Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Det kongelige landbruks- og matdepartement Økt fokus på håndhevelse av bestemmelsene om foryngelse i bærekraftforskrifta -Bakgrunn og målsetning Jon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Det kongelige landbruks- og matdepartement Økt fokus på håndhevelse av bestemmelsene om foryngelse i bærekraftforskrifta -Bakgrunn og målsetning Jon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Det kongelige landbruks- og matdepartement Økt fokus på håndhevelse av bestemmelsene om foryngelse i bærekraftforskrifta -Bakgrunn og målsetning Jon Olav Brunvatne

2 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Forskrift om berekraftig skogbruk (2006) § 6. Plikta til å forynge Skogeigaren skal sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst, og sjå til at det er samanheng mellom hogstform og metode for forynging, jf. § 6 i skogbrukslova. § 7. Krav til forynging Skogeigar skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande forynging innan tre år etter hogst. Dersom forynginga skal skje ved planting skal ho vere gjennomført innan tre år etter hogsten. Kommunen kan etter søknad gi utsetjing med denne fristen når det ut frå klimatiske og lokale forhold er nødvendig. Den nye fristen skal ikkje vere lenger enn 5 år etter hogsten.

3 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement Gran- og/eller lauvdominert skogFurudominert skog G26- G20 G17- G14 G11- G6 F20- F17 F14- F11 F8-F6 Tilrådd plantetal pr. dekar 300- 180 230- 130 140- 60 340- 190 240- 120 130- 80 Minste lovlege plantetal pr. dekar 1501005015010050 § 8 Tilfredsstillande forynging Det skal takast omsyn til at det i perioden fram til forynginga er etablert, kan skje både avgang og oppslag av nye planter. Forynginga er etablert når konkurransen frå annan vegetasjon minkar og konkurransen mellom planter av ønskja treslag gjer seg gjeldande. Dersom kommunen finn at forynginga ikkje er tilfredsstillande må kommunen vurdere om det er nødvendig å påleggje tiltak for å få til tilfredsstillande forynging. Kommunen kan berre gi pålegg om å forynge med treslag som naturleg høyrer heime i området.

4 4 Det kongelige landbruks- og matdepartement

5 5 § 15. Tilsyn og opprettande tiltak Kommunen skal føre tilsyn med at føresegnene i denne forskrifta og vedtak fatta med heimel i den blir følgt. Kommunen skal ved stikkprøver kontrollere om nødvendige foryngingstiltak er gjennomførde og om forynginga er tilfredsstillande etablert, jf. § 7 og § 8. Fylkesmannen kan gi utfyllande retningsliner for slik kontroll.

6 6 Det kongelige landbruks- og matdepartement Hva har du gjort for noe gærent da? Mener jeg satt ut minst 100 granplanter pr daa, men skogbrukssjefen fant bare nitti ved kontrollen…. §18 Straff Den som forsettleg eller aktlaust bryt eller medverkar til brot på føresegnene i denne forskrifta blir straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år, jf. § 22 i skogbrukslova.

7 7 Det kongelige landbruks- og matdepartement Status Resultatkontroll 20% av foryngelsesarealet er ikke lagt til rette for foryngelse 40% av foryngelsesflatene har mangelfull tetthet Rapport S525 for Norge 1800 skogeiere har avvirket >500 m3 gran i perioden 2006- 2007 uten at det er registrert tilplanting

8 8 Det kongelige landbruks- og matdepartement

9 9 St. meld 39

10 10 Det kongelige landbruks- og matdepartement Øker man plantetettheten med 1000 planter per hektar fra 1000–2000 planter avhengig av bonitet vil skogen etter en 100-års periode, binde opp rundt 2 millioner tonn ekstra CO 2 -ekvivalenter i året. Akkumulert over hele perioden utgjør dette et meropptak på rundt 70 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Klimakur2020

11 11 Det kongelige landbruks- og matdepartement Norges innmeldte referanseverdi for skog i klimaforhandlingene

12 12 Det kongelige landbruks- og matdepartement Tidkrevende å kontrollere, utarbeide formelle pålegg og følge disse opp med eventuelle straffetiltak. Konsekvens: nedprioritert oppgave i kommunene Fylkesmennene må følge opp kommunenes arbeid på dette feltet SLF og LMD utfordret til å tydeliggjøre for kommunene at dette er en prioritert oppgave. Tidsklemma problemet?

13 13 Det kongelige landbruks- og matdepartement

14 14 Det kongelige landbruks- og matdepartement Mål med kontrollen Øke fremtidig virkestilgang Øke skogens bidrag i klimasammenheng –50 mill planter forutsatt dagens avvirkningsnivå? 50 mill planter….

15 15 Det kongelige landbruks- og matdepartement Utfordringer: Tid til å håndheve forskriften? Juridisk dokumentasjon av situasjonen? Vil naturlig foryngelse gi tilfredstillende resultat? Hva gjør vi med forsømte plantefelt? Hva er ”ønska treslag”? Virkemidler i relasjon til tetthet Reaksjoner på forskriftsbrudd


Laste ned ppt "1 Det kongelige landbruks- og matdepartement Økt fokus på håndhevelse av bestemmelsene om foryngelse i bærekraftforskrifta -Bakgrunn og målsetning Jon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google