Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EBygg2009 - samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og brukere Per Morten Vigtel FORUM FOR INNOVASJON eForvaltningskonferansen 20. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EBygg2009 - samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og brukere Per Morten Vigtel FORUM FOR INNOVASJON eForvaltningskonferansen 20. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 eBygg2009 - samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og brukere Per Morten Vigtel FORUM FOR INNOVASJON eForvaltningskonferansen 20. mars 2007

2 Et overordnet perspektiv Regjeringen prioriterte fem næringsområder i Soria Moria-erklæringen – marin sektor, maritim sektor, energi, miljø og reiseliv Som en del av strategien arbeider Forum for Innovasjon med å skape sterke næringsklynger på disse områdene Samtidig arbeider vi for å koble næringsklynger med den nordiske modellen – dette er Norges viktigste suksessformular Disse erfaringene tar vi også med oss i arbeidet med å fornye og styrke offentlig sektor

3 Noen fakta om Norges internasjonale konkurranseposisjon Norge rangeres som verdens nest rikeste land Norge befinner seg på den internasjonale produktivitetstoppen Norge er blant de land i verden som har lavest arbeidsledighet Norge har lite korrupsjon sammenlignet med andre land Norge har mindre lønnsforskjeller enn noe annet land i verden Norge har litt høyere skatt enn OECD- gjennomsnittet

4 Hva er årsaken til at Norge i likhet med de andre nordiske landene skårer så høyt på alle internasjonale sammenligninger om velstand og velferd?

5 Hovedforklaringen ligger i den nordiske modellen Den nordiske modellen innebærer et nært samarbeid mellom myndigheter, bedrifter og de ansattes organisasjoner med sikte på å skape en vinn-vinn situasjon for alle involverte parter. I praksis har det vist seg at samspillet mellom velferd og likhet har vært innovasjonsdrivere og et konkurransefortrinn. Her skiller de nordiske landene seg ut fra et land som USA, der kraftig IKT-basert økonomisk vekst har vært ledsaget av økende sosial ulikhet og fortsatt høy fattigdom.

6 Hvordan videreføre de gode erfaringene fra næringslivet til offentlig sektor? Det er et paradoks at de som skal fornye offentlig sektor har vært så lite flinke til å utnytte de positive erfaringene fra næringslivet. Effektiviseringsarbeidet bygger i hovedsak på ”New Public Management” (NPM) – som innebærer at elementer fra markedets funksjonsmåte overføres til offentlig forvaltning. Resultatene har vært blandede og konfliktfylte. Mange land har derfor reversert utviklingen. Det er således et paradoks at Norge gjennom mange år har gått i spissen når det gjelder innføring og praktisering av prinsippene fra ”New Public Management”.

7 IKT-meldingen var en anledning til å gi et svar på denne utfordringen Stoltenberg-regjeringen varslet allerede i Soria Moria- erklæringen at den ville stake ut en ny kurs i arbeidet med fornyelse og effektivisering av offentlig sektor. Det er derfor skuffende at IKT-meldingen i hovedsak nøyer seg med å omtale de teknologiske utfordringene som knytter seg til en fornyelse av offentlig sektor. Meldingen er blitt en slags ”Victor Normann light”. Dette er også beklagelig sett med næringslivets øyne. Næringslivets konkurranseevne er i stor grad avhengig av at Norge har en god og effektiv offentlig sektor. Den viktigste lærdommen som kan hentes fra næringslivet i arbeidet med å fornye offentlig sektor er ikke markedsteoriene, men erfaringene fra å gjøre bruk av den sosiale kapitalen i omstillingsprosesser.

