Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens time Et kjapt økonomibilde Strukturer i spill Økonomimiljøene og reformene GKRS i 2016 For Komrev desember 2015 Seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens time Et kjapt økonomibilde Strukturer i spill Økonomimiljøene og reformene GKRS i 2016 For Komrev desember 2015 Seniorrådgiver hos Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens time Et kjapt økonomibilde Strukturer i spill Økonomimiljøene og reformene GKRS i 2016 For Komrev desember 2015 Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Helge Holthe

2 Det store økonomibildet i NTR

3 Utvikling realvekst Tall fra statsbudsjettene for årene 2013-2016. Nominell realvekst minus deflator. OBS! Endelige tall for 2013-2015 avviker noe. (Avvik i deflatoranslag.)

4 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter 4 Tatt vekk JA

5 Hva tror vi om 2016? Signaler fra kommuner Økonomiplaner og årsberetning Avislesing Økonomimøter og «bekymringsmeldinger» Utviklingstrekk Svekkede dispfond

6 REFORMER OG OMSTILLING

7 «Alt er i spill» Kommunereform Fylkesreform Politireform Fylkesmann

8 Trøndelagsutredning Trøndelag ett fylke Steinkjer administrasjonsby – Rådmannsfunksjon – Betyr mer for Steinkjer enn Trondheim Trondheim har fylkesordfører (+ politisk stab?) Fortsatt to lokaliteter – Steinkjers andel minimum på dagens nivå Fylkesmannen har hovedsetet i Steinkjer Prosess

9 Kartet Lysark hentet fra utredningsarbeid Lierne

10 Høre folket Folkemeningen Nasjonalt – Hvor bor de som vil/ikke vil Lokalt eller regionalt – Vekting av regionale hensyn Hvilket kunnskapsgrunnlag? – Alt blir som før – Har vi lyst til å være egen kommune? – Forståelse for lokale behov Tvang eller tilpasse Stortingsflertallet vil Lovverk og inntekter «Randkommuner vil ikke»

11 «Staten har forlatt Nord-Trøndelag?» Trøndelagsutredningen Over tid har statsetatene blitt regionalisert – Skatt – Post – Politi/lensmann, vei, sykehus –..fylkesmann – Hint – «stat i butikk»… hva er igjen? Opprettholde en «feil» fylkesstruktur – Forståelse av at også kommunene slås sammen – Trøndelagsutredningen bygger på at strukturer er endret

12 Fylkesmannens rolle og oppgaver: «Det er et krevende farvann å manøvrere i….» – Hva vil lokaldemokratiet? – Oppfattes fylkesmannen som en part? Overfor kommuner, overfor departementet Vi har respekt for lokaldemokratiet og frivillighetslinja. Men vi er også utfordret til å mene noe om de løsninger kommunene velger.

13 Men kommunereformen var ikke «død»… Et nasjonalt ønske – Ikke «folkekrav» lokalt – Konsekvens Revitalisering kommunereform – Stiklestad 10.11.15 Trøndelags- utredningen – Felles fylkeskommune – Fylkesmannen ledes fra Steinkjer

14 Tosidighet i budskapet Langsiktig og pragmatisk Frivillighetslinjen Ikke straffe de som går sakte Ikke «hause opp» – Eks NHO-utspillet ble tatt ned Tålmodighet Realitetsorientere Stortingsflertallet vil Inntektene blir ikke som før Risikoen i dagens struktur

15 Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Interkommunalt samarbeid iflg statsråden Avgjørelsesmyndighet hos nabokommunen Mer kompleks forvaltning Viktige beslutninger ut av kommunestyret Svekker demokrati, åpenhet og kontroll Løsrives fra ordinære budsjettprosesser Transaksjonskostnader og økt byråkrati Kan gjøre internt samarbeid vanskeligere 15 Samarbeid er nord- trønderkommunenes svar på struktur-utfordringene.

16 Signaler

17 Fylkesmannens forventninger Revitalisering av reformen Valgkamppausen avsluttet Nye kommunestyrer Realitetsorientering Statsrådens brev Fylkesmannens brev Kronikk

18 På veg mot beslutning - tidsløpet November 2015Sommer 2014 1. juli 2016 1. oktober 2016Våren 2017 Oppstart Prosess Utredning Oppstart Prosess Utredning Beslutningsfase fram mot kommunale vedtak Tilrådning (FM) Stortings- vedtak Stortings- vedtak Vurderinger Forhandlinger Intensjonsavtale Involvering Beslutning

19 FM forventninger til kommunene Bygger på kommunens utredningsansvar og FMs oppdrag Gjort utreding (sammenslåingsalt. pluss 0- null.alt) Vurdering opp mot mål/kriterier for reformen Langsiktighet Generalistkommuneprinsippet Innbyggerinvolvering Dialog med nabokommuner

20 0-alternativet Realistisk vurdering av egen sårbarhet Dvs å bestå som egen kommune de neste ti-årene gitt rolle og oppgaver (og ev. endringer), mål i reformen og ekspertutvalgets kriterier Hvilke forutsetninger bygger 0-alternativet på Interkommunalt samarbeid lovlig? Fortsatt høyt inntektsnivå? Fortsatt skjønnsmidler etter bæreevne?

21 Foreløpig utkast struktur FMs oppsummering/tilrådning 1.FYLKESMANNENS TILRÅDNING OM KOMMUNESTRUKTUR I FYLKET - Oppsummering helheten i fylket - Spesielle forhold 2. NÆRMERE BEGRUNNELSE FOR TILRÅDNING – Fakta som grunnlag for vurderingene (kommunenes utredninger, men suppleres med andre kilder) – Vurdering av lokale vedtak opp mot målene for reformen og kriterier for en god kommunestruktur. 3. VEDTAK OG PROSESS – Hvordan har prosessene fram til vedtak vært? Begrunnelse for valgt løsning

22 ANALYSEN ØKONOMI og DEMOGRAFI

23 Store utviklingstrekk Demografisk utvikling Brukerrettigheter Oppgaver Interkommunalt samarbeid Prosentvis endring i folkemengde 2005-2015. Kilde: Ressursportal Trøndelag.

