Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1

2 2

3 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to års utdanning, modulbasert, hel- og deltid Utdanningene skal være yrkesrettet tertiærutdanning Kompetansen skal kunne tas i bruk direkte i arbeidslivet Skal tilfredsstille arbeidsmarkedets økende behov for yrkeskompetanse (inkl. sertifiseringer som mesterbrev og installasjonsprøve) Fokus på samarbeid og kreativitet Godkjennes av NOKUT (samme som høgskolene) Loven ble revidert i 2007, skoler kan gis akkreditering, skal ha system for kvalitetssikring. Fagskolebegrepet lovbeskyttet. Fagskoleutdanning er en tertiærutdanning (Enstemmig KUF-komite V-07, og T. Aasland H-2009) 3

4 Fagskoleråd Behov: Karslen-utvalget, Utdanningslinja, Regelverk, Opplæring, Statistikk Utfordringer : Fagskolenes frihetsgrad, interesser hos offentlige og private tilbydere Oppgaver for fagskolerådet bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. i vid forstand fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet og bidra til at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for arbeidslivet og studenter arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen 4

5 Fagskoleråd, forts Fagskolerådet skal videre arbeide for faglig kvalitet og utvikling av fagskolesektoren gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning ivareta kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud arbeide for tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår for fagskoleutdanningene bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen 5

6 NKR (EQF) - også for fagskolene Kvalitativ beskrivelse av karaktertrinnene er i dag basert på deskriptorene kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse vil nå i EQF-sammenheng endres til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Skolene må derfor endre karakterbeskrivelsene En god idé å sette inn beskrivelsene av læringsutbytte knyttet til karakterene på vitnemålet? Arbeidet igangsatt, pilotskoler beskrevet læringsutbytte Forslag fra KD er ute på høring 6

7 Nivå/Typisk utdanning KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker FERDIGHETER Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter) GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Nivå 4: Fagskole 1Kandidaten…  har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde  har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet  har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet  kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap  forstår hvordan egen bransje/yrke er en del av samfunnet Kandidaten…  kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger  kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer  kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling  kan kartlegge en situasjon og vurdere og identifisere behov for iverksetting av tiltak Kandidaten…  har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper  har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket  kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov  kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper  kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen Nivå 4: Fagskole 2 Kandidaten…  har kunnskap om begreper, teorier modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde  kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav  kjenner til bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  har innsikt i egne utviklingsmuligheter Kandidaten…  kan gjøre rede for sine faglige valg  kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning  kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling Kandidaten…  kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer  kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  kan bidra til organisasjonsutvikling 7

8 Rådet for fylkeskommunale fagskoler 8 - er et koordinerende organ for de fylkeskommunale fagskolene som skal bidra til kvalitetsutvikling av de fylkeskommunale fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. skal bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre. skal bistå FFU i andre spørsmål som FFU ønsker avklaring på arrangerer årlig en fagskolekonferanse skal ivareta de fylkeskommunale fagskolenes felles interesser knyttet til et nært og forpliktende samarbeid med alle aktuelle bransjer/næringer og øvrige samarbeidspartnere. er representert i de nasjonale utvalgene (NUTF + NUFHS)

9 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 9 - er et organ for samhandling mellom utdanningstilbydere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. fastsetter nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning utvikler og fastsetter nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene tilbyr NOKUT samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse

10 Nasjonalt utvalg for sosial og helsefag (NUFHS) 10 -er et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen sikrer utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag er samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle instanser utvikler felles nettsted for all fagskoleutdanning. uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse

11 KDKRD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHS Styrene Styring og organisering av fagskolene 11

12 NOKUTs vurdering 12

13 NOKUTs krav til system for kvalitetssikring Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre at den (de) utdanningstilbud som den tilbyr holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans. Tilbyder må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes og dokumenteres ved hjelp av: 1.Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet 2.Studentenes vurdering av utdanningstilbudet 3.Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet 4.Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet 5.Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 6.Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Fagskoler som søker godkjenning av fagområde må også dokumentere at de har: 7.Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud 13

14 Kvalitetssikring - tillegg Maritimt underlagt STCW-konvensjonen Samarbeid med Mesterbrevnemda om Mesterutdanning Samarbeid med EN og PT om Installat ø rutdanninger Tett kontakt med arbeidslivet Interne kvalitetssikrings-systemer må på plass ett år etter at NOKUTs kriterier er fastsatt, det vil si i 2010 Kan gis anledning til å opprette og nedlegge utdanninger = godkjenning som tilbyder innen fagområde 14

