Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing
Dag Wiese Schartum

2 Ramme eller innhold? Relevante lover og forskrifter som
ikke lar seg transformere eller som en ikke ønsker å transformere Selv om en rettsregel ikke direkte kan transformeres fordi den er skjønnsmessig, kan den gjøre det nødvendig med systemtekniske tiltak (jf. pol § 13 og ”tilfredsstillende” informasjonssikkerhet)

3 Regelverk som for tiden er aktuelle som ramme for utvikling av rettslige beslutningssystemer
Forvaltningsloven Forvaltningslovforskriften eForvaltningsforskriften IT-standardforskriften Personopplysningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Arkivloven Arkivforskriften Offentleglova Offentleglovforskriften Esignaturloven Åndsverkloven Lov om offentlige anskaffelser Lover og forskrifter innen vedkommende forvaltningsområde som er lex specialis i forhold til nevnte generelle regelverk

4 Sentrale temaer i det rettslige rammeverket
Overordnede systemkrav Krav til organisering, internkontroll, informasjonssikkerhet, grenser for kontroll med ansatte, eforvaltningsstandarder, tilgjengelighet Vilkår og begrensninger vedrørende innhenting av opplysninger Rettslig grunnlag, hjemmel for krav om opplysninger, konsesjonsplikt, formålsbegrensning Informasjonsflyt og konfidensialitet Rapporteringsplikt/-rett, taushetsplikt, elektronisk kommunikasjon + forrige punkt Innsyn og åpenhet Partsinnsyn, registrertes innsyn, offentlig innsyn, varsling/informasjon, begrunnelse Veiledning og brukermedvirkning Generell veiledningsplikt, krav til utforming av skjemaer, kontradiksjon Opplysningskvalitet Krav til saksutredning, presisjon, fullstendighet, riktighet, retting og sletting Konkurranse og økonomiske interesser Anskaffelsesregelverk, opphavsrett

5 Aktøranalyse og systemavgrensing
Annen forvaltning Grunnleggende krav: Forsvarlig saksbehandling – risikotilnærming Grad av diffus forvaltning? Private virksomheter Parter Grad av selvbetjening?

6 Behandlingsansvar og bestemmelsesrett
Vedkommende forvaltningsorgan, andre forvaltningsorganer og private virksomheter har i utgangspunktet selvstendige behandlingsansvar, og må ha lovlig tilgang til opplysningene Andre forvaltningsorganers og private virksomheters bestemmelsesrett kan imidlertid begrenses av lov, forskrift og avtale Partene har normalt ikke behandlingsansvar fordi de i utgangspunktet ikke kommer inn under personopplysningsloven (jf. § 3 og private formål)

7 Partens medvirkning Innebærer begrenset automatisering Hensyn for
Formidling av rettsinformasjon Ansvarliggjøring av partene Kunnskapsinnhenting for forvaltningsorganet Demokratisk medvirkning Hensyn mot Feil og misforståelser Tid Sosiale ulikheter Typer medvirkning Initiering Beslutningsgrunnlag (herunder korrigering) Behandlingsregler Betydningen av legalitetsprinsippet og forsvarlighets-prinsippet

8 Automatiseringsgrad Er automatisering mulig?
Skjønn (ikke rettsstyrt vurdering) versus vaghet knyttet til rettsanvendelsen Plikt til å utøve konkret skjønn? Standardisering av skjønn Skjønn i ”to omganger” Registrere resultater av skjønn Er automatisering hensiktsmessig? Bruksfrekvens Kompetansebygging Administrative funksjoner Er automatisering forsvarlig og ønskelig? Forutberegnelighet og effektivitet versus konkret rettferdighet Hva er forholdet mellom automatiserte og manuelle deler av saksbehandlingen?


Laste ned ppt "Jus som ramme for beslutningssystemer i forvaltningen Aktøranalyse og systemavgrensing Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google