24 «Stort sett ikke behov for dramatiske endringer» NYTT INNTEKTSSYSTEM Redusere kompensasjon for å være liten dersom kommunen er «frivillig liten»

25 Bærekraftig økonomi Årsberetning…. kommunereform 25 Kommunereformanalyse og årsberetningen ….. Likheter? Klarer vi å tenke langt nok fremover? Har vi riktig spørsmållstilling? “lønner det seg med kommunesammenslåing”? “er det forsvarlig å fortsette som før?” Plans are worthless, but planning is everything the very definition of "emergency" is that it is unexpected, therefore it is not going to happen the way you are planning. General Dwight D Eisenhower

26 VURDERING AV ØKONOMI Fylkesmannens rapport til departementet om kommunestruktur

27 Økonomiske virkemidler Foto: Flickr/Ben AndreasHarding (CC BY-NC-SA 2.0) Inndelingstilskuddet: Utgangspunkt i inntektssystemet 2016 - forslag til statsbudsjettet 2016. Beregningsmodell KS. Finansieres innenfor kommuneremmen. Dekning av engangskostnader – vil bli utbetalt når nasjonalt vedtak er fattet (dvs etter juni 2017 for «løp 2») Reformstøtte – utbetales som engangsbeløp ved etableringstidspunkt for ny kommune Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet – med virkning trolig fra 2017. Sendes på høring før jul 2015. ÅPNE SPØRSMÅL: Er det inntektssystemet som er avgjørende for sammenslåing???? Er inntekter, gjeld, Robekstatus mv interessant om 5 år, 10 år, osv??

28 Prosess hos fylkesmann Starter å høre avdelingene nå – Vi er ikke ferdigtenkt på metode – Punktene nedenfor er foreløpige Basert på fag – Kjøreregler for hva avdelingene skal svare på – Ikke politisk synsing Ta ekspertutvalgets rapporter på alvor – Er nullalternativet forsvarlig? – Er kommunens analyse tilstrekkelig langsiktig?

29 Ekspertutvalgets kriterier Samfunnsmessige hensynKriterier TJENESTEYTING Kvalitet i tjenestene Effektiv bruk av samfunnets ressurser Likeverdighet 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 4.Effektiv tjenesteproduksjon 5.Økonomisk soliditet 6.Valgfrihet 12.Statlig rammestyring MYNDIGHETSUTØVELSE Rettssikkerhet1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 3.Tilstrekkelig distanse SAMFUNNSUTVIKLING Helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse DEMOKRATISK ARENA Betydningsfulle oppgaver og rammestyring Lokal politisk styring Levende lokalt folkestyre Aktiv lokal politisk arena 8.Høy politisk deltakelse 9.Lokal politisk styring 10.Lokal identitet 11.Bred oppgaveportefølje 12.Statlig rammestyring

30 Styrker (dagens situasjon) God kompetanse, fleksibilitet Nærhet til innbyggeren og beslutningstakerne Oversiktlig Positiv utvikling i næringslivet Godt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid Arbeidsmiljøet Mange oppgraderte bygninger (oppvekst) Identitet Svakheter(dagens situasjon) Store fagfelt( generalister)Kan medføre manglede kompetanse på spesialområder) Sårbare Rekrutteringsutfordringer Manglende ressurser Habilitet Økonomi Demografi( elevtallsutvikling, antall eldre mv) Muligheter ved kommunesammenslåing Større mulighet for spesialisering Større fagmiljø Lettere å rekruttere Mindre sårbarhet Bedre kompetanse på arealplanlegging og større samfunnsoppgaver Mer effektiv utnyttelse av enkelte ressurser (ikke stedsavhengige tjenester) Bra for regionstenkningen Trusler ved kommunesammenslåing Avstander til ledelsen / beslutningstakere Avstanden til innbyggerne Lokalkunnskapen forsvinner Sentralisering/ avfolkning Blir overkjørt av storsamfunnet Rekrutteringen til lokalpolitikken Selvråderett Vi bygger videre på gode analyser fra kommunene Verran

31 Sårbarhet leveranse - økonomifunksjon Kostra og regnskap innen frister – Bemanning, reserveløsning Kvalitet styringsdokumenter – Utvikling? Tar tak i utfordringer – Tilpasser seg behovsøkning eller fortsetter som før Økte krav til kommuner fremover? – Forenkling av rapportering, kvalitetssystemer? Bestillerkompetanse i behold

32 Robusthet Handlingsrom – Erfaringer Behov for skjønnsmidler – Kriseskjønn Hva skal til for å utløse skjønn?

33 Geografi Frivillig liten? – Kan det operasjonaliseres? Tanker om spredtbygdhet – Reiseavstand 45 minutter De fleste innbyggerne i kommunen når det nye senteret med bil på 45 minutter – Døgnåpen forbindelse langs god vei Dersom pendlere velger dagpendling er det god vei Tilnærmet aldri stengt vei «Fjell, hav og lange kjørestrekninger»

34 Hva skjer i GKRS 2016? Hvilke behov har dere? Innspill til meg!


Laste ned ppt "Fylkesmannens time Et kjapt økonomibilde Strukturer i spill Økonomimiljøene og reformene GKRS i 2016 For Komrev desember 2015 Seniorrådgiver hos Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google