Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien

2 2

3 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to års utdanning, modulbasert, hel- og deltid Utdanningene skal være yrkesrettet tertiærutdanning Kompetansen skal kunne tas i bruk direkte i arbeidslivet Skal tilfredsstille arbeidsmarkedets økende behov for yrkeskompetanse (inkl. sertifiseringer som mesterbrev og installasjonsprøve) Fokus på samarbeid og kreativitet Godkjennes av NOKUT (samme som høgskolene) Loven ble revidert i 2007, skoler kan gis akkreditering, skal ha system for kvalitetssikring. Fagskolebegrepet lovbeskyttet. Fagskoleutdanning er en tertiærutdanning (Enstemmig KUF-komite V-07, og T. Aasland H-2009) 3

4 Fagskoleråd Behov: Karslen-utvalget, Utdanningslinja, Regelverk, Opplæring, Statistikk Utfordringer : Fagskolenes frihetsgrad, interesser hos offentlige og private tilbydere Oppgaver for fagskolerådet bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. i vid forstand fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet og bidra til at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for arbeidslivet og studenter arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen 4

5 Fagskoleråd, forts Fagskolerådet skal videre arbeide for faglig kvalitet og utvikling av fagskolesektoren gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning ivareta kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud arbeide for tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår for fagskoleutdanningene bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen 5

6 NKR (EQF) - også for fagskolene Kvalitativ beskrivelse av karaktertrinnene er i dag basert på deskriptorene kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse vil nå i EQF-sammenheng endres til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Skolene må derfor endre karakterbeskrivelsene En god idé å sette inn beskrivelsene av læringsutbytte knyttet til karakterene på vitnemålet? Arbeidet igangsatt, pilotskoler beskrevet læringsutbytte Forslag fra KD er ute på høring 6

7 Nivå/Typisk utdanning KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker FERDIGHETER Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter) GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Nivå 4: Fagskole 1Kandidaten…  har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde  har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet  har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet  kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap  forstår hvordan egen bransje/yrke er en del av samfunnet Kandidaten…  kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger  kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer  kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling  kan kartlegge en situasjon og vurdere og identifisere behov for iverksetting av tiltak Kandidaten…  har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper  har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket  kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov  kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper  kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen Nivå 4: Fagskole 2 Kandidaten…  har kunnskap om begreper, teorier modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde  kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav  kjenner til bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  har innsikt i egne utviklingsmuligheter Kandidaten…  kan gjøre rede for sine faglige valg  kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning  kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling Kandidaten…  kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer  kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  kan bidra til organisasjonsutvikling 7

8 Rådet for fylkeskommunale fagskoler 8 - er et koordinerende organ for de fylkeskommunale fagskolene som skal bidra til kvalitetsutvikling av de fylkeskommunale fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. skal bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre. skal bistå FFU i andre spørsmål som FFU ønsker avklaring på arrangerer årlig en fagskolekonferanse skal ivareta de fylkeskommunale fagskolenes felles interesser knyttet til et nært og forpliktende samarbeid med alle aktuelle bransjer/næringer og øvrige samarbeidspartnere. er representert i de nasjonale utvalgene (NUTF + NUFHS)

9 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 9 - er et organ for samhandling mellom utdanningstilbydere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. fastsetter nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning utvikler og fastsetter nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene tilbyr NOKUT samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse

10 Nasjonalt utvalg for sosial og helsefag (NUFHS) 10 -er et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen sikrer utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle instanser utvikler felles nettsted for all fagskoleutdanning. uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse

11 KDKRD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHS Styrene Styring og organisering av fagskolene 11

12 NOKUTs vurdering 12

13 NOKUTs krav til system for kvalitetssikring Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre at den (de) utdanningstilbud som den tilbyr holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans. Tilbyder må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes og dokumenteres ved hjelp av: 1.Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet 2.Studentenes vurdering av utdanningstilbudet 3.Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet 4.Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet 5.Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 6.Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Fagskoler som søker godkjenning av fagområde må også dokumentere at de har: 7.Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud 13

