Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon og verdier Med vår visjon; Små stjerner – Store stjerner mener vi: At alle barn og voksne blir sett og satt pris på At alle barn og voksne har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon og verdier Med vår visjon; Små stjerner – Store stjerner mener vi: At alle barn og voksne blir sett og satt pris på At alle barn og voksne har."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Visjon og verdier Med vår visjon; Små stjerner – Store stjerner mener vi: At alle barn og voksne blir sett og satt pris på At alle barn og voksne har noe andre kan lære noe av At alle barn og voksne er forbilder for hverandre At alle barn og voksne er like verdifulle ”Alle er vi stjerner som skal få ”skinne” i barnehagen, og vi bidrar hver og en til å gjøre barnehagen til et godt sted å være” Verdiene våre er; omsorg, trygghet og trivsel, og i dette legger vi: Omsorg - er grunnleggende for å oppleve trygghet, vi skal se hvert enkelt barn og deres ulike behov - dette danner grunnlaget for barnas utvikling av empati Trygghet – rutiner er grunnleggende for at alle barn skal føle seg trygge – barna skal oppleve at de voksne er tilgjengelige og alle barn skal bli sett og hørt -– læring og utvikling krever trygghet Trivsel – skapes ved – at alle føler seg velkommen, og har noen og være sammen med - at de voksne bryr seg, og barna får uttrykke seg – de voksne må tørre å være litt barnslige! - Vi voksne skal vise glede ved å være sammen med barna og de andre voksne. ”Gjennom omsorg og trygghet skapes trivsel for barn og voksne”

3 SEPTEMBER 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 1 UKE UKE Foreldremøte 12 Yoga UKE Yoga Høstsuppe Kmb UKE Høstsuppe Bbg 24 Høstsuppe Ttp 25 Høstsuppe Hbs UKE 40 30

4 FORELDRESAMARBEID For å få til et godt foreldresamarbeid kreves god kommunikasjon og tillit mellom foreldrene og de ansatte i barnehagen. Vi gjennomfører en til to foreldresamtaler i året. Vi er fleksible med ønsker og kan også ha samtaler dersom foreldrene føler at det er behov. Vi har to foreldremøter i året, et på høsten og et på våren. Vi har også en besøksdag for helt nye barn der barna og foreldrene blir invitert til oss for å bli kjent med barnehagen og de voksne. Informasjon utveksles ved levering og ved dagens slutt. Da har foreldrene mulighet til å gi beskjeder, og de ansatte kan gi tilbakemeldinger om dagens hendelser. Hjemmesiden sorknes.barnehage.no er den viktigste informasjonskanalen ut til foreldrene, og det er viktig at dere holder dere oppdatert der. Når ukeplanen fra avdelingen legges ut, vil dere få en e-post varsling, men dette følger ikke automatisk med andre dokumenter som legges ut. Noe informasjon vil også sendes pr. e-post. Avdelingene har vi ulike tilstelninger med foreldrene. Det kan være foreldrekaffe, påskefrokost, høstsuppe, pappapepperkakebaking, lucia osv. Da har foreldrene mulighet til å få et lite innblikk i hvordan vi har det i barnehagen. Det er også stor stas for barna å få besøk av foreldre eller besteforeldre. Samarbeidsutvalget-SU er et samarbeidsorgan for foreldre og ansatte. I SU sitter to representanter for ansatte pluss styrer, og det er fire foreldrerepresentanter, en fra hver avdeling. Trivselsgruppa er sammensatt av en forelder fra hver avdeling som har ansvar for tre sosiale aktiviteter for barn og foreldre i løpet av året, dette er vanligvis en juletrefest, en vinteraktivitetsdag, og en sommerfest.

5 OKTOBER 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE Fellessamling 45 6 UKE Fotografering fra kl UKE Fellessamling UKE FN-dagen UKE Fellessamling