15 Studenttall pr skole 2010Hjemfylke --> Skolefylke 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør- Trøndelag 17 Nord- Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Utlandet SUM skoler 01 Østfold 249 20 3 2 3 2 249 20 3 2 1 2 1 287 02 Akershus 26 14 4 26 14 44 03 Oslo 23 116 219 19 8 23 12 6 23 116 219 19 8 5 2 1 1 1 447 04 Hedmark - 05 Oppland 13 74 20 148 308 33 23 6 13 74 20 148 308 27 21 9 16 7 3 1 790 06 Buskerud 3 13 9 6 8 133 28 15 3 13 9 6 8 1 4 2 2 4 237 07 Vestfold 8 9 11 4 2 7 135 6 8 9 11 4 2 4 3 3 6 1 212 08 Telemark 4 3 1 50 158 4 3 2 1 1 230 09 Aust-Agder 1 3 2 1 1 2 7 87 8 9 1 1 1 124 10 Vest-Agder 3 2 1 1 4 31 233 21 7 2 1 1 1 308 11 Rogaland 1 4 8 166 22 3 2 3 3 2 1 215 12 Hordaland 2 5 2 4 3 6 1 8 4 8 70 652 67 47 6 3 8 5 1 1 903 14 Sogn og Fjordane 1 1 4 49 13 1 1 70 15 Møre og Romsdal 1 1 1 2 2 2 17 404 5 1 2 1 1 440 16 Sør-Trøndelag 1 2 1 3 1 1 4 4 1 24 50 9 12 4 1 118 17 Nord- Trøndelag 2 2 3 2 2 4 4 1 2 2 1 6 26 72 124 56 34 6 2 351 18 Nordland 1 2 3 2 2 9 2 88 16 1 1 127 19 Troms 1 1 3 2 1 3 3 5 1 6 1 2 55 157 43 284 20 Finnmark 1 1 1 2 6 24 35 SUM fylker 305 282 290 190 339 216 266 213 158 279 310 726 165 573 172 149 252 243 89 5 5 222 15

16 Oppsummering pr region 2010Hjemregion ---> SkoleregionRegion ØstRegion VestRegion NordUtlandetSUM skoler Region Øst198712813112247 Region Vest62145410311620 Region Nord5256124431355 SUM regioner21011638147855222 Kommentarer: 128 fra region Vest tar utdanning i region Øst 131 fra region Nord tar utdanning i region Øst 259 gjestestudenter totalt i region Øst 62 fra region Øst tar utdanning i region Vest 103 fra region Nord tar utdanning i region Vest 165 gjestestudenter totalt i region Vest 52 fra region Øst tar utdanning i region Nord 56 fra region vest tar utdanning i region Nord 108 gjestestudenter totalt i region Nord 16

17 Studenter pr land 2010Hjemland ---> LandNorgeSverigeSUM Region Øst224612247 Region Vest161911620 Region Nord135231355 SUM Land52175 5222 Kommentarer: 5 fra Sverige tar utdanning i Norge. Tror de er rapportert inn til KD! Forslag: KD fordeler direkte til skoler etter telling pr 01.10.år 17

18 Studenter region Øst 2010Hjemfylke --> Skolefylke 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark Egne studenter i region Øst Herunder gjestestudenter fra egen region Gestestudenter fra region Vest Gestestudenter fra region Nord SUM Gjestestudenter SUM studenter pr fylke 01 Østfold Fagskole 249 20 3 2 3 2 279 304 4 38287 02 Akershus (Rud) 26 14 4 44 180 - 44 03 Oslo (FiO) 23 116 219 19 8 23 12 6 426 20711 10 228447 04 Hedmark - 05 Oppland (FiG) 13 74 20 148 308 33 23 6 625 31781 83 481790 06 Buskerud (FTO) 3 13 9 6 8 133 28 15 215 829 13 104237 07 Vestfold (FiV) 8 9 11 4 2 7 135 6 182 4713 17 77212 08 Telemark (FT) 4 3 1 50 158 216 5810 4 72230 Region Øst 296 262 279 177 328 201 251 193 1 987 759 128 131 1 0182247 Studenter fra region Øst i region Vest411285851962 Studenter fra region Øst i region Nord59956710152 Det går 146 flere studenter ved skoler i region Øst (2247 – 2101), enn det antallet som tar fagskoleutdanning fra samme region. Sum studenter i fagskoleutd pr fylke 305 282 290 190 339 216 266 213 2 101 18

