Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Mulighetsstudien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Mulighetsstudien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Mulighetsstudien om helhetlig bruk av Nedre Sem gård ble politisk behandlet i formannskapet 24.03.15. Ett av vedtakspunktene var at rådmannen skal legge frem sak knyttet til økt aktivitets- og arbeidstilbud. Saken skal etter planen behandles i formannskapsmøte den 15.12.15.

2 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan)  Saken bygger på «Internt notat/arbeidsdokument for administrasjonen», senest revidert den 16.11.15, som er utarbeidet av Gyda Steinsdottir, leder for Arbeid, fritid og avlastning, i samarbeid med administrasjonen ved Kari Hagen.  Behovsutviklingen for tjenester knyttet til aktivitet og arbeid for utviklingshemmede, samt etter skoletid (EST). Tallgrunnlaget er basert på temaplan for funksjonshemmede 2016-2019 samt faktiske tall per november 2015.  Det er behov for utvidelse av kommunalt aktivitets- og arbeidstilbud. Tabellen viser det antall elever som går ut av videregående skole i perioden 2016-2019. Totalt 64 elever.  Vår/høst 2016: ca. 15 nye brukere, hhv 4 til aktivitetstilbud og 11 til arbeidstilbud. I tillegg kan det komme opp til 5 nye søkere til arbeidssentre dersom disse ikke får innvilget 5.skoleår. 2016201720182019 Uten 5. skoleår Aktivitetssenter31144663 Arbeidssentre 115566 3 VTA-plasser65522441 Sum20 11 12 21

3 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) AKTIVITETSSENTRE: Gir aktivitetstilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Bemanningsfaktor 1:1 eller 1:2. EKSISTERENDE AKTIVITETSSENTRE: 1. I tilknytning til omsorgsboliger: A. Gullhella aktivitetssenter: 10 plasser B. Borgenbråten aktivitetssenter: 12 plasser C. Bergsmarksetra : 7 plasser 2. Frittstående aktivitetssentre: A. Engløkka/Låven aktivitetssenter: 20 plasser TOTALT 49 AKTIVITETSSENTER-PLASSER 1.A. 1.B. 1.C. 2.A.

4 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) ARBEIDSSENTRE: Bemanningsfaktor 1:3. Krav om produksjon og salg/inntjening. Individuelt tilrettelagt arbeidstilbud. 3. EKSISTERENDE ARBEIDSSENTRE: A. Drengsrud arbeidssenter: 18 plasser B. Daleløkken arbeidssenter: 11 plasser C. Sem arbeidssenter: 6 plasser D. Galleri Unika (butikk og verksted): 4 plasser E. FIKS – Friluftsliv, Idrett, Kosthold og Sosialt samvær : 4,8 plasser TOTALT 43,8 ARBEIDSSENTER-PLASSER TOTALT ANTALL PLASSER PÅ AKTIVITETS- OG ARBEIDSSENTRE = 92,8 3.A 3.B 3.C 3.D

5 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) 4. VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) Etter videregående skole kan elever med utviklingshemming søke på en VTA-plass NAV fatter vedtak. VTA-plasser gis et kommunalt tilskudd på kr 36.537,- per plass. Bemanningsbehov 1:4 - 1:6 A. ARBA : 18 plasser for Asker kommune hvorav 14 plasser på avdeling Vakås, 4 plasser på Løxa. B. ASKER PRODUKT : 35 plasser á kr 138.500,-. 6-8 plasser er aktivitetsplasser pga omfattende hjelpebehov i arbeidssituasjonen. Genererer gjennomsnittlig høyere kostnader per plass. C. VTA-plasser i ordinære bedrifter : 17 plasser. Bedriftene får tilskudd fra NAV for å opprette plassene. Tilskuddene brukes til oppmuntringslønn, opplæring og veiledning til brukerne. D. Kjøp av arbeidsplasser utenfor kommunen : Totalt 9 plasser med varierende tilskudd avhengig av tilbud (fra kr 36.537,- til kr 102.519,-). E. Medfinansiering i andre VTA-bedrifter kommunen ikke har avtale med. Forespørsler fra NAV. Disse vurderes løpende. Generelt: Det er ønske om eksterne arbeidsplasser innen Asker kommune som faglig og administrativt er knyttet opp mot eksisterende arbeidssentre.

6 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) 5. EST – Etter SkoleTid tilbud Dagens situasjon: Tilbud til elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole og som bor i foreldrehjemmet. Organisert og lokalisert ved avlastningstjenesten på Bondi. Tjenesten ytes hver dag fra kl 13-16. Det er forventet stor økning i antall brukere. Videreutvikling av tilbudet: Det vil være behov for større lokaliteter. Dagens lokaler er ikke dimensjonert for økningen, ei heller bemanningsressursene som er knyttet tiltaket.  EST ønskes lagt til videregående skole.  Unngår unødig transport.  Bedre ressursutnyttelse.  Aktuelle skoler: Bleiker, Nesbru, Sandvika.  Koordineres med fylkeskommunen.