6 ALDERSDELTE GRUPPER På Hakkebakkeskogen og Kardemommeby som er småbarnsavdelingene våre, har vi hver tirsdag aldersdelte grupper mellom – Da er barna inndelt i tre grupper etter alder med seks barn og 2 voksne i hver gruppe. I tillegg deler vi barna i ”store” og ”små”, både mandag, torsdag og fredag, da i to grupper med ni barn og tre voksne i hver gruppe. Mandager og torsdager går den ene gruppa på tur, den andre gruppa har en formingsaktivitet eller leker ute, og på fredager er det aldersdelt samling. På denne måten sikrer vi at de eldste barna får gått på litt lengre turer, og formingsaktivitetene kan også tilpasses bedre til barnas alder og modenhetsnivå. Hver tirsdag er også 3- og 4- åringene på Bakkebygrenda og Tiriltoppen delt i to aldersblandede grupper. Femåringene (Stjernegruppa) fra begge avdelinger har faste grupper tirsdag, onsdag og torsdag. Stjernegruppa deltar i tillegg i Regnbuekoret i Sørum kommune, og har fastsatte kor-øvelser som kan forekomme utenom de oppsatte gruppetidene. PROGRESJONSTRAPPER På de neste sidene vil dere se progresjonstrappene våre. Progresjonstrappene skal synliggjøre hva vi legger vekt på i de ulike alderstrinnene i forhold til syv ulike fagområder vi jobber med i barnehagen.

7 NOVEMBER 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE UKE Plan.dag, Bhg. Stengt UKE Fellessamling UKE UKE Yoga 2930

8 5-6 år 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år Antall, rom og form MÅL: Barna skal gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikle sin matematiske forståelse For å oppnå målet jobber vi på følgende måte:

9 DESEMBER 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 1 Pappapepperkake- baking KMB UKE 49 2 Pappapepperkake- baking BBG 3 Pappapepperkake- baking TTP 4 Pappapepperkake- baking HBS 5 Julebord 67 8 UKE Fellessamling Luciafeiring UKE Nissefest UKE Julaften 25 1.Juledag 26 2.Juledag Bhg. Stengt UKE 1 30 Bhg. Stengt 31 Nyttårsaften

10 MÅL: Barna skal tilegne seg samfunnets verdier og holdninger, de skal utvikle toleranse og respekt for hverandre For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: At barna skal lære seg å håndtere konflikter, og følelser rundt dette. Hvordan vi er mot hverandre, hva vi sier, og konsekvensene av valg vi tar. At barna skal utvikle en forståelse for at ingen er like, og tolerere ulikheter. At barna skal lære å sette grenser for seg selv, og respektere andres grenser. Vi jobber med å sette ord på følelser, og se hvordan andre har det. Å videreutvikle barnas sosiale ferdigheter, og i tillegg sette fokus på empati. Vi oppfordrer barna til å vise omsorg for de som er mindre. At barna skal utvikle empati og grunnleggende sosiale ferdigheter som for eksempel: å hilse, trøste hverandre og vise omsorg, og være hyggelig mot hverandre. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

11 JANUAR 2015 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE 1 1. Nyttårsdag bhg stengt 2 Plan.dag, Bhg. Stengt 34 5 UKE Yoga UKE UKE Yoga UKE

12 MÅL: Barna skal gjennom varierte opplevelser med ord, bilder, fortellinger, sanger, rim og regler lære seg å bruke språket på en god og positiv måte For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: Å skrive og kjenne igjen bokstaver og logoer. Å utvikle barnas formidlingskompetanse. Barnas språklige kompetanse som for eksempel uttale av ord, begrepsforståelse, ordforråd og kommunikasjon. Å sette fokus på samtale og utvikling av språket. Å utvide vårt sangrepertoar, og får tilgang på bøker med mer tekst. At barna skal gjenkjenne bokstavene i navnet sitt. At barna får anledning til å uttrykke seg i ulike situasjoner. Å lære barna enkle sanger med og uten bevegelser. Å bruke konkrete figurer som synliggjør for eksempel eventyr som vi forteller. Vi har til enhver tid ulike bøker tilgjengelig for barna. At de voksne er gode språkmodeller, og hjelper barna og sette ord på ting. Vi gir barna rom for å utrykke seg, både verbalt og nonverbalt. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

13 FEBRUAR 2015 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE UKE Fellessamling 78 9 UKE UKE Fellessamling UKE Karneval 28

14 § 20 Ferie – 20.1 – Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. Én av disse regner vi avviklet ved – stenging 5 dager i jul/påske. Barnet skal ha minimum 3 uker ferie om sommeren. Det – anmodes om at disse i størst mulig grad legges til skolens sommerferie. – 20.2 – Foresatte skal innen 1. april gi melding om når barna skal ha sommerferie. På – bakgrunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for – sommer-drift av barnehagen. Planen forelegges samarbeidsutvalget i barnehagen til – godkjenning innen utgangen av mai. – Vennligst lever svarslipp på avdelingen innen 1. april __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VÅRT/VÅRE BARN:___________________________ SKAL HA FERIE FØLGENDE UKER SOMMEREN 2015____________________________________ DATO OG SIGNATUR____________________________________________________