19 Tilskudd til fagskoleutdanning TF 19 2011 År 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til FK for fagskoler ut fra ord. kostn.nøkler Diff tildelt i 2010 og objektive kriterier 2011 Tekniske fag Ca stud.tallTilskudd FylkeBeregnet2 011 Østfold166,7 14 046 000 4,37 % 15 752 2061 706 206 Akershus23,1 1 943 000 8,02 % 28 929 45826 986 458 Oslo287,3 24 205 000 7,71 % 27 800 5233 595 523 Hedmark8,8 743 000 4,23 % 15 264 11814 521 118 Oppland442,0 37 234 000 4,06 % 14 645 48922 588 511 Buskerud178,3 15 017 000 4,34 % 15 655 523638 523 Vestfold147,3 12 411 000 3,80 % 13 682 8891 271 889 Telemark189,2 15 934 000 3,36 % 12 130 2813 803 719 Aust-Agder70,3 5 919 000 2,35 % 8 486 5042 567 504 Vest-Agder195,6 16 475 000 3,50 % 12 600 3583 874 642 Rogaland373,0 31 422 000 7,55 % 27 208 5814 213 419 Hordaland825,7 69 554 000 9,78 % 35 273 33334 280 667 Sogn og Fjordane134,7 11 351 000 4,72 % 17 010 0655 659 065 Møre og Romsdal391,1 32 950 000 6,55 % 23 606 3909 343 610 Sør-Trøndelag254,7 21 457 000 5,59 % 20 142 9361 314 064 Nord-Trøndelag208,7 17 579 000 3,79 % 13 654 3013 924 699 Nordland161,2 13 577 000 8,40 % 30 281 40316 704 403 Troms193,4 16 289 000 5,08 % 18 328 1682 039 168 Finnmark28,3 2 387 000 2,79 % 10 040 4757 653 475 SUM 4 279360 493 000 100 % 360 493 0000

20 Tilskudd region Øst TF 20 Ca stud.tall Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til FK for fagskoler ut fra ord. kostn.nøkler Diff tildelt i 2010 og objektive kriterier 2011 2010Tilskudd Fylke("hoder")2011 Østfold 287 14 046 0004,37 % 15 752 2061 706 206 Akershus 44 1 943 0008,02 % 28 929 45826 986 458 Oslo 447 24 205 0007,71 % 27 800 5233 595 523 Hedmark 60 743 0004,23 % 15 264 11814 521 118 Oppland 790 37 234 0004,06 % 14 645 48922 588 511 Buskerud 237 15 017 0004,34 % 15 655 523638 523 Vestfold 212 12 411 0003,80 % 13 682 8891 271 889 Telemark 230 15 934 0003,36 % 12 130 2813 803 719 2 307 121 533 000 143 860 487 22 327 487 Pr student (ca) 52 680 62 358

21 Region Øst - pengestrøm Skolefylke 01 Østfold fylkeskomm 02 Akershus fylkeskomm. 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark Fra andre regioner SUM skoler Merinntekt Mindreutgift for fylkeskommunen 01 Østfold Fagskole 12 824 1 030 155 - 103 - 155 103 412 14 781927 02 Akershus (Rud) - 1 339 721 - - 206 - - - 2 26612 257 03 Oslo (FiO) 1 185 5 974 11 279 979 412 1 185 618 309 1 082 23 0218 086 04 Hedmark - - - - - - - - - -9 785 05 Oppland (FiG) 670 3 811 1 030 7 622 15 862 1 700 1 185 309 8 498 40 68523 227 06 Buskerud (FTO) 155 670 464 309 412 6 850 1 442 773 1 133 12 2061 082 07 Vestfold (FiV) 412 464 567 206 103 361 6 953 309 1 545 10 9182 781 08 Telemark (FT) - 206 155 - - 52 2 575 8 137 721 11 845876 I andre fylker 464 1 030 567 670 567 773 1 030 5 8717 519 SUM fylker 15 708 14 523 14 935 9 785 17 459 11 124 13 699 10 970 13 390 121 592 -

22 Tilskudd til fagskoleutdanning - HS 22 FYLKERAMME 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til helsefag ut fra ord. Kostn.nøkler Diff tildelt i 2011 og objektive kriterier Østfold5 500 000 4,37 % 3 377 7232 122 277 Akershus4 320 000 8,02 % 6 203 3021 883 302 Oslo4 920 000 7,71 % 5 961 2261 041 226 Hedmark3 400 000 4,23 % 3 273 063126 937 Oppland5 060 000 4,06 % 3 140 4111 919 589 Buskerud8 690 000 4,34 % 3 356 9915 333 009 Vestfold3 980 000 3,80 % 2 934 0021 045 998 Telemark2 580 000 3,36 % 2 601 07921 079 Aust-Agder1 990 000 2,35 % 1 819 749170 251 Vest-Agder2 510 000 3,50 % 2 701 877191 877 Rogaland8 600 000 7,55 % 5 834 2972 765 703 Hordaland6 100 000 9,78 % 7 563 6111 463 611 Sogn og Fjordane1 820 000 4,72 % 3 647 4441 827 444 Møre og Romsdal1 680 000 6,55 % 5 061 8843 381 884 Sør-Trøndelag4 980 000 5,59 % 4 319 221660 779 Nord-Trøndelag3 550 000 3,79 % 2 927 872622 128 Nordland5 130 000 8,40 % 6 493 1981 363 198 Troms1 800 000 5,08 % 3 930 0832 130 083 Finnmark590 000 2,79 % 2 152 9651 562 965 Ikke fylkesfordelt100 000 Sum77 300 000100 % 77 300 000

