havner i retten Delvis opprydding i fragmentert regelverks- og myndighetsstruktur Effektivisering av stat og kommune VA-lov bør ses i sammenheng med eierskapsspørsmål Jf. NOU 2006:6 og dok. 8 forslag Rettigheter til uttak av vann En tilleggseffekt vil være økt synlighet og anseelse for et viktig, men upåaktet, samfunnsområde

23 23 ”Eierskapsspørsmålet” har gått parallelt med VA-lov saken April 2006:”NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst” Anbefaler enstemmig lovregulert offentlig eierskap til VA- infrastrukturen Mai 2007: Dok. 8 forslag fra Lundteigen/Slagsvold Vedum (Sp) om ny lov for å sikre at VA-infrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all fremtid Desember 2007: Høring av dok. 8 forslaget Mars 2008: Kommunalkomiteen innstiller på at Stortinget skal be Regjeringen legge frem forslag til lovregulering av off. eierskap (andelslag unntatt) April 2008: Antatt fremleggelse av St.meld. om samfunnssikkerhet (oppfølging av NOU 2006:6)

24 24 Norsk Vann sin posisjon i dok. 8 høringen 13. desember: Argumenterte for lovregulert offentlig eierskap, ut fra Monopolvirksomhet – kritisk for samfunnet Hensynet til sikkerhet og beredskap (NOU 2006:6) Økonomiske grunner Synergieffekter for andre komm. tjenesteområder Fremtidig krisehåndteringsevne Nasjonal selvbestemmelse Presiserte Private andelslag unntatt Skille eierskap og drift Konkurranseutsetting av driftsoppgaver må fortsatt være tillatt Uavklart: Retten til uttak av vann Pekte på fordelene av å se VA-lov og eierskapsspørsmål i sammenheng Mulig med eierskapslov først, som bygges ut videre til helhetlig sektorlov

25 25 Norsk Vanns tiltaksplan for god norsk vannforsyning Tiltaksplanen er fra høsten 2007 og fokuserer på 6 hovedutfordringer (og foreskriver en rekke tiltak): Andel godkjente vannverk er for lavt Antall avvik ved tilsyn er for høyt Ikke alle vannverk har tilfredsstillende hygieniske barrierer Vannverksbransjen står overfor en situasjon med rekrutterings- og kompetansemangel Myndighetene har ikke tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og samordning på drikkevannsområdet Forskning og utvikling innen vannforsyning dekker ikke behovet for ny kunnskap

26 26 Ledninger i veg/ samordning i grøft Utilfredsstillende samordning i grøfta har ulemper sikkerhetsmessig og økonomisk Høsten 2007: Etablert samarbeid mellom EBL, Norsk Vann, Norsk Fjernvarme, Telenor, Abelia, Norsk Naturgassforening og Avfall Norge: Oppfordrer myndighetene til å nedsette et utvalg for å utrede samordningsmyndighet nasjonalt og lokalt Stort myndighetsmøte 14. februar Oversendelse av felles rapport til myndighetene 29. februar Forslag til forskriftsbestemmelser til § 32 i vegloven er ute på høring, med frist 1. april Norsk Vann avgir uttalelse, med sterk kritikk av forslaget og anmodning om at det legges på is i påvente av avklaringer av samordningsansvar

27 27 Revisjon av normalreglementet (abonnementsvilkår) Kommuneforlaget har nedsatt arbeidsgruppe for revisjon av normalreglementet Revisjonen skal bl.a. ivareta: nytt regelverk (TEK/REN m.m.) nye dommer (Stavanger, Fredrikstad) erfaringer med forskjellige kommunale sanitærreglementer grenseoppgang til VA-normer utvikling i praksis modernisert språkbruk fokus på pedagogikk m.m. Begrenset høring av nytt forslag i mars 2008 Norsk Vann bedt Kommuneforlaget vurdere mulighet (pris) for fri nedlasting fra internett

28 28 Kjemikaliepolitikk og -regulering Viktig å begrense alle kilder til miljøgifter i avløp og slam Norsk Vann arbeider på mange fronter: Politisk påvirkning, jf. gjennomslag i høring av ”Kjemikaliemeldingen” m.m. Regelverkspåvirkning (en rekke høringssaker) Forum påslipp Forum bilvask Stoff for stoff – kilde for kilde Legemidler/sykehus Vaskemaskiner med sølvutslipp M.v.

