Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Nielsen Hauge og haugianerne Ola H Grytten Professor Dr Oecon NHH/NTNU/HSM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Nielsen Hauge og haugianerne Ola H Grytten Professor Dr Oecon NHH/NTNU/HSM."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Nielsen Hauge og haugianerne Ola H Grytten Professor Dr Oecon NHH/NTNU/HSM

2 Puritanismen Puritanisme er skrupuløs moralisme, fordomsfull, fiendtlig til sosiale, nytelses- og nytterelaterte fremskritt. Puritanisme er kilden til vårt største hykleri og forkrøplede illusjoner Molly Haskell Puritanismen med dens dynamiske og fordomsfrie skapelses- og fremskrittskraft kan med rette betraktes som demokratiets, likehetsprinsippets, retsstatens, den moderne økonomis og velferdsstatens mor. Encyclopædia Britannica

3 Max Weber om puritanisme: “The Puritan wanted to work in calling; we are forced to do so. For when asceticism was carried out of monastic cells into everyday life, and began to dominate worldly morality, it did its part in building the tremendous cosmos of the modern economic order. This order is now bound to the technical and economic conditions of machine production which today determine the lives of all the individuals who are born into this mechanism, not only those directly concerned with economic acquisition, with irresistible force. Perhaps it will so determine them until the last ton of fossilized coal is burnt” Weber 1905

4 Norsk Historisk velstand vs OECD

5 Norsk historisk velstand vs OECD

6 Hans Nielsen Hauge 03.04.1771 – 29.03.1824 Fra Tune, Østfold Numer fem av ti barn Åndelig gjennombrudd i 1796 To måneder etterpå: –Forfatter –Leder av vekkeslesbevegelse Vandret for å forkynne i størstedelen av Norge –Hovedsakelig i 1797-1804 Ble ansett som oppvigler –Av presteskapet –Av kongen Tilbrakte ni år i fengsel –1804-1811 lengste periode uten dom Forfattet 33 bøker Grunnla minst 30 industriforetak –Hovedsakelig i 1801-1804 Hans Nielsen Hauge 1771-1824

7 Hauges engasjement Vandrer Lekpredikant Folkeopplyser Handelsmann Eiendomsmagnat Bonde Skipsreder Skipsmekler Verftseier Industrigrunder Investor Bankier Reformator Forfatter Redaktør Forelegger Folkebevegelsesleder Norges historiens mest undervurderte person?

8 Hauge stiftet sammen med Lars Kløsterud, Hans Simonsen Brødre-Aas og Haagen Pedersen Aas Eker Papirfabrik i 1801. Da Norge trengte egne pengesedler i 1814 ble de trykket av denne hauginerbedriften på grunn av den høye kvaliteten på deres produkter. Her er et eksempel på en Fem Rigs-bankdaler trykket på Eker Papirfabrik.

9 Hauges motivasjon “At vi skal betænke vore Gjerninger og arbeide i Verden paa det som er fornødent til vort Legemes Ophold, Næstens Gavn og Guds Ære at befordre, det forbydes ikke, men befales, at vi vor Sveed skal æde vort Brød … og hvo som ikke vil arbeide, skal heller ikke æde.” Forhørsprotokoll 1805.

10 Hauges motivasjon “thi blev mit Resultat, at de som havde een Troe ag Aands Lyst med mig, skulle uindskrænket besidde sine Eiendomme, men dog ansee det for en Christelig Pligt, som Huusholdere over de betroede Gaver af timeligt Gods, efter Evne at gavne Andre, og efter Skriftens Bud i Gal. 6. m. fl.St., at gjøre Vel imod Alle … og Enhver ansee det for hellig broderlig Pligt, med Raad og Daad at understøtte hverandre, at Ingen maatte vise sig egennyttig eller være nøieregnende, og at Tjeneres troe Arbeide maatte paaskiøndes og beløndes; men aldrig forødes i Overdaad og Ødselhed…” Ordning VI, s. 100.