14 Kvalitetssikring - tillegg Maritimt underlagt STCW-konvensjonen Samarbeid med Mesterbrevnemda om Mesterutdanning Samarbeid med EN og PT om Installat ø rutdanninger Tett kontakt med arbeidslivet Interne kvalitetssikrings-systemer må på plass ett år etter at NOKUTs kriterier er fastsatt, det vil si i 2010 Kan gis anledning til å opprette og nedlegge utdanninger = godkjenning som tilbyder innen fagområde 14

15 Studenttall pr skole 2010Hjemfylke --> Skolefylke 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør- Trøndelag 17 Nord- Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Utlandet SUM skoler 01 Østfold Akershus Oslo Hedmark - 05 Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM fylker

16 Oppsummering pr region 2010Hjemregion ---> SkoleregionRegion ØstRegion VestRegion NordUtlandetSUM skoler Region Øst Region Vest Region Nord SUM regioner Kommentarer: 128 fra region Vest tar utdanning i region Øst 131 fra region Nord tar utdanning i region Øst 259 gjestestudenter totalt i region Øst 62 fra region Øst tar utdanning i region Vest 103 fra region Nord tar utdanning i region Vest 165 gjestestudenter totalt i region Vest 52 fra region Øst tar utdanning i region Nord 56 fra region vest tar utdanning i region Nord 108 gjestestudenter totalt i region Nord 16

17 Studenter pr land 2010Hjemland ---> LandNorgeSverigeSUM Region Øst Region Vest Region Nord SUM Land Kommentarer: 5 fra Sverige tar utdanning i Norge. Tror de er rapportert inn til KD! Forslag: KD fordeler direkte til skoler etter telling pr år 17

18 Studenter region Øst 2010Hjemfylke --> Skolefylke 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark Egne studenter i region Øst Herunder gjestestudenter fra egen region Gestestudenter fra region Vest Gestestudenter fra region Nord SUM Gjestestudenter SUM studenter pr fylke 01 Østfold Fagskole Akershus (Rud) Oslo (FiO) Hedmark - 05 Oppland (FiG) Buskerud (FTO) Vestfold (FiV) Telemark (FT) Region Øst Studenter fra region Øst i region Vest Studenter fra region Øst i region Nord Det går 146 flere studenter ved skoler i region Øst (2247 – 2101), enn det antallet som tar fagskoleutdanning fra samme region. Sum studenter i fagskoleutd pr fylke

19 Tilskudd til fagskoleutdanning TF År 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til FK for fagskoler ut fra ord. kostn.nøkler Diff tildelt i 2010 og objektive kriterier 2011 Tekniske fag Ca stud.tallTilskudd FylkeBeregnet2 011 Østfold166, ,37 % Akershus23, ,02 % Oslo287, ,71 % Hedmark8, ,23 % Oppland442, ,06 % Buskerud178, ,34 % Vestfold147, ,80 % Telemark189, ,36 % Aust-Agder70, ,35 % Vest-Agder195, ,50 % Rogaland373, ,55 % Hordaland825, ,78 % Sogn og Fjordane134, ,72 % Møre og Romsdal391, ,55 % Sør-Trøndelag254, ,59 % Nord-Trøndelag208, ,79 % Nordland161, ,40 % Troms193, ,08 % Finnmark28, ,79 % SUM %

20 Tilskudd region Øst TF 20 Ca stud.tall Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til FK for fagskoler ut fra ord. kostn.nøkler Diff tildelt i 2010 og objektive kriterier Tilskudd Fylke("hoder")2011 Østfold ,37 % Akershus ,02 % Oslo ,71 % Hedmark ,23 % Oppland ,06 % Buskerud ,34 % Vestfold ,80 % Telemark ,36 % Pr student (ca)

21 Region Øst - pengestrøm Skolefylke 01 Østfold fylkeskomm 02 Akershus fylkeskomm. 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark Fra andre regioner SUM skoler Merinntekt Mindreutgift for fylkeskommunen 01 Østfold Fagskole Akershus (Rud) Oslo (FiO) Hedmark Oppland (FiG) Buskerud (FTO) Vestfold (FiV) Telemark (FT) I andre fylker SUM fylker