15 MÅL: Barna skal få mulighet til å utvikle grov- og finmotorikken gjennom varierte hverdags- aktiviteter både ute og inne. Barna skal få kjennskap til grunnleggende hverdagshygiene For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: Å øve på blyantgrep og videreutvikle finmotorikken. At barna skal bli mest mulig selvhjulpne før skolestart. Mer utfordrende bordaktiviteter som veving, klipp og lim og puslespill etc. Aktiviteter på fellesrommet, turer og uteliv som styrker grovmotorikken ytterligere Å oppmuntre barnas selvstendighet under måltid, toalettbesøk og påkledning Å styrke utviklingen av grunnbevegelser som rulle og krabbe Å gå lengre turer i skog og nærmiljøet for å styrke barnas utholdenhet Å støtte barna til selvstendighet ved eks. måltid, påkledning, turer, toalettbesøk. Mer finmotoriske aktiviteter som å klippe, lime, perle, pusle Gi utfordringer ved å bevege seg i ulent terreng Vektlegging av selvstendig håndvask før og etter måltider, og tannpuss etter lunsj. Oppmuntre til dotrening etter barnas og foreldrenes ønske Ulike bordaktiviteter for å trene og utvikle pinsettgrepet Grovmotoriske aktiviteter som styrker barnas gå og løpeteknikker Vektlegging av håndvask før og etter måltider, og tannpuss etter lunsj 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

16 MARS 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE UKE Ski og akedag 56 Yoga 78 9 UKE UKE Yoga Påskekaffe KMB UKE Påskekaffe BBG 25 Påskekaffe TTP 26 Påskekaffe HBS

17 MÅL: Barna skal gjennom varierte opplevelser utvikle sine evner til å bearbeide inntrykk, og gi varierte utrykk. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: Å organisere en kunstutstilling, og lage kunst. Varierte kulturelle inntrykk, og muligheten til å bearbeide opplevelsene på ulike måter. Lage kunst til kunstutstilling, bruke ulike uttrykksformer. Ulike kulturopplevelser Lage kunst til kunstutstilling, bruke ulike uttrykksformer. Ulike kulturopplevelser Formingsteknikker som: klipp, lim og perling. Ulike musikkinstrumenter. Bevegelsessanger Formingsteknikker som: tegning, maling og modelleire. Enkle musikkinstrumenter. Enkle barnesanger. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

18 APRIL 2015 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 30.3 Påskeferie, bhg. Stengt UKE Påskeferie, bhg. stengt 1 Påskeferie, bhg. stengt 2 Skjærtorsdag, bhg. stengt 3 Langfredag, bhg. stengt 4 Påskeaften 5 1. påskedag 6 2.påskedag, bhg. stengt UKE UKE Fellessamling UKE UKE

19 MÅL: Barna skal gjennom å ferdes i naturen få innsikt, oppleve samspill og mangfoldighet For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: Å gi barna gode naturopplevelser gjennom å være mye ute i naturen Å bevisstgjøre barna på miljøvern Å lære barna om næringskjedene i naturen. Videreutvikle kjennskapen til plante og dyreliv Bruker nærmiljøet og skogen mer aktivt, og over lengre perioder om gangen Gi barna gode naturopplevelser Holdninger til å være ute i allslags vær At barna skal få kjennskap til ulike dyr, planter og insekter i vårt nærmiljø Lengre turer i nærmiljøet og skogen, som for eksempel til gapahuken Å følge årstidsforandringene, og undre oss over livet i naturen. Å ta barna med på korte turer i nærmiljøet og skogen, hvor barnas trygghet og opplevelsene underveis er viktigst. 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

20 MAI 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE Off. høytidsdag bhg stengt 23 4 UKE UKE Mai leker 14 Kr. Himmelfartsdag bhg stengt Mai 18 UKE Foreldremøte 2223 Pinseaften 24 PInsedag 25 2.Pinsedag bhg stengt UKE Fellessamling 3031