11 Hauge om næringsvirksomhet og arbeidsmoral ”Hvo som ei vil arbeide, bør heller ikke æde. Maaske Qvale vil bygge Closter, som fordum, til sin Kirkestiftelse, saa vil jeg derimod bygge Fabriker, drive Handel, arbeide til Hielp med Haandværker, og naar Tid og Kraft haves, da fornemmelig dyrke Jorden.” Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1802

12 Hauge om arbeidsgivers ansvar “naar han ikke giver sine Underhavende opriktig Løn eller fornøden Føde og Klæde i Tide, om ikke Arbeids-Herren sørger for Deres rætfærdige Løn, Kost og Klæde i ræt Tid, er Dennem for en Tyv at rægne.” Hauge 1804

13 Antall finansielle transaksjoner

14 Omfanget av Hauges finansielle engasjement

15 Haugianerne Foregangsmenn innen: –Bedriftsetablering –Arbeidervelferd –Demokrati –Rettsstat –Sosiale velferdsordninger –Likestilling –Likelønn –Kultur –Politikk og samfunnsliv –Folkeopplysning –Utdanning

16 Konventikkelplakaten Dansk-norsk forordning under Christian VI Skulle hindre religiøse samlinger (konventikler) uten tillatelse av stedets sogneprest Innført for å begrense den tids radikale pietismes utbredelse i Danmark Senere brukt mot Hauge og haugianerne Haugianerne og bøndene stod i spissen for å få den avskaffet Opphevet 27. juli 1842

17 Dissenterloven Vedtatt av Stortinget 16. juli 1845 Sikret retten til dannelse av frikirker Haugianerne var delt i synet på dissenterloven –Spesielt i synet på ikke-lutherske frikirker –Byhaugianerne langt mer positiv enn mange landsbygdhaugianere

18 Jødeparagrafen §2 Grunnloven 1814: “… Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.” Videreføring av Kong Christian VII Norske Lov av 1687 Christian Magnus Falsen, Nicolai Wergeland og Georg Sverdrup talsmenn for å innlemme den I grunnloven. Forsøkt opphevet 1842, 1845 og 1848 Opphevet 13. juni 1851 Haugianerne på Stortinget delt i synet på jødeparagrafen tom 1848. I 1851 var de alle for opphevelse.

19 Næringspolitikk Haugianerne var ofte for liberalisering av næringslovgiving Ville ha lave skatter Ville ha lave offentlige utgifter Ville ha desentralisering Ville ha folkestyre Ville ha demokratisering Ville ha rettsvern Ville ha individuell frihet Var et tydelig liberalistisk talerør på en del områder

20 Hva stemte haugianerne på Stortinget? 20 HaugianerneAndre Blått = liberalistisk Rødt = proteksjonistisk

21 Relativ liberalismeindeks for haugianerne på Stortinget

22 Andel entreprenører med haugiansk inspirasjon på Sunnmøre 1818-1940 67,7% 32,3%

23 Haugianske entreprenører Niels Devold (1790-1872), Romsdalen –Fargermester, reder og kjøpmann –Opplært av sin svigerfar Halvor Ophus, venn av HNH –Startet teknologisk ledende fargeri/veveri i Ålesund i 1818 –Pioner innen mottak og tilberedelse av fisk fra 1840-årene –Tok opp rederivirksomhet med spesialtilpassede skip –Betydelig eksportør av fisk og fiskeprodukter fra 1848 –Stifter for landets første moderne handelsforening i 1847 –Byygde kombinert bedrifts- og forsamlingslokale (bedehus) –Avgjørende for Ålesunds byprevilegier fra 1848

24 Haugianske entreprenører Ole Andreas Devold (1827-1892), Ålesund –Stiftet O. A. Devold senest i 1849-1853 –Pioner innen trikotasje og tekstil –Basert på datidens ypperste teknologi –Et av de første firmaer i Europa med telefonlinje –Et av de første firmaer i verden med hydroelektrisitet og glødelampe –Pioner innen produktutvikling innen ullprodukter –Også innovativ innen nye produkter og metoder i fiskerinæringen –Nyskapingen har holdt seg til i dag

25

26 Haugianske entreprenører Webjørn Svendsen Raunsgard (1753-1824/25), Ørsta Kom fra Geilo i Hallingdal til Ørsta i 1805 Kjøpte storgården Vik med hjelp av HNH Borgersete Handelsmann Kveghandler Garver Industrimann Webjørn Svendsen d.y (1834-1899), Ørsta Bygde Svendsengarden i 1867 Gikk inn i turistnæringen Ørstenvig Hotell fra 1885 Cruisemottak Turistskyss

27 Haugianske entreprenører Berte Kanutte Aarflot (1795-1859), Ørsta/Volda –Fra entreprenørfamilie –Gårdbrukerkone –Salmedikter –Folkeopplyser Johannes Aarflot (1824-1891), Ålesund –Grunnlegger og første redaktør av Aalesunds Handels- og Sjøfartstidende –Grunnlegger av et av de mest suksessrike bokbinderier og bokhandlere i 1860 –Pioner innen kristen litteratur, skolebøker og opplysningsbøker –Stortingsrepresentant

