Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

2 2 Om SVT-fakultetet NTNUs største fakultet med omtrent 7000 studenter og 600 årsverk Står for 28 % av total studiepoengsproduksjon på NTNU Profesjonsstudier innen industriell økonomi, psykologi og i lektorutdanningen Forskere og forskning på SVT-fakultetet er svært ofte i media, bare Vitenskapsmuseet har høyere frekvens

3 3 Dekan HR-seksjonenIT-seksjonenKontorseksjonen Studie- og forskningsseksjonen Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi Prodekaner Organisering av fakultetet

4 4 Årsverk på SVT-fakultetet 2013

5 5 Totalt 7006 studenter (2013) Studenter

6 6 Publikasjoner og formidling Kilde: Retriever

7 7 Stor bredde. Noen eksempler: Samfunnsgeografi Entreprenørskap og innovasjon Funksjonshemming i et samfunnsvitenskapelig perspektiv Velferd og sosial ulikhet Barns rettigheter i et globalt perspektiv Spesialpedagogikk Lærerutdanning og skoleutvikling Modernisering og globalisering Voksnes vilkår for læring og utdanning Forskning

8 8 SVT og NTNUs tematiske satsninger Bærekraftig samfunnsutvikling o Klimaendringer o Naturressurser og ressursforvaltning o Biologisk mangfold Havrom: o Marinforvaltning, Miljøledelse, Sikkerhet, Logistikk Energi: o CenSES Helse – og velferdsteknologi: o Senter for helsefremmende forskning o Mental helse og utvikling hos barn o Helseøkonomi o Kognitiv terapi o Helsesosiologi o Organisering av helsetjenestene

9 9 Forskerskoler på SVT Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning EDWOR - Enterprise Development and Work- life Research NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning Norwegian Researcher School in Geography Research School in Peace and Conflict NORSI - Norwegian Research School in Innovation

10 10 Større satsninger tilknyttet fakultetet Senter for helsefremmende forskning Innovasjon og entreprenørskap NTNU KOMPiS CenSES Helse, velferd og teknologi Kompetansesenter for PPT

11 11 Etter- og videreutdanning Videreutdanningstilbud –Master i organisasjon og ledelse –Master i skoleledelse –Master of Technology Management –Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning –Master i spesialpedagogikk, studieretning syns- og audiopedagogikk –Topptrenerutdanning, afrikastudier, idrettsledelse med mere 7,5 % av total studiepoengproduksjon ved SVT 41 % (49% i 2010) av NTNUs samlede videreutdanningstilbud

12 12 Instituttene

13 13 Geografisk institutt Geografi er et bredt og sammensatt fagfelt. Det meste av forskningen og undervisningen har tyngdepunkt enten i samfunnsvitenskap eller naturvitenskap, men favner også en rekke problemstillinger av overbyggende karakter Studieprogram –Årsstudium i geografi –Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i geografi –Master i geografi –Master i geografi med spesialisering i naturressursforvaltning –MPhil in Development Studies –Femårig lærerutdanning med master i geografi –PhD i geografi Forskningsområder –Utvikling og samfunnsendring i Sør –By, bygd og region –Klima, sårbarhet og tilpasning –Landskap og samfunn –Geografisk informasjonsvitenskap og geografiske informasjonssystemer (GIS)

14 14 Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Instituttets fagfelt spenner vidt; økonomi og administrasjon for næringsliv og offentlig forvaltning kombineres med teknologi og basiskunnskap innenfor matematiske- og naturvitenskaplige fagområder Studieprogram –Sivilingeniørutdanning industriell økonomi og teknologiledelse –NTNUs Entreprenørskole/ Master i entreprenørskap med ulike retninger –Master i HMS, ulike retninger –MSc in Project Management –Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse Forskningsområder –Bedriftenes samfunnsansvar –Energiøkonomi –Entreprenørskap og innovasjon –Finans –Helse, miljø og sikkerhet –Industriell økonomi –Internasjonal markedsføring og internasjonalisering –Logistikk og innkjøpsledelse –Operasjonsanalyse –Organisasjonsutvikling –Prosjektledelse

15 15 Institutt for samfunnsøkonomi Tyngdepunktene ved instituttet er offentlig økonomi og arbeidsmarkedsøkonomi. Det foregår også betydelig forskning innenfor felter som økonomisk vekst, miljø- og ressursøkonomi, utviklingsøkonomi, makroøkonomi, finansmarkeder og utdanningsøkonomi Studieprogram –Årsstudium: Samfunnsøkonomi –Bachelor: Politisk økonomi Samfunnsøkonomi –Master: Finansiell økonomi Samfunnsøkonomi –Femårig master i samfunnsøkonomi –Ph.d.: Samfunnsøkononi Forskningsområder –Offentlig økonomi –Miljø- og ressursøkonomi –Utviklingsøkonomi –Arbeidsmarkedsøkonomi –Politisk økonomi –Økonomisk vekst –Pengepolitikk –Utdanningsøkonomi –Finans

16 16 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Institutt for sosial arbeid og helsevitenskap tilbyr undervisning og forskning i helsevitenskap, sosialt arbeid og funksjonshemming og samfunn Studieprogram –Master: Sosialt arbeid Helsevitenskap Funksjonshemming og samfunn –Ph.d.: Sosialt arbeid Helsevitenskap Forskningsområder –Helsefremming og forebygging –Funksjonshemming og samfunn –Migrasjon –Sosial- og helsetjenesteforskning

