Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt og nyttig fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesforum i Trondheim – 18.sept 2014 Øystein Fosstvedt, seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt og nyttig fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesforum i Trondheim – 18.sept 2014 Øystein Fosstvedt, seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt og nyttig fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesforum i Trondheim – 18.sept 2014 Øystein Fosstvedt, seniorrådgiver

2 Stiftelsessektoren Forsvarlig kapitalforvaltning – stiftelsesloven § 18 Stiftelsestilsynets arbeid Dagens tema

3 www.stiftelsestilsynet.no

4 7438 stiftelsar

5 873 næringsdrivande

6 7438 stiftelsar 873 næringsdrivande Kvantitet bytta mot kvalitet

7 7438 stiftelsar 873 næringsdrivande Kvantitet bytta mot kvalitet 125 milliardar i bokført EK

8 7438 stiftelsar 873 næringsdrivande Kvantitet bytta mot kvalitet 125 milliardar i bokført EK 3 milliardar i årlege utdelingar

9 7438 stiftelsar 873 næringsdrivande Kvantitet bytta mot kvalitet 125 milliardar i bokført EK 3 milliardar i årlege utdelingar Flest rundt dei store byane

10 § 18.Forvaltning av stiftelsens kapital Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. NOU 1998: 7 « Plasseringen av midlene skal være forsvarlig. Dette må vurderes konkret i forhold til virksomheten i den enkelte stiftelse. » Stiftelsesloven § 18

11 Klare lovfestede plikter for styre og ledelse Styret kan i stor utstrekning delegere kapitalforvaltningen – men det overordnede ansvaret kan aldri delegeres Pliktene gjelder i utgangspunktet likt – uavhengig av om stiftelsen har en kapital på 100 000 eller 100 Det er uten betydning om styrets medlemmer er kvalifisert eller ikke Brudd på reglene er straffbart – med bøter eller fengsel Stiftelsesloven § 18

12 Omfatter hele stiftelsens egenkapital –anleggsmidler og omløpsmidler –grunnkapital og annen egenkapital –balanseførte og ikke-balanseførte eiendeler Omfatter alle disposisjoner som foretas over stiftelsens kapital foruten utdelinger i samsvar med stiftelsens vedtekter –kjøp, salg, plassering Kapitalforvaltning

13 Tre hensyn er sentrale i vurderingen –krav til sikkerhet –krav til avkastning –krav til løpende kontroll og oversikt (systemkrav) Avveiningen mellom hensynene til sikkerhet og avkastning skal «ivareta stiftelsens formål» Hensynene til sikkerhet og avkastning skal ivaretas «til enhver tid» Hensynene til sikkerheten og tilfredsstillende avkastning er åpenbart motstridende – hva betyr det? Forsvarlighetskravet

14 En forsvarlig kapitalforvaltning krever at det tas «tilstrekkelig hensyn til sikkerheten» Sikkerhetsbegrepet må tolkes vidt og dekker alle former for risiki som kan true opprettholdelsen av stiftelsens kapital Risikovurdering må dekke alle relevante risiki og omfatte forhåndsvurdering av forvaltningsstrategier og aktivaklasser «Egnethetskravet»: Forhåndsvurdering av forvaltningsstrategier og allokeringsrammer Hensynet til sikkerheten

15 En forsvarlig kapitalforvaltning krever at det tas «tilstrekkelig hensyn til muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning» Kapitalforvaltningen kan ikke kan være rent passiv Ett eller flere kan aktiva kan eies over svært lang tid, men forvaltningen må revurderes jevnlig Sammensetningen av stiftelsens eiendeler og alternative aktiva og aktivaklasser må vurderes Hensynet til avkastning

16 Dersom andre aktiva og/eller aktivaklasser anses å gi bedre muligheter for avkastning bør det foretas endringer i kapitalforvaltningen For eldre stiftelser, hvor vedtektene kan inneholde lite tidsmessige begrensninger for plasseringen av stiftelsens kapital, må det vurderes om vedtektene skal endres for å ivareta stiftelsens formål Hensynet til avkastning

17 En forsvarlig kapitalforvaltning krever at det foreligger betryggende system for løpende kontroll og oversikt Internkontroll Dokumentasjonskrav Systemkrav

18 Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, jf. stiftelsesloven § 30 tredje ledd annet punktum Stiftelser er ikke underlagt nærmere regler om internkontroll Systemkrav - internkontroll

19 Det kan være naturlig å hente inspirasjon fra det regelverk som gjelder for regulerte foretak (banker, verdipapirforetak, pensjonskasser mv.) som er nedfelt i internkontrollforskriften (22. september 2008 nr. 1080): Forholdsmessighet – internkontrollen må tilpasses størrelse og kompleksitet Styrets ansvar – styret kan ikke delegere ansvaret for internkontrollen Utkontraktering Risikostyring Minimum årlig gjennomgang Uavhengig bekreftelse fra revisor I sum: Internkontrollen må både gjennomføres og dokumenteres Systemkrav - internkontroll

20 Stiftelsesloven inneholder få krav til dokumentasjon i tillegg til den som følger av tilstøtende regelverk som regnskapslovgivning, mv Det gjelder krav til protokollering av styrets saksbehandling, jf. stiftelsesloven § 31 femte ledd Systemkrav - dokumentasjon

21 En forsvarlig kapitalforvaltning forutsetter at stiftelsen etablerer en skriftlig og bindende kapitalforvaltningsstrategi –Strategiens bindende virkning må sikres gjennom interne fullmakter og/eller eksterne fullmakter (innenfor rammen av forvaltningsavtaler) Stiftelsens internkontroll må dokumenteres skriftlig: –Risikovurdering –Rapportering –Kontrollhandlinger Systemkrav - dokumentasjon

22 Prioriterte områder for Stiftelsestilsynet

23 Alt du trenger å vite om stiftelser samlet på ett sted Utvikling av søkemuligheter Flere opplysninger i registeret Brukerperspektivet sentralt Stiftelsesregisteret

24 Riktige vedtak til riktig tid Kvalitet Effektivitet Veiledning Løsningsorienterte Forvaltningssaker

25 Målrettet og systematisk tilsynsarbeid Risiko og vesentlighet Temakontroller Anbefalinger/forventninger Oversikt over sektoren Tilsynsarbeidet

26 Velkommen til Stiftelseskonferansen i Førde 21. og 22. april 2015!

27 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Nytt og nyttig fra Stiftelsestilsynet Stiftelsesforum i Trondheim – 18.sept 2014 Øystein Fosstvedt, seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google