23 Tilskudd region Øst - HS 23 FYLKERAMME 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til helsefag ut fra ord. Kostn.nøkler Diff tildelt i 2011 og objektive kriterier Østfold5 500 000 4,37 % 3 377 7232 122 277 Akershus4 320 000 8,02 % 6 203 3021 883 302 Oslo4 920 000 7,71 % 5 961 2261 041 226 Hedmark3 400 000 4,23 % 3 273 063126 937 Oppland5 060 000 4,06 % 3 140 4111 919 589 Buskerud8 690 000 4,34 % 3 356 9915 333 009 Vestfold3 980 000 3,80 % 2 934 0021 045 998 Telemark2 580 000 3,36 % 2 601 07921 079 38 450 000 40 % 30 846 7997 602 201

24 Nasjonalt forvaltningsorgan 1. …fylkeskommune støtter arbeidet med å etablere et nasjonalt forvaltningssystem, saksbehandlingsregler, tilskuddsordninger, kvalitetsvurderinger, for fagskolene i regi av fylkeskommunene (eventuelt KS?) Hvordan avklares rollene i forhold til 1. Nasjonalt Fagskoleråd? 2. NOKUT? 3. RFF 4. NUTF/NUFHS 24

25 Regionale forvaltningsorgan 2. Det etableres tre regionale organ(opplæringsregionene) som dimensjonerer og lokaliserer opplæringstilbud med fylkeskommunalt driftstilskudd. I følge Fagskoleloven, § 6 er dette tillagt styrene Hvordan vil dette samsvare dette med det lokale behovet i de enkelte fylkene? 25

26 Fritt skolevalg 3. Det skal være fritt skolevalg for studenter mellom alle fagskoler som mottar offentlig tilskudd til driften og som omfattes av den regionale dimensjoneringen. Fagskoleutdanning er tertiærutdanning på nivå etter videregående opplæring, altså på linje med høgskole- og universitetsutdanning. All tertiærutdanning må ha fritt skolevalg! 26

27 Videreutvikling av fagskolene 4. Det settets av midler i alle fylkeskommuner til videreutvikling av fagskolene og drift av tilhørende regionale og nasjonale organ. Vil dette skje ved tilføring av friske midler fra fylkeskommunene, eller vil det bli kutt i midlene til utdanningene? 27

28 Avtaler om samhandling 5. Det utarbeides en avtale som regulerer samhandlingen om forvaltning av fagskolen mellom fylkene. Kan Oppland og Hedmark bidra, ev Oppland – Akershus eller Oslo – Akershus? Her er det utarbeidet flere varianter av avtaler 28

29 Endring av Fagskoleloven 6. Kunnskapsdepartementet anmodes om å foreta en gjennomgang av Lov om fagskoler. Gjennomgang av fagskoleloven – krever politisk påvirkning 29

30 Forslag (hvis jeg kunne bestemme...) Forvaltning Dagens råd og utvalg benyttes til videreutvikling av fagskolene og til påvirkning for eventuell lovendring. Fagskolerådet benyttes for all nasjonal påvirking og utvikling. RFF, NUTF og NUFHS benyttes regionalt og lokalt, for drift og utvikling av fagskolene. (Trengs det en gjennomgang og styrking/endring av mandat?) Fylkenes forvaltningsrolle ivaretas av voksenopplæringsavdelingen i fylket I hvert fylke ivaretar Fylkestinget rollen som ”Generalforsamling” overfor styret for fagskolene. Styret rapporterer til FT: Årsrapport og Melding om aktivitet. Økonomi KD/KRD tildeler midler etter aktivitet, det eneste som kan sikre fritt skolevalg. Dimensjonering Styrene må ha en sammensetning som sikrer arbeidslivets innflytelse på utdanningstilbudene ved fagskolene. (Repr fra arbeidslivet (brukerne), skoleeier (fylkesoppl.sjef/ass FOS), med tilsatte og studenter som tiltredende) – ikke et politisk styre. 30


Laste ned ppt "Fagskolen i 2011 forvaltning, økonomi og dimensjonering Ivar Lien 06.04.2011 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google