Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førstelektor Ingun Sletnes Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Klage 26. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førstelektor Ingun Sletnes Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Klage 26. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Førstelektor Ingun Sletnes Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Klage 26. mars 2012

2 Faser i saksbehandlingen Søknad eller annet initiativ Saksutredning Vedtak Underretning Klage

3 Hvorfor klageregler? - rettsikkerhetsgaranti - forvaltningen gjør rettslige feil som må kunne rettes opp - forvaltningen utøver et skjønn som kan stride mot retningslinjer gitt f. eks av kommunestyret - enklere overprøvingsordning enn domstolsbehandling Vær spesielt oppmerksomme på brukeres avhengighetsforhold til hjelpeinstansene Her behandles - klage etter forvaltningsloven sammen med visse særbestemmelser i særlov og - klage etter pasientrettighetsloven - klage over tildelingsvedtak/avslag - klage over vedtak om egenandeler, beslutninger om tvang etc. behandles ikke - obs. ved klage sjekk alltid ut hva slags vedtak er dette og hvilke klageregler gjelder

4 Hovedregler i forvaltningsloven om klage Enkeltvedtak kan påklages jf. fvl. § 28, obs. det omfatter ikke prosessuelle avgjørelser Part og den med rettslig klageinteresse kan klage jf. fvl. § 28 - Pårørende kan ha rettslig klageinteresse - Må vurderes konkret jf. reelle hensyn (Bernt i Frihagens forvaltningsrett s. 303 og Syse i Pasientrettighetsloven) - Interesseorganisasjon? Mer nærliggende å bruke slike som fullmektig etter fvl. § 12 - særlige problemsstillinger knyttet til parstbegrepet innenfor barnevernet Klageinstans er overordnet organ jf. fvl.§ 28 - hva med kommunale vedtak her? Krav til skriftlig klage mv. jf. fvl. § 32 Klage sendes underinstansen jf. fvl. § 32 a) (for at denne skal kunne rette opp eventuelle feil, se fvl. § 33 om underinstansens kompetanse) Klagefristen er tre uker jf. fvl. § 29

5 Klageinstansens prøvelsesrett Klageorganet har som hovedregel full prøvelsesrett jf. fvl. § 34 andre ledd Kan prøve rettsanvendelsen (lovlighetsprøving), dvs. - faktum - saksbehandlingen - om beslutningen er truffet av rett organ - om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig - om det foreligger myndighetsoverskridelse Kan prøve av forvaltningsskjønnet Det siste skaper noen særlige problemstillinger der statlig klageinstans overprøver kommunale vedtak Kan legge vekt på nye omstendigheter Skal vurdere klagers anførsler Vedtak kan endres til skade, men det er lagt inn visse begrensninger men kan gå ut over disse

6 Utfall av klagebehandlingen Stadfesting av påklaget vedtak Nytt realitetsvedtak Oppheve vedtaket og sende saken tilbake til klageinstansen Underinstansen må respektere klageinstansens vedtak

7 Klage etter lov om sosiale tjenester i NAV Enkeltvedtak kan påklages jf. § 47, fvl. regler om klage (i kapittel VI) gjelder, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 41 Hva er enkeltvedtak? - definert i fvl. § 2 a) jf. b) - lov om sisale tjenester i NAV klargjør at tildeling (og avslag) på søknader om av tjenester regnes som enkeltvedtak Typiske enkeltvedtak er tildeling eller avslag på søknad om økonomisk stønad (sosialhjelp), fastsetting av vilkår, avslag på nødhjelp eller midlertidig bolig, avslag på kvalifiseringsprogram eller stønad, søknad, stansning av kvalifiseringsprogram for å nevne noen

8 Klage etter lov om sosiale tjenester i NAV II Fylkesmannen er klageinstans jf. § 47 Kan prøve alle sider av vedtaket jf. § 48 Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig Hva betyr det?

9 Klage etter barnevernloven Enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet kan påklages jf. bvl. § 6-5 første ledd Det gjelder ikke enkeltvedtak truffet av fylkesnemnda jf. andre ledd (disse overprøves av domstolene) Hva er enkeltvedtak? - definert i fvl. § 2 a) jf. b) - bvl. § 6-1 andre ledd klargjør at avgjørelser om ytelser eller tjenester etter loven regnes som enkeltvedtak Typiske enkeltvedtak etter loven er avgjørelser om frivillige tiltak etter bvl. § 4-4 og avslag på søknad om forlenget tiltakstid ut over 18 år Avgjørelser om igangsetting av undersøkelsessak er ikke enkeltvedtak

10 Klage etter barnevernloven II I barnevernssak kan en ofte få flere parter (foreldrene, i en del tilfeller barnet og noen ganger fosterforeldre) Fylkesmannen er klageinstans jf. bvl. § 6-5 Fylkesnemnda er klageinstans over foreløpige vedtak etter bvl. §§ 4-6, 4-9 og 4-25 og vedtak om flytting etter bvl. § 4-17 Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket jf. bvl. § 6-6, men det skal tas hensyn til det kommunale selvstyret – betydning? Hvorfor forskjellige regler sammenholdt med lov om sosiale tjenester i NAV?

11 Klage etter pasrl. Knytter ikke klageretten til enkeltvedtaksbegrepet Kan klage over at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, jf. pasrl. § 7-2 første ledd Alle beslutninger om tildeling eller avslag på søknader om helse- og omsorgstjenester kan påklages. Også saksbehandlingsbeslutninger kan påklages Forvaltningsloven gjelder utfyllende så langt den passer i forhold til kapittel 7, jf. pasrl. § 7-6 første ledd Pasient, bruker eller representant kan klage, jf. pasrl. § 7-2 første ledd, ingen klagerett for den som har «rettslig klageinteresse» - har trolig ikke stor betydning Pasrl. § 7-2 fjerde ledd erstatter fvl. § 12 mht. reglene om fullmektig

12 Klage etter pasrl. II Klagefristen er fire uker Klager skal være skriftlige, litt enklere krav til innholdet av en klage enn etter fvl. Klageinstans er fylkesmannen

13 Fylkesmannens prøvelsesrett ved klager etter pasientrettighetsloven Fvl. gjelder så langt den passer jf. pasrl. § 7-6 første ledd, se alle utgangspunktene foran om prøvelsesretten etter fvl. § 34 Ved prøving av forhold eller vedtak innenfor spesialisttjenesten full prøvelsesrett Ved prøving av kommunale forhold som ikke er knyttet til vedtak full prøvelsesrett Ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester skal fylkesmannen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 andre ledd tredje setning For øvrige kommunale vedtak (omsorgstjenester) skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn Vi må altså skille mellom helse- og omsorgstjenester når vi kommer til klage i forhold til forhold og vedtak truffet innenfor kommunens ansvarsområde

14 Klage etter folketrygdloven - særlige regler i ftrl. § 21-12 Vedtak etter folketrygdloven kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer, normalt til NAV klageinstans ( jf. rundskriv) Vedtak etter ftrl. kapittel 5 kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Helsedirektoratet bestemmer, HELFO sentralt, egne søknadsskjema for privatpersoner Etter at denne klageadgangen er benyttet, kan klageinstansens vedtak ankes inn for Trygderetten etter reglene i lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten Enkelte typer vedtak kan ikke ankes inn for Trygderetten – her gjelder særlige regler – gjelder ikke mange typer av vedtak Merk lenger klagefrist enn fvl. – 6 uker jf. ftrl. § 21-12 femte ledd


Laste ned ppt "Førstelektor Ingun Sletnes Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Klage 26. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google