7 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) 6. NYE, ALTERNATIVE LOKALITETER AKTIVITETSSENTRE: 6.A Nordre Bondi Eiendommen er velegnet for utvikling av ulike tilbud, bl.a. aktivitetstilbud til utviklingshemmede. Deler av låven ble tatt i bruk til aktivitet fra 01.05.13. «Det gule huset» er godkjent revet og skal gjenoppbygges. Planlagt ferdigstillelse i 2016. To nye rom á 25 m² avsatt til aktivitetsbruk. 6.B Bondi vaskeri Bondi avlastningssenter ble opprinnelig bygget som sykehjem med vaskeri i u.etasjen. Lokalene er pt ubenyttet. Vaskeriet kan motta og levere vask av tøy til f.eks. institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende. Forutsetter lettere rehabilitering og innkjøp av nytt utstyr. Det er ikke avsatt midler til investering eller drift til tiltaket i gjeldende HP. 6.A 6.B

8 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) 6. NYE, ALTERNATIVE LOKALITETER, FORTS. ARBEIDSSENTRE: 6.C Daleløkken – Nytt arbeidssenter til ca. 30 personer (ca. 20 nye brukere) I 2013 ble det utført en mulighetsstudie om nytt arbeidssenter. Alle funksjoner ble lagt til en ny driftsbygning med areal 680 m². Kostnadsestimert til 26,5 MNOK inklusiv ny atkomstvei. I denne kalkylen ble det ikke medregnet kostnader til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. 6.D Nedre Sem gård – Nytt aktivitets- og arbeidssenter til totalt 40-50 personer I 2014/15 ble det utført en mulighetsstudie for helhetlig bruk av Nedre Sem gård på kort og lang sikt. Et alternativ var aktivitets- og arbeidssenter, eventuelt i kombinasjon med boliger i sidebygningen. Kostnadsestimert til totalt 37 MNOK eks sidebygning. Det knytter seg stor usikkerhet til tallene gitt bl.a. låvens beskaffenhet og langt fremskredne forfall.

9 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) 6. NYE, ALTERNATIVE LOKALITETER, FORTS. 6.E Østre Asker gård – Nytt aktivitets- og arbeidssenter Lokaler for kulturskolen. Gårdstun med hovedhus, sidebygning og låve, samt stabbur (lagerlokale). Øst på eiendommen er det oppført en midlertidig(?) barnehage. Eiendommen er befart og vurdert ift egnethet til aktivitets- og arbeidssenter dersom Asker kulturskole flytter inn i andre lokaler, f.eks. kulturhuset. Østre Asker gård har en sentral og flott beliggenhet i tillegg til en rikholdig historie. Utvendig fremstår bygningene som godt vedlikeholdt. Innvendig er bygningsmassen søkt tilpasset kulturskolens drift. Deler av utomhusarealet og planløsninger er ikke universelt utformet. Spesielt gjelder dette hovedhuset. Låven er i 1.etasje innredet til øvingsrom og konserter i tillegg til kjøkken og garderobefasiliteter. Det er behov for teknisk gjennomgang av bygningsmassen.

10 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) 6. NYE, ALTERNATIVE LOKALITETER, FORTS. 6.F: Solbråveien 32 a Formannskapet har gitt rådmannen fullmakt til å kjøpe eiendommen. Formålet med et kjøp er dels å sikre Asker Produkt as nye lokaler, dels gi mulighet for til-/påbygg som kan imøtekomme kommunale behov, f.eks. aktivitets- og/eller arbeidssenter. (Organisert som Asvo Lier). Rådmannen er i forhandlinger med selger. Eiendommen er sentrumsnær, solrik, fin utsikt, men noe støyutsatt fra E18. Eksisterende bebyggelse: 1.500 m² Potensiale ny bebyggelse: 2.900 m² Asker Produkt trenger ca. 2.000 m² Areal til aktivitets-/arbeidssenter: 2.400 m² : 55 m²/plass = 40-45 plasser

11 Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne (strategi- og behovsplan) OPPSUMMERING: Stor økning i antall nye brukere i perioden 2016-2019. VTA : Estimert behov for 17 plasser. NAV jobber med å finne tilbud til ytterligere 26 personer per 16.11.15. Det må planlegges for denne utviklingen. Kort sikt : Hensiktsmessig å utvide tilbudet nært opp til et eksisterende senter der dette er mulig. Sem arbeidssenter utvides fra høst-16 da 2.etasje i hovedhuset tas i bruk. Totalt 10-15 plasser. Utover dette er potensialet på Daleløkken. Lang sikt : Nye lokaliteter må etableres; jfr. Gjennomgangen av alternativer. Helhetlig planlegging ift investering og drift. Innspill til saken mottas gjerne!


Laste ned ppt "Økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både i forhold til drift og investering (strategi- og behovsplan). Mulighetsstudien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google