21 MÅL: Barna skal oppleve at de er verdifulle og viktige for fellesskapet i et inkluderende miljø, som ivaretar alle barnas ulikheter. For å oppnå målet jobber vi på følgende måte: At barna erfarer at deres handlinger og valg påvirker situasjonen for dem selv og andre. Å lære barna empati, og godtar likheter og ulikheter. At barna skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. At barna skal bli kjent med de ulike tilbud som finnes i nærmiljøet, som for eksempel bibliotek, kino og teater. At de voksne skal gi hvert enkeltbarn tid og rom slik at barna føler seg viktig og blir sett Videreutvikle barns medvirkning ved at de deltar i ulike gjøremål, og får være med å ta avgjørelser Barns medvirkning og aktive deltagelse er mer synlig i hverdagsaktiviteter som for eksempel under måltid og påkledning Likeverd og respekt overfor hverandre Ha fokus på å dele, og hjelpe til i ulike situasjoner Å lytte til barnas ønsker og behov Barns medvirkning og deltagelse i hverdagen utfra deres forutsetninger og ståsted 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år

22 JUNI 2015 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 1 UKE UKE UKE Fellessamling Plan.dag bhg stengt UKE UKE 27 30

23 PEDAGOGISK SOMMEROPPLEGG for sommeropplegget blir utarbeidet av personalet og delt ut til foreldrene i løpet av juni måned. Plan 5-6 uker om sommeren har vi eget pedagogisk sommeropplegg i barnehagen. Planene for sommeropplegget blir utarbeidet av personalet og sendes ut til foreldrene i løpet av juni måned. Planene gir en oversikt over hvilke voksne og barn som er i barnehagen, samt hvilke temaer/aktiviteter som skal gjennomføres i perioden. Målet med å legge til rette for ulike pedagogiske aktiviteter også i sommerukene er å gi barna opplevelser og erfaringer, omsorg og læring i en periode hvor man er færre barn og voksne tilstede i barnehagen I utgangspunktet opererer vi med en småbarns- og en storbarnsbase i denne perioden. Dersom det er mange barn deles gruppa inn ytterligere og er det veldig få barn er alle samlet på en avdeling. Vi benytter også denne perioden til å la de barna som skal bytte avdeling i august være sammen med de på storbarnsavdelingene, slik at denne tiden også blir en liten tilvenning før overgangen til stor avdeling. Fra uke 27 t.o.m. uke 31 har vi eget pedagogisk sommeropplegg i b arnehagen. Planene gjennomføres i perioden. Målet med å legge til rette for ulike pedagogiske aktiviteter også i sommerukene er å gi barna omsorg og læring i en periode hvor man er færre barn og voksne tilstede i barnehagen. I utgangspunktet opererer vi med en og en storbarnsbase i denne perioden, dersom det er mange barn deles gruppa inn ytterligere, og er det veldig få barn er alle samlet på en avdeling. Vi benytter også denne perioden til å la de barna som skal bytte avdeling i august være sammen med storbarnsavdelingene.

24 JULI 2015 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE UKE UKE UKE UKE

25 TILVENNING Vi ønsker at barn og foreldre skal få en trygg start i Sorknes Barnehage. Når barnet begynner i barnehagen har en av de voksne på avdelingen oppgaven som tilknytningsperson. I tilvenningsperioden har denne personen ansvaret for å ta imot barnet og foreldrene. Denne personene skal også så langt det er mulig være sammen med barnet i alle hverdagsaktiviteter, for å støtte barnet i møte med nye og ukjente situasjoner. En av de tre første dagene har tilknytningspersonen ansvaret for at det skal gjennomføres en samtale med foreldrene. Hvor lang tid det enkelte barn trenger på sin tilvenningsperiode er individuelt. I første omgang har vi en tilvenningsperiode på tre dager hvor en av foreldrene er sammen med barnet i barnehagen. Atskillelsen skjer gradvis. Ved atskillelse er det viktig at foredrene tar tydelig farvel med barnet. Foreldrene må være tilgjengelige de første dagene slik at de kan komme raskt til barnehagen hvis det er nødvendig. De første dagene i barnehagen bør ikke bli for lange da det er mange nye inntrykk å bearbeide. Det er fint å avslutte dagen mens barnet fremdeles er opplagt. Barn som skal bytte avdeling på huset trenger også en tilvenningsperiode, da det er forandringer også for disse barna. Tilvenningen skal skje gradvis slik vi gjør det med helt nye barn. Tilknytningspersonen fra avdelingen som barnet er på overflytningstidspunktet har ansvaret for å følge barnet og være sammen med barnet på den nye avdelingen i tilvenningsperioden. Pedagogisk leder har ansvar for å videreformidle informasjon om barnet til den nye avdelingen.

26 AUGUST 2015 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG UKE UKE UKE UKE UKE 35 UKE


Laste ned ppt "Visjon og verdier Med vår visjon; Små stjerner – Store stjerner mener vi: At alle barn og voksne blir sett og satt pris på At alle barn og voksne har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google