Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regiondirektør Margot Telnes 23. september 2010 Husbankens rolle i boligpolitikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regiondirektør Margot Telnes 23. september 2010 Husbankens rolle i boligpolitikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regiondirektør Margot Telnes 23. september 2010 Husbankens rolle i boligpolitikken

2 Rollefordeling i boligpolitikken Staten •Lovverk •Finansiering •Kompetanse - utvikling Kommunene •Boliger for vanskeligstilte •Plan- og bygningsmyndighet •Arealdisponering •Tomte- og boligforsyning Private • Bygger • Forvalter • Eier • Omsetter

3 Historie Husbanken ble opprettet for å bidra til å bygge boliger for alle etter krigen – gjenreisning Finansiering via lån var den viktigste oppgaven På 80-tallet ble styringen av boligmarkedet overtatt av ”markedet” – og stat og kommuner trakk seg noe tilbake Husbanken har de siste årene gradvis endret seg fra å være en bank til å være en velferdsetat

4 KRD’s beskrivelse i 2010: Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Banken bidrar til å fremskaffe boliger for bostedsløse, flyktninger og andre vanskeligstilte, og har tilbud som reduserer boutgiftene for særskilte grupper. Husbanken tilbyr også lån og tilskudd som stimulerer til bygging av gode og rimelige boliger, utvikling av gode bomiljøer og til utbedring av boliger. Banken gir råd og faglig assistanse, og er engasjert i boligfaglig/- politisk utredningsarbeid.

5 Husbanken - et kunnskaps- og kompetansesenter Bred satsing på kompetanseutvikling gjennom Kunnskapsdeling og dyktiggjøring av kommunene med vekt på det boligsosiale feltet Boligforskning og kunnskapsutvikling Samarbeidsavtaler med kommuner Ny kunnskapsportal er under utvikling - ferdigstilles 2010 Kontaktmøter, kurs og konferanser Kompetanseheving blant Husbankens ansatte Effektivisering av låneforvaltningen

6 Husbankens oppdrag Etter Prosjekt bostedsløse – På veg til egen bolig – to bostedsløsetellinger kommer: Erkjennelsen av at de aller fleste bostedsløse hører til i de største kommunene. Husbankens oppdrag er nå å spisse innsatsen mot de kommunene som har størst behov. BASIS er en programsatsning som rettes mot de største kommunene, samtidig som vi ivaretar behov i mindre kommuner

7 Boligsosiale utviklingsprogrammer Langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Målet er utvikling av nye, varige løsninger innefor et helhetlig, målrettet, lokalt forankret boligsosialt arbeid. Samarbeidskommunene prioriteres ved tildeling av kompetansetilskudd og boligtilskudd. De første deltakerkommunene ble valgt ut høsten 2009 i region sør: Arendal, Porsgrunn, Skien, Larvik, Sandefjord og Drammen.

8 Boligsosialt Arbeid – Husbankens rolle Program- kommuner Spesielt utsatte Kommuner, enkelt- prosjekter m/komp.tilskudd Alle kommunene i regionen; Tilbud om deltakelse i nettverk; Virkemidler: bostøtte, startlån, Boligtilskudd i enkelttilfeller Mindre kommuner prioriteres i nettverkene. Fokus: opplæring og bruk av virkemidlene Kommuner med spesielle enkeltprosjekter Fokus: Prosjektoppfølging, erfaringsutveksling Deltakere i boligsosialt utviklings- Program (BASIS). Følges tett opp iht programbeskrivelse. Prioriteres i forhold til ressurser og virkemidler.

9 Programkommuner (BASIS) 20062008 KommuneFolketall ca.Levek å rStartl å nBost ø tteAntall Pr. innb. bostedsl ø se 0805 Porsgrunn350007,259349232 0704 T ø nsberg (obs) 39000 6,88851370 0906 Arendal410008,5124648456 0709 Larvik420007,796466936 0706 Sandefjord425008,287263352 0806 Skien51000861456574 0602 Drammen60200766357685 1001 Kristiansand (obs)790006,81030663170

10 Husbanken ønsker at satsningen skal bidra til Bosetting av alle vanskeligstilte på boligmarkedet Kompetanseheving i boligsosialt arbeid i kommunene Optimal utnyttelse og utvikling av Husbankens økonomiske virkemidler Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid Bedre samordning av det boligsosiale arbeid Bedre samarbeid mellom stat og kommune Internt i kommunene Tverrsektorielt Utarbeide/revidere/ta i bruk Boligsosial handlingsplan

11 Demografiske endringer – boligpolitiske utfordringer Antall eldre øker kraftig Flere vanskeligstilte barn og unge Høy innvandring - mange flyktninger Økt press i storbyområder

12 Sentrale utfordringer de nærmeste årene 6 000 bostedsløse – mange med problemer innen rus, psykiatri og kriminalitet Økning i antall flyktninger som skal bosettes, hele 10 000 i 2010 Flere ungdom med bakgrunn fra barneverns- institusjoner og drop-outs fra skoleverket 10 000 flere 20-åringer pr. år i kommende tiår Større krav til universalitet og tilrettelegging for eldre i eksisterende bebyggelse og nye boliger, omsorgsboliger og sykehjem.

13 Kan vi lykkes? En forutsetning at kommunene selv definerer sine behov, analyserer egen situasjon og finner egne løsninger. Både Prosjekt bostedsløse og På vei til egen bolig var statlig initierte og definerte satsninger. BASIS er en ramme – et program Husbanken tilrettelegger – men innhold og løsninger er kommunens eget ansvar.

14 Lykkes med hva? 0 bostedsløse er ambisiøst, og kanskje utopisk. Bostedsløshet er en type problem som kanskje aldri lar seg utrydde helt… Men; dersom kommunen kan møte problemet med strategier og rutiner som er kjente og ivaretar de behov som til enhver tid oppstår er bostedsløshet håndterbart. Mange er interessert…

15

16

17 Bostøtte – det viktigste boligsosiale virkemiddelet Nytt regelverket åpner for at alle med lave inntekter i forhold til boutgifter kan søke bostøtte. Enklere og mer treffsikker ordning ifht. de som har de største behovene. -Økt bostøtte til barnefamilier og enslige vanskeligstilte -Noe reduksjon for mange pensjonister (særlig med formue) -Rom for flere. Arbeidet med å få inn nye søkere fortsetter Bevilgningen øker til 3,5 mrd. kr i 2010, mot 2,5 mrd. kr i 2008. Glåmdalen, 07.07.2009

18 Ny bostøtte - uendrede grunnprinsipper Støtten bestemmes ut fra boutgifter og inntekt Bostøtten øker når boutgiften øker og reduseres når inntekten øker

19 MÅL Husbankens mål med BASIS og det boligsosiale arbeidet er å bidra til at kommunene bli bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer med vanskeligstilte på boligmarkedet.

20 ROLLER Husbanken tilrettelegger programarbeidet – skaper arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Husbanken yter tilskudd og andre virkemidler Husbanken veileder og gir opplæring i bruk av virkemidlene Kommunene finansierer, planlegger og utfører..


Laste ned ppt "Regiondirektør Margot Telnes 23. september 2010 Husbankens rolle i boligpolitikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google