22 Tilskudd til fagskoleutdanning - HS 22 FYLKERAMME 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til helsefag ut fra ord. Kostn.nøkler Diff tildelt i 2011 og objektive kriterier Østfold ,37 % Akershus ,02 % Oslo ,71 % Hedmark ,23 % Oppland ,06 % Buskerud ,34 % Vestfold ,80 % Telemark ,36 % Aust-Agder ,35 % Vest-Agder ,50 % Rogaland ,55 % Hordaland ,78 % Sogn og Fjordane ,72 % Møre og Romsdal ,55 % Sør-Trøndelag ,59 % Nord-Trøndelag ,79 % Nordland ,40 % Troms ,08 % Finnmark ,79 % Ikke fylkesfordelt Sum %

23 Tilskudd region Øst - HS 23 FYLKERAMME 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til helsefag ut fra ord. Kostn.nøkler Diff tildelt i 2011 og objektive kriterier Østfold ,37 % Akershus ,02 % Oslo ,71 % Hedmark ,23 % Oppland ,06 % Buskerud ,34 % Vestfold ,80 % Telemark ,36 % %

24 Nasjonalt forvaltningsorgan 1. …fylkeskommune støtter arbeidet med å etablere et nasjonalt forvaltningssystem, saksbehandlingsregler, tilskuddsordninger, kvalitetsvurderinger, for fagskolene i regi av fylkeskommunene (eventuelt KS?) Hvordan avklares rollene i forhold til 1. Nasjonalt Fagskoleråd? 2. NOKUT? 3. RFF 4. NUTF/NUFHS 24

25 Regionale forvaltningsorgan 2. Det etableres tre regionale organ(opplæringsregionene) som dimensjonerer og lokaliserer opplæringstilbud med fylkeskommunalt driftstilskudd. I følge Fagskoleloven, § 6 er dette tillagt styrene Hvordan vil dette samsvare dette med det lokale behovet i de enkelte fylkene? 25

26 Fritt skolevalg 3. Det skal være fritt skolevalg for studenter mellom alle fagskoler som mottar offentlig tilskudd til driften og som omfattes av den regionale dimensjoneringen. Fagskoleutdanning er tertiærutdanning på nivå etter videregående opplæring, altså på linje med høgskole- og universitetsutdanning. All tertiærutdanning må ha fritt skolevalg! 26

27 Videreutvikling av fagskolene 4. Det settets av midler i alle fylkeskommuner til videreutvikling av fagskolene og drift av tilhørende regionale og nasjonale organ. Vil dette skje ved tilføring av friske midler fra fylkeskommunene, eller vil det bli kutt i midlene til utdanningene? 27

28 Avtaler om samhandling 5. Det utarbeides en avtale som regulerer samhandlingen om forvaltning av fagskolen mellom fylkene. Kan Oppland og Hedmark bidra, ev Oppland – Akershus eller Oslo – Akershus? Her er det utarbeidet flere varianter av avtaler 28

29 Endring av Fagskoleloven 6. Kunnskapsdepartementet anmodes om å foreta en gjennomgang av Lov om fagskoler. Gjennomgang av fagskoleloven – krever politisk påvirkning 29

30 Forslag (hvis jeg kunne bestemme...) Forvaltning Dagens råd og utvalg benyttes til videreutvikling av fagskolene og til påvirkning for eventuell lovendring. Fagskolerådet benyttes for all nasjonal påvirking og utvikling. RFF, NUTF og NUFHS benyttes regionalt og lokalt, for drift og utvikling av fagskolene. (Trengs det en gjennomgang og styrking/endring av mandat?) Fylkenes forvaltningsrolle ivaretas av voksenopplæringsavdelingen i fylket I hvert fylke ivaretar Fylkestinget rollen som ”Generalforsamling” overfor styret for fagskolene. Styret rapporterer til FT: Årsrapport og Melding om aktivitet. Økonomi KD/KRD tildeler midler etter aktivitet, det eneste som kan sikre fritt skolevalg. Dimensjonering Styrene må ha en sammensetning som sikrer arbeidslivets innflytelse på utdanningstilbudene ved fagskolene. (Repr fra arbeidslivet (brukerne), skoleeier (fylkesoppl.sjef/ass FOS), med tilsatte og studenter som tiltredende) – ikke et politisk styre. 30


Laste ned ppt "Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google