Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum

2 Ramme eller innhold? – Relevante lover og forskrifter som – ikke lar seg transformere eller som – en ikke ønsker å transformere – Selv om en rettsregel ikke direkte kan transformeres fordi den er skjønnsmessig, kan den gjøre det nødvendig med systemtekniske tiltak (jf. pol § 13 og ”tilfredsstillende” informasjonssikkerhet)

3 Regelverk som for tiden er aktuelle som ramme for utvikling av rettslige beslutningssystemer – Forvaltningsloven Forvaltningslovforskriften eForvaltningsforskriften IT-standardforskriften – Personopplysningsloven – Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – Arkivloven Arkivforskriften – Offentleglova Offentleglovforskriften – Esignaturloven – Åndsverkloven – Lov om offentlige anskaffelser – Lover og forskrifter innen vedkommende forvaltningsområde som er lex specialis i forhold til nevnte generelle regelverk

4 Sentrale temaer i det rettslige rammeverket Overordnede systemkrav – Krav til organisering, internkontroll, informasjonssikkerhet, grenser for kontroll med ansatte, eforvaltningsstandarder, tilgjengelighet Vilkår og begrensninger vedrørende innhenting av opplysninger – Rettslig grunnlag, hjemmel for krav om opplysninger, konsesjonsplikt, formålsbegrensning Informasjonsflyt og konfidensialitet – Rapporteringsplikt/-rett, taushetsplikt, elektronisk kommunikasjon + forrige punkt Innsyn og åpenhet – Partsinnsyn, registrertes innsyn, offentlig innsyn, varsling/informasjon, begrunnelse Veiledning og brukermedvirkning – Generell veiledningsplikt, krav til utforming av skjemaer, kontradiksjon Opplysningskvalitet – Krav til saksutredning, presisjon, fullstendighet, riktighet, retting og sletting Konkurranse og økonomiske interesser – Anskaffelsesregelverk, opphavsrett

5 Parter Annen forvaltning Private virksomheter Grad av selvbetjening? Grad av diffus forvaltning? Aktøranalyse og systemavgrensing Grunnleggende krav: Forsvarlig saksbehandling – risikotilnærming

6 Behandlingsansvar og bestemmelsesrett – Vedkommende forvaltningsorgan, andre forvaltningsorganer og private virksomheter har i utgangspunktet selvstendige behandlingsansvar, og må ha lovlig tilgang til opplysningene – Andre forvaltningsorganers og private virksomheters bestemmelsesrett kan imidlertid begrenses av lov, forskrift og avtale – Partene har normalt ikke behandlingsansvar fordi de i utgangspunktet ikke kommer inn under personopplysningsloven (jf. § 3 og private formål)

7 Partens medvirkning Innebærer begrenset automatisering Hensyn for – Formidling av rettsinformasjon – Ansvarliggjøring av partene – Kunnskapsinnhenting for forvaltningsorganet – Demokratisk medvirkning Hensyn mot – Feil og misforståelser – Tid – Sosiale ulikheter Typer medvirkning – Initiering – Beslutningsgrunnlag (herunder korrigering) – Behandlingsregler Betydningen av legalitetsprinsippet og forsvarlighets- prinsippet

8 Automatiseringsgrad Er automatisering mulig? – Skjønn (ikke rettsstyrt vurdering) versus vaghet knyttet til rettsanvendelsen – Plikt til å utøve konkret skjønn? – Standardisering av skjønn – Skjønn i ”to omganger” – Registrere resultater av skjønn Er automatisering hensiktsmessig? – Bruksfrekvens – Kompetansebygging – Administrative funksjoner Er automatisering forsvarlig og ønskelig? – Forutberegnelighet og effektivitet versus konkret rettferdighet Hva er forholdet mellom automatiserte og manuelle deler av saksbehandlingen?


Laste ned ppt "Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google