28 Haugianske entreprenører Peter Möller (1793-1869) –Født på Røros –Apotekerlærling fra 1809 i Kristiansund –Studerte farmasi etter stipend fra HNH fra 1819 –Gjenoppbygde Svaneapoteket (Christiania) til et av Nordens fremste fra 1830 –Grunnla Lilleborg 1830 (såpekokeri) –Fremstilte medisintran 1851-1853 –Tranproduksjon på Sunnmøre og Lofoten fra 1854, senere også Kristiansund –Kommunestyremedlem Christiania 1837-1864

29 Haugianske entreprenører Peter I Langlo, Stranda –Startet med kurvfletting i 1908 –Fikk pris og medalje for kurvmøbler i 1914 –Nordens største kurvmøbelprodusent fra 1920-tallet –Banebrytende industriell møbelproduksjon fra 1929 Peder K Langlo, Stranda –Treskjæring, stilmøbler fra 1918 –Platemøbler

30 Haugianske entreprenører Jens Ekornes –Begynte med madrasfjærer og kurvmøbler –Grunnla Ekornes i 1934 –Pioner innen produkt og produksjonsutvikling –En av Ekornes/Sykkylvens viktigste samfunnsbyggere –Blant Nordens største og mest lønnsomme møbelprodusenter Mindor Hjellegjerde –Grunnla, sammen med brødre Hjellegjerde –Viktig innen produktutvikling og samfunnsbygging

31 Haugianske entreprenører Svend Foyn - Skipper - Eksportør og importør - Selfangstentreprenør - Skipsarkitekt - Oppfinner - Hvalgangstentreprenør - Granatharpun - Dampdreven hvalfangstskute - Industriell hvalfangsts grunnlegger - Reder - Arbeidervelferdsmann - Mesen - Misjonsmann - Skolemann 31

32 Samfunnsliv Aarflot –Skapte det lærde Volda-samfunnet –Politikere og næringslivstopper Devold –Omskapte Moldværmyrane til Langevågssamfunnet Ekornes –Bygde opp det moderne Ekornes-samfunnet –Jens Ekornes, ordfører i Sykkylven Ulstein og Kleven –Sentrale for utviklingen i Ulstein kommune Sævik –Per Sævik predikant, reder, verftseier –Ordfører i Herøy 1987-1989 –Stortingsrepresentant (vara og fast) 1977-1993 –President i rederiforbundet

33 Likhet Kvinners andel av menns lønn –1830: 38.6% - 52.4% –1850: 39.2% - 53.1% –1870: 43.9% - 56.3% –1900: 47.8% - 60.5% –Kvalitetsforskjell arbeiderboliger og direktørboliger 1900: –5-10% - 25-50%

34 Motivasjonen - Jens Ekornes: ”Det er ingen annen enn Gud som har gitt meg det som er bygget opp, og det er ingen annen enn Gud som har skapt den velstanden som heldigvis eksisterer på Ikornnes i dag. Min oppgave her på jorden har vært å forvalte disse rikdommene. Gud har gitt meg ansvar for bygninger, maskiner og folk. Samtidig vet jeg at alt dette skal jeg kreves til ansvar for.” (Møller & Thorseth 1974)

35 Karsten Alnæs: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie» Georg Brandes: «skjønt Kristendommen officielt blev indført i Norge av Olaf Trygvesøn, blev den faktisk indført af Hans Nielsen Hauge» Arne Garborg: «Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har skapt det norske nittende Aarhundre. Alexander L Kielland: «Større Mand end Hans Nielsen Hauge havde vi aldrig havt.» Halvdan Koht: «Den store gjerninga Haugerørsla gjorde, var at ho bar folket eit nytt og drjugt steg fram mot åndeleg friskap. Ho lærte folket å tenkja sjølv ….Og dermed la ho … grunn under sjølvstendestrevet til det norske folk» Francis Sejersted: «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge» Sagt om Hauge og haugianismen

36 Konklusjoner Haugianere pionerer innen næringsliv og samfunnsansvar i tråd med internasjonale strømninger på 1800- tallet Hauge var selve pioneren og grunderen for et betydelig “nettverk” av grundere og småborgerskap Fremdeles ser vi tydelige spor etter Hauge og haugianisme i norsk samfunnsliv


Laste ned ppt "Hans Nielsen Hauge og haugianerne Ola H Grytten Professor Dr Oecon NHH/NTNU/HSM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google