8 Sosial kapital – det teoretiske grunnlaget for en alternativ praksis For å gi dette arbeidet faglig tyngde besluttet Norsk Investorforum og Fagforbundet å gi et utredningsoppdrag til Fafo ved Gudmund Hernes. Denne rapporten blir offentliggjort i dag. Hans hovedbudskap er at et faglig alternativ til NPM bør bygge på teoriene om sosial kapital. I disse teoriene er det en gjensidig avhengighet mellom den humane kapitalen og den sosiale kapitalen. Det er det vellykkede samspillet mellom disse to som er den viktigste forklaringen på det Hernes beskriver som den norske mikromodellen. I den norske mikromodellen er samarbeidet styrket og befestet gjennom omfattende avtaler og lover over lang tid.

9 Sosial kapital som virkemiddel for fornyelse av offentlig sektor Utgangspunktet for fornyingsarbeidet er selvsagt at IKT gir et formidabelt verktøy. For å gjøre offentlig sektor best mulig i stand til å utnytte dette verktøyet har det vært gjort godt arbeid fra både denne og tidligere regjeringer. Den viktigste kilden til effektivisering ligger imidlertid ikke i teknologien som sådan, men i evnen til å organisere nye løsninger som kan hente ut produktivitetsgevinstene fra de nye teknologiene. Samdrift i nettverk må erstatte de hierarkiske strukturene. Dette innebærer omstillinger – fra byråkratier til tjenesteyting. Skal disse omstillingsprosessene lykkes må det utvikles modeller der de ulike partene samarbeider om å finne de beste løsningene. Den sosiale kapitalen må benyttes.

10 En vellykket omstilling krever omskolering Kompetansereformen av 1999 var ment som et virkemiddel for å gi ansatte tilbud om relevant kompetanse. Denne reformen er nå stort sett lagt på is. Men Hernes påpeker at reformen kan gjenoppvekkes ved ett strategisk grep: Nemlig ved å gjøre den til en integrert del av omstilling i og av nærings- og arbeidslivet. En slik reform bør ikke først og fremst være som et individuelt tilbud, men som tilbud til dem som står overfor omstillinger i den virksomheten de er knyttet til. Et partnerskap om en revitalisering av reformen kan også gi kraft til reformene av offentlig sektor.

11 eBygg2009 – et eksempel på sosial kapital i praksis eBygg2009 bygger på en samarbeidsavtale mellom Forum for Innovasjon og Fagforbundet. Målet er en fulldigitalisert byggesaksbehandling med mest mulig elektronisk selvbetjening via nett. Prosjektet iverksettes i fire utvalgte regioner – Nedre Romerike, Sør-Østerdal, Nordmøre og Stavanger-regionen. Til sammen er 39 kommuner med. eBygg2009 representerer et koordinerende overbygg over de regionale prosjektene. Gjennom samarbeidet med fagbevegelsen sikres at de ansatte deltar aktivt i alle ledd av beslutningsprosessene. Det er også etablert et nært samarbeid med Statens Bygningstekniske Etat, som har utviklet ByggSøk. Dette er en elektronisk web-tjeneste som kan danne grunnlaget for en standard i det videre arbeidet med å samkjøre digitaliseringen av byggesaksbehandlingen i kommunene.

12 Nye grep i forlengelsen av eBygg2009 eBygg2009 kan danne en modell for tilsvarende prosesser også på andre områder av offentlig sektor. eBygg2009 vil også kunne koples til en revitalisering av kompetansereformen. Prosjektet vil kunne være en integrert del av en omfattende samfunnsreform. Partene kan gå i spissen for en unik kopling: Reorganiseringen av kommunesektoren ved bruk av ny teknologi koplet til videreutdanning av en stor gruppe kommunalt ansatte.

13 Konklusjon En god og effektiv offentlig sektor er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. I arbeidet med å fornye offentlig sektor bør man velge en langt mer offensiv strategi enn i dag. I denne strategien bør man bygge på den norske modellen – dvs den sosiale kapitalen som er skapt i samspillet mellom myndigheter, bedrifter og de ansattes organisasjoner. eBygg2009-prosjektet er et konsept som viser hvordan dette kan gjennomføres i praksis.


Laste ned ppt "EBygg2009 - samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og brukere Per Morten Vigtel FORUM FOR INNOVASJON eForvaltningskonferansen 20. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google