17 17 Institutt for sosiologi og statsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) skal utføre forskning, undervisning og formidling på de sentrale områdene av fagene sosiologi, statsvitenskap, media og idrett. Virksomheten skal ligge på et godt internasjonalt nivå Studieprogram –Årsstudium: Kroppsøving og idrett Samfunnskunnskap Sosiologi Statsvitenskap –Bachelor: Samfunns- og idrettsvitenskap Sosiologi Statsvitenskap –Master: Idrettsvitenskap Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Sosiologi Statsvitenskap Femårig lektorutdanning i samfunnsfag –Ph.d.: Sosiologi Statsvitenskap Forskningsområder –Velferd og sosial ulikhet –Idrett, fritid og kultur –Komparativ og internasjonal politikk –Familie og barndom –Organisasjon og arbeid –Energi og miljø –Medier og politisk atferd –IKT i offentlig sektor

18 18 Pedagogisk institutt Pedagogisk institutt skal ivareta pedagogikk som et bredt orientert akademisk fag gjennom å drive grunnforskning og anvendt forskning, undervisning og allmennrettet formidling Studieprogram –Årsstudium i pedagogikk –Bachelor i pedagogikk –Master i pedagogikk med studieretning i: utdanning og oppvekst spesialpedagogikk førskolepedagogikk –Ph.d. i pedagogikk Forskningsområder –Pedagogisk filosofi –Historisk pedagogikk –Pedagogisk sosiologi –Pedagogisk psykologi –Spesialpedagogikk –Mediepedagogikk –Pedagogisk veiledning og rådgivning

19 19 Program for lærerutdanning Programmet har et omfattende praktisk-pedagogisk utdanningstilbud og dekker forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skolen, klasserommet og verkstedet Studieprogram –PPU heltid, allmennfag –FPPU deltid, allmennfag og yrkesfag –Femårig lektorutdanning i geografi historie realfag samfunnsfag språk –Yrkesfaglærerutdanning –Master i fag- og yrkesdidaktikk med studieretning estetiske fag fremmedspråk naturfag samfunnsfag Yrkesfag –Ph.d.: Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole Forskningsområder –Skolen som arena for dannelse, demokrati og medborgerskap –Styrking av realfag- og teknologiundervisning i norsk skole –Klasseledelse

20 20 Psykologisk institutt Instituttets overordnede målsetting er å forvalte, utvikle og skape psykologisk kunnskap på en slik måte at NTNU blir en sentral bidragsyter i så vel det norske som det internasjonale samfunnet Studieprogram –Årsstudium i psykologi –Bachelor i psykologi –Master i psykologi med studieretning: læring – hjerne, atferd, omgivelser arbeids- og organisasjonspsykologi –Profesjonsstudiet i psykologi –Ph.d. i psykologi Forskningsområder –Angst og tvangslidelser –Psykiske lidelser hos barn –Risikopersepsjon –Bevegelsesvitenskap –Organisasjon og helse –Hukommelsesbiologi –Læring og ferdighetsutvikling –Nevropsykologisk utviklingsforskning –Talepersepsjon –Evolusjonspsykologi –Sosial-samfunnspsykologi

21 21 Sosialantropologisk institutt Instituttets aktiviteter finner sted i alle verdensdeler, og omfatter studier av tradisjonelle samfunn, globaliseringsprosesser og modernitetens uttrykksformer Studieprogram –Årsstudium: Afrikastudier Sosialantropologi –Bachelor: Afrikastudier Sosialantropologi –Master i sosialantropologi –Ph.d. i sosialantropologi Forskningsområder –Modernisering og sosial endringer i Etiopia og Øst-Afrika –Globalisering: standardisering og kulturell kreativitet/improvisasjon –Religion og kunnskapssystemer –Arbeidsrelasjoner og migrasjon –Opplevelsesøkonomi

22 22 Norsk senter for barneforskning Gjennom undervisning og forskning skal NOSEB skape innsikt i barns aktiviteter og vilkår under oppveksten ved å initiere og gjennomføre tverrfaglige forskningsprosjekter Studieprogram –MPhil in Childhood Studies –Ph.d. i tverrfaglig barneforskning Forskningsområder –Barndom, kultur og samfunn –Medier og forbruk –Rettigheter, helse og velferd –Barnehage, skole og fritid –Fattigdom

23 23 Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap Instituttets visjon er å er å utvikle voksnes læring og rådgivningsvitenskap til et unikt tverrvitenskapelig forskningsområde med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere og andre samfunnsaktører som har interesser på feltet Studieprogram –Bachelor i rådgivning og voksnes læring –Master: voksnes læring rådgivningsvitenskap Forskningsområder –Læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet –Medborgerskap, identitet og deltakelse –Kompetansepolitikk –Vilkår for voksnes læring og utdanning –Teknologirike læringsmiljø –Voksne med spesielle læringsbehov –Mangfold i opplæring, arbeids- og samfunnsliv –Folkeopplysning og dannelse –Rekruttering, motivasjon, frafall og utbytte –Veiledning av voksne –Ledelse og innovasjon –Helse, læring og kompetanse

24 24 www.ntnu.no/svt twitter.com/SVTfakultetet


Laste ned ppt "Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google