Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006
Drammen 5. september 2006 Adm. direktør Geir Barvik Husbanken

2 Satsingsområder i 2006 Kampen mot bostedsløshet
Strategien ”På vei til egen bolig” Vanskeligstilte på boligmarkedet Bostøtte, startlån, boligtilskudd Økt tilgjengelighet i norske boliger Universell utforming Gode miljøkvaliteter i norske boliger Lavenergiboliger, passivhus Stedsutvikling Barnehager Kvartalsrapporten 2006/2

3 Boligmarkedet Kvartalsrapporten 2006/2

4 2006: Nytt toppår for boligbyggingen?
Kvartalsrapporten 2006/2

5 2006: Nytt toppår for boligbyggingen. …
2006: Nytt toppår for boligbyggingen? …. og Husbankens andel går svakt oppover Kvartalsrapporten 2006/2

6 Fra kvantitet til kvalitet: – 25 prosent av alle nye boliger i 1
Fra kvantitet til kvalitet: – 25 prosent av alle nye boliger i 1. halvår var husbankboliger Kvartalsrapporten 2006/2

7 Økt låneutmåling for nye boliger – nær 80 prosent i 2. kvartal 2006
*) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån Kvartalsrapporten 2006/2

8 Husbankrenten sakte opp – men fortsatt 1,4 prosentpoeng under markedsrenten i 2. kvartal
Kvartalsrapporten 2006/2

9 Økonomiske rammebetingelser
Kvartalsrapporten 2006/2

10 Økte tilskuddsrammer i 2006 – mer til de vanskeligstilte
Kvartalsrapporten 2006/2

11 Stabil låneramme de siste årene – økt satsing på startlån og barnehager
Kvartalsrapporten 2006/2

12 Vanskeligstilte Kvartalsrapporten 2006/2

13 På vei til egen bolig Nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 5 500 bostedsløse i Norge (kartlegging foretatt av NBI på oppdrag fra Husbanken) Færre bostedsløse i byene, flere i mindre kommuner 60 prosent av prosjektene som fikk kompetanse-tilskudd i 1. halvår 2006 ligger innenfor denne strategien Kvartalsrapporten 2006/2

14 Kompetansetilskudd med fokus på vanskeligstilte – 17, 5 millioner kroner i 1. halvår 2006
Kvartalsrapporten 2006/2

15 Bostøtte: Flere mottakere i 1
Bostøtte: Flere mottakere i 1. termin 2006 – økt boutgiftstak i storbyene Kvartalsrapporten 2006/2

16 Fakta om bostøtte 106 000 norske husstander mottar bostøtte
Gjennomsnittshusstanden: Samlet årsinntekt på kr (ca kroner i måneden) Boutgifter på kr i måneden Får kr i bostøtte i måneden Mottakergruppene: 40 prosent er pensjonister 32 prosent er uføre 14 prosent er enslige forsørgere 5 prosent er andre barnefamilier 3 prosent er flyktninger på introduksjonsprogram Tall for 1. termin 2006 Kvartalsrapporten 2006/2

17 Bostøtte: Regelverksendringer 2006
Økning av boutgiftstaket med kroner per år for beboere i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand Fjernet arealkravet for siste rest av gruppen barnefamilier m.fl. Endret satsene for rimelig boutgift til gunst for de fleste av mottakerne Elektronisk bostøttesøknad Konsekvenser Total utbetaling 1.termin 2006 økt med 100 mill. kroner siden 1.termin 2005 Gjennomsnittlig utbetaling per husstand økt med 200 kroner per mnd i samme periode Kvartalsrapporten 2006/2

18 Færre startlån utbetalt i 1. halvår – mer midler fordelt til kommunene
Kvartalsrapporten 2006/2

19 Flest startlån til nykommere på boligmarkedet
Kvartalsrapporten 2006/2

20 Fakta om startlån – 1. halvår 2006
De fleste kundene er under 40 år... … og tjener mindre enn kroner 56 prosent leier bolig før lånet blir utbetalt 76 prosent kjøper brukt bolig 18 prosent får også boligtilskudd Tilskudd: kroner per person i snitt 10 prosent er mottakere av bostøtte Kvartalsrapporten 2006/2

21 Trenden har snudd for boligtilskudd – flere tilskudd til utleieboliger
Kvartalsrapporten 2006/2

22 Fakta om boligtilskudd
Enkeltpersoner: Tilskudd: kroner per person Kostnad: kroner per bolig Tilskuddsandel: 26 prosent Utleieboliger: Tilskudd: kroner per bolig Kostnad: kroner per bolig Tilskuddsandel: 20 prosent Kvartalsrapporten 2006/2