29 29 Norsk Vanns benchmarkingsystem Utvikling av målesystem fra 1998 Brukt til benchmarking fra 2003 Publisert resultatene fra 2007 Utviklingsarbeid pågår Del av bedrekommune.no i 2009bedrekommune.no

30 30 Vannforsyning Standard på tjenesten og kommunenes ressursbruk i 2006

31 31 Noen interessesaker 2008 som jeg ikke skal si noe om Svein Erik Moen vil snakke om Norsk Vanns arbeid med kompetanseutvikling/ fagopplæring/rekruttering i morgen Biogass Brannvann/sprinklervann Statlige FoU-midler Tildeling av enerett Selvkostregelverket Laboratorier Mv.

32 32 Pågående høringer Forslag til bestemmelser til § 32 i Vegloven (Vegdirektoratet, frist 1. april) Forslag til forskriftsregulering av 6 industribransjer (SFT, 1. april) Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået (KRD, 30. april) Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten (AID, 25. juni)

33 33 Påvirkningsarbeid nytter! Ferske eksempler fra 2008: Nytt Legionella-regelverk hensyntar Norsk Vanns høringsuttalelse unngår 3. parts vurdering av alle luftskrubbere m.m. SFTs forslag til utforming av deponiforbud hensyntar Norsk Vanns høringsuttalelse varig unntak for ristgods, silgods, sandfangavfall og slam som ikke tilfredsstiller gjødselvareforskriften DNs forslag til motorferdselslov ivaretar Norsk Vanns høringsuttalelse Bedret vern av drikkevannskilder kombinert med lovlig nyttekjøring for drift av vann- og avløpsanlegg M.v.

34 34 Norsk Vanns prosjektsystem: Gir nyttige verktøy og hjelpemidler til å produsere gode VA-tjenester i tråd med rammebetingelsene

35 35 Om prosjektsystemet Felles kompetanse- og utviklingsløft for VA- bransjen 1 kr/innbygger årlig 4-årige programperioder, 2 bevilgningsrunder årlig Deltakerne bestemmer programområdene, foreslår prosjekter og avgjør hvilke prosjekter som skal prioriteres Prosjektene gjennomføres av rådgivere med spisskompetanse, og styres av Norsk Vanns sekretariat m/styringsgrupper Deltakerne har fri tilgang til alle resultater av prosjektsystemet

36 36 Prosjektaktiviteten i tall Total aktivitet med prosjekter og databaser (mill. kr) Herav finansiert gjennom Norsk Vanns Prosjektsystem (mill. kr) 20048,32,2 20057,82,9 20069,23,6 20079,53,4

37 37 Programområder 2004-2008 Kildekontroll og gjenbruk av ressurser Sikker vannforsyning med fokus på helse Bedre ledningsnett Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere Diverse Programområder for 2009-2012 vedtas på årsmøtet i Trondheim, 1. september 08

38 38 Alle rapportene kan lastes ned i fulltekst fra norskvann.no (husk innlogging)

39 39 Noen eksempler (I)

40 40 Noen eksempler (II)

41 41 Noen eksempler (III)

42 42 Noen eksempler (IV)

43 43 Noen eksempler (V)

44 44 Noen arrangementer å merke seg NB! Norsk Vanns kurskatalog 2008 Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo 9.-11. juni Norsk Vanns årskonferanse i Trondheim 1.-2. september IWA-kongress i Wien 8.-11. september Vann, avløp og nye rettsregler 26.-27. november

45 45 Disse og en rekke andre finner du mer informasjon om (og kan melde deg på) på norskvann.no

46 46 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Rammebetingelser for VA-sektoren Av Toril Hofshagen, Norsk Vann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google