Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligkonferansen 2004 Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet 24. mars 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligkonferansen 2004 Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet 24. mars 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligkonferansen 2004 Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet 24. mars 2004

2 2 Visjon: Alle skal kunne bo godt og trygt Visjonen skal nås gjennom følgende mål og strategier: Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger Visjon og målsettinger

3 3 Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked De fleste klarer seg meget bra på boligmarkedet i dag og Norge har gjennomgående svært høy standard på boliger, blant annet på grunn av satsing på eierboliger Fokus på byggekostnader – i samarbeid med næringen Forenkelt og mer brukervennlig Plan- og bygningslov Lovverket er ellers tilfredsstillende – foreslår ikke noen ytterligere endringer i eksisterende lover nå Behov for mer kunnskap og informasjon om lovverket, særlig husleieloven

4 4 Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Nasjonal strategi for å bekjempe bostedsløshet – ambisiøse mål! Motvirke at folk blir bostedsløse – reduksjon i antall begjæringer om utkastelser med 50 prosent og antallet utkastelser med 30 prosent Bidra til god kvalitet ved døgnovernatting – ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtaler Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig – maks tre måneder i midlertidig botilbud … innen 2007

5 5 Boligsubsidiene legges opp slik at de når dem som har behov for støtte Støtte bør gis som bostøtte (konsumentstøtte) – mer målrettet enn å gi støtte som boligtilskudd (investeringsstøtte) ønsker derfor en styrking av bostøtten gradvis nedtrapping av boligtilskuddet til fordel for bostøtte Også vanskeligstilte bør sikres en boligkarriere der målet er etablering i eierboliger Leieboliger kan være en fattigdomsfelle Subsidiene må utformes slik at de bygger opp under regjeringens ”arbeidslinje” Omlegging av boligsubsidiene

6 6 Raskere bosetting av flyktninger i kommunene Sikre innvandrere en boligkarriere Introduksjonsprogrammet – lære å bo Bostøtte for deltagere i introduksjonsprogrammet Lov mot diskriminering på boligmarkedet Bosetting av flyktninger

7 7 Husbankens låneordninger Grunnlånet skal ivareta boligetablering og distriktshensyn Husbankens grunnlån (oppføringslån og utbedringslån) samles i ett lån – bidrar til forenkling Regjeringen ønsker flere universelt utformede og miljøvennlige boliger –Krav om dette for å få lån i Husbanken til nybygging eller utbedring Startlånet – har vært en suksess – videreføres som topplån Husbankens låneramme fastesettes fortsatt i de årlige budsjettbehandlingene

8 8 Miljøvennlige og tilgjengelige (universelt utformede)boliger skal prioriteres i Husbankens låneordninger Økt kompetanse og bedre planlegging Bygningslovutvalget er bedt om å se på hvorvidt bygningslovgivningen ivaretar funksjonshemmedes behov godt nok Tilskudd til kommunikasjon og kompetanseutvikling – bla til å øke bevisstheten på dette området Fokus på miljøvennlige og tilgjengelige boliger

9 9 Husbanken styrkes som rådgivnings- og kompetanseinstitusjon – blant annet overfor kommunene som har hovedansvaret for å sette boligpolitikken ut i livet Informasjon og kommunikasjon blir viktigere virkemidler Tilskudd til kommunikasjon og kompetanseutvikling – dagens tilskudd til boligkvalitet innlemmes også i denne posten for å få bedre utnyttelse av midlene kommunikasjon og kunnskap som virkemiddel

10 10 Regjeringens boligmelding er en videreføring av den boligpolitikk som er ført i 80- og 90-årene Fortsatt fokus på at eierboligen er den foretrukne boform For de fleste av oss er en stabil økonomisk politikk som legger til rette for en lav rente og trygge arbeidsplasser det viktigste boligpolitiske instrument De økonomiske virkemidlene bør derfor rettes mot vanskeligstilte på boligmarkedet – følger opp fattigdomsmeldingen Konklusjon


Laste ned ppt "Boligkonferansen 2004 Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet 24. mars 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google