23 Andre boligtilskudd fra Husbanken
Tilskudd til tilpasning Ramme 2006: 85 mill. kroner Årlig rapportering fra kommunene Tilskudd til personer i 2005 Tilskudd til prosjektering Ramme 2006: 5,8 mill. kroner Forbruk per 1. halvår: 3,0 mill. kr Tilskudd til 262 boliger i 1. halvår 2006 Tilskudd til tilstandsvurdering Ramme 2006: 4,2 mill. kroner Forbruk per 1. halvår: 1,1 mill. kr Tilskudd til boliger i 1. halvår Kvartalsrapporten 2006/2

24 Universell utforming Kvartalsrapporten 2006/2

25 Nytt grunnlån med fokus på boligkvalitet – 60 prosent av boligene i 1
Nytt grunnlån med fokus på boligkvalitet – 60 prosent av boligene i 1. halvår har økt tilgjengelighet Kvartalsrapporten 2006/2

26 Boliger med livsløpsstandard 1990 – 2006
Omfatter nye boliger godkjent for oppføringslån/grunnlån og nye omsorgsboliger godkjent for oppstartingstilskudd Kvartalsrapporten 2006/2

27 Miljøvennlige boligbygging
Kvartalsrapporten 2006/2

28 Nytt grunnlån med fokus på boligkvalitet – 40 prosent av boligene i 1
Nytt grunnlån med fokus på boligkvalitet – 40 prosent av boligene i 1. halvår har miljøkvaliteter Kvartalsrapporten 2006/2

29 Nytt satsingsområde: Stedsutvikling
2,5 mill. kroner i kompetansetilskudd i 1. halvår (fordelt på 13 prosjekter) Noen av aktivitetene: Statens byggeskikkpris til ombygd transformatorstasjon i Hausmannsgate 16 i Oslo Lærebok i ”Bolig og nærmiljø – arkitekturundervisning i grunnskolen”. Bergen arkitektskole: Midler til studieoppgave om stedsutvikling – byggeskikk og bruk av det offentlige rom i Vardø. European 2005 i Kirkenes: Konkurranse for unge arkitekter som fokuserer på utvikling av sted og ny kunnskap om boligbygging. Kvartalsrapporten 2006/2

30 Kompetansetilskudd til prosjekter med fokus på boligkvalitet i 1
Kompetansetilskudd til prosjekter med fokus på boligkvalitet i 1. halvår 2006 Kvartalsrapporten 2006/2

31 Andre ordninger som Husbanken forvalter
Kvartalsrapporten 2006/2

32 Stor interesse for barnehagelån – mange nye barnehageplasser i 2005 og 2006
Kvartalsrapporten 2006/2

33 Skoler, kirker og studentboliger
Skolekompensasjonsordningen I første halvår har 29 skoler fått innvilget sin søknad om kompensasjon for sine renteutgifter ved utbedring eller nybygg I 24 av prosjektene inngår tilrettelegging for funksjonshemmede Kirkekompensasjonsordningen Husbanken har i første halvår mottatt 111 søknader om kompensasjon for renteutgifter ved utbedring av kirkebygg Det er særlig utbedring av gulv, tak, vindu og tårn, generell overflatebehandling samt takrenner og nedløp det blir søkt støtte til å gjennomføre Tilskudd til studentboliger I 2006 har 9 prosjekter med til sammen 606 hybelenheter fått tilsagn om tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Kvartalsrapporten 2006/2

34 Effektiv forvaltning Kvartalsrapporten 2006/2

35 Låneporteføljen til Husbanken – færre men større lån
Kvartalsrapporten 2006/2

36 Lave nettotap på utlån Kvartalsrapporten 2006/2

37 Bruttotap etter type lånekunde
Kvartalsrapporten 2006/2

38 Høye strømpriser - hva gjør Husbanken ?
Engangsutbetaling til alle bostøttemottakerne på kr 2 500 i februar – totalt 265 mill.kr Alle bostøttemottakerne fikk i tillegg i 1. og 2. termin 2003 et sjablonbeløp for lys og varme og … inntektsgrensen for målgruppen barnefamilier ble økt Totalt 416 mill kr I 2006: Er bedre forberedt Utbetalingen bør nå komme tidligere Husbankens mål: Utbetaling skal skje mindre enn 4 uker etter vedtak i Stortinget Kvartalsrapporten 2006/2


Laste ned ppt "Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google